Goudsche Courant, vrijdag 3 februari 1871

I ll ADVERTENTIÉN Voorspopdi bevallen van ueu Zoon E A M A IJZENDOOllN jrelieide eclitgenootvan Dr A T van AKEN Al cmaar 1 Febr 1871 Bevallen van een Zoon en Dochter J BUAKKL MüLLER Gouda 1 Februari 1871 V De Heer en Mevrouw MOLENAAR betuigen bij deze hunnen opregtcu dank voor de zoovele bewijïen vau deelneming ondervonucii üi ht c uveriijaen hunner Moeder en aanbehuwd Moeder Mevrouw de wed J MOLENAAR van Soettrmeer Waddin rveen 29 Tanuanj 1871 Met blijdschap maken wij aan onze geeerde Stadgenooten bekend dat onze geliefde Kindermoeder J M A BRINK sinds 25 jaar met de teederste moederlijke zorg ons heeft verzorgd en verpleegd DE DANKBARE WEESKINDEREN in de Sociëteit ONS GENOEGEN Koninklijke Hollandsche Toonïei is ien onder directie van VALOIS JAHN FAUBEL ZONDAG 5 FEBRUARI 1871 EN ZIJXE BEXDK Drama in 8 Tarcreeleii iiajr het FrariKh vau AooiritK DMN UYen Fti DiANuDiGi E doorC P T Biro PAUZE NA HET VIJFDE TaFKREEL Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen BERSrE RANG Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 75 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 25 2 = Rang ƒ 0 60 SI Rang 0 40 Het Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend Zaterdag 4 en Z ndag 5 Febr van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats ge lldcriikerbkaiucr Jf outlshlociu Ml op VRIJDAG 3 FEBRUAKIJ 1871 in het lokaal Nür eu VutMAAK op de Oosthaven ten voordeele der Algemeeue armen voor extra bedeelingen opvoeren Drama in 4 bedrijven door M G BoNijt M VOORAFGEGAAN DOOR Gedicht van B teu HAAR Costumes van den Heer DURIVOÜ PRIJZEN DEK PLAATSEN Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts Plaatsen kunnen op den dag der uitvoering besproken worden van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Cts voor elke plaats EmT bekwaam PLAATWERKER kan dadelijk tegen lioog loon vast werk bekomen als ook een AANKOMENDE Bij J W VERWEIJ Magazijn van Uzerwaren Fornuizen ftz Kleiweg Gouda Openbare Vcrkooplngcii ta O O T7 D A op MAANDA rden6 Februarij 1871 desvoormiddags ten elf ure in de sociëteit Ons Oenoegkn in de Boelekade aldaar van Een HEERENHÖIS met daarvoor liggenden TUIN staande en liggende aan den hoek van den Bleekerssingel en Boelekade te Gouda wjjk R n 100 groot 2 aren 15 centiaren Zijnde in het huis 4 beneden en 3 bovenkamers een zolder 2 keukens een kelder en hetgeen verder tot een enin +elijk i gerijjt ciihuis botr t Een PAKHUIS met KANTOOR en DRIE HUIZEN ERVEN en een stuk GROND aan den Bleekerssingel te Gouda wjjk R n 101 tot 104 Een 00 FT en MOESTUIN met twee daarin gebouwde HUIZEN SCHUUR en SCHUITENHUIS liggende en staande in de Boelekade te Gouda wijk R u 34 groot 9 aren 59 centiaren Een HEERENHUIS en ERF met TUIN daarachter wjjk B n 90 groot 3 aren 63 centiaren alsmede een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS wijk B n 89 staande en liggende ap de Oosthaven te Goi fa en een KELDER d taro ider ingang hebbende in de Minnebroederssteej zijnde in het huis vier kamers beneden en tvee boven ruime zolders keuken met pomp en el gemakken en op het bovenhuis 3 kamers keuken met pomp en hetgeen verder tot eene goede woning behoort Alles te aanvaarden 1 Mei 1871 En 1 10 in twee HUIZEN en ERVEN in een gang achter den Groeneweg te Gouda wijk L no 143 en 144 Eu op MAANDAG den 13 February 1871 des voormiddugg ten elf ure in het koffijhuis Het ScHAAkuouu bij den Heer A W van WERKHOOVEN aan den Kleiweg aldaar van Lenige perceelen WEI en HOOILAND als 4 Hectaren 5 aren en 60 centiaren WEILAND liggende in den Winterdijk te Gouda vroeger Broek En 2 hectaren 91 aren en 68 centiaren WEI en HOOILAND liggende in de Achterwillens te Jieeuwijk vroeger tein Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Er wordt TE HUUR gevraagd een ruim logeabel HUIS liefst met TUIN in of in du üumi Idellijke nabflbeid dezer stad franco brieven onder letter P P aan den Uitgever dezer j Courant Gezondheids i lALZ CHOCOLADE FLIIUES De onverdeelde bijval die mijne MALZGE ZONDHEIDS CHOCOLADE door haren aangenomen smaak hare ongemeen voedende kracht en hgte verteerbaarheid bij HH Doctoren en het consumerend publiek gevonden heeft deed mij besluiten de Chocolade ook in den vorm van FLIKJES te laten fabriceren en deze zijn nu a l de groote en 50 cts de halre Doos verkrijgbaar gesteld JOHANN HOFF Kunitikl Pruiss Commissieraad Ridder enz Verkrijgbaar te Gouda bij J C van VbbuM1NI EN en de Wed A C SmouTEN te Woerden bü Hknri J van den Bliiü PETROLEUM Door stijging der prezen en verhoogde vrachten een gevolg van het aanhoudend besloten water zijn von af heden do prijzen der puik beste goed gazuirerde PETROLEUM biJ my als volgt Per kan ü ƒ 0 24 5 kan ü ƒ 0 23 en per vat tegen marktprijs A TIMMER S Gouda 1 Febr 1871 Raam O 303 VA N h 10 C£NT per stuk Te bekomen tó A BRINKMAN Langen Tiendeweg alhier Ongiueple Loten i n allerwege aan te kuopeu en It spele i geoorloofd Men rcikc de fortuin de hand 100 000 Thaler voor hel gelukkigste geval zal de nieuwule groole GeldVerlotiiig welkedoor de Herlogehjk Brunswijker Lands Kegetri iggoedgekeurden gegarandeerd IS nis hoogste Gewin bevatten De voordeelige Inngting van het nieuwe Plan bestaat hierin dat in de opvolgende vyf Verlotingen in tiet tijdsbestek van eiudijke maanden 21 000 Gewinnen ter volledu e beUissing zullen komen In deiie iijn C ipitale Gewinnen van eventueel Thaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 2000 104 a 1000 159 a 400 278 a 200 13850 it 47 c De aansla Hide tweede Gewin Trekling dezer groole door den Slaat gegarandeerde Gtld Verloling IS vau amblswege bepaald planlB te hebben op den 20 en 21 Februurij 1871 De vernieu ings prijs l iai van is voor 1 vierendeelsOrigineel LotThlr iVaoffl 2 75 1 h df 3 5 25 1 geheel 6 10 60 legen contante intending van het Bedrag ledere Commissie zal onmiddellijk met de meeste zorgvuldigheid ordtn uiigevoerd en teder speler ontvangt van ons de met het wapen vai den Staal voornene Origineel Loton eigenhnndig Bg iedere Bestelling zal het vereischte ofiicieele l laii gratis worden bijgevoegd i zenden wij aan o ue In leressenlen na iedere Trekking ongevraagd de offiüieeie Lijsien De uiibeialiiig derGew nnen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direcie contuuie loe ending of ook naar vtrk e ing der Inieressenlen door on e Corrrspoudi nlen aan andere grootere plaatsen vau Nederland worden volirokken Ons Debiel is steeds van geluk begunstigd en voor slechts korten lijd hadden wij reeds weder onder meer andere aanzienlijke Gen nneu 3maal de eersie Hoofd Treffers in 3 Trekkingen luidens Ier officieele Bewijj pa verkregen eu zelf aan onze belanghebbenden uiibeinald Hel 18 ie voordien dal bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde Onderneming van alle kaaien op eene zeer w erkzamc Deelneming met zekerheu kjn worden gerekeaj men gelieve derh ilve voor de aanstaandeTiekking alle Orders en Commissien ten spoedigste regtsireeks te zenden aan S Steindecker Comp Bank en Vtsiiel Handel in Hamburg A n en Verkoop van allerhande soorten van Slaatsoblig iticn SpoorwegAclieii ea beleeniiigsloten P S Alle Coupons lu Baoknotcir wordtn io hetaliDg naar ile ebecle wanrde aaDvenomen By contante zendingen door PObtwisscl moet de Naam en VkOüliplaats des verzenders volledig op de üiipon aan ef even en eLii llj ondori bestellingsbnuf met Adtts ingezonden worden COKBESPONDENTIE Een te laat ontvangen adiertintie ordt in een volgend Duramer geplaatst Gouda Druk van A Brinkman r J15 IW ii bIiij inmteti I htüJWH I ïliiifciii i ii iiw l iiiillit l Mi j itl J w im Hmtl mm M lM M MUMll di 1WMM i hiHliM iii t Mi t teiwtan l kè nl i 5i Bi È ii N 1 1 tiiiJiLT hm mm