Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1871

€ t i aB Mn jÊÊÊék mÊÊ ii I fi w 0 1111 f j p i Gonzalez Bnivo Door een hiindhnRer liet liij hier en daar aiii irnlijno gcldsoinindi uitiUilcn en o dl c ij t briiihl liij etiie s imoiunirii te t stiiid Tot ie msdeplicliligeii hijiiui me li te behcoreii eenige perioneu die in betrci kmg staan lot eeiie der geuczeu dyiiastitu P R A N E R IJ K Omtrent de heerschende stemming in Irankrijkwordt het volgende guneld Volgens een Dniisthcorrespondent die vtreohillende door de 1 ruisen be zette streken heeft beiocUt en laitst Ie Ie Mnnswas is de wenseh mar redt in den laalsten tydvrij algemeen gen orden in 1 nnkrijk Sedin en Mei ei de vroegere nederlagen hebben op de 1 r inschenWflntg of geen invloed uitgeoefend het geloof aande unoïtr iii lelijii i i F kr door gpsthükt Innknjk was erriden en dmrmte uit Do luiste gebeurtenissen hebben die overiiu ging ain het wankelen gebricht en het beripht v m de capitulUie van l arijs ial di gtl eel d en omsla ui Be Fr n chen beginnen in te len zegt de Duitsche correspondent dat de regeering en de dngbUden steeds de werkelykheid hebben verborgen gehouden De meesten zyn bereid vrede te sluiten op elke voorwaarde Natuurlijk geldt dit allecD van die landstreken die door de Duitschers iiyn be et en aar m o onder den druk des oorlogs het meest geleden heeft en lijdt De boeren zegt de Duitsche correspondent verklircn dat zij elke regeering zullen aannemen die den vrede herstelt en wat zeker nogal moeilijk nl ijn niet meer lasten oplegt d in vroeger De boer is en blyft een boer zon zelfs weer Trede hebben met Ntpoleon III en praat over t geen de ex keizer gedaan heeft ten behoeve v in den landbouw De handwcrkstand is over het geheel republi keinsch gezind maar zoowel bij de st id als bij de landbevolking hoort men dikwerf de mecning uilen dit welke ook de loekomslige Regeer ng v m Frank njk moge 7ijn het recht v in oorlogaverkl inng voortaan nooit meer bij ten persoon mag berusten De arbeidende klisse die too eer met de repu bliek IS ingenomen weet echter weinig te antwoorden wanneer men vrai t wat men vm een repu bliek vertvacht zij hebbeu van een republ keinsche regeering slechts zeer nevelachtige en vage vooretellingen De bourgeoisie is zeer legen de republi i zij vreest hair omdat de e het minst al beantwoorden aan haar wen ich naar vrei e blijveiiden vrede Zg iet ongaarne dit menschen die mets hiïbben zich op den voorgrond dringen dit km met geen ander doel zijn meent ij d in zich te eriijken uit de jakken van anderen en lu ten republiek is dit al lyd zoo Hen Orlemial en wtll tht de graif van Parijs zou hitrnog lit meest iii den smaik vallen De geestelijkheid is ter bevrec d voor de Republiek zg vreest levens dit het verblgf der Duitsol ers in ïrankigk haar gezag niet al bevorderen iiidiur dat g over I de vrgs chutters aaimiotdigl b lar caodidaat ih natuurhjk de griaf in himbord en zg geeft uh Inrom uit voor Ie itiuii ti8ch De oude arisocriiit van l riiiLrijk is legilimis tisch en clericaal maar ui zitli uiet bepiald legen een Orlcinisl verkliren Mtt de geeslclgkhei I heeft de aristoci itie gemeen dat g bepaald legen dt ver betering van hettndenujs is Dt uitbreiding van het schoolondenMjs is ons ongeluk eule tie mar kies de tot den Duitschcn conespon leiil omlra de menschen wat geleerd heb un or lui g ome vreden V ie le eu eu sclirgveii kan wordt Jour nalisl maikl opposilie en siidil veiwarring Die zoogeii Dimde beschiving maakt de nienstheii oiire geerbaar en doet hen vtr ardedeiikbeel leii verkiijgen Wie ui e jgen iat er uit dit nungfel in pu tgen en dei kbeelden iii Trankrgk zil voorlkomen De Frauschrn iju slechts op eui punt ten hnn nationaliteit BELGIË Ieder herinnert zich de verwarde zaken vau de maatschippg LangraudDumonceaii wairbg hel geld verdwenen i dat mei behulp der geistelgkheid cu der kitholuke leiiler as biifn ibi ulii tot vu chrislel jk i g mi h t kapitaal De loiiiniios irissen van dit onderneining ge en ten lofwairdig voorbeeld aan alle dergelgke toe icners die bun naam leeiipn als vlag voor een induiiricele omlciiieming Al thans volgens het HmiOihlilad van Antwerpen wordt de zaak vin Lingrmil veiefiend De beeren de Decker Nothoiuli e lumps de Lu lekerke en an deren slelleu voor uo tr ekeil het blad hun pirsoonigk fortuin af te stiuin om het difieit te dekken De heereii d ll inc Slenihuv e ui de Lie lakerkc geven aan de htlti uiwiuti ie tijnmle tii de Inht stiid de eerste 850 000 fr de Iwetde iJ OOO fr ii Ie liilci national ui de Jinliiilriel geeft de heer lit Dt ktr al at hg bi ii op IUj 000 fr n i dus U 1 1 0 fr lil hoer I lumps il les beliihc 1 IJ O I fr dus 211 0 0 r d liiir Notliomt wiens for tuin en dit iijner vijuw 9 ÜU0 fr beloopt p efl d7 8 500 fr grait du al de Beaulieu betaalt in bet geheel 1 millloen Die heeren houden mets over dan hetgeen noodig ia om hunne persooiilgke sehulden Ie Uclaleu De heeren de l ev ker Deehumps en griif du Vil houden lerug op I umie slorling J7 Ü00 Ir om de nog in omloop zgnilc piidbneven te betalen Later zullen g die som reditv lardigen Graaf van der buieten geeft aan de International 129 000 fr zgn geSiecl persoonigk foiliiiii op den dig zgns huwelgks markies Ih de Rode geeft 600 000 fr in specie Worden die voorstellen niet aangenomen dan V co i te 1 n nioTp u I al er hun eeiu ren eisch over kunnen doen De verschillende personen hebbeu een slaat v m hunne goederen op eiiuikt als oprecht en wezenIgk gnde gecertiRterd Wel mig bet bhd zeggen Die beeren geven een treffend voorbeeld aan vele anderen 1 DUITSCHLAND De ofEcieele Pruisuohe StttaU Anztiger behelst thans den tekst van de overeenkomst den 28ii Jan tusschen den heer von Bism irck en Ju es Favre gesloten het la het eerste interiiHtiouale st ik waarin koning Wilhelm als Duiisch keizer voorkomt De bgzonderhe len z u ons grooteudeels reeds bekend In art 1 it de mogelgkheid voorondersteld dat de apenslilstand na den 18 Febr wordt verlengd in dat geval z i Varga op nieuw een aom betalen tol onderhoud van de Duitsche tr epen De bgeenroe ping van de eouslituante te Bordcaui om zich uit te spreken over bet voortzetten van den oorlog of de vredesvoorwaardeu wordt uitdrukkelgk aange wezen ils het doel van den wapenstilstand Vol gens art i wordt de intocht van de Duitsche lioe pen in Pargs voorondersteld als iets dat slechts is uitgesteld er wordt namelgk eenvoudig gezegd Gredureude deu wapensiilstaud zal het Duitsche leger I args met binnentrekken Leidt de wapenstilstand niet tot deu vrede dan geeft volgens art b het leger lan Parys zich krggsgevaugen Van de vredesvoorwaarden wordt in de overeen komst getn me ding gemaakt vuu ofücieuse Duitsche zgde wordt echter verzekerd dat vod Bism irck bet met tavre ook lu dit op iehl i eens geworden ilthaiis 111 beginsel terw gl men volgens dezelfde bron alleen ui het on ekere verketrt uf de voorloopige rigeering die voorwaarden alleen de con8tilu nle zal voorleggen dau of zy levens de verdediging van die voorwaarden zal op ich nemen Het hutste is uiet Wiurschgnl jk cu zal afhingen van den loop der zaken Uu Versailles wordt verder van Duitsche zgde bericht dat de vredesvoorwairdeu die ie Londen en te Bordeiux genoemd w er len mei jui l zgii wa betreft Loih iringeii Puu litliery en de 20 ourlogsthepeu er urdt bggevocgd dit de hlzas en Metz niet uilen worden teruggegeven m a w met gebed Lütli irii geu al worden ge ibclit niur alleen ds züugeiiaiiuiie Moc ellime In Duilsehl lud houdt men ich overtuigd dut gthed Luropi de gematigd beid viui II en eiseh zal inzien De II vil der Duitschers in Iriukryk zal zeker menig Innschuiin levensl mg heugen Al zgn het geen bipiiltle rei dhedeu die Ie Duilscheri plegen lietlt Ie bevolking veel vin de over iimiir3 te ver du en Zou erd de er d gen uu l gemeentebestuur van hancv bevel gegeven oÜO werklieden te leveren voor i herstel der spoor egbiug oiil ini s door de frincliieuis vermelu Je crkliedeu lieten zich echter met viiuleii Alsnu werl bevel gegeven leder man nelgk individu dat zich op straat ver ooi de op te pikken en niir tstiiioii lo brengeu In twee en een half uur bad men lUO burgers opgevangen Deze van allerlei ruig en stand werden per spoortrein naar het terrein vervoerd eu moesten diar aan den arbeid Len ander vooibeeld nog onaangenimer voor de betrokken persoon is het volgende Door de vele marsi hen was het schoeisel van de Dficrsehe soldaten m een zeer ongelukkigcn toestand gerukt en werd hun vryheid gegeven op eigen bind schoeisel te re juireeren aar zy het vonden Len Beier komt een heer tegen met netieliar en lenvyl ilie vin deu loldial er alltrlreurigst Mit agen De een sprek alleen Duilseh de ander verslond uit sluitend iMaiisch De oldait wisl echter den 1 rinseliman duileijk te maken dat hg van schoeisel ensc ue lo ruilen De e h d d ur met veel zin in miar werl gedwongen zich neder Ie ellen de suldait trok hem liciluird yn 1 lar en uit en gif hein yn sehoe i I iii de plaUs De oiip dukkige biroof c as hirine echter niet vin de zaïk if 1 enige oogcnblikken later kwim hg een troep Beiert n tegen ivnirvm een opmirkle dit hy hun schoeisel droeg Het kon net nn Iers of hy had deu driger der schoenen virmoord hoe kwam hy inders aan de schoenen van een Beiersch soldaat Uy stelde zynen makkers voor den frunotireur neer te schieten vergeifs poogde tie IVinschmau nu zyne onschuld te betuigen Hy werd met begrepen Gelukkig besloot mm den Mijoor te raadplegen Hg wtrd als gi v mgeiie raedegevoerd By den chef aangtkomen helderde loh het geval op en mocht de arme onder het gelach der soldaten vertrekken SPANJE Spiiije rust zich toe voor de Cortesvprkiezingen tSohyul een feit te wc en dat de Isabellisten ofAlf ist 1 O lis r dl icüna Ik p ui a nen eene coalUic zullen vormen Lrailio Cislelar heeft een muiifest gericht tot zyne partygenoolen ederile Tlepublikcinen airin hy in welsprekende bewoordingen hen wy t op het gewicht der aanstunde verkiezingen Het moet nu blykeu egt hg of de vreemde Vorst die dooi 191 Afgevaardigden op den troon werd verheven waarlyk IS geweest de gewenschie min van het volk Wanneer de oppositie triomfeert zal de Koning dat moeten beschouwen aU eene vernietiging van het decreet der Cortes door den wil des volks Hy zilafs and moeten doen Doet hy dit niet dan z il hg met de natie een slrgd aanvingen die met anders dan tot zgne schinde zil kunnen nitloopen Het IS met aligd raogelyk aldus vervolgt Cistelar en evenmin aligd rechtvaardig gn toevlucht te nemen tot de wapenen Dipperheid ia met voldoende om zich de overniniiiiig te verzekeren Men moet weten la strg len maar men moet ook weten te wichten De momrehie wordt il zwikker en ï ikker Het gevoel van eigen onmacht en zucht tol zelfbehoud zal haar spoedig zooala dit altgd gaat haar toevlucht doen nemen lot daden van geweld eu dan zal geheel Spanje zioh verheffen en de wapenen ter hand nemen Zoover is het echter nog met Uit alles wat we vin Amideo hooren blgkt dat hg crn lig en welraeenend het Bewind heeft aanvaard dat hy het goede wil en gn volk liefheeft en zeker geen geweld zal gebruiken dan winneer de eeuwige oiiiuststokers hem er toe dwingen Zeker is hel onjuist at Gastel ir egt dit velen viu hen die dei Koning hebben aangesteld hem nu leeds mei blikken van wantrouwen zoo niet van haat glle llan Meu verwacht dit de pir y van Monlpensier zieh am de R geering zal au luiten en een mmifestzil uitvaardigen waarin ze verklaart genoegen te nemen met den besiianden staat v in ziken Het vertrouwen in den Minister van Fiuanciin neemt voortdurend toe Het ministerie zal tegen de terkie iugen niet een gomeensehippelgk minifest uitvaardigen maar elk lid il du afzonderlgk doen voor zoovei hg daartoe roeping gevoeil De minister van Koophandel Zorilla heoft het vooibeeld gegeven Hy legl o a m zyn schrgven uit n it eigenlgk vrgh id van onderwy 1 t geen noodig is d ur vele bpaansehe gemecnteriden du opvaten in denzin van vrghud hebben om de scholen te sluiten en de onder yzers met meer te betilen Men vermoedt dat Spanje en de Vereenigde Staten van Amerika onderhandelen over den afstand vin Cubi en dat de bernd ligiiigea hierover spoedig tot een resultaat zullen leiden Gouda 7 Febkuabi Bj komnklyk besluit is tot plaitsvervanger van den districtsveearts wien sGravenhige al stnndpluts IS nangewe en o a benoemd de heer E Ovcrhosch alhier Wy vernemen dat het Bil Masque in Ons Genoegui IS ml sield omdit elders gebleken is dat door den uivoer van eoslumes uit door pokken bearaette plulsen de epi lemie crd overgebricht Ainstaandpii Donder i zal er eene vergadering der Afl Gouda vin de Liberile kiesvereemgiug w or len gehouden In de op Zondig gehouden bestuurs vergadering der Lieder tifel ryiÈ v ip ii u ii II m j g imwi iujn 1 511 Jkü i dhUta jiiubJb iiiipiili è i iiiiMiJiM l Bsto t lW liikilitaiii l luijua iiiil dm i B i J baiU l iii tn ti siKHlt i hl 5 tinWip 4 n o w il VuniV t i n s Hsvjt ji l i liiiii il tjf i I ilii ra iiiiiio Imiu rf if M4lél llliBl l l i t i U W i4 wfai lrli ip mimSflmh ► f 4 Wil nw 4 ita iKiiialtj