Goudsche Courant, woensdag 8 februari 1871

Jjt ka t Door liet spocdlj vertrek van don Heer D v n MINDEN gezichtkundige van Pakus zal hjj oeiie opruiming houden van AL ZIJNE ARTIKÏ LEN Gegadigden worden vriendelijk uitgenoodigd van dozo buitengewoon goedkoope gelegenheid gebruik te maken Gouwe wijk C n 75 boven ten huize van den Heer TKIJBITS COMMISSARISSEN van den straatweg Gouda Bodegraven zijn voornemena aan den minst inschrijvende te gunnen de levering ten behoeve van genoemden weg van 800 Willigen Pooteii inlandsche lang ± 7 meters regt van stam zwaar voor de borst op 2 m van het stameind 0 17 meter omtrek Gegadigden worden verzocht hunne iuschrjjvings biljetten bevattende opgave van den prijs waarvoor z de bedoelde Pooten per stuk wenschen te leveren en te planten langs genoemden weg behoorlijk onderkeekend franco in te zenden aan den Heer Mr M H A LISMAN Heerengracht te Leiden vóór den 15 i ebruarij e k Nadere aanwijzingen zijn op franco aanvraag t bekomen by den opzigter den Heer J J SPRUIT te Bodegraven Si s 2 I Is S ill ü bo f So a a ® S = 1 3 a M S s a r a r r S £Poo Hi H frig s £ I Ü O = I a fe o a a 3 g o a S r 3 § ea S igz 2 H O 10 E H 00 a CS o c D § 4 PI bB a a a g O V SB a a s a S o O O Al S o = 5 S S a 22 a a g g ë j a 3 bo n s ati Kg a O ü a o a a o b D f o jj S fi a CU S 13 £ rh o ca ra js K = 5 B a S Aas ë a ë a S sf 3 r a lllall l ws S QJ 1 1 a i V g s S S aS Emsei Pastilles uit de zouten van de Koning Wii hri m s RotsBitoNNEN bereid door geneeaheeren aanbevolen tegen maagkwulen uls catharre verslijming zuurvormiug oprisping en slechte spijsverteeriiig Prijs van de iv ilotiilncrdi doos 50 et maar alleen onvervalsclit voorhanden te Gouda bij A iotlifker J H HÜKRS te otterdam in alle Apotheken De Adminiatraüe vaude Rotsbrounen Kale Hoofden Geeu geheim middel geene belofte om in 3 il 4 weken een KAAL HOOFD met de schoonste lokken te doen prijken echter een zoo niet onmiddellijk toch zeker werkend middel om het uitvallen der haren te beletten en waar de haarwortels nog niet geheel zijn afgestorven het haar op nieuw te doen groejjen i de JOHANN HOPF scHE MALZ POMADE die door hare moutgehalte en verdere ingrediënten de hoofdhuid verfrischt en de groeikracht der haren bevordert resp hernieuwt Prijs per Flacon 0 70 en L Verkrijgbaar te Gouda bg J C van VkeuMiNGEN en de Wed A C Schouten te Woerden bij Henei J vah dkn Beug üngmeele Loten zijn iillfrwegeaan tekoopenen Ie spelen geoorloofd Men reike de fortuin de tiand 100 000 Thaler voor hel gelukkigste geval znl de nieuwsie groole üeldVerloling welke door de Hertogelijk Brunawijker Laudsllegeeringgoedgekeurd en gegarandeerd IS als hoogste Gewin bevatten De voordeelige Inxigting van het nieuwe Plan bestaat hierin dat in de opvolgende vijf Verlotingen ia het tijdsbestek van ettelijke maanden 2 l OOO Gewinnen ter vdlecjige beslissing ullen komen Til leze zijn Capit le Qewiiijien van eventueel Thaler 100 000 00 000 40 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 2000 104iA 1000 159 a 400 278 a 200 13850 a 47 o De aanslaande tweede Gewiu Trekking dezergroole door dea Staat gegarandeerde Geld Verloung Is van ambiswege bepaald plaats te hebben op den 20 en 21 Februarij 1871 De vernieu wingsprijs daarvaij js voor 1 vierendeelsOrigiwel Lol Thlr l joffl 2 75 1 hall 3 5 25 1 geheel 6 10 50 tegen contante inzf iding van hel Bedrag ledere Ooinmissie zal onmiddellijk met de meeste zorgvuidigAeid worden uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Siaat voorziene Origineel Loten eigenhandig Bij iedere Bestelling znl het vereischte officieele Plan gialis worden bijgevoegd en zenden wij aan on e Iiiieressenlen DB iedere Trekking ongevraagd de officieele Lijsien De uiibeialin g der Gewinnen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Slaat en kan door directe conianie ioe eading of ook naar verkieiing der Interessenien door on e Correspondenien aan andere grootere plaatsen van Nederland worden volirokkeii Ons Debiel is steeds van geluk begunstigd en voor sltchls korten lijd hadden wij reeds weder onder meer andere aanzienlijke Oe innen Smaal decers e Hoofd ïreffers in 3 Trekkingen luidens der jffirieele Bewijzen verkregen en zelf aan onze belanghebbenden uitbetaald Hel is te voorzien dal bij dez op den hechtslen grondsliig gevestigde Ondernjmii MialIekanlen op eene zeer werkzame l leraing uet zekerheid kan worden gereke d laen gelieve derhalve voorde aanslaandeTreltiini alle Orders en Commissicn ten spoedigste re gistreeks te zenden aan S Steindecker Jc Comp Bani en lyiiiel Uandtl i n Hmnburg Aanen Verkoop van aller lande soorten van Stiiatsobligaiitn SpoorwegActien en beleeningsloien P S Alle Coupons eu Hankiiütcn worden io bLtaling naar tic geticele tannic nnngenomcn Itij contante zendingen door Postwiascl moet de Naam en woonplaats des verzeiuUrs vulkdig op de Conpon aangcesveu en ren bijiondcre bestellingsbrul met Adres ingcïoiidcn worden Goud Druk vau V linnkinan I Cü iTiaa Deze PILLEN die sindi vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagTOrSterkend gebruikt worden door harellwerking spijsvertoring zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxereud zijn zijn tegen 32V2 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Heeren te Amsterdam M CIijban C Droog HeiligewegD 821 Bleiswyk S v d Kraali Bodegraven i Verslont Bommel Zalt J v d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven J Koch Derenter Gebroed Timan Dirksland D de Vries Dordrecht H J üillay Gouda L Schenk op do Hoogstraat s Gravensande W v d Boom s Il ige Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgk Haarlemmerstr Lekkerkerk A den Oudsten Liuschoten B Kruithof Moordrecht G H Post Heeuwijk F Kaptein Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Gomboutt Schoonhoven A Wolff Tiel A J Paassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlanrdingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A rins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgen het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en uitduiteni verkr gbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der ecAie en siuts onheugelijk jaren gebruikte Slijm en MaagpUleOi ft biljet voorzien met de handeeekeuing van J J SCHUEUDER apotheker welke handleekening ziek ook bevindt op het zegellak waarmede het dootje verzegeld is Men gelieve daar wet attent op Ut zijn en zich te wachten voor het gebroik van MU namaaksel dat men tracht in omloop te brengen SI GOEDKOOPE fflUZIEE voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zjjn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte salonstnkken Aschbk Feuille d Album 2e druk C ƒ 0 35 Vaillance polka militaire 3 dr C 0 35 Badarzbwska Lapriere d une vier ge 4e druk C B 0 80 GoDïiiEy Mabel Valse 3e druk C 0 60 JuNGMANN Heimweh Melodie 4e dr C 0 20 Kiiuo Abendgebet 4e druk B 0 30 LtiEBUiiE Wbi y Les cloches du Monastore Be druk C B 0 40 Laclochettedupatre 2edruk C B 0 50 Leybach Fantaisie sur Faust 2e dr B 0 60 0sB0iiNE Lapluiedeperles Val8e 2dr B 0 50 Ahche la Morteet Miserere 2e druk B 0 40 Obdes Die Wacht am Rhein 2e dr C 0 40 Rich vrus Marie Nocturne 2e druk C B 0 50 Ara Abend Romance 2e dr CSïKAUSs La belle Helene Quadrille 4e druk CW ULACE La petite Polka 2e druk CCompleto Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar 1 D Ji I N K M A N te Gouda i wlil hl oawljif tW iM ii fflm iJ3 iBii ii H kaéalMnnid lomim vimmm y mmMIv j i li Jts 4t