Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1871

naar minlBidinp v in den wapenstilstand en de verkiezingen Vuur de eonslilUiinle lieeft sedert wij er liet eerst op wezen reeds zeer dreiiieiiile proportiën aiiiigeiiuuien en kun lot unluiekeiiliare in ieder geval allertreuiigsle gevolgen leiilen De lieer Jule Kuvre lieeft aun gnuif liiainnrck beloofd dot de verkiezingen voor de eanatiliiiinte vrij zuudcn zijn en al hiid nu de lieer Giiuibella honilcrdinafkl gelijk met te zeggen dut het een verbazende aanmallgiiig van den Pnilschen rijkskansclicr 18 zieh met de samenstelling eeiier Kraiiselie vergadering Ie beiiioeii ii wal beloofd is blijft beloofd Tegenover ile inninuatie von ianibclta ilal l ruis cn een vergadering verlangt waarin de reaeiioiinairen als bondgenooteii van lüsinarek zitting zouden kuilnen nemen blijfi ile beHcriug van liismarek van kracht dat verkiev ingen die onder het sleL d va u i keiusch terrorismns plaats grijpen de reehlen niet kunnen verlcenen die uit den wupelistilstand voortvloeien nl te beslissen over de qnsestie oorlog of vrci D en ovbr de aannemelijkheid der vrcdesvoorwaarden Hoe t zij Jnrabetla moge niet geheel ongelijk hebben en de bedoelingen van Bismarck mogen niet boven alle bedenking verheven zijn liet beginsel was vastgesteld en de heer Jules Favre heeft verklaa d zijn woord geslaml te zullen doen en dat het besluit der delegatie van Bordeaux zal worden ingel rok ken Van hare zyde schijnt deze of liever Gambetta bij zijn zienswijze en besintt Ie uillen volharden Zij beuohouwt de Kegeering ie l arijs als niet vrij en niet op de bougie van de zaken een eerste slap op den weg om de solidariieil met haar op te eeggen Wodcrkeerig zal men nu elkander gevolmachtigden toezenden Mogelijk zal uien door weilerzydsche ophelderingen tot een schikking komen Mai r op dit oogenhlik is de verwarring groot en is t hgnn v et denkbaar dat de verkiezingen op de vastgestelde dagen kuneu doorgaau De zaak wordt er niet beter door dat aan de eene z de de Duitsohe gntoriteit hare meening ia t geschil openlijk uitaiprcekten aan de andere zijde de houding van zuideiyk Frankrijk waar men de rampen van den oorlog nog niet iu al hare uitgestrektheid heeft ge Toeld lambetta en de zijnen in hun houdiug Jtasot Jiiinm r genoeg schijnt de Eegeering te Bordeaux op den ingeslagen weg van republikeiusche willekeur Voort te gaan Aithaos wy lezen van zes bladen die er ia beslag zijn genomen 1 De bewering van Uambetta dat de tocht van Garibaldi van Dgon op de Pole om de Duilschers is Bourbnki vervolgden iu den rug te vallen door de onzekerheid waarin men in bet oosten omtrent en wapenstilstand verkeerde is mislukt wordt door ma vergelijking der data weersproken Baurbaki was rends in een neer kritieken toestand vóórdat besloten werd hem te hulp komen Het is moeilijk te bewijzen dat hg te redden zou zijn geweest Daai entegeii wordt de regeering te Bordeaux bescliulr üigd dat zij door niet toe te slaan dal Bunrbaki Da het mislukken van den aanval op von Werder onmiddellijk op Lyon terugtrok uitsluitend oorzaak is geweest van deze laatste grootc ramp De fingesloten correspondent schrijft uil Parijs dd 1 Februari l arys is eeu graf Wij zijn ze lelijk en physisch vernietigd Wij walgen van onszelveii en van alles De reactie is groot Ieder wascht ijn handen iu onschuld en geeft aan nndereu de schuld van het gebeurde Onze heldhaftige bevolking beeft v iq smarten verontwaardiging zeggen de nieuwsbladen lo eigenlijken zin is dat niet waar Natu uriyk spijt het hun dat zij hebben moeien toegeven maar negen tienden zijn hartelijk blij dal het uit is en troosten zich met de gedachte dut de Pruisen in de forten en niet in Parijs zijn De slad is volkomen rustig Zelfs de gewone groepen in de straten die over de poliüek en den oorlog pralen zijn verdwenen De verkiezingen wekken nauwelijks eenigo belangstelling leder l urger van Pargs moet 13 afgevaardigden kiezen en het is hem onverschillig wie er gekozen worden daar het hem niet duidelijk is of de vergadering een comliluante zul zijn Aan het hoofd van het voornaamste kiescomitó slaat de hier Dufaure de ex Orleanist Zijn leus is Frankrijk Zijn programma is streng waar gematigd republikeinsch hy wil op zijne caudidulenlijst mannen van alle partyen opnemen De republiek staat in een slechten reuk omdat zjj er niet in geslaagd is te overwinnen de Bonapurlisten zijn reeds druk in de weer maar noch de keizer noch zijn zoon hebbeu eenige knus te Parijs Velen zouden voor de familie Orleans zijn maar men vreest dut de graaf van Purijs niet mannelijk genoeg is Velen ook zouden den hertog van Aninale tut presidenl der republiek willen kiezen dnarnu heeft de heer Thier de ineesie kansen Van de regeering der nationale verdediging merkt men bijna niets meer Aj is eun coiuité tot hand having dei oponbnrc orde geworden De wereld raogc ons lasteren zeide zij gisteren in hare prociainalio Hel zou oninogelijk zijn antwoorden j de nieuwsbladen rrueliii en Jauibella eens de afi goden der l arij enaar s zijn thans de minst gcarliie mannen in Frunkryk De kanonnen zijn van de wallen verwijderd De manschappen ler linietroepen en de mobilen loopcn ongewapend door de stad met de handen in de zakken en naar de winkels te k ken De oilimcren van het leger zijn zeer verbitterd over de voorwaarden der capitulatie Zg zeggen dat het nog eervoller zou geweest zyn zich op eens over te geven dan hier gevangen te blijven alleen om het land uitgebracht te worden als het land in Bismarcks voorwaarden tucslcmt De generaals Ducrol en Vinoy I cch Jnen zich iu net pnvaui e vU lU r CiujjIrekken O ik deze correspondent schrijft dat de voedingsquiEstic alle anderen beheerschte en dat men met het lueesle ongeduld i e aankomst van spoortreinen uit het nuordeu en van Dieppe Ie gemoet zag Meer dan 2u üü0 personen hadden verlof verzocht om Parijs Ie mogen verlalen zeggende dat zij zich in de proviiiciecandidaat wildon stellen voor de constituante Dat is natuurlijk een voorwendsel De eenige buitenlander eindigt hij die door het dubbele cordon van Pruisen en Franschen is hecngedrongon is uw correspondent in het hoofdkwartier van den Öaksisehen kroonprins Hij verbaasde ons evenzeer als Vrijdag hét Uobinson Crusoe deed Hij werd met geesldrifl vervvelkomd want hy had Kngelsche nieuwsbladen in den eenen zak en eenige sneden hum in den anderen ENGELAND De reorganisatie der landmacht zal in de aanstaande zitting van het parlement het voornaamste onderwerp der orde van den dag zijn De beer Cardwell zal naar men zegt een bill voorstellen lot indceling der militie tot de benoeming van welker officieren het recht aan het ministerie van oorlog zou worden verleend invoering vuu eeu strenge tucht by de vryuilligers nfschafling vau den koop van graden eenige zeer onbeduidende uitbreldiugea van het geregelde leger De Eumeensche kwestie houdt nog altijd de poliiieke en iinaiicieele wereld in even hooge mate bezig de stand vau zaken is echter zoo dat iu de eerste de bezorgdheid begint te verminderen vooreen loop der verwikkeling die gevaarlyk is voor den luropeeschen vrede terwijl voor de beurs nog reden genoeg voor pessimistische meeuingen overblijft Het is namelijk volkomen juist dat vorst Karel op het punt staat zijn ondankbare betrekking neder te leggen en de Douau vorstendammen voor ultjjd den rug toe te keeren de onverwachlo uitslag der verkiezingen ten guusie der radicalen beeft hem in dit besluit versterkt Maar nog geven de mogendheden de hoop niet op om den jongen vorst met nieuwen moed te bezielen en van zijne zelfverloucliening het offer Ie verkrijgen dat hij nog langer op zyne gevaarlijke post biyft Rusland en Oostenrijk Pruisen en Kugelaiid hebben iu dit opzicht denzelfden wensch en vinden iu vorst Anton Ilohenzollern den vader van Karcl een gewichtigen steun Muelilen echter onverhoopt deze pogingeu schipbreuk lijden op de kleiugeesliglieid van den vorst of de macht der gebeiirlenisten de krisis zou de mogendheden niet meer onvoorbereid vinden eu daar men van goed ingelichte zyde zeker meent te kunnen zijn van Kusinnds vredelievende graiiidheid en Pruisen buitendien zijn best zou doen voor het behoud vau den wereldvrede mag men aannemen dat het de diplomatie zal gelukken deze moeilijkheid uit den weg ie ruimen en door minnelgke schikking in liumenië een voorloopig bewind te organiseeren waaruit zonder verdere schokken eeu nieuwe duurzame regeling van het land zou voortkomen BELGIË De heer Anspach burgemeester van Brussel is naar Parijs vertrokken met een trein levensmiddelen ten behoeve van donoodlydende Belgen aldaar Maandag heeft te Antwerpen de plechtige begrafenis plaats gehad van den oud burgemeester Loos Ëene aanzienlijke schare had zich in het sterfhuis vereenigd terwijl daarbuiten eene onafzienbare menscheumassa op de been was ten einde den overledene de laatste eer te bewijzen Buim ten 11 ure zetle de uitgebreide stoet zich in beweging voorafgegaan door de tamboers en de muziek der schutterij en de muziek van het 12de regiment linielrcepen Onder hen die slippen van het rouwkleed dioegeii nierkie men op den heer Kogier miiiisler van Slaat en den lieer Prcviuairc gouverneur van de nationnln bank Op de bcgraafpliints van St Willebrord erd behalve door den beer Uogicr het woord gevoerd door I de heeren van Bellingen gewezen wethouder van Antwerpen irandgaignagc namens den Cerclé Arlisiii ue de Oalers vice prcsidenl vim den raad v n beheer van de koninklijke maatschappij van Zoidogie en de Bosschaert president van de Jssoüation libi rale DÜIT3CHLAND Keizer Wilhelm bad verboden om victorie Ie schieten te Berlyn na hel sluiten van den wapenstilstand de Berlyuers waren daarover ontevreden Zondag heeft de Keizer aan de Keizerin Koningin geseind dat men nu wel kon schieten want de forten om Parijs waren bezet en Bourbaki s leger oiisohadelyk gemaakt Dit was de laatste grootste strijd geweest K bl k is van ciee Duilsche zijde berich ontvangen van de gevechten die den 30 en 31 Jan en den 1 Febr op de Zwitsersche grenzen hebben plaats gehad het blijkt dal het lot van het leger van Uourbaki reeds voordien tijd was beslist het was omsingeld en het is onbegrijpelijk dat Gambetta heeft beweerd dat de wapensliUland de positie van het leger van Bourbaki heeft verergerd Ook indien wij aannemen dat de Fransche bevelhebbers misleid zijn of zich misleid hebben door de meeuing dat de wapenstilstand ook ever het oosten zich uitstrekte en daardoor een oogenblik hun operatiën hebben gestaakt dan kan dit lot de hoofdzaak niets afdoen daar reeds voor Jen 26n de omsingeling van bet leger van Bourbaki was tot stand gekomen Ook is Garibaldi niet van Dijon teruggetrokken om den wapenslilsland maar op het bericht van den stand van zaken Ie Besancjon Van Duitscfie zijde wordt zelfs beweerd dut Favre niet bekend met den stand der zaken zelf heeft voorgesteld bel oosten uit te sluiten van den wapenslilsland omdat hy meende dal het resultaat van de opcratiüi van Bourbaki eu Garibaldi van dien aard zou zyu dat dit een voor Frankrijk gunstigen invloed op do vredesvoorwaardeu zou kunnen uitoefenen Een doorslaan in de richting vau Lyon sohryft een Duilsch correspondeut uil Pontarlier was onmogelyk voor bet leger van Bourbaki Het Duilsche 7e legerkorps had Dole en al de naar Lyon leidende wegen bezet de Fransche soldaten verkeerden buitendien iu een allerlreurigslen toestand hel grootste gedeelte was geheel gedemoraliseerd zonder munitie daarenboven half verhongerd en bevroren Men kan zich geen denkbeeld vormen vin betgren men hier ziet schrijft hij De wegen zijn bedekt met dooden eu gevi ondeu en soldaten die van honger uitgeput z ju neergevallen Gevangenen konden de Duitscher zooveel maken als zij wilden met zekeren ophef wordt hn aantal iii bet officiëele bericht op 150Ü0 geschat toch moest men zieh beperken omdat men geen levensmiddelen beziet om ze te voeden ea de Duitschers zelf nauw wisteii waarvan zij mnesteo leven Hoiiderde Franschen kwamen nadat zij tiui wapenen hadden weggeworpen bij de Duilsche voorposten gaven zich gevangen en smeekten dm brood Bourbaki heeft de overeenkomst met den Zwitserschen bevelhebber niet willen onderteekenen eu zich met een pistool door de borst geschoten Kij werd echter slechts zwaargewonden door zyn adjudantei naar Zwitserland vervoerd Sommigen berichten dat hij waarschijnlijk naar Lyon zou worden gelrans porteerd anderen dat hij reeds te Geiièvo zou overleden zijn Van het Fransche leger groot 120 000 man zijn ongeveer 8000 man ontkomen De ov rigen zijn dood gevangen of in Zwitserland g ïi terneerd Dé generaal Mnnleuffel heeft den bevelhebber Van Belfort de nederlaag van Bourbaki s leger laten erichten én opnieuw de vesting opgeëisohl de kommandaut heeft echter geantwoord dat hij zich zonder bevel zijner regeering niet kon overgeven Volgens Julius von Wickede zal Belfort door zijn hooge ligging eu het rotsachtige vau den grond het nog eruimen tyd kunnen uithouden indien honger uiet tot de overgave dwingt BINNENLAND GOCDA 9 Febhuabi Wy herinneren den leden der liberale kieivereeiiiging aan de vergadering heden avond fe 8 ure door de nfdeeling Gouda in Vredebest op de Markt te houden lot het kiezen van een kandidaat vo6r i lidmaatschap van den gemeenteraad iu de plaats van wijlen mr J L de Grave Omtrent de alhier opgerichte ijsclub deelt mèn oiis van goederhaiid nog het volgende mede De vererniging heet l lsclub Gouda en slélt zich ten doel het bevorderen van ijsvcrmaak en indirect ook de bevordering der welvaart van de burgerij alhier Op welke wyze de ijivermaken zullen pluuts hebben zal later worden beslist C f W M 1J ukMtt II U i wl w imm