Goudsche Courant, zondag 5 februari 1871

Cl 1871 Zondag 5 Februari N 1007 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlcnlieWad voor Gouda en Onislreken De uitgave dezer Courant gescliiedt ZONDAG WOENSDAG en VltlJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONÜEUDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur de namiddags op den dag der uitgave Waarschuwing POKKEN EPIDEMIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda in aanmerking nemende dat de Kinderziekte Eich in naburige gemeenten heeft geopenbanrü e dal ook in deze stad zich een geval daarvan heefl voorgedaan brengen Ier algemeene kennis hetgeen reeds vroeger bij hunne Publicatie van den 9 Dec 1870 i geschied dat de kOEl OKINENTING wordt beschouwd eto krachtig voorbehoedmiddel te zyu tegen die ziekts Dat op grond daarvan de ingezetenen oowel in bun eigen belang ala in dat vau het algemeen ten ernatigste worden aangemaand om hetzg voor de eerate maaal helzy bii herhaling zich Ie doen vac inereo of revaccinereo hetwelk kosUlooi tal gaaehierllen dour de Geneeskundigen die daartoe uitgenoodigd net ingang van den 4 Eebr aanstaande zullen zitting houden iederett wriefa des namiddags ten 1 ure in het gebouw genaamd Akti Legi op de Markt Zullende van gemeentewege de woningen waarin zich poklgders hebbeo bevonden op vertoon van een bewys van een geneeskundige kotieloot worden gedesinfecteerd wanneer de belanghebbenden daartoe hun verlangen te kennen geven aan den Gemeente Bouwmeester op het Stadserf Ku vermits het nut der inenting boven allen twijfel verheven is wordt een ieder uitgenoodigd zijne buiigenooten betrekkingen en medemenschen aan te poren om an de aangeboden gelegenheid gebruik te Ri l cu en door if entmg of herinenting te trachten voor te komen dat de Pokziekte die elders reeds vele slachtoffers heeft gemaakt zich ook in deze Oemeente verspreidt Gouda den 27 January 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Uurgemeester DROOGLEKVKRFOlirUlJN v k HEUGEN IJZKNDOOKN Kennisgeving De BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter algemcene kennis dat het kohier voor de grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde eigendommen dezer Gemeente over het jnar 1871 op den 27 Jan 1871 door den heer Proï Inspecteur der directe Belastingen enz te Rotterdam is executoir verklaard en gesteld in handen van den heer Ontvanger der Directe Itelasiingen alhier Jat ieder belastingschuldige verpligt is zijnen aanslag op den bij de wel bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnui eiken de reclame bchoorcn te v iden iniiedlend waarbij moet worden overgelegd een dubbel van hel aanslagbiljet Lie BÜBGEMEESTKR voornoemd acht het niet oUDOodig den grundbezitters te herinneren I dat volgens nrt 38 der Wet vat den in Mei KsTO Staalslilud n 82 van alle stichtingen herbouw injien oiibüuwinpen of gedeellelijkc vernieuwingen in de termen der et Millende na ile arkondigiiig de er Wet voltooid de belanghebbenden vcrpli zijn bij het bestuur der Gemeente aangifte te doen binnen drie maanden na de geheele of gedeeltelijke ingebruikstelling der pcrceefeo en dat van alle voornoemde gebouwen met betrekking tot welke binnen gezegden termijn geene aangifte gedaan is de aanspraak op vrijdom of vrydom van verhooging vau Grondbelasting ten deele of voor het geheel vervallen zal 20 dat volgens art 62 dier wet voor de gebouwen die voor het in werking treden der bovenaangehaalde Wet in gebruik gesteld zijn en waarvoor geene aangifte naar arl 7 dot Wet van 24 April 1S43 S aa tWarfnO U IS gedaan terwijl de daarvoor bg dat wetsartikel vastgestelde termijri alsdan nog niet is verslreken eene aangifte op den voet van voornoemd art 38 der Wet van 26 Mei 1870 zal kunnen geschieden binnen drie maanden na het in werking treden dier A et zijnde geweest den In Januarij 1871 Wordende de belanghebbenden uitgenoodigd de voorschreven bepalingen 0 te volgen ten einde schade te voorkomen oouDA den 1 Februarij 1871 De Burgemeester voornoemd VAN UKKUEN IJZEKDOOKN BUITEN LAND BuUeiilandseli Overzicht Het punt waarop zich nn aller aandiiclit samentrekt is dt houding van den heer Uambetla de iiel der delegatie te Bordeaux tegenover den door Jules Favre gesloten wapenstilstand waarbij zij niet is geraadpleegd en waarvan zij eerst na de sluiting kennis heeft gekregen Zal het Zuiden dat betrekkelijk einig geleden heefl Gambetta in zijn dollen ijver steunen of instemmen met het geteisterde Noorden d it angstig om vrede roept tot eiken prijs en waar het bericht van den wapenstilstand met de levendigste voldoening is ontvangen Deze vraag moet nog beantwoord worden en houdt elks verwachting gcipannen Gambetta zendt dépêches naar Jules lAivre waarin men den donder hoort grommen Hij zegt dat zyn programma blijft oorlog lot het uilerslej wederstand tot men uitgeput is Hij wil van den wapenstilstand gebruik maken om de drie legere te versterken lutusscben moet men erkennen dat de positie van Gambetta moeilijk was want hij hoo de iiiets van zijn collega s te Parys en verbaasde zich over le voortielting van het beleg van Belfort helgsen bewijst dat hij met de voorwaarden von den wapenstilstand niet bekrnd was üambetta s verzoek aan Favre om spoedig ophelderingen te i even is eerst in handen gekomen vun von Bismank die zich met de verdere bezorging heeft belast en voorloopig Gambetta den hoofdinhoud meegedeeld van de overeenkomst van 28 dezer De heeren Jules Simon of Vicard zouden naar Bordeaux vertrekken maar ook van hun reis of aankomst heeft reen niets vernomen In dien onzekeren toestand kan uien hel Gambetta niet ten kwade duiden dat luj vüortgmt een nieuw leger ie vormen waarvan hij zich ook na de iiitcnieering van 80 0011 man van hel l grr van Hourbiiki in ZwiL ierlimd i i n korjis is inlussi hci m de richting van l voii ontsnapt op nieuw veel goeds voorspelt In energie vindt de Eransohe dictator zijns gelijke niet De lezing van Bismarck opgave der voorwaarden van wapenstilstand sohijiit den lictator van t Zuiden met gesticht te hebben Een nadere depêche gedateerd I Februari luidt aldus üe onverklaarbare vertri ging waarvunj uw telegram in t geheel geen luelding maakt evenmiu ais van de uitwerking van den wapenslilstand voor zoover Belfort en de departementen Cote d Or Doobs en Jura betreft geeft aanleiding tot de ernstigste verwikkelingen In hel Oosten zetten de Pruisische generaals hunne operation voort zonder van den wapenstilstand notitie te nemen Doe onmiddellijk den wapenstilstand toepassen op de Oostelijke streken en breng zoo als uw plicht is de nadere ove eenkomst tot stand waarvan in de coivenlie van 28 Januari gesproken werd De Cacc fe i ranijaise zegt dat do heer Gambelt in ziju recht is tegenover den heer Jules Favre die in Parijs opgesloten geweest en diensvolgens onbekend zijnIe met de positie van onze legers toch bepalingen heefl meonen te kunnen vaststellen zonder de leden der gedelegeerde regeering ie raadplegen Het is te hopen dat het misverstand spoedig worde uit den weg geruimd Als onderlinge tweespalt tusschen de voorloopige regeering zich nog komt voegen bij de andere rampen en misschien een burgerkrijg ontbrandt is de ellende niet te overzien Gambetta is te hoopvol en ziju houding maakt overigens steeds den indruk alsof hij bevreesd ia voor een beroep op de natie die toch ook volgens z gn beginselen souverein beschikker is over haar lot Is Gambetta zich bewust dat hy en de zijnen den steun der natie niet zullen erlangen Tot dit vermoeden komt men onwillekeurig als men de eigenmachtige uitsluitingen ziot in de volgende prockmatie De vttl van Parijs is minder smarlelyk dan dat een wapenstilstand gesloten is met misdadige lichtzinnigheid zonder raadpleging der delegatie Pruisen hoopt dat de constilueerende vergaderiiij genegen zal zijn een schandelijken vrede Ie ondergaan Laten wij de drie weken van wapenstilstand gebruiken om ons voor te bereiden op verdere verdediging en laten wy ecu republikeinschgezindo vergadering kiezen die een vertrouwbaren vrede wil en een ongeschonden Frankrijk Geen Franschman zal een schandclyk verdrag ynderieekenen De kiezers worden tegen den 88len opgeroepen Niet verkiesbaar zijn de gewezen ambtenaren senatoren olticieolecandidaten van het keizerrijk en de leden der families die over Frankrijk hebben geregeerd Uil P irijs verneemt men niets De ellende moet er groot ijn Men zegt dat de regeering zich 8 dogen in hare berekening van den voorraad heeft vergist en dus nameloos gebrek heerscheude is Daaraan schrijft men de spoedige hulp der Duitschers toe die hun eigen proviand ten beste gavtii Over de vre leavuorwnardcn nog altijd niela naders aan hetgeen uil Berlijn daarover aan de ï ie wordt bericht kunnen wij weinig geloof hechten het rijn de oude voorwaarden die reeds meermalen door de dagbladen zijn veispreid olgens de A a i wi Xc U heefl Favre in beginsel den afsland van grondgebied goedgekeurd maar van di n afHlaiid van Melz niets willen hooren De Belgische regceriiig acht zich door het tluilcii