Goudsche Courant, vrijdag 10 februari 1871

41 s I a a IK a S 3 to 3 o 2 0 a o J S 60 3 5 § aj ja S a 43 a o a CÏ o 13 fe 1 a 2 S 0 S 5 a tc H 03 O pa s H i H a 1 3 D O 2 H O S O Q S O bo a a PL O a d 1 00 0 t E TM 2 QO g a BS o TH So C I H So b5 2 tD OM O v bo p 5S I S S § fe s OJ O ö g a 13 a a bo ® S a V op M S 00 g a te 2 Q a C 2 3 a s3 ® Sc o a ii I © 3 a S 3 g bD g B 8 3 a 9K C SI S i O fl P t is 0 2 I a N g o a CO a o W g O CI J o ö o H SS H ja OQ H 1 1 Tl Ö c 1 Si ft n o g M a £ Ui r r Cl 3 s J t O aT 0mm tyr CC CS O E o Ï 02S 3 a o J3 60 S a § g cc 3 6 rt S a a n3 CT S a 13 a C3 a r I w g at 9 o i a 2 W w g s i i C3 Cl O a WSi S tsj ü bo a H g o to a g 3 s o s Ö a a t J U5 l a s d 1 1 a a a3 T W e 3 a o w S O a i 60 a 1 i S a f j bo o c a o 13 CS cS a ra c3 S O 2 O o o H a 8 1 g 11 os o as o bO a t té a J3 p B S S ï S = is a fo 2 13 s N b g o 2 te a 3 2 5 t t s ai £ a d tn c S i x 3 ë i o a a Si § a gr 1 1 IM a = J3 M 1 Ph p 02 Ch 0 0 5 1 f Q S h 0 £ 0 1 BELANGRIJK BERICHT EENIGE GELEGENHEID ZONDER VOORBEELD Een Italiaansch koopman in MARMEREN VOORWERPEN verpligt geweest agnae Dnitschland te verlaten en op dit critique oogenbUk niot naar Frankrijk kunnende gaan met z ne voortbrengselen van kunst verlangt dezelve in den kortst mogelgken tgd te kunnen verkoopen t n einde naar Florence zijn vaderland te kunnen terugkeeren Dientengevolge heeft hij de eer aan de ware beminnaars van het schoone bovenvermelde kuistartikelen aan te bieden tot eenen nimmer zoo laag gestelden prgs welke gelegenheid waarschijnlijk zich nimmermeer zal voordoen Hij noodigt alle kenners en liefhebbers enz uit om zgne geëxposeerde en ten verkoop bestemde kunstartikelen te komen zien waardoor zj zich zullen kunnen overtuigen dat nimmer eene dergelijke gelegenheid zich heeft voorgedaan Al deze zeldzame gebeeldhouwde voortbrengselen uit Rome en Florence geschikt voor sieraden op schoorsteenmantels kamer en tuinsieraden zijn te bezichtigen in de Sociëteit Reunie op de Oosthaven te Gouda op Donderdag den 9 February 1871 van af s morgens 10 ure De publieke Verkooping bij opbod zal plaats hebben op Donderdag den 9 Februarlj 1871 aanvangende des avonds te 7 ure en vrijdag daaraanvolgende des morgens te 11 ure Er wordt voor ingestaan dat al de voorwerpen met de hand zijn vervaardigd CARDBLLINI S £ ö S 3 = 2 P 03 rr a 23 ft rs a a 2 d tó = n a a 3 g s S 03 g § § 1 t a Ë w f I 1 ï = 7i P ö S o 82 3 s f £ 03 1 E = 3 ö a a sg J3 60 2 ö O a m 60 I ï rt a Ü s 1 o 3 Cl g a o 00 bc = 4 c Ü ë vsas s 33 = t3 fla 5 c a 0 3 r3 t s s s 01 = = JJ £ 3 = a = o B n o j o c S s 2 ï t B 5 o = o c = 1 2 = = ë ± g S s = ï S c o o I S S £ = 3 2 S S = o ï g 5 = Ils3 = = 5 c 25 3 I £ £ tï W = Cq r V U3 3 co il o = E 0 bO e C3 e M = g 0 i i c 1 Js ïS Il OJ 0 II t il Hl v ï w I 1 ja 3 s 5 I is i i = S 3 = 5 6i a w 5 a t o j ï O I I S 5 £ S 5 I 2 = J S a S j S=o o i = a I O S P H M H H 9 I iï5 pq rs a r 9 2 = ON a a i fl 2 OJ 5 0 o OJ c S Ö id o OJ U tlC 3 CL SJ 03 K S i £ a a a W 03 bb S é 60 O OJ a o 03 3 a a 2 bc r3 03 S a a a S a h a S a a J O i a 3 bo a 3 2 p 3 bc S bc S H S a a 03 S a o 3 5 a § = a rs a S i 2 p 23 03 03 S i Ji n Ci g 5 = 2 a o = 5 c 3S = c d i a fc S a J3 a Z cp n3 S i w bc ft a o lc J z K H