Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1871

Ö wl later kirnm 1 opnwrkle i III niet anders nnoord hoe eeu Beiersch lor ton fninc de FraMoh lllij werd niet ijoBr Hfaad gevoerd Bij het jeval op der soldaten Itesvcrkiezingen leabfilisten al IriileBepnblikei ricbt tol zgne I waarin hij in Mp hel gewicht el na bigkeu die Joor XH lerheven waarvan het volk de Koning dat liging van bet e3 volki Hg it niet dan zal I die niet anders loepen vertolgt CftsIg zyu toevlucht id is liet volKei zekereii Alen loet ook weten l iil zwakker en achl ea Eücht ioals dat altgd daden van geI iah verheffen Uit lUes wat we jeru tig en welJrd dat hg het li zeker geeu ge1 eeuwige onrust is het onjuist die den Koning het blikken frau i loslaan jMonIpensier zich leen manifest zal poegen té netnen van PiuanoicMi iugen niet eeii uijcen maar elk lïoofer hij daar iiu Kocphandel n Hij legl o fik vrijheid van ft vele Öpaansche m van vrijheid de oiidorwg IVereenigde Sta T T den afstand llliiTover spoedig JSTD tsvervanger van ibage al staiidttemd de heer E lé in Ons Gegcbleken is dat door pokken be ergebracht ene vergadering kiesvereenigfng ƒ uuri vergadering Ie isfl aannenomcn f iiliiiS Ie geven Ie vorbiiulcii be Hiinimli muiiek schilders on verder van alles wal ioh op het gebied van kiui l beweegt Iedere afdecling zal op zich zelf werken en onder eigen bestuur staan Ook werd het progamma vastgesteld voor het concert te geven na Paaschen Gisteren midjag is het ijs op de Mans vóór Vlaardingin en Maassluisopgebrokcii en doorgedreven Ue Geldersche IJsel is steeds vallende j het ijs zit steeds vast Het begint echter zeer veel van zijn kracht teverliezen N R Cl Thans heeft de Multntuli commissie haar mandaat r er Vj d de cren Kerr Oi e j Sliellipf en Wertheim adverlceren dit Opmerking verdient het e hter dat de man die het eerst aan deze zaak den sloot gaf Ie heer van Gennep te Botterdam deze advertentie niet mede onderieekent Ook eenc advertentie in liet Noorden geteekend H II Huisman maakt de zaak niet duidelijker Men leest daarin Na vroeger gedraai en onzekerheid bericht de N R Ct van 1 dezer dat genoemde Commissie thans werkelijk hare taak heeft uedergelegd Met verbazing heb ik dat bericht waar achter de commissie en vooral achter die geheimzinnige men van de R Ct zich verschuilt gelezen omdat het bericht zóó gesteld is dat het den indruk geeft alsof dit besluit uil de commissie zelve is voortgekomen De waarheid is dat Mnlialuli zich genoodzaakt had gezien haar gelijk hij zich in een brief aan mij van 6 Jan jl uitdrukt de deur te mjien helgeel niemand zal bevreemden die hel plompe stuk van prof Kern in de Zaanlaruhche Courant gelezen heeft Er bestonden even el nus andere zaken die hem noopleu zich van de welwillendheid dier commissie Ie verlossen AU een bijzonderheid uil de statistiek mag vermeld worden dat in de peineente Ammerstol 789 lieleii tellende van 25 Maart 1870 tot hel einde des jaar slechts 2 personen overleden zijn en wel één op 30 Juli en één 2 1 Sept Door den Minister van Oorlog is bepaald dat de miliciens der lichting van 1870 behoorende tot de regimenten infanterie die bij hunne korpsen ni voor hei blijvend gedeelip zijn bestemd in het genot Van onbepaald verlof moeteu worden gesteld Aan s rijks veeartsenijschool te Utrecht kunnen twee kweekelingen worden geplaatst om voor rekening van het departement van oorlog te orden opgeleid tot paardenarls bij het leger hier te lunue Ouders of voogden die voor hunne zonen of pupillen de toelating als kweekeling bij s rijks veeartsenijschool ter opleiding als paardenarts bij hel leger rojilhten verlungen zijn uiigenoodigd voor den 1 Mf4 k a n dtn inspecteur van den geneeskundigen dienst der Iniidmachi van dat verlangen ie doen blijken door hem een daartoe strekkend verzoekschrift vraclitvrij toe te zenden j zullende de lijd van t vergelijkend examen later worden bekend gemaakt Zalerdagmiddcig heeft rie reeds lang aangekondigde torpeilo unlploffing plaatsgehad nabij het Zuidplaalje waardoor nren hoopte het ijs op de Nieuwe Merwede te doen opruimen Niet de geringste uitiverking had plaats men kun ju wel hier en daar een kleine opening zien raa ir l il was alles Men liep er dadelijk weer over heen Het geheel us een bepaalde mislukking Om hiermede de Alblasserwnanl te ontlasten zal wel niet denkbaar zijn In eeiie openbare vergadering van de Vereeniginj tot vef ieierüiff der mlhgeiondheid te Utrecht geiiouden tel bespreking van de middelen tut bestrijding der pokkenepidemie werden de volgende voorstellen aangenomen ar Een beroep te doen op alle predikanieu geestelijken ouderwg ers en irm verzorgers geneesheeren en fabriekauten alsmede directeuren vnn begrafenisfen ziekenfondsen om hen op te wekken al hun invloed te doen gelden om bjj de bevolking de vaccinatie te dcien erkennen terwijl aan het genicentebeslaur verzocht zal worden ile gelegenheid lol gratis vacdimtie uit te breiden meermalen en op meer plnalseh b Het gemeentebestuur te verzoeken in alle aangetaste woningen de vermelding der oorden besmeitelijke ziekle met bijvoeging van den aard der lliekle op kennelijke en over il gelijke IJ e b v op rood papier gedrnkl Ui iluen plii ils hebben door de politie Kcne ilot iilinea en hiervan dagelijks eenc opgave lil hel dagblad Ie pnbln i eren lukle zdomtI beMv irrri uit d it ij duur ilen voorsteller ncnl innilrokkeii ofii liuun iui het nut der publiiilcit o crtuigd blijviT ilc j f Het gemeentebestuur te verzoeken bij verordening vast te stellen dal niet alleen door den geneesheer moar ook door bet hoofd des gerins onver ijld aaiigifle moet ped i iii ttnrilen van het uilbreken der lekle dal de opgaieii der geneesheeren aan huuuo woningen van gciueeiilettcge op bepaalde uren wórden afgehnald dal er eene boete gesteld worde op het moetwillig gcheimhoud u van het bestaan van pokviekle d Bij het genieenleliestunr aan te dringen dalspoedig voorzien worde in de behoefte aan gelegenheid tol evacueercn van kicken niet alleenvoor behoeftigen ook voor hen die in staalzijn de kosten te reslitueeren Dergelijke maatregel voor de ö g irrootsle belanR mag niet aan de zorg van particulieren blijvenovergelaten Tenzij andere doelmatige lokalen kunnen aangewezen worden behoort beschikt te wordenover hel nieuw gebouwd ziekenhuis Betere middelen van vervoer voor besmettelgke zieken zijnzeer noodig e Het in het leven roepen van een commissie tot het bestrijden den epidemie hiertoe kan wellicht de cholera commissie worden uiigenoodigd Ondernemingen van iedere suurl zijn van omstandigheden afhankelijk dikwgls in bel gewone leven waagt men groole sommen zonder dat daurvcor naar evenredigheid kansen zijn geboden Keu gelukkig resultaat is aan iedereen welkom Derhalve zal VOOF allen welke gaarne aan soliede ondernemingen deel nemen de dverieniie van hel gerenuiceerde huis van S Steindecker Comp in Hamburg i i ons bl id v m heden van bij üiider bel ing ïijn want hier handelt hel zich om eene door den staal geg ir mdeerde tn op de hechtsle grondslagen gevestigde Geldeu verloling welke iluor bare vourdeelige iiirigling bij een in verhouding geringe inzet groute gewinkaiisen aanbiedt Bordeaux 5 Ve x Volgens een bericht uil Metz zijn in hei dopartemeiil de Moe el de republikeinen Noi et Pistor Bonchoite Bamberger Maijer Vacca en H Jacques candidai l gesteld voor de nationale vergadering De Monileur betreurt het in zijn niel ofTicieel gedcclle dat gisteren avond vijf dagbladen alhier in beslag zijn genomen Ue heer Elienne Arago is alhier gearriveerd Eene gruoie nirnigte volks stond voor het hotel der prefectuur om eene mededecling van Gambrtia te oulvangeti Eenige redenaars deden zich hooren tegen de onderwerping aan de te Versailles gesloten conventie Er hterscht onder de menigte veel agitatie maar er hadden geen ongeregeldheden plaats Versailles 6 Febr OJicieel üuiischland is niet voorneinens bij de vreilesvoorwaiirden deii afstiiiid vun iiig gruiiilgebicd in Indie of in cenig aiuler transallautiseh land van Erankrgfc Ie vorderen Versailles fi Ecbr Hei schgnl lat de eonveiiiie lie met de Parijschc regeering gesloten is door de delegatie te Burde iui niet zal worden nageleefd Volgens die conventie ligt hel iii Ie bedoeling alleen met eenc vrij gekozen nationale vergadering over den vrede te onderhandelen Eene vergadering naar goedvinden en naar voorschriften van Uanibetia samengesteld is daartoe niet geroepen Jules Favra heefl in tene missive aan graaf von Bismarck zgne zienswijze omtrent Ganibetta s circulaire aldus te kennen geven Bg de onderhnndelingen over de conventie kon er van geenerlei beperking in het kiesrecht sprake zgn Als de delegatie te Bordeaux werkelijk in een uitgevaardigd decreet de veikiesbaarheid heeft beperkt van welk decreet mg niets bekend is dan zon het gouvernement der nationale vergadering lal decreet opheffen Waarschgnlgk zal het alleen dóór een uiislel der verkiezingen mogelijk zijn in de bestaande verwarring tot een goed resultaat te komen Londen fi Eebr De Times meldt uit Berlijn van den i dat Engeland zich den Ï7 Jan lot de mogendheilen heefi gewend ten einde de weii sclielgklieid ie betuogen om krnclilig tnsschenbeide I te treden iii hel belang van het herstel vnn den 1 vrede Kiigeland weniehi dat stappen worilci ge I il iiin bij Pruisen mei het duel om het tot milde I vredeHvounvaardeii Ie bewegen De Urilsehe regce ring lieefi diensvnlgens de mogendheden uiigenoodigd uni ii in liare veitcgeim uurihgers te Londen zouila iiige iiislnieliin lo zeilden als zg kunnen bchi ven uiu a iii undüihandcliiigeii over dil punt dcul te ucnicn De Ihil Neirs bericht uil Bordeaux van den B dal Garibaldi aldaar verwaclil werd Het blad el Frmi aix valt Gnmbetta op hevige wij e aan en dreigt dat geweld tegen zijn persoon zal worden gepleegd De nationale garde heeft zich vrijwillig belast met het bewaken van de prefectuur Te Berlijn is per telgraaf hel bericht onlvangen dal de Ctaar den koning van Pruisen met zijne nieuwe waardigheid heeft geluk gewenscht maar leiizelfden tijde bij hem heeft aangedrongen dat san Frankrijk aannemelijke vredeavoorwaarden zullen worden toegestaan Berlijn S Eebr De Xreuneitnng bevestigt het bericht dat de Conferentie het ten aanzien van de quaestie der Zwarte Zee in de hoofdpunten eens is geworden Het elfde blad logenstraft hel bericht van een brief van den C aar aan den Keizer ten einde hem tut gematigdheid Ie stemmen tegenover Frankrijk Parijs 3 Febr Een decreet bepaalt dal dt verkiezingen Ie Parijs niet den Sden maar den Sslen zullen plaats hebben Bij afwezigheid van ben heer laguin is de heer Dorian ad interim belast met de portefeuille van openbare werken De heer Herrold is ad interim belast met de portefeuille van binnenlaudsche zaken daar de heer Jules Firre op zijn tcr oek als Minisier vaii Biniienlanbsche Zaken is ontslagen Het Jonriial OJicieel het ch dnl ovec de vredesvoorwaarileu nog niet onderhandeld ia RijSSel 8 j Ur Abbeville is heden door do Pruisen be ot De prefect heeft bekend gem iakt dat de zeiel van het besiuur van het departement der Somme verplaatst is naar de slad Rue Burgerlijke Stand Gmori N 3 Feb Eli nbeth ouiU rs W F Wiltcnbnrg ca J H vnn iler Spelt 4 Aris ouders T Daniel Ma s i luiid eii C Klüot Arie oiiiU r s A Schriek en P van Jcr Hijl Miiriii Enpeldina ouders G du Man en C van liuuren 6 Arie ouders A Hudreeht en I Uardenbc Ovmi oi 1 Feb J L Dekkrr 2 j 8 C Starrciiburjj 52 j A W G in den Bosch 27 j A de Jung 13 ra S Tin Ilnntzig U d W F H Siuitersc 9 m C Nabhe 60 j 5 J J Maasland 2 j 6 A van Tol 73 j ABVERTENTIÉN Heden beviel Tan eene welgeschapen Dochter CORNELIA TIMMEKS geliefde echtgenoote van J DE KOK Botterdam 6 Febr 1871 Voor de vele en hrtrkïlijke bewijwn van deelneming mri betoond t r gelegenheid mijner 25 1AR1GK FEESTV1KK1NG als KINDERMOEÜEK in het Weeshuis alhier betuig ik allen mgnen opregten dank De Wed A BRINK Eveuaaii üouDA 2 Februarjj 1871 Aan den Heer Dr J G PO PP Practiseretid Tamimeexter te We enen Stad Hogneratraat n 2 Wel Geboren Ilcer Uithoofde mg uw ANATIIERIN MONDWATER mij reed s dikwijls heeft geholpen tegen het hloedrn van mijn iandvkesch verzoek ik U Wel ioboren mjj t oo spoedig mogelijk eene flosch daarvan te zenden Met achting tcekent zich ARNOLD HOTTINGER Bestuurder van het Althof Post Krumpach over Weencr Neustadt Te verkrijgen te ïonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 1S3 te Rotterdam bij F E van S inten KolH apulli en Seliippereijn k C blaanwe poreeleinwinkel Ie s Hagc bij 1 L F C Hnabilii apolh Ie l eydeii bij K NiK rdijk lo Utrecht bij F Allena apulli te Aiii ienl ini bij K van VVindlicim S verkuupliuis te üiiilenater bij T J van Vrcuniingeu i te Sehuonhuieii bij A V ollf 4 ï