Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1871

1871 VrUilag 10 Februari N 1009 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr a per drie nuaudeu is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot 6èn uur des namiddags op den dag der uitgave Bekendmaking RUBGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouds doen ie weten dat het 2e naoTullingB kohier voor de plaatselijke ilirecte belasting dezer gemeenle oor het dienstjaar 1870 door den raad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormiddag ten tiea tol dei namiddags ten een en van drie tot rijf ure ter leoretarie der gemeente voor eeu ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tgd elk aangeslagene legen zijnen aanslag bij gedeputeerde staten in beroep kan komen bg verzoekttbrifl op ongezegeld papier geschreven GOüDA den 7 Pebruarg 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOGLKKVEByOBTUUN vak B£Bfl£N U2KND0ORN Kennisgeving De VOORZITTER van den Raad der Gemeente Gouda brengt ter openbare keunis dat aan de kiezers in deze gemeente zgn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot bet benoemen van eeu lid voor den Gemeenteraad en dat wanneer eenig kieper zijn stembrierje verloren of er geen mogt hebben ontvangen h j zich tot bekoming dnnrvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der slembriefjes zal aanvangen op den 14 Februarg aanslaande dee morgens teu negen en eindigen des namiddags len vier ure dat het slembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk vun het Gemeentezegel voorzien is mag warden gebruikt dat de in hel briefje in te vullen persoon duideIgk met naam en voornnam moet worden aangewezen dat hei briefje niet onilerteekend mag zijn en geen andere briefjes omvatten of daaraan opzetleIgk zgn vastgehecht GouuA den 7 Februari 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BKUGEN IJZENDOOKN BUITENLAND Rulleiilandsch Overzicht Met de lofwoardigsle vastberadenheid heeft de Fargsche regeering een eind gemankt aan het conflict met iiiuibella De regeeriog van Parijs ontvangt krachtigen steun niet alleen in de hoofdstad maar ook elders de invloed van de Gambetta parig it zelfs te Bordeaux verminderd een kiesvergadeting aldaar werd weinig bt ocht en er werd geklaagd dal hel republikeinsch comité de beraamde manifestalii n niet hiid ondersteund Het decreet van Gambetta houdende allerlei beperkingen omtrent de verkiezingen is vernielif en de verkic ing te Parijs uitgesicld tot den 8 De leden der ngeeriiig njii daarop naur lUinlraux vertrokken naiirschgnigk ook om e trucbtcu G im betta tot andere gedachten e breugen Het resultaat van die samenspreking ii geweest dat de heer Gambetta zg ü ontslag heefi genomen Wg mogen veronderstellen dat de verdeeldheid tusschen de Franschen onderling daarmee wel niet geheel is uit den weg geruimd maar zij toeh geeu verstorenden invloed op den loop der zakMl meer zal uitoefenen Het besluit van de Fargscht regeeriug ia naar alle prefecten getelegrafeerd Te Berlijn is men volgen officieuae berichten zeer optimistisch ten opzichte van het sluiten van den vrede en meent men dat dit reads in bet laatst van deze maand zal plimtt hebben nen grondt zich daarbg voornamelgk op de moeilgkheid voor Frankrijk om na de interneering vnn hel leger van L od in Z vilterinnd tegenstand van gawicht te kunnen bieden Van dezelfde officieuae zgde wordt bericht dat de vredesvoorwaarden van Duitichland zgn afilaud van grondgebied volgens de linie Melz StraatsburgBetfort en een scbadelo Mt tliDg tot een bedrag van 2 milliarden tbaler of 8 milliarden franos De hertog van Aumale heeft een manifest gericht aan de kiezers dia het verlangen hebben geopenbaard hem een mandaat voor de constituante op te dragen Hij behoudt zich zijne meeoing voor omtrent de quiEstie van oorlog of vrede Ten opziohte van de constitutioneele quffiatie verklaart hg zich voor de gematigde monarchale instellingen maar voegt er bij dat hij wel zgn voorkeur heeft maar niet wil nitsiniten zoodat als de republiek waarvan hij door de trnditiön van zgn geslacht niet gescheiden is in Fraukrgk ondersleuning viudt bij bereid is voor baar gezag te buigen Boven de beide regeeringsvormen stelt hij de staalkundige eerlijkheid het geduld den geest van eendracht de zel erloochening allen deugden die noodig zijn om Frank rgk te redden te herslelleu te doen wedergeboren worden In het zuiden van Frankrijk zgn de oandidaturen die voor de constituante gesteld worden schier uitsluitend ultrn radikaal Te Dgon is Garibaldi oandidaat gesteld te Ljoa zal men wellicht hetzelfde doen Het liberaal republikeinsch comité te Fargs onder prssidium van den heer Dufaure heeft tot candidalen gesteld l de elf leden der regeering Fav re Gambetta Cre mieux Glais Bizoin Picard Jules Simon Pellelan Emm Arago Gnrnier Pagès Jules Ferry en Bochefort Trochu heeft zooals men weet voor de candidatunr bedankt maar verklaard dat hg te Bordeaux rekenschap zal gann afleggen van zijn handelingen 2 de vijf admiralen die de forten verdedigd hebhen Saissei Roncière Ie Noury Polhuau en uog twee anderen 30 De generaals Tiébault en Beilemare 4 Zeven wetenschappelijke mannen Fanstin léV 6 lid van het hof van cassatie Lcblond procu reurgeneraal dr Germain Say dr Ricord Sainle Claire DcviUe Berlhelot Thiers 6 Twee bankiers Alph de Rothschild en Mallet 6 Drie hoofdingenieurs Solacroup Piérard en Sauvage 7 Twee journalisten John Lemoinne DSats n Nclfizer Tcmfs De laatste hctli geweigerd woarop hij vervangen is door Ilrbrnril evciu ens van de Tempi S Vijf mnircs vaii l nrgs Deamnrcls Bouvalot C arnol lleuri Martin cii Vuchctot 9 Eeu oud muire Auguslin Cochin 10 Drie beroemdheden der rndicaal republikeinaob partij Virtor Hugo Louis Blanc en Edgar Qninet In den Fruisisehen landdag is Maandag de onder wijswet voor de provincie Hannover met groot meerderheid goedgekeurd Daarop kwam aao da orde bet wetsontwerp over de inriobting van de Evangelische kerk iu Hessen Oe minister voa Miihier verdedigde het ontwerp op grond d t d zelfstandigheid der kerk daarin werd gehandhaafd De tegenspraak kou moeilijk uitblijven welke il die zelfstandigheid der kerk wanneer hare orgaol satie moet orden vastgesteld bg de tlattswetf D afgevaardigde Strosser bestreed de bevoegdheid van den landdag om ich in kerkelijke zaken te mengen een best ijding die vooral byval vond bg de Katholieke partij van den landdag Het ministerie Potocki in Oostenrijk ia eindelgk vervangen door een kabinet Hohenwarl Hetrege ringsorgaan wijdt een artikel aao de wgzigiog va hel ministerie De nieuwe raadslieden van d troon zegt het bind zijn slerk door het vertrouwen en den steun des kei ers en door hunna eenstemmigheid ten aanzien van het doel dat zg zioh voorstellen en de middelen waarmede zij willea trachten het te bereiken Het uitgewerkt program ma dat zg den keizer hebben aangeboden mocht zgne goedkeuring wegdragen Het nieuwe ministerie zul zich boven de partijen plaatsen het zaleen verzoenende houding aanntmen en de fouten van hel verleden trachten te herslelleu maar op beo die de grondslagen van den slaat machten aantasten de gestrengheid der wet weten toe te passen De nieuwe regeering weet dat geen staat op zulke hechte grondslagen rust dan deOostenrijksohe want hg wil vrede eii vriendschap met het buitenland en verzoening en ontwikkeling voor het binnenland met gslijkstelliog van al de volkstammen waaruit het rg c bestaat Al hunne eigendommelgkheden zulten gtéerbiedigd worden maar aan ilen anderen kant zat niet langer met een Srparatlsmus geheuld warden dat in strgd is met de eenheid van den staal Het gouvernement plaatst zich op het standpunt van de tegenwoordige constitutie en zal krachtens bars bepalingen vooral door eene getrouwe naleving van artikel 19 de partijen tot elk ioder traohteu Ie brengen Te dien aanzien beétaat tusschen de leden van het gouvernement de meeste homogeniteit Het zal aan de wetgevende macht de noodige voorstellen doen in het belang van eene met de eenheid des rgki vereenigbnre uiibreiding van de autonomie op wetgevend en administratief gebied van de verschillende landen waaruil het rijk beslaat Rechtslreeksoha verkiezingen zullen voor de landdaijen uitgeschreven en verder al daigeea gedaan worden wat in het belang van het kcizerrgk te achten ii De re geering zal eindelijk alle moeilijkheden en bezwaren met onvcrzeltelijken moed trachten te overwinnen De beide delegaticu zgn door den heer von Beurt gesloten mei een redevoering waarin s keizers t vredenheid betuigd werd over de vaststelling van de gemeensohapiielijke begrooting voor dit jaar en da rgkskauselier in t eind de hoop ontboezemde dat het in het buitenland er helderder zou uitzien wanneer de dcicgnticn weder vergaderden F R A N K R IJ K Het cunlliet tusschen de rcgocring der Nationale verdediging te Piirgs en h irc dclcgulio te llurdcaux