Goudsche Courant, zondag 5 februari 1871

verlnlcn 70U si tan umler lioop om neder tnn eendiei t Ie orden geholpen zoowel om de rHcbtbmrlaid van hmr giphegd wniiliedrgf ah om denminderen waarborg voor Imrc icdilijkc verbeuringdoor bare kortstondige detentie dat er voor ba irsicelils m w g n behouden biiipe openstond inliaie planismg voor rekening v iii bet gmootschap in een opioediiigsgestieht bij Wageningen wnurvoor e toistenimmg van hel bestuur over dat geslicht as ver o lit in veikregtu dal ij dairuil laui na kortirc of langere virpbging bij fOeil gedng gemal elijker aan een dienst ou kunnen geholpenworden als biiro trtnngi auteeedenten meer vergelenzoudiU iiju en baar gedrag beleren aarborg voorde toekomst zou opleveren om h la te kunnen voort i i ei Bel t ii Mii lijl jo t d te V dal ij terstoud tot die hulpe besloten en daavan keunis gaven uan dm munster en de uitkomst is u mede uit de d igbladen bikend Spoedig ontvingen y eeiic missive v n i E lot dankbetuiging voor onze spueilige en radicile bulp mei kennisgeving van algtlieele k ijtschelding vin straf en volkomen rehabilitatie door A M den koning W E S T IN DIÉ Het a eloopcn jaar kin at den toesl nd dtr kolon e Cui iiao betnrt als gunstig oiden besohüuvvil Do oiilulen en leguispoeden van ziektnien eersgebtcldlcid die in de beilejirtii tt voren werden ondervonden herhiiudeii ich gelukkig niet Ken gevolg daarvan was nog dit bij den geriiigni ougst van luaia lu 1870 al de iefui hi hoefien van buiten slaiids nioebien worden iiig vocrd Daar veel maïs van den overkant knu worden aaiigebrae il waren de prij en jeer laag hetgeen sedert versnhei dcnjiren het geval nul w is geweest Hij denovtr vlotdigen regen in de I latstc maan len heeft men alle vooruit lehteu op goedtn oogst van maïs in dit jaar In den h indel en de seheepvaart besla it mei rderc bedrijvigheid dan ui de twee voorgaande Jirm de invoer uit Kurupi en de havens van de ovirkust vnn Vcnciuela kan belangiijk worden genoemd In weerwil van le onlusten aan de overkust as de handel voor il met Coro en M iracaibo nj levendig Daaienlegen was het met den scheepsbouw met zoo gunstig gesteld Op 1 Janunri 1870 bestond de koopvnnrdgvloot van dit eiland uit 69 vaartuigen daarvan is vergaan 1 vijn onder vr pmJe vlag gebraclil 9 bijgekomen njn er 28 lood it op 1 Januari 1871 het getal Ie alhier tehuis bchoorende vaartuigen 85 bedraagt De hier belaiigryke nijverbe d van stroohoeden mocht zich over ecnige meerdere bedrijvigheid ertieugen tengevolge v n verhooging vau prijien in Noord Ameriks De veestapel heeft zich eenigszins kunnen herstellen van de zware verlie en gedurende de 3 voorgaande drooge jaren geleden Er orden echter cenige achtereenvolgende viuchtbare jaren vereischt om den veestaf el ui de vorigen toestand te brengen lu de eerste helft van 1S70 was het weder zeer gunstig voor de moogsling van zout en kon de oogst ook overvloedig zijn doch er werd weinig zout gelicht omdat er een groole vooriaad van den oogst van voorgaai de jiren aanwezig wis eu de uitvoer lu den laalsleu tijd zeer ger ng is geweest Laat ste Berichte n Londen 3 IVbr Jule Simon en Lavertnjoii zijn Woensdag middag te Bordeaux aangekomen Versailles 2 ïebr Bij het sluiten van den wnpei stilsland werd bepaald dalBillurl en hel legi r van Bourbiki daarin nicl zouddi begrepen ijn Gisteien heeft von B sinarek aiiii Jilisl avrc voor gesteld om de vijandelijkhoden geheel te staken indien Belfort erd overgegeven met vrijen aftocht van het garni oen Dit voorstel werd door Jules l avre van de hand gewezen Versailles 2 lebr N idat do wapenstilstand nas ges oUn hebben de Duilsche legerhoofden iii last gekregdi om di bersttlhng van de spüorwegen zoovtel mogelijk inde bind Ie werken uiel het doel om l arijs van leveusmid U li u te kiinnin voorzien maar er is overal gibrek laii maKneil Voorlonp wordt l aiijs van de nitisl noodzakelijke iLVLiismid dtlen voorzien door het Duiiselie lig r Kopenhagen 3 Fibman Uesiluepi mi bij Skiigen 13 len geiolge vaii bel ijs belet In de Bell IS Ie ovtrtdclil ten gevolge van hd ijs ii niotif lijk Bordeaux i libman l e Sn Ie k i rl Int deerLel van iiui nui guid uairbij vi rschilluide ilhegorun van liejcn mlgeslnlen zijn vnn het recht om lot lid dtr Nalioualo Veigadenng gekozen ic orili n l i hro i le n versi hillen Ir andere bliden zijo n iiulii nul diei iiiii tiij l ii jruioinen In het ijoikJ Ihiatn la ui i uxeliiig gehouden aurin een luuiUl van H rkinde republikeinen is benoemd om in bd algeniei r bdaii nerkeaira Ie zijn lot de vcrkozenen bi hoor mi Louis HIane Victor Hugo iinibdla Roeheloil i n Lsiiiiros hr IS ook een spiciaal loinia benoimd om voor de btlmgiii vin den KI a en liOtli iringeii te aken Ikt ler tbeilocUle lomiu heelt ziih lol de delegiiie genend met de bede dat de oorlog tot iet uiterste zal wordiii voorlge el i I I r s IK cratische me ling gehouden ilie door 3 100 personen era bijgtivooiid la erd een besluit ginomen aarbij de lioiidin van het voorloopig gonvirnenicut afgekeuid en de wcnsili te kinnen gegeven werd dat de oorlog zil vvorilen voortgezet Ecne proel imalie vin de prefecten van Marseille en Neder PjriiiLiu iisclit mede dal de oorlog tol het nUerste zal worden Ï0ürlge7et De verku lugen zullen Ie l aiijs den 5 eu in do depaiteinenten deii 811 plaats hebhen De aldus veiko en vergadering zal den lü bijctiii komen Jnl Siiiiun IS alhier a 1 gekouien hij hield eene vergaleiing luet de liikii di r dcegalie ten tuide ophildiiiiig te geven omtieiil den stand v m zaken lieden avond heeft een hvetde bijtiiikoinst plaats Brussel 3 Febr Heiz gers die Burijs Woensdag ven utii Inhben deelen mede dat allta er kalm 11 rustig IS Het ging hoogst inoeihjk de bevolking van voedsel te voorzien Tot dusver hadden 2J000 peioonen verzocht ds alad te mogtn verlaten Fr iiiselie rtiite Bü i t De taiilois niaikl een telegram uit Geneve openbaar houdende hel bericht van hel overlijden van lloiirbaki RijSSOl 3 Ftbruaii In het lokaal Voim lierpires te l arijs Is eeiic voorloopige vergadering gchoiuli 11 lol het slelltn Van caiulidaten voor de Natioiiiie t ig di mg s Züoi iinig erde n vooigesti lel lac bill 1 illaee 1Iiii l Bl uie Quiiii Uoehifort l ilesilu o l yit Hoi lil Liiiibilili Siisset 8olioelclier Mirlin Miclielel tn Pon in Diiruit zijnlot caiieliilaien gekozen loioi Hugo banbaldi Ciuinel janibetia bussel en Doriiu Uen k f ers conu e IS den 31 Janniri bijeen ekome i tot hel opmaken eene 1 lijsi van 90 persoiii n w laronder velen die zii h bij ilo ariiui ili vloeit de m i islriiluui de rtclilba ik of op leiterku iilig gebied vciel eiistei jk hebben gcrnukl Deze lijst zon aan eene groole kicersverguilering woreleii veorgelegd De beriehten vai lueuttc oiilusun te l arijs zijn onjnisl Alleen heeft er hij het bericht van den wapeuslilstand een oploop phals gehad De orde i eienvtel zonder moeite hersteld RiJQSel 3 Februari Tir worden hier openbare kie ersvergaeleringen gehouden Het is hier ter slede rustig legen heden avond is eei e groote bijeeukomst belegd lot het opmaken eener lijst van dcmoc atische candidalen Versailles S Fcbnan De berichten uit Londen en lioiileauic orotrenl de Duilsche vrcdesvoorwaardeu zijn voor zoover den afstand van Lotharingen l uiulichery eu twiulig oorlogsehepen betreft nu de huilt gegrepen De Ll ns en Mclz zullen mei iirdtii krnggegtven Inhetbegin van November wcrel den he i r lliicrs lot eise h gesteld eene eoiiiribntu van vier milliards en sedert elal oogenblik kan du bedrig wel tol het dubbele zyu opgelüopen ieinengdc Belichten joXdCVO 1 CU jongc daiae dit gaarne voor lavanto wilde doorgann af iiiu dr Jüliuson hnir bmoudu ig Ic kernen vuor zgn wüüuluibuik ui vtiklaiidt er vooral daarom met bijzonder Teel guiuigcu ktnnu uadi gtmaakt te hebben oinilst ele gikudt vir nrdig r er met t n enkel vuil woord in had oii enoniiii Gij htbt g lijk mivrjuw nntvvooieldt Johiitou dit v ourdeu heb ik zoo ti l niog lijk Irachtfu te Ttrinljdtu iJ cbijut tr lulusBcbtn nog al yverig naar gtjocht l htbben I Onilcr de jiogingtn die tijdtus de nonwe inslaitmg van l arijs geelaan vvtreku om in wterïiil van alk hinderpalen dt genuensthni van di buitiuwireld utt di beuardt teiiti te ondirhaudiu verditnt wil in de ctrslc plial trm ld te irdiu htl met uitslikiiid gefdg btkiooiidi ïirunfligL ruiddil oen lurr ahie lr jmgiua s vin den Tiiiri uit Londen binnen l arijs te doi ii koi iui He btidi 7ijdrn van hel I ondeiisthe bliiil btvallui beiiiiiliu aan finulic tn btkeiidtule l urijs tn udui o i duiiiH bijna eliiiii7ielillgi sinkji pnplir van ren en lui balve om k iigle ui tn cm birtdte door do Lonihnr ic oii nul 1 rifni n j tt oitij iitiy met bioüttzülgTiil lii lu d i I 11 I j riiliu lel Dcz 1 ly h n vu looi nm Int niigivvapuiik oo I lil M I I 11 nu 111 Ji KS UI tinnlli bil iiii s 1 1 j 1 1 i I II 11 1 I V 11 bil bl il nrlvui n mul 1 ii eii i i il i il m i i p dn 1 li l li le n im i u Dit llllUi iipi lilt I nol I lil 11 uikii imi l iik uv e oii ilcn en vertiokkea vnn Jnnr r et postilnivcn nnnr Pnnjs iv r ZIJ met hl hulp vnü cta loovcrUi tuin vergroot overgttmirl l en gtropitnil werebri Burgerlijke Stand IfeuoK h 31 Jrii 4uliuanu lltleiia en Johnuacs ouders J V Ui lillen T Muller 1 Febr leihinnio Maria ouders i VBii Uuurtn ui Moiiplinn OvHlt MN tl Jan C Aeif 1 M Sriiravc 4 j C uiilvilil 21 j R rttrr B m 1 Jilir M vuu du Oriiii 1 j 2 1 vuu der Sttcn S in G M 1 ai 11 111 ABVERTEMTIÈN j o J o o il D 5 tS j l V36 Q D J IO VI JF EN T WINTIG JARIGE EGHTYSHEENiGIHG VAN P VAN ALTENA tn M KUIPERS De Jdiikhaie Wcukinderen Gomn 1 IVliruanj 1871 ml m rS tir va sreTi Ditami E VIJF EN TWINTIGJARIGE I S ie c echt eheehigin m A BRINKMAN EN m r DOEÖBURO Ê Ihmiic dttiikhaie Kinderen louiu 4 Feliuiuiii IS71 1 1 f lCFl CJ Ut k i Voorspoeilijr bevallen van een Zoon E A M A LIZEMWOKN geliefde cchtgpnoot van Dr A T van AKEN AUmnar 1 Febr 1871 Ile elcu iivirli e el int inijiu innige droef heiil mijn 7i e r geliefde Echtgenoot C STAR IlENBUR6 inden ouderileim van ruim 52 jaren Wed C STARBENBUUG GoutfA 3 Februari 1871 Neelkman Voor de vele blijken van deelneming zoowel hier ah elders ondervonden bij het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot den heer J W E DöNCKERMANN betuig ik mijnen hartelijken dank ILKUMD Wed J W E DONCKERMANNIlaa trecht 4 Fcbr 1871 Hflmcke De ondergeteekendc acht alle aanbeveling onnoodig daar hg reeds sedert 26 jaren zich het vertrottvren weet waardig te maken zoowel van de Geneesheeren als van het geachte Publiek Hg blijft Toortgf an met het plaatsen van RÜNSÏTANDEN oii GEBITTEN waarvoor de betaling rerst dar wordt vereischt als de ondervinding bevvrjst dat zp n werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan Allei worelt door heui in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid verrigt Gouda 1 M VAN MINDEN 18 Nov 1870 CHiauitoihN DiiNTisTB ora dadelijk te aanvaarden oen op goeden stand staand WOONHUIS nabij dcVisehbrug te Oudi watd mot ot oudeT iiili liiii itnud voor U l MUI gii le idiii r CU i iele 11 141 iimkkui Iiiluliliiijj u eip jiiiiiio iiuMiigi bj dun cigi im ir II J 1 0MM ild i ii