Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1871

ÉÊÊÊ I het bflcft te doen opbreken nis men liem 50 000 miin eeft en bij de i mvoerders iniii uiin ij fii Ken loovennar biedl een bom aiiii die de l rniten met world en luk iil nUiueii ii Ue heer I l lix l yut merkt in ijn bliul op Lit ï5piirtii nooit werd genomen en dat de S irlnnen gewoon v iren ge iinienlijk te eten Hij stelt dus viior als een middel om l irijs te üevrijdc i het invoeren viin een reeks openbare iivondraalen Ik kan alleen zeggen dat ik hoop dat het daartoe zul komen wHnt dan ga ik er zeker hcen DUITSCHLAND De Köln Ztg beval een ieer worm geschreven hoofUnrlikel w inrin hel naar aanleiding van den b i il Ji i ü red 1voorwaarden ich uitl iat welke aan P niiikrijk behooreii fresteld te worden JIcl IvcuUcbe blad doet V 5 jrnf alle reeht wedervaren aan de vaderl ndslieveiide edela irdijje bedoelingen van den grij eii tmIaoI ook al kan het niet met zijn wenbchen inslemnien Bij vernieuwing stelt het keuUohc orgaan den eisch dal alleen het zniver DniUch gebiej dit l ianknjk in der lijd wegnam aan Uuitsohland zal worden ternggegeven Verder evenwel moet Duilschland meent de schrijver niet gaan De voorwaarden moeien mild gefield worden ten einde er geen blijvende verbittering tusschen DuilschInnd en Frankrijk geboren worde Keiunaal stonden Frankrijk en Engeland ook en wel jireu achlercen van 1792 tol 1815 vijandig tegenover elkander De wraak poliiiek wis toen wachtwoord en leuze bij lelen iii Frankrijk Toen ontstond eder de entente cordiale tusschen beide die machten De sohr besluit zijn artikel mei de volgende woorden De slapen van keiier Wilhelm zijii met lauvieren overdekt ih ma moet liij hel zich herinneren 4at de eerste en grootste der Caesars door al zijn zegepralen niet tnecr beroemd en geëerd is geworden dan door zijne ver oencude gematigdheid Dat die woorden weerklank vinden mogen te Versailles en dut de grest die daarin spreekt hen besture die de vredes bedingen ontwerpen overwegen CD deüniiief vaslsiellen Ook voor volken en stalen blyft het waar dat de kracht van den haat tot veel helaas lot veel kwaads in staal is maar dat alleen de kracht Ier liefde alles vermag OOSTENRIJK De ministeriécle krisis is verder van hare oplossing verwijderd dan ooit liet ontslag van griiaf Polocki is wel is wa argenou en hij zal echler ijne zaken waarnemen tol een ander hoofd van het ka billet is benoemd Wie hierioe is uitverkoren kan nieirand nog vermoeden de kei er beeft zieh daarover nog tegen niemand niigelaien Graaf Beusl weet er evenmin van als graaf Potocki Men meent echtei dat geen enkele der staatslieileii die in den laatsti u tijd in de dagbladen werden genoemd kans beeft om president van het ministerie te worden SPANJE De Spanjaarden ontdekken dagelijks nieuwe beminnchjkheden in hnn jeugdigen Koning Zijne mildheid en mi uaamhei l zullen nog sprcekwnordcIgk worden Wederom heeft hij van een gedeelte zgoer civiele lij afstand gedaan dilmaal len nehoeve van cenige gepeu ionecrde dm gednremle langen tijd geen pensioen hadden ontvangen en wat zijne minKaamheul betreft de Koning heeft ijii adjudanten vergunning gegeven het defuse ljvve Mijestcit I bg anderen dan bij onder feeslelijke gelegenheden Sohlerwt e te laten Amadeo noodigle onlangs eenige de ier heeren bij ni op het middagmaal en t heeft en bijzonder goeden indruk gemaakt dat hij na afloop met hen eenige aig iren is blijven rook cn Door kleinigheden mgel men de menseliPii winnen Ër doet zich thans weer een nieuwe gelegenheid Koor den Koning op om zich verdienstelijk en beiptnd te maken uamelgk menig Vorst heeft het reeds ondervonden een walersuood Er is iu Spanje een oversirooniing nilgebrokeii die vooral in Noorden groote ver leslingen heefi aangericht en waattig men reeds iiunschenlevcns heeft te belreuren De piuiiek ouder de bevolking der streken aan den Ebro is zeer groot Te iUiranda en Logerno zgn bruggen weggeslagen en op vele pla tisen is het pooniegveikecr gesirenid Naar menselien zich herinneren kunnen tegt men is de waterstand nooit zoo hoog en de erwüesting nooit zoo gioot geweest Inmiddels is reeds Topeio voor tien koning gewonnen l e vriMid van Monlpenner heelt verklaard dal liij elk nmb zou lauv i irden dal Amadeo hem opdroeg Zelfs de geeslelgkheid getft bhjken van TPrzocningsgezindheid en wanneer ij don eersten slap loet al zeker hel Kabinet haar nlle couuessies rerleeiien dic de onslitime maar ccnigs ins tocLial De bladen der opposiiie kunnen iiiel oiitkeniien dat de Koning sleeds iii po iulariteil toeiieemi en dal alles voor een begin tamulgk goed gaat Zo mokken ilaar over natuurlijk maar ondanks zich elven dgen ze nu en dan met de andere jjarlij mede Wel zeggen ze dat de eensgezindheid in het kabinet slechts kunstmatig is en lerdwyncn zal wanneer de cleincnten waaruit hel is s iamgesteld in connict komen lïi ii proel cehter elen we heeft hel ministerie reeds gelukkig duoistii in maar ze verklaren tevens dat de persoon des konings die de wellige expressie is au den volkswil hun heilig zal ijii en dal de republikeinen den sirijd voor hl l sele leii uuii t n oU v i wnj rt w lig gestelde grenzen Dj verkie iiig voor Cortes en Senaat zullen pi lats hebbeu tegen het einde van Februari De gemaligdcn arlislen en repnblikeiiieu hebben zieh vereenigd en wirkeii gverig tegen de miiiislerieele candidaten De koningin heeft wegens de slechlu weersgesteldheid hare komst eenige d igen uitgesteld G0UD V a F BttUAllI De burgemeester heeft als voorzitter van den gemeenter iad dezer dagen de ingezetenen die in de terintn vallen om op de kiezerslijsten gebracht te worden uiigeiioodigd om zoo zg elders in de directe belastingen zijn aangeslagen daarvan vóijr den 15 dezer maaud ter secretarie Ic doen bigkcu door verloon van het aanslagbiljet We weiischeu te herinneren dat dit jaar de plicht der kiezers zeer omvangrijk zal zijn Er moeten loch verkiezingen plaats hebben zoowel voor de Tweede Kamer en do proviuciale staten als voor den gemeenteraad Als lid der Tweede Kamer treedt af de heer M A F H Hülfmau Als leden der provinciale staten de beeren M Bisdom van Vliet J Drost Az en mr A A van Bergen IJzendoorn Als leden van den gemeenteraad eindelijk zijn aau de beurt van aftreding de heeren W J Forlugn Droogleever J Keutlinger W Brandt van Straalen J J Braggaar e i M L A Koek daarenboven is er nog een v ioaUiie ten gevolge van t overlijden an mr J L A de Grave Wij wenschen de jngezetenen Ie herinneren aan de bepalingen van art 17 der verordening van politie dal zij de straat voor eii bezgden hunne woningen wanneer die door vor t ijzel of sneeuw glad geworden is Ie bestrooien met zand zaagsel useli of turfmnlm en die bestrooid te houden zoo lan de gladheid duurt Wg vernemen dat door de politie daarop streng zal worden oege ien Te Dordrecht is tot lid der Tweede Kamer gekozen met 767 stemmen de heer f P Bredius De heer Oef ken verkreej 397 en de beerde Eaadt 2Ut sleinmen Tc sseii werd mr H J Smidt geko cn met 581 stemmen de heer Eoelink verkreeg 240 stemmen Beide goko enen behooren tol de liberale partij De rivierberichten uit de Slaats Courcmt zijn tegenwoordig van zoo weinig belang dat wc de overneming daarvan tijdelgk slaken Omtrent het beweren dal naar aanleiding van een door een hooggeplaatst persoon ontvangen briefkaart met beUedigenden inhoud last gegeven zou zijn aan de postkantoren om zulke briefkaailen in een enveloppe te sluiten schrijft thans een inzender ia de N Balt Ct Wat hiervan zij is mij onbekend dooh een feit is het dat reeds bij circulaire van den 8n December 1870 n 807 en niet nu zooals door een der pruvineiiile bladen gemeld is de aandacht oer pustbe imbtcn op die evenlueelc omstandigheden was gevestigd door bepaling van het volgende Briefkaarten waarvan de inhouil voor dcfl ge adresseerde van beleedigendcn of hoonenden aard is warden indien dit ten kantore van bestemming wordt opgemerkt door de ambtenaren van eencn verzegelden omslag en een nieuw adres voorzien Te sGravenhage zijn gedurende deze epidemie reeds ÜOSI gevallen van pokken voorgekomen waarvan GÜ3 dus 2Vt 7 pCi een doodelgkeu afloop hadden Te Uireoht zijn in de maand Januari lan de pokken overleden 62 mannen en 67 vrouwen Men schrijft aan de iMÓKhe Courant Voor den bemiuuaar van fraai geboomte lommer rijke oorden en bevallige dreven wordt helbaiignls het een of andere buitenverblijf ten verkoop wordt naiigekondigil omdat er het plan van sluopen zoo nauw aan is virbonden leder jiar toch vallen er buitenplaatsen en daar nedc verdwijnt hoe langer hoe meer de bekoorlgkc gezelligheid van deu weg waarlangs zij waren gelegen Aan den hoogien lUjndjk onder Soeterwouds heeft de sloopershaud cene breede en lange strook van zwaar geboomte aangegrepen om deu grond daarvan tot raoezerij in te richten De lijd nadert dat hel huis Ter Wadding voor afbraak zal worden verkocht waarmede de weg naar VoorseholÉn een zijner schoonste gedeelten zal verliezen en hel uitzicht aan de Vink met een koud vergeziclit zal vermeerderd zijn Keeds is hel geboomte aangeslagen om onder ileii bijl te v illen en misschiea nog de eii zomer al men op de pinals waar het huis heeft gestaan het oog kunnen vestigen op weiof leellanil Te vergeefs heeft dat buiten verblgf e n rond jaar te huur of Ie koop gcstain en daarmede is de hoop op zgn behoid vervlogen Ook het oude landgoed Oostbos onder Veur staat weldra voor afbraak verkocht te norden en wie weet hoe spoedig het getal der te sloopeu buitenplaatsen nog wordl vermeerderd Noch ouderdom noch bevalligheid vermaardheid geschiedkundige herinnering of al hel ook zij vermogen eerbied voor het behoud der lusthoven in te boezemen de zucht naar hel stemmige buitenleven door Hooft gezocht door lluygens bezongen en door Cats bemind is uit ons gejaagd geslacht gevaren Door de commissie der inrichting Tot hulp m Lijden van de Ngverheids vereeiiiging van goud en zilvoismeden te Schoonhoven is j 1 Vigdag rekening en Foor het onderdamde wordt de opname om l tad veriocht LaDdgenooten Wilt ge mij een oogenblik volgen Ik breng u op eene plaats waar t wel juist niet zoo aangenaam is Ie verkeeren maar waar elk die zgn vaderland met heel zgn lo komst lief heefI toch wel eens een kijkje mag ja oioet nemen om betrekkelijke toestanden naar waarde te kunnen beoordeeicn Wel nu wij treden samen een huisgezin binnen We doen dat in t begin der maand Januari 1871 We vinden daar vijf personen man en vrouw beide ongeveer 30 jaren oud en drie kinderen ciin van vijf éin van twee en één van halfjarigen leeftijd De woning ziet er uitwendig schamel uit draagt de teekenen er van dat t ook aan t iioudig onderhoud heeft ontbraken Zg bevat één wounvertrek éiïii zy of spreekkamcrije en eene keuken De kamers ijn zeer eenvoudig gemeubileerd AVat in elke huishoading onontbeerlijk is wordt er gevonden Alles was niet in beslen staal Half verïlcten gordgnen waggelende stoelen en wat dies meer zy i Maar alles proper En nu de bewoners van dat huis De man droeg in huis een sober kleed Dat zijner vrouw was verschoten en meer dan balfverslelen De kindcien waren goed gedekt maar niet allen in slaat om de snerpende koude daar builen te trotseren Aan ordelijkheid en zindelijkheid ontbrak t evenwel niet De werkplaats waar de man zich dagelijks moet bewegen is goed ingerigt Het woonvertrek wordt venvarmii door een kag cliel koükkagchcl tevens De keuken mist in zoove zgne bestemming Een mand naast den kagahel geplaatst bergt eenige turven Voor t overjge ziM men turfmolm coaks en een weinig hout Door gebrande kolen worden iu een doofpot geborgen Koude wordt er echter iu het woonvertrek uiet geleden Hel gezin heeft of gebruikt slechts één slaapvertrek de woonkamer En die woonkamer telt naar ik meen maar één bed In allen gevalle er wordt slechts van één enkel bed gebruik gemaakt Daar slapen vader en moeder de laatste met het jongste kind aan de borst Aan t voeteinde der bedstede icii wc een kribbe waar de beide oudste kinderen s nachts huisvesten t Gcheele gezin begeeft zioll vroegtijdig ter ruste Men spaart zoodoende vuur en licht welligt ook brood t Laalste althuns tol don volgenden morgen I Ik koude dat opmaken uit al wat ik zag Alle v ledsel dat er genuttigd wordl is sober Ontbijt roggebrood met eeu aftreksel van koHij en cichorei of liever cichorei en kuffij Middagmaal aardappeler volstrekt niet l kwaliiiit raei zoogenaamd w iiikelsmeer Boter en ïleosch Daar iau vali in de veile niet te denkeu louter artikelen van weelde wa ubij den mun wel UliWi l l y lli bi 1 I K V il i l It l ll V f 1 1 ld i tt iel lid E tap I rl UM j l IK il Wrf = 1 l l l j ip 1 lljiBJtliilïlW ll lll l l mi lilil l 4i iiiii i i l fcli I Ml poll ffljip ra iii Ittl lin tjii i illii tiiiU raiiiiiiii ir J iniBiiaisniiiiiiliKij tnifjéiasii m i p iiVj liJtsj tetiifiiji iW 1 t M il to bil 1 If 1 i 11 iiH Vj