Goudsche Courant, zondag 5 februari 1871

Nederlandsche Bouwvereeniging gevestigd te Grouda goedgekeurd bij besluit van Z M den KONING d d 20 October 1869 I J F X TJ J Tj f 4 8000 Uitgifte der tweede en derde Serie te zamen groot ƒ 24000 in 96 Aandeeleii van f 250 Bestemd tot het bouwen verbouwen koopeu verkoopen huren en verhuren van Huizen en andere Gebouwen in Nederland De inschrijving zal geopend zijn van af lieden ten kantore van de Ondergeteekenden alwaar Pro spectu3sen eu Statuten vorkrijgbaa zijn Goudu 1 Februari 1871 Wed KNOX DORTLAND 11 I Op vereerond vorzook GROOT BILLARDSPEL te geven door den heer L GOFb ART den bekwaarasten Parijschen Billardspoler alsmede op ZONDAG 5 PEBRUAUIJ 1871 in het Lokaal Tivou aan de Spoorstraat alhier des morgens van 121 ure PIANO met ZANG 1 i il aiii pl l 2 3 MATINEE HEEREN BILLARDSPBLERS worden uitgenoodigd hierbij tegenwoordig te zijn Vrij Entree Een bekwaam PLAATWERKER kan dadelijk tegen hoog loon vast werk bekomen als ook een AANKOMENDE Bi J W VERWEIJ Magazijn van Ijzerwaren Fornuizen enz Kleiweg GouJti Er wordt TE HUUR gevraagd een ruin logeabel HUIS liefst met TUIN in of in de onmiddellijke nabijheid dezer stad franco brieven onder letter P P aan den Uitgever dezer Courant Stemmen der i Iedisclie Pers Dr JULIUS HAUER lid der K K Mediciuischen Fnculteit te Wccnen recommandeert het HOFF scHE MALZ EXÏRACT als het beste heil en geneesmiddel j Kleine Katarhalische atfectiën schrijft ZEd geneest dit middel grondig en snel en borstziekteu vinden zoo niet steeds geheele genezing toch zeker altijd verzachting Dr GLüCK d d Stafarts derMainArmee zegt Ik keu uw MALZ EXTRACT reeds sedert twintig jaren uit mijne praktijk en heb dikwijls gelegenheid gehad de gunstige resultaten door het gebruik daarvan te kunnen constateren Dr HUITERNITZ Redacteur der Oeatreichiaclien Zekschnjt Jnr pract Heilkunde te VVeenen noemt de HOFF sciie MALZPRiEPARAïEN de uitstekendsten der bekende Diütetica voor zieken zwakken en reconvalescenten De Ally Wiener Mediciunl Zeitiiitg schrijft De MALZ PABRIKATEN van JOHANN HÜFF brengen eene organische substantie ia het ligchaani die de vertenngsorganen prikkelen in het bloed overgaan en zoodoende de voeding reguleren Prijzen 1 flesch 45 et Q f 2 20 13 fl f 4 40 de flessuhen w orden ii 5 et berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen Verkrijgbaar te Gouda bij J C van Vbeuminuen te Woerden b Heniu J v d Beug COMMISSARISSEN van den straatweg Gouda Bodegraven zjjn voornemens aan den minst inschrijvende te gunnen do levering ten behoeve van genoemden weg van 300 Willigen Pooten inlandsche lang ± 7 meters regt van stam jwaar voor de borst op 2 m van het stampind 0 17 meter omtrek Gegadigden worden verzocht hunne inschrijvings biljetten bevattende opgave van den prijs waarvoor zij de bedoelde Pooten per stuk wensclien te levereu en te planten langs genoemden weg behoorlijk onderteekend franco in te zenden aan den Heer Mr M H A LISMAN Heerengracht te Leiden vóór den 15 Februarij e k Nadere aanwijzingen zijnl op franco aanvraag te bekomen bij den opzigter den Heer J J SPRUIT te Bodegraven Hoogheemraadscliai UIjnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijrdand brengen bij deze ter kennis van ingelanden 1 dat de lijsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1871 volgens art 29 van het reglelUent gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de lijsten van al de zestien districten ter Secretarie van Rijnland alwaar zy tevens tegen b jtaling van 10 cents voor elke lijst verkrijgbaar zijn die van het derde district aan de Cruquius die van het vierde district aan de Lynden die van hat evend district aan ie Leeghwater die van i lk der overige districten ter gemeentesecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat zij die vermeenen dat de lijsten niet naauwki urig zijn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewijzen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Veieenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen Leiden 2 Februarij 1871 Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd n C J HOOG Dijkgraaf W G WE BRUIJN KOPS Secretaris ki fljH R jHpHK Op het kantoor der STEARINE KAARSENFABRIEK Gouda kan geplaatst worden een vlugge Klerk vereischten zjjn kennis van Framch en Duitsch nette hand en vlug rekenen Zich in persoon te vervoegen bjj den directeur STEENS ZIJNEN Er wordt in eene BAKKERIJ eeu Bakkersknecht gevraagd die grondig met zjjn vak bekend is Adres met franco brieven onder letter A bg den Boekhandelaar A Biunkman aUier De ondergeteekenden berigten dat zij steeds in voorraad hebben eene groote collectie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende dezelve volgens teekeningen waarmede de ondergeteekenden te ontbieden zgni op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 ProlTpËllGliÜ lÏD Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap en gereglvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischl en verhelderd het oude worbijgegaan en alles is meuw gemorden het verouderde en nimmer voldoende stelsel oia elk haarmiddel roet vet of olie te vermengen is teu eenenmale onhoudbaar geworden en duizend en bij tienduiieudeu malen gebleken dat zulk een vetmengr sel slechts alleen kaa dieneu om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en kr ichteloosheid voor den groei van het haar VVelnn alles overtuigt u dat gg Prof Pergrer d Alion s HaarExtract moet gebruiken hetwelk a 40 cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bij Jlej de Wed B03M N Gouda T A G VAN DETH I H KELLER Rotte Jam F A BOIIONIE KlSSIKGBE FastiUes uit de zouten van de Rakoczy te Kissingen van voor werking tegen traagheid der spijsvertee nngs organen bezwaarlijke ontlasting blcekzueht bloedsgebrek hiimorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Rakoczy bevat kost 50 et Depots te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken RON BEIEll MINEU WATER VERZENDING Goudn Druk van Biiukiunn 1V 0 iT igojrS ri BBII iitaiiwWiil Biiai M Atói k ii èi luk i l i lUliiitk UwiUfMi tost l if 1 Wni ink i w w H Atakvtto T ptftnmmumm liMIM WIH Wl il l l u l i l l l l i mi l lli liill lli niljWlW ii iiii ni ii i iiii i l inirl i litl