Goudsche Courant, zondag 12 februari 1871

Iron toch zijn dnjidijka beiioodigd MS OOO drieponds bruod iii lO O cenleua ir rij t of Mr l t Ki oasen of 1021 eenK ii pek 1 14 een ten iiiil DliUÜ ceiilen Imvor 2M I ecnlcn hooi eii I UI llefSülien braiuieivijn P i ir langs i p spoornegen die eerst van den tfou üütober lot Nnnleuit en van den 2öeii November onafgebrokcii tol Pargs doorloopen niet alles k D vervoerd worden een enkel legerkorps zou dagelijks vijf spoorlreiiion ven 82 aggons behoeven zyn overal voldbakknijen ingedeeld en nevens deze ook afdeeliiigen van slagers oielselaara smeden zadelmakers eni waardoor llians slechts een minimum hoeveelheid brood en vleesch behoeft nageionden te ordeo wout de veldslaehterijeo regelen ook de uild eling van het vleesch dal door requiji g r ji o r cht raen daardoor looveel mogelijk de vleeschsp jzen of Ie wisselen hetgeen niet overbodig is nnt de troepen voor Parijs eten zouieel schipenvleesch dat een correspondfnt vreest voor schapendelirium Gelukkig voor dezen tak van voeiliug schijnt de runderpest in Frankrijk als geciiidigil te mogen beschouvtd worden De verzending van de bekende erwtworslen en gecbhserveerde vleeichspijzen heeft slechts in klemt hoeveelheden en dan nog mcl omzichtigheid plaats want de erwtworst moei zeer licht aan beschimineling onderhevig zijn en men klaagt dat de solilateu er zoo spoedig teganzin in krijgen Het komt Ier Duitsche administratie zeer goed Ie stade dat den legers steeds zulke groule voorraden levensmiddelen in handen vallen Ook de geregelde levering vsn tabak en sigaren maakt een onderwerp van de zorg der autoriteiten uit De hoeveelheid voor tien dagen ten behoeve van een legerkorps wordt berekend op 60 centenaar tabnk 1 1ÜO OUO sigaren voor de munscbuppeu eu SO OOO foor de oBicieren SPANJE Uit Madrid schrijft men dd 27 Jan dat de regeering een diplomatieke nota aan het buitenland heeft gezonden waarin zij kennis gecfi van hare optreding haar politieke gedragslijn in hel binneneu huitenland aaugeell verklaart dat in de naaste toelcuiust de vrede tiisschen Spanje en de SpaanschAmerikaansche republieken lot stand gebracht zal zgn eu ten slotte ten opzichte van den gniwelijken oorlof in Frankryk deu vromen wensch uit dat God alle harten moge treifeu i oniiig Amedeus toont bij voortduring veel belanftstelling in het leger Hij be xieh herhaaldelijk de kazernen Deu 29 Jan zuu er een groole revue plaats hebben vsn de Iroepen van hel garnizoen die by die gelegenheid deu eed van trouw a in den koning zouden afleggen De minister van finnncieu Morel y Prendergast is nog steeds ijverig in de weer om de maatregelr n Toor Ie bereiden die het evenwicht tusscheu inkumalen en uitgaven voor goed moeien regelen Het manifest der liberale unie is nog niet uitgegeven Er zijn moeielijkheden gerezen over de paragraaf beiieffende het erkennen van Ae faits accomplia die door onderscheidene invloedrijke mannen dier partij niet nordl goedgekeurd In een volgende bijeenkomst zal een voor allen meer aannemelijke formule bespraken woriicn Iniiis ichen begint men zich duor geheel Spanje te roeien n iar aanleiding van de verkiezingen voor de pruvinci ile stalen zoowel als voor de corles De carlisien en republikeinen hopen door elkander de hand te reiken een zeker aantal der hunnen in de beide kamers te brengen Hel Frausche fregat te Vigo heeft bevel ontvangen die haven onniiddelijk te verlaten Het Duitsche fregat yltii iiala daarentegen is geankerd gebleven I T A L I É Uil Rome wordt dd 30 Jan jl geschreven De komst van prins Humbert en Prinses Alnrgarita de afgod van hel Daliaaiische volk te Kome is hei sein geneest tot een reeks van feesten aldaar waaraan de Roineinvche aristücralie ook dal gedeelte hetnelk zich totnogtoe niet bij de nieuwe orde van zaken had aangeslolen raeer en meer begint deel ie nemen Op het Valikaan ergert men zich ilaaraan niilunrlijk niet urmig wat den kardinaal Antonclli vooral heeft gehinderd is hel bezoek door den Nourdduit selien gezant von Arnim aan prins Htiinbert gebracht Terwijl die fee len inisluiieiid de hoogere kringen der ina itbch ipi ij be igliuuileii verbeidt hel volk ouk ijn feest liet K irii iv ii dat vasl n idcrt en vvaarvan men zich ditmaal leel luislerrijks en vroolijks voorstelt onder twee voorniiaiilen dat de zou en de vreeindelingen vcrsclujnen die beiden in den liialsten lijd onibrekcM lu het l ialsi van Jan werd men te llunif ndermaal hcdieigd door een overslrooinin van do Tiber Diiiuaal zijn echter de lager gelegen 8ludi kwurliereu j overstroomd Do sporen vm de grootc gvcrstroorniiig verdwijnen allengs uiaar de sohude zal zich nog lang doen gevoelen ISij het geineentcbeaiuur is een crisis uitgebroken De prins Doria heeft zijn ontslag genomen als assessor en de gemeente junta heeft zich gehaast dat voorbeeld te volgen Aan de andere z de beslaat hel stadhouderschap nog lellerip wijl generaal De la Marmora op zijn post gebleven is maar i t le rt by den dag en oefent geen invloed uit daar zyu raadsleden allen naar Florence teruggeroepen zijn De oorzaak van die verwarring is naar t schijnt een geschil met den gemeenteraad Dvcr het aan de gemeente toekomend aandeel in de opbrengst der aocijnsen Onder het pauselyk bestuur werd dat recht ten hnie ter o halt elieven die aan Hen Koraeinschen senaat ecu subsidie verleende ten einde aan het ontoereikende der stad inkomslen te gemoel te komen Thans eiscbt de gemeente de opbrengst der accijnsen geheel voor zich terwijl de minister van financiën er bet grootste deel van io beslag wil nemen De hervorming van Bome tot hoofdstad van Italië zal een uitgaaf van eenige millioeneu eischen en hoe daarin te voorien als men geen vast inkomen als waarborg bezit voor de rente eener leening Rome is dus op dit oogenblik zonder prefect en zonder maire twee onvindbare personen het heeft een junta die op de loop is gegaan ceu gemeenteraad diesi ds 24 November den dag zijner installatie niet vergaderd is geweest en een stadhouderschap dat meer in naam dan inderdaad bestaat Toch gaat alles vry goed en als de pers er niet over sprak zou men niets van dien abuormalen slaat van znken merken Zóo gemakkelijk is het Romeinsche volk te regeeren Vooral nu het kun toegeven aanzijn grooten lust om een uniform thans die van nationale garde te dragen De inbeslagneming ran het blad Za Capitale waarin het tweede gedeelte eener biographie van Plus IX en van la libertd waarin een brief van Pater llyaciuthe iroorkwam heeft een slechten indruk gemaakt De reactionairen alleen juichen in de inconsequentie der Italiaansche regeering GouD 11 Febuuaw In de vergadering ran de afdeeling Gouda der Ijiberale kiesvereenigingj op Donderdagavond boven de socioleit Vrede Beat gehouden is de heer C Messemaker gekozen ais candidaat voor den gemeenteraad verkiezing 14 Febr a s De heer van Iterson die eerst gesteld was bedankte voor de candidatuur Met een enkel woiird wenschen w J nog opmerkzaam Ie maken op de slechte verlichting van de zaal die naar men ons verzi kerde te wijlen as aan de gasfabriek sedert lang bekend wegens de qualiteil van het gas Bij het binnentreden waande men zich eer verplaaist in een geheim genootschap waar men werken der duisternis smeedde dan in een vergadering van mannen die er prijs op stellen de publieke zaak met elkander te bespreken De vader en moeder in het weeshuis alhier hebl en bij gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest van lie weeskinderen ten geschenke ontvangen eene praohiiKC spiegeloonsole ook hb regenten en regentessen heiiben de jubelarissen een geschenk in zilver aaniie ioden Nog meer dan door deze geschenken echter werd het zilveren echtpaar verblijd met de algemeene deelneming in hun feest ïoobcI door de nog verpleegd wordende kinderen als door velen die het gesticht reeds eenige jarju hadden verlaten Hoewel tot nog toe de pokken zich hier in geringe mate verioonen kan toch de inenting niet genoeg worden aanbevolen Ofschoon hel niet onIwyielbaar zeker is dat de ingeente van de pakken versolioond blijft komt de sterfte onder de ingeenien niet in vergelijking met de stcrfie onder de nietingeciiten liet volgende doel dit du delijk zien VócJr de invoering van de inenting overleed on eveer het twaalfde deel der mensclien aan de kinderpokken Na hel liekend worden van de inenting verminderde hel aantal sterfgevallen aanmerkelijk in landen waar ij verplichtend weid gesteld bedroeg de sterfte aan pokken het veertigste deel vun vroeger In Frankrijk stierven van 18Ui 41 16 niet inpecntcii tegen 1 ingeente in Wurtemlierg van 134U 0 ys nictingecnten tegen drio ingecnten in het ziekenliiiis lp Weenen lil niet ingecnten legen 5 ingeenien in het kinderhuis te Praag 33 nict ingecnlen legen drie ingeenien in hel pukken hospitaal te loonden 35 niel ingecntcn tegen 7 ingeenien Waar zoo de bewijzen spreken is aanbeveling onnoodig Van woge het minisleric van llinncnlandscho znk n is bekend gemaakt dat de cxainsns voor het verkrijgen van akten van bekwaamheid lot het geven van school en huisonderwys voor de eerste maal in het loopcnde jaar zullen worden gehouden op Woensdag 12 April a s en Tolgcnde dagen dat zij die een dezer e amaii3 wenschen af to leggen zich uiterlijk vóór 28 Maart bevorens behoorcn aan te melden by Jen schoolopziener van het district waariu y wonen of van buitenslands komende voornemens zijn zich te vestigen met opgave van de akte die zij verlangen en overlegging van een of meer getuigschriften van hun goed zedelijk gedrag en van hunne geboorte akte terwijl de dag en plaats vau het eiamen hun door den schoolopziener zullen worde bekend ffeni akt Men schrijft ons uil Woerden DpoJerdag werd alhier een concert gegeven door het Woerdensche mannenkoor de dames zangvereeniging de rederijkerskurnor Woerdeu en eenige particulieren ten voordeele der armen Het heeft na aftrek der kosten ƒ 100 opgebracht Men schrijft ons uil Oudewaler dd 8 Febr 1871 Gisteravond had alhier de soiree plaats die door de heeren Jb v t Kruis J Kiewiet de Jonge en eenige leden van t R C koor ten voordele der algemeene armen gegeven werd Droeg reeds de inteekening op de vooraf circuleerende lijst alleszins blijken van ingenomenheid met het doel van bovengenoemde heeren door het groot aantal plaatsen waarvoor ingeieckeud was ook de opkomst in het koffiehuis de Roos was alleszins geanimeerd zoadat de zaal letterlijk eivol was De dertien noramcrs van t programma leverden do meeste afwisseling op wal zeker het zijne bijdroeg dat het publiek zich flink amuseerde en recht voldaan huiswaarts keerde De heer Haenijes Dekker meende dan ook als tolk van de opgekomenen als tolk ook voor de Oudewatersche armen by deze gelegenheid de gevers der Soiree van harte dank te moeten zeggen vojü de moeite die zij zich i i dezen getroost n het genol dat zij door hun zang en spel verschaft hadden Ook wij kunnen niet nalaten eene samenwerking als van bovengenoemde personen toe te juichen vooral iu kleine plaatsen waar men alleen door samenwerking van allen ieta van dien aard lot stand kan brengen eo waar om niet altijd Ie billijken retleneu deze of gene partij zich nog al eens aan eene goede zaak onttrekt omdat die door personen van eene andere kleur op het touw gezet is Gedeputeerde staten der provincie Zuid Holland hebben by besluit van Hl Jan bepaald l dut da nilaefeuing der jachten op waterwild opgenoemd in art 15 lelt d f ea h der wet van den 13 Jifni 1857 Staatahlad u 87 wordt gesloten op Zaterdag den 25 Maart aanstaande 2 dat de uitoefening van het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet art 15 letl is toegelaten van den 1 Mei aanslaande tol eu met den 16 Juli daaraanvolgende doch dut het vliegnet in geen geval tot het iirasseeren van kwartelen mag worden gebruikt j 3 dat e visschery in de binnenwateren waaronder ook worden verslaan rivieren door sluizen afgesloten zal zijn gesloten va den 16 Maart aanstaande lot en met den 17 Mei daaraanvolgend met uilzondering van het visscheu naar aal en paling hetgeen ook gedurende den gesloten visohtyd door middel van fuiicen aalkorven aalsobareo en dobbers zoomede door peuren wordt vrijgelaten if dat het visschen met kuilnetlen waaronder pok behooren aukerkuilen en staalboomen van den 1 April lot en met den 15 Juli 1871 is verbodeu 5 dat de kooilieden hunne kooieenden moeten opsluiten of opbokken van den 1U April tot en m t 6 Mei en van den 13 Juli tot de opening der jacht op walerwild Da in Nederland nog al gronden worden aangeiroH en waaruit ongetwijfeld goede winsten zouden te trekken zyii kun hel volgende bewijzen In 18C9 toch w is het geraamde getal hectaren woeste en heidegronden 6fi7 i 0Ü waarvan iu de provincie Drenthe 1ÜU Ü0U Friesland 34 000 Gelderland 128 400 Grouingen 33 000 Limburg 54 200 Noordbrabrnt 144 000 Noordhollund 32 400 Overijssel 101 600 Ulrechl 16 000 Zeeland 12 400 en Zuidlioliund 13 000 In alle provinciën zijn alzüo nog genoeg gronden ter cnliiveuriiijr aanwezig j in weerwil daarvan is de ontginning echter zeer gering Wij vestigen de opmerkzaamheid onzer lezers op do h er achter geplaatste a inkundiging der uitgifte van de 2e en 3e Serie iu Jli nandeelen van 250 der Ned Bouw vereeniging olbier De goeile resultaten reeds verkregen mogen velen wekken tol medeuerking in eene onderneming die zuo zeer kan strekken ter bevordering van de gogronile uitzieliicn op verhoogden bloei die onzer gemeente geopend zijn I i v v T It 0 ijn tatll s ï f Loüta 00 95 4 it e f imt i iii H i l P i jni ii W fc HniiUiljii i tlW l H fmi B i mMftliit t f j lJ lilKI illi lflBl l KMUftlfa liii i ii ir wit lil auma u f g iB tail J j iiè l ic DiUaUNNitiiW f Hvit iiimnké kW liil iivii ia nwl p t r p ill l iiiwiate ft Wii iiitBèw M be fti i ütW i fci j lef fii r i t Mlikimk mm n i iiii in y M nu I i 1 K w It QS S H H K it s x 8 v 3B piwwatMIMn