Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1871

aiSUMM 1871 Woensdag 15 Februari N 1011 GOUDSCHE COURANT Meows en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worde geplaattt van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg iueer 10 Centen GR 00 TE LETTERS voorden berekend naar plaatsruimte Afeonderljjke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Wnm VOOR de Slal onale Militie Tweede Openbare Kennisgeving BUBGEMEESTEU eii WBTH0UDEE3 nn Gouda voldoeoJe aao art 2S der Wet vaa den 1Ö Augu tiu 1S61 Staatsblad vfi 11 en aaq srt 20 Tan Zijner Mnjesteiit besluit van den Mei 6 Staadiiled ifi 46 brengen ter algeraeene l eiinis lat de loting der in het vorige jaar vopr de Nationale Militie ingeschrcvrnen in deze G aieeiite zal plaati hebben op Dingsdiig den 28 Februurij r i dat de ingeschrevenen naar alpbabelische nrüe gsro8 en xelve hun nomaicr trekken dat onk vpor den fliet opgekomen Loteling de trekking kan ge chiedwi door z u Vader Moeder of Voogd terwgl dit b hunne afwezigli eid door den Burgameet cr of een lid van den jetneeuteraad wordt gedaan dat de belnnghebbenden len einde te loten en opgaaf Ie doen van de redenen van vrijstelling die x ter zake van de Militie meenen Ie hebben zich op voormelden dag uilen mueien bevinden tan Itnadliuize dezer Gemeente en wel rij Wier namen beginnen met de letters A B C D E F G II I J K of L üeo voomniddaga ten 9 ure en ille wier namen aanvangen met de letters M N 0 P Q K 8 T U V W X IJ of Z des voormidd ten It ure dat lot het doen opmaken vnn het benoodigde getuigschrift wegens Bruederdiensl of i k eenige wittige Zoon gelegenheid zal bestaan ten Knadhuize deiier gemveule Maandag den 20 February a des morgens van 10 tot des namiddags 1 en van 8 tot 5 ure dat zij die zich daartoe nanmeldcti moeien vergezeld zijn an ticee met hen Itkendeen tegoedernaaa staande ingesetenen dii de vereiiichte getuigenis kunnen qfleggen en i t op te maken gi tuigschri t onderteekenen terwgl daa bg benoodigd zgn Voor vrijsU lling wegens Broederdiensl een bewijs vun het Huwelijk der Ouders de Ge boorteActen van den Loteling en van zijne Broeder beuevens de bewijzen huiner dienst Voor vrijstelling van eenige wettige Zoon een bewijs van hel Huwelijk der Ouders en de GeboorleAcle van den Loteling Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of uittreksel uit het Stamboek voor de belanghebbenden bjj de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om di daartoe noodige opgaven te doen en dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wgu waarop de Loling is geschied die bezwaren kttiioen inbrengen bij de Gedeputeerde Stalen dezer Pifovincie binnen vijf dagen Ie rekenen van den dag waarop de Loling heeft plaals gehad en wel bg een op on eyeM papier geschreven verzoekschrift betwelk mat de noodige bewijsstukken gestaafd legen bewgs van ontvang zal bthooren Ie worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aim Gedeputeerde Staten opzendt Gouda den 11 Fehniarij 1871 Burgemeester en VVethouilers voornoemd Do Secretari s De Biirgeii eoster DROOGLUVEUI OKTIIJN an DbKGKN IJZENDOÜUN BUITENLAND Buitenlandscli Overdekt Onie nieuwsgierigheid naar dco gehaeka uitslag der verkiezingen in Frankryk zat moeten bedwongen worden lotd de vergadering bjjMa it geweest hetgeen gisteren voor het eerat zou geMtnadaa Want sitohls uit eenige departemmten ZQ bariehten ingekomen eo wel uit die welke niet d or de Duii cheri zgn be et Onnogel k is btt daarom een juiat denkbeeld te maken van de verhouding der partgen Men meent dal de meerderheid oaonarohaal gezind lal zijn maar over d gezindheid der gekozenen in de ooriogsquiBstie ia natuurlijk vooraf niets Ie zeggen Niemand zal tegta een eervollen vrede zgn en de loop der zaken ziU doa geheel afhangen van de voorwaarden lre Biiinarck stellen jll De Fraiisclie vergadering zal aaluurlijk moeten beginnen met de benoeming van een president Vervolgeus zoo meent men vrij algemeen lal zg eene commissie van drie leden afvaardigen naar Versailles len einde met von Bismarck de vredesvuorwaarden Ie bespreken en een ontwerp vast te stellen Het Pargsche bewind schijnt dui niet op lich genomen te hebben de Duitsche voorwaarden aan de vergadering voor te leggen laat staan ze bij haar aan te bevelen De vergadering zal zich inmiddels bezig houden met het onderzoek der ge loofsbricven vun de leden Wanneer de commissie nu met haar ontwerp uit Versailles terugkomt zal de ver dering er kennis van nemen en het vervolgens in iianden stellen van een byzondere commissie Deze brengt rapport uit en dun volgen discussie en stemming Wordt bet vredesoniwerp met de voorwaarden aaugenomen dun zal de commissie van drie leden die te Versailles is geneest volmacht ontvangen om de noodige formaliteiten ten uitvoer Ie brengen die vereischi worden tot het in werking komen der bepalingen van het verdrag Dit zal zoo spoedig mogelgk geschieden Men beweert dat de wapenstilstand tot den SS verlengd is Dit bericht heeft bevestiging noodig Ook meldt een Brusselsch blad dat te Pargs de republikeinen bg de verkiezing hebben gezegepraald De ex keizer Napoleon heeft van Wilhelmshohe tgn aangekondigde proclamatie uitgevaardigd Zg is zeer gemoedelgk doch het Fransche volk zal wgs doen en naar wij hopen wijs genoeg zgu om er geen geloof aan Ie slaan Naar men uil Brussel mededeelt is op dezen oogenblik zeer ernstig sprake van bet bijeenroepen van een Europeisch congres met hel doel om Ie beraadslagen over de 70orwaarden waarop de vrede tusschen Frankrgk en Pruisen zal worden gesloten Engeland zou de aanleidende oorziak zgn van het bijeenkomen van het congres Het beeft namelijk aanhoudend bij Pruisen aangedrongen op aannemelijke vredesvoorwaardei en heeft ten slotte begrepen dut het wilde het gehoor vinden eenige vergoeding behoorde aan te bieden Engeland heeft daarop aangeboden dat het te sluiten vredesiraclaat zal worden gewaarborgd door de Europecsclie mogendheden waardoor voor Pruisei het gevniir vnn latere wruakuemiiig van de zijde van Fraukrgk zou worden voorkomen De bedoeling is dat Prr ien de voorwaarden zal kenbaar maken waarop het den vrede wi sluiten Fraukrgk zal contra vooTslellen inleveren Dnzsak zal daarna door middel van het Loudrnsche kabinet aan de beslissing der mogendheden wordea onderworpen Uit Florence telegrafeert men Parlieulierc dcpêcher uit Veuliiiiiglia vso dee 10 berichten dat in vier districten Italiaansche oaadiduten verkozen zijn Voor bet hotel van het Itoliaunsche consulaat had eene demonstratie plaati Men rie Leee het vrije Ntzia Een adres aao Garib idi van den vrede is in beslaggenomen Later is hel tot een conflict gekomen AI die berichten 8te u n op particuliere telegrammen lu de Italiaansche kamer van afgevaardigden heeft de heer Linza een amendement van de commissie bestreden ten doel hebbende om in de wet houdende waarborgen aan den paus te geven de bepaling op te nemen dat in sommige gevallen de justitie het reclii zou hebben het pauselyk paleis binnea te dringen De heer Lanza beloogde dat aan den psns ea aan de kardinalen meer volledige vrijheid moest gelaten worden Werd zoodanige bepaling in de wet opgenomen men zou de Italiaansche regeering kunnen beschuldigen dat zij hare belofte om den paus voldoende waarborgen te verschaffen verbreekt Hg verklaarde ten slotte dat het ministerie van de iBak eene kabinets fusstie maakte De oomaissie verdedigde haar amendement in den breede eo verklaarde dat zg tegenover de verzekering van den beer Lunza dat bet ministerie eene kabinets i U stie van de zaak maakt van oordeel was dat ieder lid der kamer n ar plicht en geweien behoorde te steinmec Namens de regeering werd aangevoerd dat artikel 7 van hel ontwerp bij dat al aan het pauselijk paleis geen recht van asyl toekent Verscheidene afgevaardigden voerden hief na nog het woord voor of legen hel amendement De beraadslagingen zouden Maandag worden voortgezet Vorst Karel ven Rumenié schijnt nu weer besloten te zgn op zgn post Ie blijven IntusacheQ beeft de bedreiging gewerkt men is handelbaar geworden en heeft hem een votum van vertrouwen gegeven F R A N JE R IJ E De correspondent van Üaily Newi schrijft van 4 Febr uit Parijs dat hg een wandeling door den ArcdeTriomphe in t park Monceauï over den boulevard Haussroar en in de Champs Elysóes beeft gedaald wijl hij geen rijtuig kon krijgen Parijs zegt hg heeft zelfs geen equipages meer want in de drie uren dat hij door de rijkste gedeelten der stad wandelde on inoette hij er nog slechts 23 Ondanks het fraaie weder waren die anders zoo bezochte viva deldreven ledig de venstergordijnen bijna overal gevallen Parijs is nog altijd stil en melnucholiek geheel onder den indruk van den treurigen toestand Men ontmoette er ook geen soldaten die komen liet in die schoone wijken Toen hg in de stad terugkeerde was de avond gevallen I waslolual donker de magazijnen waren gesloten Parijs is geheel van gedaante veranderd zelfs de loaga ijiieii zgn dej elfde niet meer Qten lichten blocmenioui geen tchooncM meer langs de stralen geen rgtulgeii geen toilellen geen vreugd dut is thans Parijs V