Goudsche Courant, zondag 5 februari 1871

vnli den wnpcnslilsliuid liissclion dn l irij Ji lic rojjporing en de rri isi fliü rvcnniiii vüli iiiiitii giTMMgosteld en vinill nog geen grond om du miliciens naar linia te enden l c Ouslcnnjksolie delegalio beraadsl lagl over hel budget van oorlog Kr ijii eeiiige al geiaar hgden die de lepeinvourdige liij onder gunstige verhouding van Truisen en Ouslciirijk in aanmerking genomcii eene verhooging van uitgaven voor hel leger vrij üoodeloos achten terwijl anderen de voorsl uiders der zoogenaamde politiek der wrake eêr vervallen in liet andere uiterste lieido politieke richtingen zijn door graaf Beust in de zitting van gi sleren bestreden De rijkskauselier verdedigde de vredelievende staatkunde maar de e inoebt eide hij niet al i dHPii i vr gd orlr i ow aen zich van zync zwakheid be vist w is o moest de uitdrukking ijii van den vrijen wil der regeering Daarom wilde hij het leger in beleren toestrtiid brengen Onze iiieuvie vriend oo besloot von Beust van Pruisen sprekende moet niet alleen weten dat we hem noch vrecien noch wanirouwen maar hij moet ons ook kunuui achten Ook Smyrna wordt th ins door oversiroomiiigeu geleiatcrd Die in Spanje houden aan De koning heeft 25 000 francs ge onden ten behoeve der noodlijdenden in de provinoicn Navarra en Sar igoisa F R A N K R IJ K Volgens een uil Xcrs iilles a n de Glohe gezonden telegram van M Jan neemt de agilaiie gewekt door de capitulatie der 1 ariji clie forien reeds af en is liet overal stil in de hoofdüad beh ilvo te Belleville liet garnizoen is deels in de ka ernen deels in de publieke gebouwen der stad ingekwartierd Er komen levensmiddelen in massa van builen Pe inwoners van Longwy die wegens hel bombardement op Belgisch grontlgebied de wijk h idden genomen komen langzamerhand weer in ile stad terug een gedeelte van huijae in veiligheid gcbrachie bezittingen raedevoerende M inr liuiinc hui en zijn onbewoonbaar geworden of geheel verdivenen l r is bijna geen gebouw dat niet duor de Duitsche kogels is geteisterd De slraten zijn bedekt met ij eren scherven tn it stukken van geweren en lappen van uniformen en uien struikelt bijn i ovpr de patronen en fragmenten van wapens die er zijn iieeige i rpen De bezetting had nog overvloed van levensmiddelen genoeg voor dr e jaren zegt men maar dat alles is voor de overg ive door ha ir vernield of tegen spotprijs verkocht De valen iii de wijnkelders waren stukgeslagen zoodat men in hel vocht kon baden en zakken roeel van 100 kilo waren dien morgen voor vijf francs verkocht De met opzei bedorven levensmiddelen schrijft een correspondent badden duizenden behoeftigen gedurende langen tijd van hel noodige kunnen voor ien De kommaiidant een Corsica tn die gezworen had do stiid tot het uiterste te zullen verdedigen en haar ten laatste toch overgaf wordt niet van verlaad beschuldigd Ër is niemand te be chuldip en zegt dezelfde berichtgever want alle verdedigers hebben hun plicht gedaan i I alleen de schuld Van de vreeselijke artillerie iler Pruisen die in een paar dagen al de Fransche baticrijeu demonteerde Men verhaalt een aardige bijzonderheid van het beleg Toen de stad op het punt stond van ingesloten te worden zond een huisvader die een florp bewoonde niet ver van Loiigwy iju twee kleine mei jes van 5 en 7 jaren naar Belgit Zij kregen echter het hsimwee en wisten Ie onisn ippen Alles ging goed lot bij Mont S iinl Marlin maar d iar liepen Duitsche schildwachten heen en weder Dit scheen een onoverkomelijke hinderp ial voor de kleiuen die zich moedeloos nederzetten en luid begonnen te weencii M iar de jongste wist raad Met een diepe veraciiling voor alle wellen van het paIriutisme stond ze op en begon uit alle macht Ie roepen L ve de koning van Pruism waarop ze beiden met harten d e ha ir in de keri klopten hel op een loopen zetten Ze kwamen gelukkig bij hiiren vader aan DUITSCHLAND Thans kan men als zeker aannemen dat de Duitsche troepen Parijszelf niel zullen binneiirukken zoodat de triuioftocht binnen die veste bep iald achterwege blijft De bezadigde binden keuren dal beelnit met ingenomenheid gOHil even als het bevel des konings om het zegeschicten uil te sicllen lot na hel sluiten van den vrede Door dat alles wordt dan ook zeker de gevoeligheid van Parijs niet weinig onl ien en d iardoor het ontkiemen v in vredelievende gevueleiiB niet weinig bevurdrid lu elk opzicht is het vurig te hopen d it do rij iS kanieiier gematigder op het veld der oiulerhandeiingcn d iii op dit van den ooi log zal Ie werk gaan liet talent voor ten vrcdcstacliek be it hij niet minder dan Zijn gedrag tegtnover den heer Favre bewijst dii zeer duidelijk ook al is dit blechts een kleinigheid te iioeuH u tegenover de gruolc begiiibelon en belangen dio het hier geldt ma ir de groole nuiu wordt vaak in en uit het kleine gekend liij d j volbloed uorlogbni inneii maakt natuurlijk de beilaarde hoiiiling in het hoofdkwartier geen opgang Doch dit zijn meestal slunrlieden die nan wal st ian en die dus de gevaren welke door het uitvue i it r er pi e t uden ni iin ge g schatten Koning Wilhelm zit veiliger te Berlijn dan op de Tuilrricn De commissie die te Berlijn bijeen gekomen is om onder oek iigen te doen naar het bij de keizerlijke kroning gebruikelijke cereraonieel beuevens naar de attnlviten van kei er en rijk heeft zich naar men ver ekert met het voorstel vereenigd om de Diiilsche vlag vierkleurig te maken en de volgende orde d i irbij aan te nemen zwart zilver rood goud Hel hangt nu nog maar af van de loeslemiiiiiig des kei ers of deze kleuren tol de rijkskleurcn zullen worden verheven BINME NL AMD GOUD V 4 Fl HKlAUI De verkieiiiig van een lid voor den gemeenteraad in de plaats van wijlen mr J L A de Urave is bepaald op Diiislag den 14 Fe ru iri tussehen J en 4 uur Deze spoedige vervulling der vacaiure staat in verband met de bepaling dat geen wethouder raag worden benoemd voord it het nieuwe raadslid is toegelaten en t is natuurlijk zeer weuschelijk dal het dagelijkscli besluur spoedig weder voltallig zij N i ir wij vcriieraen zal er andermaal eene buitengewone vacature in den raad ontbla m daar de heer M L A Koek deze gemeente zul verlaten Door regenten van hel Oudemannenhuis alhier zijn iu de plials der overleden lieeren N IJzendoorn en AL F IIuli oan tol regenten gekozen de heereii A Suits eii dr A llomeijn In de pl iats van eerstgenoemde werd lot secret iris van regenten benoemd de heer O C Forluiju Droogleever Met zeer vee genoegen deelen wij mede dat de üuecniglieden d e de Israëlitische gemeente alhier verdeelden zijn gec digd en de vrede hersteld is De argescheidenen z ji e Ier tot tic gemeente loe etreden en hebben ht kerkgenootschap ontbonden De voorstelling der rederijkerskamer de Goudsbloem gisteren avcud in Nut en Vermaak gegegeven is uil muntend geslaagd Voor een stampvolle zaai werd het drama een edel hart met veel succes opgevoerd men kan bemerken tl tl de leden der kamer geene inspanning hadtlen ontzien om lietjubilc van haar 20j irig bestaan te vleien op eene haar waardige wij e Ook het beroemtle gedicht an Ier Haar Jlidel Kader werd goetl voorgedragen Wij hü4 icn nug menigio ileu in de gelegenheid te zijn de opeub ire optreding der Couilsehe reilerijkerskamer te kunnen verincltlen en wensehen der 2 jarige ccii zeer lang en krachtig leven toe Het volgende voorval moet dezer dagen alhier zijn gebeurd Ken jongen die een slede hard voortduwde kwam uil de Mulenwerf de Oosthaveu op iloeh gleeil uil en liet il iarop de sleilc waarin een kind zal los De sleile moet daarop met het kmd dooi het ijs in de ll iveu gevallen zijn Alles moet echler zonder persoonlijke ongelukken zijn afgeloopen Naar we vernemen heeft zich ten gevolge van den onlangs alllier plaats gehad hebbende wedstrijd op schaatsen een ijsclub gevormd Naar wij vernemen heeft de ambachtsvereeniging alhier een gedeelte va i haar batig saldo over 1870 besteed tot het nankoopen van circa Ü00 pond rijst Ieder lid ontving U kaartjes elk vour 2 pond hetzij tot eigen gebruik of om daarmede minder beileelde naluurgenoolen te verrijken Hel is ons een waar genoegen van tleze nuttige Morgniimiildag al lc heer F Simons zijne jUIretlf tloi ii aU pietikanl i lcr Uei vunnilc geinet lUc Ie licrganibachl na tic niorgini te zijii bevestigd door den eiiiiaii ut dl VV A i er ogt predikant te Amtnorstol Men meltit uit St lioonhovcn van il lannari Welke treurige gevolgen oiibc onnenheiil kan ua zich slepen bleek heden weer duitlelijk uil het volgende geval een paar kleine kinderen orastreeks op tien Iceftijtl van 1 jaren zalen m een sleej eenige onbctlachl ainen hatltlcn er pre in om tic slee telkens inel kriiclil van de ischbrug i f Ie duwen en ilan liet voerlnig a ill het lot over lo lalen terwijl een tal van toeseliouwers zich amuseerde luct Ic zien hoever de slee ile Voorhavrii opstoof Dikwijls ging dit goetl en reeht aanlig maar eindeliik tniraelilfii lie kiiulc ii met i leo cu al in volle vairt van tien hoogeii k i iimiiiir af op het ijs Jugenbltkkelijk ehoten eenige locsehomvcrs toe cii vonden de kleinen nog bijiii ongedeerd ma ir nl de aanwez eii waren overtuigd liat ze eicn igciuakkelijk iwoo lijkjes hadden kunnen opnemen Uit Kgmontl aan Zee wordt het volgemle geschreven naar aanluiiliug van de daar heerschtude typ iinsepitlemie De ellende alhier is verschrikkelijk dagelijks liiiilcn de klokken en gaan de lijkilragers uns voorbij Zij die gepashcerde week mee gingen begraven wortlen thans w eggebr icht llontlcrti huisgezinnen liggen ziek de beMuetling is ztji erg dat de mcnsclieii binnen ti ce dagen moeten bcsjraven worden tlo mond de long alles würilt zwart Er wordt nu alle d igeii voor 50 ü üO ziekeu kraohiige soep gekookt en verscheidene ponden rijst dan dekens bcdileu en kribben aangeko iht en uitgedeelil zij hebben neds leel ontvangen maar by zooveel elleiitle is er nog veel te kort De comnussie heeft tweemaal s weeks zitting maar weot geen raad om In de bchoefie te voorzien want het duurt zoolang en gaat zoo ront en dat onder een bevolking van bijna 2000 inensohen Met belrekking tot de vroeger veelbesproken zaak van Dirkje VuKIhuizeii leest men in het onlangs uilgegeveu 4G verslag van hel Nederlmuhche G enoolsi iaj tot zedelijke verbetering der jfeDa it enen over den jarc 13G9 op bl 12 14 het volgende Te aangenamer was hel ons later aan Z Exo den miuister van justitie een bewijs te kunnen geven van onze bereidvaariligheeid om de regeering ten dienste Ie zijn en levens tol behoud eener jeugdige ontslagene uf volkomen gerehabiliteerde te doen wat iü ons vermogen stond t Gold de zaak vau Dirkje Veldhuizen Die zaak is zoo breedvoerig bijkans in allo dagbladen behamleld dat wij haar iu geen bijzonderheden hebhen toe te lichten Dd 2 April ontvingen wg eene missive van Z E houdemle verzoek om bericht of er door onze lussohenkomst gelegeuheiil beslaan zou om b aar bij mogelijke algeheele kwijtschelding van straf by haroa terugkeer in de nuialsohappij de behulpzame hand te bieden Ten einde op deze gewichtige en spoedvorderende vraag met kennis van orastainlighetlen te kunnen antwoorden ccinmilteerdin wij onzen thesaurier en onzen secretaris tol een onderzoek ia loco te Mjnlfuort en om tla irvan I j rapporteeren Kecds op den 6n April volvoerilen beiden dien last en rapporteerden op den 7ii daaraanvolgende in substantie inhouiicntle tiat D V thans 16 jaren uutl en in de Nederl Hervormde kerk gedoopt volgens verklaring tan den ilireclenr en van de commissie van administratie te MonifoorI in haar versl iiulelijke verinogens goed ontwikkelil was waardoor zij iiirt vrucht het onderwijs op de school genoot zich goetl en schikkelijk getlroeg net en vlijtig was in baar werkzaamheden zonder eenige redeu tot klacht te geven dat zij volgens officieel ingesteltl onilerzoek en rapport van den geneesheer volkomen gezond mocht heelen aaar lichaam en geest zonder eenig blijk van abnorinalen toestand dat de waarheid dier verklaringen aan gecoininilteerdon natler gebleken was in hun gesprek met da ailjunot ilirecirice en mei een bewaarster en tnet D V zelve Zij zag er goed uil als een flinke meitl van welke ie ler eerder zon gelooven dat zij 22 dan dat zij nauwelijks 10 jaren telde iels wat zeker en natuurlijk aanleiding gaf aan hare rechl rs om geloof Ie I echten aan hare yelfupgave vmi haar leeftijd ilat zij uil het slicluiDetierlijk huis was g uiii ilii iien nug t i ii zi aler li itl unar welke zich ijiel aan h i ii lul gtdegrii zijn lat zij ilzoo bij cvinlucel lli aal onijl ig ten ecneni ilc hulpeloos cu