Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1871

Ci 411 liolil de plant vnii A ViituKLi voor den peest komt wnar de Iniitste ecu sjouwerman rijeeldt Blaiindu voor een Tlceacliliouivcrswinkel en spellende en lezende hiefstnk is koop en heengaande met de diep wijsgeerige nitdrukkinj dal hebben t f DOU m i ook lecrcii lezen op de Zondagsschool ninnr vreet er s van Avondmaallijd of souper weder niirdnppelen in anderen vorm geslnmpt geroosterd of ebraden ïnee avonden in de eek echter uieelpap eZaturdags kunnen d 3 kindeien zich vergasifn san een tarwebrood en op Zoudagmorgen nlléén werd er eitrn koflij gedronken Kwam er onverwachts bezoek dau wordt er wat uitgehaald Nu kennen wij bet gezin uitwendig n inwendig Wie is J c o Lezers het hoofd van dat gezin is een Ioofd ouderw izer aan eeuR der openbare scholen in ons vaderland Zijn tructement Minimum traclemeut fier hoiid d gtiUm per jaar Ik vraag is die man niet fysisch zoowel als moreel gedwongen op zulk een armoedigen voet Ie leven Ik vraag meer heeft menig d iglooiiershuisgezin waar aeht gulden per week door groot eu klein wordt veidiend niet oneindig veel vooruit bij zulk een slaalsaniblcnaar die kiuderen oei vormen tot edele burgers van den staat en uaardoor de toekomst van kei vaderland helpen waarborgen Y lagl ge nadere inlichttugeu Ik geef ze gaarne Zie hier Inkoinslea ƒ 4Ü0 Vitnanen 13ijilragen voor iiet pensioenfonds ƒ 8 II H eiliiweiifonds 10 begr ifeiiisfiindB 9 50 Zegels van 4 ordonnaiiticn 0 84 Voor llijksbelaslingcn IB Gemeente omslagen 3 Lidiuiiiilschap vuu onderwijzervereeni gingen enz 6 Idea van Leesgezelschappen Nieuwe bydrngen de Wekker enz 4 Bo ensIaaude uiigaveu zijn deels onvergpijdelijk en deels noodwendig om de Wille lier betrekking zelve Voorts Brandstof en licht 30 Winter provisie iiardnppelen enz 38 Kleeding linnen schoenen klompen 60 Laag berekend wani de m in is kleermnkerszoon en eenigermate met het vak run zijn vader bekend ïabak 10 Onkosten bij bevalling in 1870 15 Medicinale hulp en medicijnen 26 Voor medicinale hulp enz wordt wekelijks 50 cents weggelegd Er beslaat in dat dorp geen ziekenfonds Die geheele som was 1 Januari 1871 DOg voorhanden I en liet haar onaangeroerd ondanks kommeren gebrek Wat kau 1871 U cN ligt baren Eindelijk Onkosten voor het bijwonen van verlijkeuda examina 12 50 zamei 237 84 Van t geheele Iractement blijft dus over ƒ 162 16 Bijgevolg per week ƒ 3 15 voor t geheele huisgezin of 63 cem voor elk persoon Voor die som moet brood v orden gekocht meel meik eijercn sago riJBi beschuit olie siroop zeep azijn garen en band koflij cichorei thee shiI t enz enz Ouk moet er nu en dun eenc werkvrouw uit i i ontvangsten wordi ri betaald De onderwij er met wieii we ons bezig hou len ontving miiaiiilelijks op eene scheurordonnantie 20 drie maandelijks op eene gezegelde ordonnantie de overige ƒ 67 79 Mag dat loon heetcn op trouwen arbeid Spreken znlke feiten niet duidelyker dan alle brochure s P Moet ook op de school het kidf zijn verdronken vóór dat de put wordt gedempt Ik vraag allecu Antwoorde wie antwoorden kau Van t krediet dat men dien onderwijzer gaarne ohcnken wilde maakte hij nooit gebruik Maakte ik schulden sprak de man dan ware de ellende niet te overzien Bovendien zou ik op vele artikelen 5 a 10 pet meer moeten betalen En zoo Toegde hij er bij als dnn mijn Iractement eens werd verhoogd of ik kreeg voordeeliger siandplaati wat zou in dat geval die lotsverbelering n de eersle jaren mij baien De vrouw zei Dat lijden AnX gebrek is nog hel ergste niet Maar wij zijn niet in slaat om onze armoede voor het oog der menschrn Ie verbergen Daaniüu i hel toe te schrijven dat mijn mnri een jaar geleden niet Ie II werd henoenul Waarom morst de coininis ii vmi pLiaisi lijk onderzoek t ook juist in deu barren winter zuo treilen In den zomer wns het lot van dat onderwyzcrshuisgfzin meer dragdijl De vrouw saf dan s iivonds aan enii i nii i ji s iiijdi rwyi in hel breii ii Ki ne geil leverdi dun melk licl luiiilje groenlcn en wat aiiriliippelen hoewel in IS O nii i r zieke i nn L i Zcinde KiKD 24 Jan 1871 H IIEUKKS Kz Oiideriieniingen van iedere soort zijn van omslandiglicden afhankelijk dikwyls in het gewone leven waagt men groote eummen zonder dat daarvoor naar evenredigheid kauïen yijn geboden Len gelukkig resuli iat is aan ieilcreen welkom Derhalve zal VOOr allOD welke gaarne aan oliide oiidorneiningcn deel nemen de adverlenlie van hel gerciiomei rile liuls v m S SLOinüPCKÜi ou Comp in Hamburg in ons bUd v iu heden van bijzonilei belang jn waut hier ha ideit hel zidi om ci iic door den sta il gegar iiidferde rn op de heclilste grondsl iS eii gevesiigilc lelden vcrlo iiig welke door hare voordeelige i irigil ig bij een in verhouding geringe inzet groote gewiiilansen aanbiedt Laatste Benchten Bern 4 Febmari De Bondsraad heeft de mededeeling ontvangen dat het leger van Hourbaki ongeveer SII OÖO man sterk zich heden opZwiiscrsoh gronilgchiod heeft begeven De Bondsraad heeft de nooiligc bevelen gegeven om de Fransc ien te verzorgen en in verschillende kantons te iuterneeren RijSSel 1 Febr De dagbladen bevatten een schrijven v in den minister van Binnenlaiidsche zaken aan de prefecten waarin hij mededeel ing dool van eene déuüohe aan Jules Favre het verzoek inhoudende OW het slilzivijgen nf Ie breken tol bierioe door hel gouvcrneraenl van l arijs bevvaard De particuliere telegrafische d enst is hcrste d gedurende de verkiezmgsperioile voor alle correspondenties de verkiezingen betrelfeude Bordeaux si Fanuari De Minister van Binnenland sche Zaken heefi aan de prefecten mcdogedeelil lat de gemeenteraad van Bordeaux in zijne zitling van lieden met algemeene stemmen het volgende besluit heeft genomen Mel hel oog op at hetgeen heeft plaats gehad protesteert de gemeenteraad vun Bordeaux legen vredesvoorwaardeu die niet ten volle de nationale eer bevredigen en bezweert hy de delegatie te Bordeaux om op haren post te blijven en de noodige maatregelen Ie nemen len einde den oorlog tot het uiterste Ie kunnen voortzetlcn KijSSel 1 Febr De Echo du Nord zegl dat Je wapenstilstand in het noorden des lands nergens lol i emunstralien heeft aanleiding gegeven Wijders zegt liet bl iil dat Frankrijk zal trachten Ie hernj en door de eenige overwin ling die met de beschaving besliiaiiba ir is dat wil zeggen door moreele overwinning De Noorder Spoorwegmaatschappij heeft nog geen verlof bekomen lot herstel barer wegen die in de macht der Duilschers zijn Berlijn l Febr In den filaats Jmeiger wordt van ege ile hoofddirectie der postergen bekend gemaakt dat gewone open brieven n ur Parijs kunnen worden verzonden tegen hetzelfde porto als voor den oorlog Gesloten brieven worden niet ter verzending aangenomen Berlijn l Februari De Pruv Corrp meldt dat de Kfizer ook tijdens den wapenstilstand te Versailles zal blyven zoowel met het oog op verdere operatiëu in het Zuiden als wegens de ophanden zijnde verdere onderhandelingen Bordeaux l Febr Gambetta beaft per telegram aan de prefecten het bericht gezonden dat hij besloten heeft hel status quo te handhaven tot aan de aankomst van het lid van het gouvernement Ic I urijs Nadat hij met dat lid een onderhoud gehad en de noodige ophelderingen ontvangen zal hebben zullen de prefecten bericht ontvangen Uambella vciltingt dat middcrwyl de geestkracht niet versiappe en dat de moed levendig zal worden gehouden llij verlangt dat de prefecten spoed zullen maken met het mobiliseeren van troepen j dralen ware eene grove fout Ten slotte deelt hig mede dat de blokkade opgeheven is Londen l Februari De Times meldt uit Berlyn dat de heer von Bismarck aan Juies l avre de volgende voorwaarden heeft gesteld tot het sluiten van den vrede Al slaud van Lotharingen en den ï l ziis van Belforten Mclz van Pondichrry en twintig oorlogsehepen schadevergoeding in geld lot een bedrag van tien dui end milliuen francs Jules Favre lii cfl gciinlwoünl dat die voorwaarden moeten wordrn onilernorpcn aan de bcsliaaing van de Nationale Vergadering Bordeaux si Jan Tn eeno proclamatie nan de prefeUen zegl Gambetta Ie gelouven d il omtrent de quiEstie van vrede niets te Versailles is vastgesteld De politiek thans door Gambetta te volgen is altijd noj dezelfde oorlog tot het niterttej tegenstand lol men uitgeput is De wnpeustilstand zal gebruikt worden om de drie legers Ie verkerken RijSSel 1 Febr De postdienst met Parys over Veri tlle is voor nielgcsloten brieven hersteld Florence l l ebr De kamer heeft met 232 tegen 29 stemmen goedgekeurd het wetsontwerp betrekkelijk hel overbrengen van de hoofdstad met de wgzigingen door i en senaat er in gebracht Vervolgens is voortgezet de disonssie over de waarborgen anii den pans te schenken u ClC JiUvL r jk cc z n ic jr avond medritedeelil is nog geen antwoord ingekomen op dl di pêi he gisteren naar Versailleii aan Jules Favre gc oiidcn en aldus luidende 1 Jlordcauj 30 J in Ik heb uw telegnm aan ds diicg ilie ontvangen die wij Ier kennis van he geheele land hebben gebr icht Se lert hebben wijniels ontvangen liet lanil verkeert in eene koortsachtige 8pa iiiiiig Daar geen I d van het gouvernement van l injs is a ingekomen is hel nns onmogelijk geweest de adminis r itieve ma iltx gelcn te nemen die voor de oproeping ilc i iozrrs noodig zjn Ivaittoiigereclit te jloiida Bij vonnissen van 26 J iiiuiri 1871 zijn 1 C II ed W B wegens het in eene tot verkoopen van warrn bestemde plials voorhanden hebben van twee mate voorzien van het af keuringsmerk en v in eene m iat iiiel voorzien van liet vftreischie en va tgeslelde slenipehuerk veroordeeld tot drie geldboeten elk van ƒ 10 of twee d igen subsid gevaiigenissiraf voor elke boete met verbeurdverklaring der in beslag genoraeu m iten 2 1 V d W egens hei als voren voorhanden hebben van eene mi at en twee gewichten u et voorzien vin het vereischle en vastgestelde stempelmerk en vun een ander stuk gewicht dan het wettelijke veroordeeld tot vier geldboete elk van ƒ 10 of twee dagen siihiid gev uigenisslraf voor elke boete met vcrbeurdïorklariiig der in beslag genomen maten en gewiehieii n met bevel tot vernietiging van liet niet wettelijke stuk gewicht 3 C R wegens hel als vuren hebben van zes malen en gewiclnen niei voorzien van hol vereischle en vastgestelde lemjielinerk veroordeeld tot zes geldboeten elk van 10 of twee dagen subsid gevangenisstraf voor elke boete met verbeurdverklaring der in beslag genomen rnaieu en gewichten 4 W B wegens het ils voren bsnevens in eene tot afleveren van waren en in eene tot in ontvangst nemen van waren bestemde plaats voorhanden hebben van vier maten en geivichten niet voorzien va het vereischle en vastgestelde stempelmerk veroordeeld lot vier geldboelen elk van ƒ 10 of twee dagen subsid gev mgeiiisstraf voor elke boete met verbeurd verklaring der in beslag geuomea maten en gewichten B H A V en H v d S wegens het in vereeuiging j igen op spoorsneeuw zonder voorzien te zijn van eene acte en consent van den commissaris des konings in de provincie Zuid Holland veroordeeld ieder lot eene gehllioete van ƒ 20 of ieder vijf dagen subsid gevangenisstraf met verbeurd verklaring van het in beeUg genomen j iehtge veer En 6 H L wezens het als geleider van eene aangesp innen hondenkir niet gaan voor of naast zijne honden binnen de gemeente Gouda veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 5 of twee dagen subsid gevangenisstraf En bovendien allen in de kosten invorderbaar by lijfsdwang MARKTBERICHTEN Gouda i Febr De markt verkeerde in vaste stemming Tarwe Zecuwsche 11 50 a 12 75 Poldertarwe 9 86 k ƒ 10 75 Rugge oude 8 h 8 65 Nieuiv 7 50 a ƒ 8 Gerst puike ƒ 50 ü ƒ 7 Mindere 5 25 H ƒ fi Haver korte 4 25 a f 4 86 Langa 3 75 ri ƒ 4 20 De veemarkt met goeden aanvoer de handel iels levendiger Kans niet aangevoerd üoeboler 1 60 a 1 70 Burgerlijke Stand GtBOKi N 30 Jttn Abra mm oudrrs M Ruig en A ile Bniijn Ami MiiriB ouders A vun LtTuweri en A vnn Coevci inji 31 Jotiaiincs IVtrus l licüiiiiniu Aiithonius ouders E D vau Klaveren en M E van I e iuwen OvKULiLDEiiN 80 Jan i viui Cor elon 10 m Ct m wn 1 Febr J Taut en J V vnu der Ilrij P Ziiiieti II A Titn lor Miidiii K cii Je y ulpu ca M vuu Uum