Goudsche Courant, zondag 12 februari 1871

r ♦ Jji SS y i Bw I iK W niiciilnndschc znIcaiinena voor het Iniheid ifll het geMni VOO de cersie worden gehouden t olgeid ilng o eiuobtff f t legJ bevorea behoorcn lener van bat disKieuslan i j mende 1 met opgave van lirlegging van een loid rêdeHJk gedrag Jijl de dag en plaats i lil i ïe iUen prt gegeven door h t neazangvèreeiiigiiig hl eeaige prtioulietlet heeft na aflrelc dd 8 Febr 1871 plaat di door lewiet de Jonge en llen voordccle der Droeg reeds de irende igst alleszins hrt doel van bovrnL aantal lantsen It opliomst in het El geanimeerd zooDe dertien nomIde meeste nfwisse eg dat het publiek loidaan huiswimrts meende dan ook Il tolk ook voor de llegenheid de gevers peten zeggen vqoc i troosi en het ge i verecbaft hadden samenwerking aU ie juichen vuoral en door samen wet ki tot stand kan Ite billykpn redenea pas aai eene goede sonen raa eene au tioie Zuid Hollan4 4 paald 1 dnt de iild opgenoemd in t van deo 13 Ji ni esbten op liaterdag lat de uitoefening II met teekgaren of iiiKelalen van den 1 Ie 16 Juli daaraan t in geen geval tot worden gebruikt In iiwaleren w aron pi door sluizen afge 1 IC Maart aan I UaHraauv olgeude li 11 naar aal en pa h gesloten visohlud lo eo aaisvharen eo l vordt vrijgeUlen s fl n wuaroDder pok I tmen van den m i 871 is verboden j oden moeten op J April tot eu m t i t da openipg der y ideq T orri n an e winsten laud a wij en Il 18Cs atren woeste en i provincie Drenthe l SOd 12S 4Ö0 Gro O Npordbrabrnt r jiitel 10 500 I didboliand 13 0Ü0 i genoeg gronden t i il daarvan is de 1 onzer lezers op ginR der uitgifte Idetlen van ƒ 2 50 lic Igen mogen velen nderneiDMig dia f i riiig vu de go l bloei dio onzer Men leest lu liet rader and Pe polilio ver ockl ons hel publiek te uaarschuwen t eu de handelingen vau KogeUchc kooplieilrii die het land afreizen en mauufac nren ie koop hicden tegen schyiibaar ongehoord lage prijzen dui i welke manulacluren volgens deskundigen bijna gouder naarde zijn Van 1 tot 5 April vul er weder eene tentoonstelling van voortbrengselen vnn tuinbouw worden gehouden in bet Faleis voor Volksvlijt met medeWerking van de afd Amsterdan der Hull maatschappij van Landiouw en vnn de kjniiiklijke Ned luinbouw mnalsohiipnii Liitntrus 11e rcifpl p ia wy f Ppged ragen aan de bceren üroenewegen en Co en j C Kruok bloemisten In de 54 rubrieken van nei programma yu uitgeloofd 4tJ gouden 47 verguld zilveren iS zilveren eu 15 bronzen medailles terwijl aan vele daarvan geldprij en a ƒ 40 ƒ 20 ƒ 15 en 10 zijn toegevoegd Inzendingen worden gewacht zoowel uit den vreemde als i it het binnenland Alles doet verwachten dat deze tenloon telling in veelheid en keurigheid voor geen vroegere tal onderdoen Van wege de directie zijn belangstellende particulieren uitgenoodigd door helschrnken van medaiileü van die belangstelling te doen blpen Naar wij vernemen zullen binnen kort in de dagbladen de dagen worden nungeko idigd waarop detrekking der premicn leeniiig van den weerbaarheiilsbond F zal plaats hebben De Tijd Naar het Dagblad van gewoonlijk goed ingelichte Egde verneemt mag men de herhrnoeming van den Inilenanl generaal van Mulken onl niiiiisler van oorlog tof I d van den riiail van suile eerlang te gemoet zien De la er uitgegeven Slaats Courani van kedrn bevestigt dit bericht De generaal is reeds benoemd Dat in de uatst j irpi uel knichlen worden aangewend om in de versdiillendc polders enz van ons vaderland het water np eene bepaalde huogle te houden kan dienen dal np het einde vnn hei jaar 889 daartoe niet minder l iii S2 sloumgemalen werden gebruikt mei 482U puardenkranhten De N R C i heeft de volgende rlvjerberlehten Boven liet li ivnilioord ie M niS9 ui3 is s avonds vjH 9 df er hel ij lOt uui de koreninolen van Uozenbnrg opge choien vóór en be leden het hpofd tit het v ist Den volgniilni morgen werd de rivier Tan Bo i iiburg naar Maassluis voor gedeelte nog e veel afgelegd hel vervoer vnn bet Overige gedeelte vond plii Us met de roeiboot De stooTibootfn Kestrel eu a Jïorse hebben heden morgen Nieuttcsliii verluten en op de Botlek zeer veel tegeiist iuil ontmoet Zij waren ten 12 uur dog niet in de Noordgeul al de andere booten liggen nog vast Meenvlkt 10 Fehr Het y op de Mans voor deze gemeente zil nog vast D piergang met de oliietschouweii is zeer moeilijk Voor Zwnilew ial is blank water Twee zeilbooten boren sedert heden morgen 7Vü uur uit de kananlhaven mar Botlerdam door het ys en waren DR drie uren stoomens omslreeks Dijkersheel genaderd of ze bij de weder ingevallen vorst T an daag baardoel zullen bereilfen wordt algeroeeu bP Ygfeld Weder zijn eciiige eebcolen vnn llellevüctbliiis afgekomen mjnr allen wachlen betere gelegenheid af om d i pis naar B lerdam voort te zeilen Bommel 9 Fehr Gisteren avond bij hei losgaan ojr rivier heeft hel ijs bij het liun Sprokkeleiibnrg ïoodaiiig gekruid dal de achtermuur en een gedeelte van hel duk instortte ook stapelde hel ijs zich als efi hoogte op en gedeeltelijk over den dgk gelijk het oo u ging met de noodmiilcrialen die geheel op en over den dijk werden gestuwd ood il de eoinmuniealie voor rijtuigen naar Lent voor onze gemeente gestremd werd Wijk bij Duunkde 9 Febr De vrees voor een vloed in de rivier of voor dijivbreuken begint meer on meer te veriniiidereii el wast hel waier inde Inutsie dagen en zil hel ys nog vast in den Roodvoet maar door den zachten dooi verzu ikl liet ijs merkelijk zoodut met onder gruud een gelukkig doordrijven wonli t gcinoet gezien Arnhem 0 Febr Men verwiuditte gisteren het losgaan der rivier hier voor de si id doch zij blijft Bleeds onbe egelyk vust illen ofsehooii hel ys sedert een paar dagen veel is venniiidcrd De rivier wordt dan ook niet meer door vueip iiigers gepnssceid De overtocht geschiedt uilsluiluid per vieipont Tid 8 li ebr Heden nioigcn omstreeks 10 nra is de rivier de Wiiiil voor de e stad losgeraakt ii ruim anderhalf uur in beweging te zijn ge ee n zette hel ijs zich weer vast zoodal er reeds alleik i geiuchleii vnn yi i erjiofipmg liepen jelui kig veerden ij iiiei bew i irhi lil en kwam er ten drie nur ongeveer weer beweging met dal gevolg dut ccni ge uren daarna de ijsmassa zoover het oog kon len in blank water veranderd was Waren vele bewoners der durpep in den omtrek niet zonder reden be urgd lieu de rivier rieh met een vry hoogeu vv iiprstniid v strelip thans 1 iilli gevaar voor doorbraak en overstrooniug geweken Jkmiter 10 Febr Do IJsel is sedert gisieren 4 oentimelers gewassen ijsbeieliing onveranderd Laatste Berichten Londen lO Eebr De heer Cirdwell heeft in b 1 rl ü s reH tlceld dat er f r welso erp lol reorgau satie van bet krijgswe cn zal worden ingadiend Bij de discussie over het adres van antwoord zei Je de heer Disraeli dat het gouvernement door eene gewapende neutraliteit een vrede had kannen verzekeren waarin niet de kiem voor toekomstige oorlogen zou hebben gelegen IIij gispte hel gouvernement wegens gebrek aan energie te dezer zake Voorts iraChKe hy aan te tonnen dat door de politiek der regeering eene storing in hel Europeesch evenwicht is te neeg gebracht De heer Gladstone verdedigde de politiek van neutralite t en zeide dat het gouvernement den koning van Pruisen had verzocht Parij niei Ie bombardeereii Nadat bij eeu krachtig beroep op het verlrouuen van het lagerhuis h id gedaan werd het adres zonder hoofdelykc Si miiig aangenomen London lO Febru iri i deCiiy is op nieuw eene aanz eiilyke som leii behoeve v in Panjs ingeschreven De lordm iyor heeft bekend gemaakt dat de nood er nog altoos zeer groot is Lord Granville heeft eene dépêche van Jule Favre ontvangen waarin deze lu warme bewoordingen jn dank betuigt voor de hulp uit Kngeland en veiklaart daarin een bewijs te ziea van eerbied voor de houding van Parys Londen lO Febr Do lïmes meldt dat de Porie loegeslemd heeft in de afschaffing van de bepaluigeii die op de iieutrali itie van de Zwarte Zee betrekking hebben Da ircutegen is door de Mogendheden aan de Porto het recht geschonken om aan vreemde oorlogsrhepcn de vergui ning om den Bosporus en de Dardaiiellen te bevaren toe Ie staan of te Hcigeren De laak der Conferentie is hiermede geëindigd Hetzelfde blad bericht nit Berlijn dal bij een Fraii jh officier die docfd Dv itschers krijgsgevangen uerd gemaakt een brief is gevonden van den Koning vnn Zwedep waarin deze zijne warme jyo pathie voor Fraiikryk Ie kennen geeft eu zich daarentegen met grootc verbit ering over Duiischlaud uitlaat Berlijn lO Febr Volgens de hier verschijnende bladen is de oorJugssohalling voor de slad P irijs thans defiuilief vastgesteld op 53 milliocn thaler w a v iii 40 komen ten voo deele van den Noordduilsiihen bond en 13 miliioeu a in de Zuidduitsche siuieii Londen lO Febr De Daily New meldt d t de verkie iiigen Ie Parijs in goede orde zijn afgeloopen De uitslag zou eerst morgen bekend worden gemaakt Men meent evenwel te r eten dat Tidier Victor Hug Louis Blauc en Delescluze lot de verkozeiien behooren Chanzy is te Parijs aangekomen Tns3chen Jules Favre eu von Bismarck zou eene overeenkomst gesloten zijn tot verlenging van den wiipen iilstand Brussel lO Febr Naar men verzekert is Jules Fnvre liicr gisteren avond aangekomen en hee l hij den nacht in hel I utel de VUnivern doorgebracht Bern lO Febr Het overbrengen van de Fraiiiche troepen vaM de gren en nni r hel binnenland al henen geëindigd zijn Hel aantal geinlerneerde troepen bedraagt 65000 a CöOOO man Brussel lO Febr Hel gerucht was heden verspreid dal Jules Favre alhier was aangekoineu Dit gerucht maakte groote sensatie maar Idijkl valsch te zijn Miet de minister Jules Favre maar een koopman uit Mulhouse van dien naam is alhier aangekomen Berlijn lO Kehr Betreffende de meileilealing van sommige dagbladen dal eene verlenging van den napuiislilstnn I zou zyn tol stiind gebr icht egl de Kreuzieithiiy dal eene beslissing daarover niet eerder kan genu ien worden dan waiiiieur zich voorz en laat in hi pvurre de geko en natioaale verga dcriiig wezeiilyke kansen op het sluiten van den vrede aanbiedt Brest 10 Febr De volgende candidaten zijn giko en voor Fiiiiiliro Thiers I ello Ureiiveiiière D ininrnay de liainiüllan de K i anson du Maihaluch i e Frevenóne de Kerjegu de Kermigry Troehu de Fora ing de Liggc RijSSOl 10 Feb In het knnlon Hijsscl hecf do republikeinscho lijst eene mecrilerliold vnn 25 pCl roaiir de inonnrehiile lijst zal tuch in hel doparleineiit in zijn geheel eene meerderheid hebben vnn 50 pCl De rrsiillaien at de cijfers betreft zullen niet voor morgen bekend zijn De ilemopneming diinrt liiiig en is inoeidyk INGEZONDEN De verkiezing voor een Lid Tan den Raad Een drietal personen zyii tol nu toe voor den Baad aanbevolen en nu ir mijne meening is geen hunner geschikt voor me beiiehKing iiaJa ivli Kranenburg den caudidant van Dr Jjiiylen noch de heereu Messemaker en Kortenoeier candidnlen der liberale kiesverceniging en van Koning eu Vaderland bevallen mij Is l een aanbeveling van m Gouda geboren Ie zyn en daar op i gymnasium te zijn geweest vervolgens na den litel van advocaat verworven te hebben er zlcli eêr Ie hebben gevestigd De heer Luyifii zegt i moeten we danrmeue genoegen nemen dan heeft myn ennuidaal nog meer k ms van tevredenheid Ie verwekken Doch hel geboorte recht U t ik Ifr zyde ook Ae kunde de onaf hanktlijkheid de helaiijlooaheid en zelfstandigheid tier drie a iiibeioleneii Zj hebben voor mij geen nantrekkelyklieiil w iut zy hebben t veel te druk met hun eigen ikeu en ieder moet billijkeq dat die voorgaan Mr Kr iieiibiirg moei Dingsdags en Vrijdags veelal uit de slad zyn en dat zijn de gewone vergaderingd igen van den Raad Ook die beide andere heeicn hebben t veel Ie druk Of de heer Korleuoever denkt t met zync zaken te kunnen overeeubrengen weet ik niet aiil ik ken dien heer niet en zou hem nu hij door de anonymi conservatieve veroniging Koning en Vaderland wordt voorgesteld in geen geval nemen maar de heer Messemaker ken ik van reputatie en als mijn bezwaar niet besinnn ui dal hy i e druk heeft met zijn eigen zaken dan stemde hem Ik hoor dat hij ook eigenlijk zoo at legen yn wil is overgehaald n i zich lang verzet Ie liebbeii Hij en lis vap yn helder hoofd ii begryptn ziet zelf in hoor ik dat l niet gaan kau De keu e der liberale kiesvereeniging bevalt mij dus ook niet had ik op die vergadering kunnen zijn ik had iemand anderj voorgesteld ook in Gouda geboren en opgevoed ooi ouiifhankclyk en bektvaam misschien niet zoo bekwaam als een advocail maar hebben we dat ocort van bekuaamheid dan zoo iioodig maar daarenboven met veel vryen Igd Dien man tel ik nu maar voor in de l ourani omdat er met mn velen zyn die geen dor genoemden willen Ik bedoel w POST imm Was ik Doctor en Lid van len Raad of was ik zelf onaf hankelyk dan noemde ii luiju naam maar nu moet t zoo maar ougeloekend in de Courant als de redacteur er niet legeu heeft De redactutr is va meening dat elf zijn naam moet durven noemen ah hij voor t publiek schrijft zoolang echter dü meening nog alles behalve de publieke opinie is moet hj zich daarvoor wel buigen voor zoo ver dit mogelijk is Voorts verkeert de geachte tiizender in eene dwaling daar de lieer i osi Drost hier niet geboren doch sedert n eer di n 20 ja en fjereslifjd is ABVERI EMTÏEM Voor de reelzijdij e bewijjien van belangst ellinff den onderf eteekeiiden tor gelegenheid vau het feest hunner 2 5 ARiaE KCHTVEllEENKilNdi te beurt f evallen betuigen zij aan bloedverwanten vrienden enz deu meest oprechten en hartelij en danl A BRINKMAN C BKiiNKMAN Doesburg Jljmija 11 KeLr 1871 V Mevrouw de W d bb OKAA fJ Sai VKtiDV betuigt ook naiucns hare Kinderen vooï de vele en hartelijke bewijzen van deelneming gedurende de ziekte en bij het overlijden van liHren geliefden Kclilgenoot iW Heer Mr 1 L A i K jIEA K ondervonden harcti innigen dun r i rAi 10 Febr in7i Voor de vele blijken van deelneming oowel hier als elders oiidervoiideti bij het overlijden van niijneti gelid leii eelilgenoot den heer C HrAliUKNIÜ Ii belup ik niiiiu i liiirtelijkeu dunk Iwulii Wed C iSTAltRENJHIlW 11 l V lmmn 1 1 Nfci i i M VN