Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1871

De corrrspondenl vin o J iiiU lil i lo l injs had zioli Viijdig ii t lui n sK ii d Ier iilrdi ï ölgel idiii nul l Miitcni 1 lileii v ui Dippi lui liij ich bevond iiiinr dt liu fisliid be iv n liij rei9ile in dim iruii op spuide virgiuii mg vuu generiml von Gobrii met ceiiine lioojjjijpl i ustc ptrBoiien wnar uder de leden d r Oinmiisie au Lun len ann t hoofd w iirviin iioh Ae lord aii or bevond die bebnivc drie iipens met levciisbrlioeri ii aok 50U OUO fmiici miiVPil ijs deden vervoeren en br ichten bleuhls It lie dame bevond zich iii den uaggon de hddbtriigi pogingen die zij aiugewend en de gevaren die rij getrotseerd had olti van Aui ii e naar l arijs by ha ir zieken eehtgenoot te komen hadden de rniisclit eu Dniische auluri eiten bewdgin ha ir daartoe verguni ing Ie verieiiien ijt te o J f a hjL ni iroiiw nnu nnar Poiitoise de w ijk genomen ij h id barrevoets mier dun SOÜ leii ifsliiids geloojjen en toen dO va u ver op de miperiilt van een ellendig voerttiig iii afschunelijk tder gereden loen ze vergunning kreeg ooi zich n lar Pary te bigevon eende tn lachte laiiaie en sprong zij ie gelijk Toen de reiziger te Pirijs annkwunen ua op verschdieiide pUateeu uren lang oponthoud Ie hebben geh ld was hel slationsgebouw in volinaikte duisternis buiten viks t even donker geen ster vertoonde zich aan den henicltranii Zij moesten wtl een halfuur zoeken eer zij pikjesdrigers konden vinden eindelijk oiitmoelteM zij tv ec oude mlionale gardes die hunne bigage inii imen In de stad was i even stil en duister Slechts hier eu daar uterp ecu fliuw licht zgu stralen iii de striten op den boulev ird Mon iinrtre wair zij afstapten was t iets levendiger oininige koffiehui eu naren nog geopend maar bereidden i ch voor om te sluiten Parijs scheen lu een ontzaggtlijken rouw gedompeld == H = SMGËLAND Evfen eini Als de Kngehehe troonrede inar j u t de korte telegnfisolie uillriLsels kunn n opIlIitlteA A66t belangrijke of verrisscnde inededceliii§rfeh § schijnt uit te miirttn even wèmig ehijiipn deberaadslagingen over het adres van antwoord d i iropzich door nieuHhhd lan beachouwiugcn te liebbenouderscheiiirtl Dr lekeiide vertvij en legen de re getting zijn door de hoofden der oppo ilie in hooier ieren lagerhuis fe bekende verdediging diaropvan de regeering door lord Grniivillc en den heerGladitone herhaild De adressen ijn voorts zonderbezwaar a ii jenomcn De beer Cirdnell heefi deindiening zijner wet ter reorganisitie cies legers tegen a 8 DohderJag toegezegd j=3aï gpxy si=c DUITSCHLAND Onlangs mtldde ons een oilicieel Duil ch bericht dat deu 8n de er de buitenforien liis e Perche en Haute Perohe van Belfort waren veroverd wat ons oRicieel met is gemeld en wat lang door de Duitsche bladen is stilgehouden is dat deu £ 6 Jan een storm op die forten zegevierend is afgeslafen en de Duitsabers daarbij am ienlijke verliezen leden die verliezen zijii te beklagenswaardiger omdat lot den storm waren gekommtiideeid I iiidMeermaniieii en viel he 2 bitaillou van het Voinraersche regiment II 14 Lteit men hel veiliud vin de Kaïn Zat dan kan men bet vermoeden n et vaii icii weren dat hier door den Duilsclien opperbevelhebber gehandeld IS met een onverklaarbare roekeloosheid wellicht veroor aikt door de pressie op hom uitgeoefend door von Bism irck die ten behoeve van zijn politiek hg de vredesondtrli indelingen up Kelfoit als veroverde zg l d ui oor m puin gescholen stad wilde wgzeu Dm 20 Jm s avonds om fi s moest het balaillun aantreden waarop liet vern im dat helde schans ii 5 nioeii bcsluniien De mansobappeii gaven hun geld en alles il zj a in w iirde bij ich hadden menigten verzocht zgn kaïneradeti voor hot geval dat hg sneuvelde zgn duud aan zgu betrfkkiiigeu te melden Toen hel bilaillon om 9 uur de parallel uitkwam omarmdeu de manschippen eUii der en drukten elkander atilzwggind de hand Diarop trok elke compagnie in lie uangegevene nchiing op het fort aan ïoen ZIJ ongeveer hilveruege ii aren bekwamen zg vuur maar rukten in weeruil dairvm in stormp is voorwairts V eldra regende het eeliter gran iteu kartetsen mm iilleuseen ch issepots koyels op een wgze dn met alle besehigving spot A in terugkeer was liet meer te denken uini kon eehier evenmin voorwaarts dringen Velen wierpen jth plat op le sneeuw elk oogenblik den dood verwachtend Velen vonden dien ra anderen waren in einigf miuulen zwaar verminkt icrwgl meiiigeen alle hoop op redding opgif en de gnen in Uods genade aan beval In dezen vreeselijk toestand bleven de sjldalen een tgd lanf tusschcu de beide scliuusen he vuur van deli vgind werd leli minder De nlöhl oiilIruk de achrikbet Iden rotiilom aan het oc veli dipppiui vMiilildcn zich om in bun bloed nu en dan veriiiim mm liet ilul ereulel van een slrrviiilt al wit nog kon kioop terug om builen bet btriik O komen van ha vgindilgk vuur Daar detd de vgiind plotseling een uilvil om het schamel overbigtsel v lil bet bataillon gevangen la nemen De lie eompagiiic trichtte haar heil nog te vinden inde vin ht Velen die met uf l ê bde konden lïopeil smeekten om hulp te vergeefs Len groot aantal kwam zonder geweren terug 1 iiidelgk bereikte mei mo en ifgcmat van schrik en angst de parallef Het verlies v in het bat ullon kon Jeersl den volgenden morgoii Drie man vin de 7e compigie hadden zich nog gered door de vlucht nadat zg reeds gevangen waren genomen Toeu de gevangenen namel k hun wapeiKU reeds hadden afgelegd en aangetreden vva reu had er plotseling eeu ontploffing pints m de n ibgheid De Fransche offieieretl verwijderden zich een oogenblik omernairte zien lliervin maakten drie Ikudwcertoldaleu gebruik om zich uit de voelen te maken In weerwil Van hel vuuf d t de Fianschen hun na zouden bereikten zg en op 2U0 pas gelegen kloof wdar tg zich verÜbrgeb om ua vrrlobp van 5 minuten door de difep incet v heen haar de Duitsche voorposten te trekken die zy gelukkig be reikten Do onverwachte handhaving van een verouderd bgna velgelen besluit waarbg geen huwelgken door officieren van landwehr aangegaan geldig worden verklaard tenzg vooraf de toestemming des konin s 18 verkregen verzwaart menig droeve weduwe het levenslot lot dank dat hair echtgenoot zgn leven voor koning en vaderland ten ofler heeft ïebracht wordt haar kind van zgn wettig erfdeel beroofd Algemeen ii dan ook de verbittering over den genomen miatregel P r wcrtlf n vorscliillcnde voorbeelden aaiigchiald van de ongelukkige gevolgen dezer harde wel Etn officier van d lariUehr in zgne bnrgerlgke betrekking handeisagent was vader van een knaap eu hid even vóór deu oorlog den tegenstind zgner ouders overwoiicieii om de nog ongehuwde moeder lol zgne vrouw te vcrhelfeu Toen hg van vrouw en kind ifschcid n tm drukte hg zgne geruststelling uit dat door hel huwelijk zgn kind de rechten van van een wettig geboren gek egen had en beiden nu aanspraak op zgu toekomstig vermogen baiideu De geruststelling W19 eene dwaling want nu de offlcier on angs gesneuveld is weigert njne familie aan de moeder en het kind ook zelfs het geringste aandeel lu de nalatenschap van don echtgenoot en vader en daar geeft hetnreede besluit haar het reeht toe B li INE NL AND GOLUA 14 Ffbiiuhi M g Vememeli ilat tot giitereii zes geval en van pokken zgn amgegeven In minstens vierde er geval en wiren de amgetas en met gevaccineerd Gedurende de maabd Jinuan zgn in deze gemeente overleden 30 minnen en 31 Vrouwen l wtn het 1 levenijaar 10 m en 6 vr totaal 16 vah 2 7 B ff 8 U 7 ife a ff ff 1 ff ff 3 ff 15 21 ff 3 ff ff O ff ff 2 ff 21 dl ff 8 ff ff O ff 2 ff 31e 51 ff 1 ff ff 8 ff ff 4 ff óli bS ff 3 ff ff J ff ff 8 ff 65 81 ff ff ff 6 ff nboven het 81 O ti ii n 2 30 ff dl ff ff 61 Onder de overledenen In het Ie levensjaar komen 3 m en 2 vr voor als zonder geneesknniage hulp overleden Er zgn durenbuven twee kiuderen ls levenloos aangegeven lm en 1 Vr Met geinegen deelci wij mede dat vm de door t dagelgkieh bestuur geopende gelegenheid tot gratis vaceiilitie druk gebruik worlt gemiadt Men verzekert dit Z M het besluit geteekend heeft waarbg het gebruik van burgerkleeding aan olfioiertn vooilaan geheel verboden wordt Zoo dit de cers o had vin den nieuwen miiiisler roofsl zgn geilt zg em gi riiigi ii dut k v ui zgne begrippen Do uniform klceiliiip moge in dieiietlgi noodzikihjk worden geacht als beeld der unifoime gidaohte buiten dieiisttgd ii t verplicht dngen diarj li nuts ander dan een lekrompen oort van militarismus dit onnoodig het Ds A P Mackenstein te Mydrecht heeft het heroop n iir de llervorni lp eraee l t l iasir cht aangeiiorjcn Mea schrijft uit Boskoop lfi eds nu km men e gin dat vole gewassen in de kwotkerijcn alhur veel geleden hebben door den stengen wiiii r Van verschillende vnriiteiten van Cl iiiferen en bladhoudende plinten zgn de blidereu bri n gevroren Opmerkelgk iS hel dat variëteiten die viofger reeds even strenge vorst met goed gevolg hebben weerstiin th ihs zooveel geleden hebben de oorznk hiervin kan wel geen indere zgn dan de buitengewone natte weergesteldheni m t la list van t vorigjur die onmiddellgk door strenge vorst opgevolgd werd Vooril hebiieii eenige van de nieuwe verseheidenheden van rhododeiidriims de zoogeniamrie llybridi den invloed van Isji winter ondervonden vm sommige zgu di bladeien gelieel bevroren zoodat zg voor den handel onbrnikbiar zgn geworden Ken en ander te zameii gwumiien heeft men in de kweekcrijen geen onahoiieulgke sell ide Voegt men hierbg nog dit de oorlogstoest md voor de e gemeente bg ontler drukkend is diar zg den af et van hire goederen voor het grootste gedeelie n Diiifschland vindt dan is het niet te verwonderen d il men verl mgend mar betere dagen uitziet In weerwil evennei van de onguriaiige tijdsomstandigheden en den langen winter is er door de werkgevers ain de arbe der tot vóór 14 dagen werk verschift en zgn er tot op heden geen buitriigewoiie eol ectes tot onderhoud der armen gehouden gewortlen Door den minister vm kolonuii is de volgende missive gericht aan de kamers van koophindel Ormcnhaji 28 i ui li71 Bg het ter hand neinpi van de her itiiiig der Neiltrlandsch Indibche lariefwet komt het niii wenschelgk voor u reels nu medtdeeling lo t i van de hoofdbeginselen waarnaar ik bedoLlde wetsherziening hoop lot siand te brengen In de eerste plaats acht ik het nadziara hel bestaande tarief vin invoer uitsluitend berekend naar het liagsie thans geheven recht in stand te houden Eene verhooging vin het recht op gedistilleerd op den grondslag van verdubbeling van bet reeht op jenever thins bedrigpude 20 per vat gepiard aan eehe evenredige verbruiksbelisting op inlandsche sterke dnnken zal op dat beginsel uitzoiideting dienen td maken De dilTerentieele rechlenheffing zal op die wgzevervallen Ik meen dat hel igdsiip gekomen is waarop men lot dezen reeda lang voorbereiddenslap moet overgaan lerwgl toch reeds de vroegere ontwerpen de strekking hadden om het verschil in den miitslifvoor de inkomende reclilen n nr geliiii vm de pltat vin uitvoer te vormiiideren leidde het in 18G5 vastgestelde tnnef dat zich door zgne periodieke vermindering van differentieele rechten als overgangamiatregel kenmeikte als vin elf tol ilgehefele ophefhiig der tot dusver verleende bescherming DA oorluirhetd en noodzakelijkheid vm bedoelde opheffing kunnen dan ook wel met I inger belwgfeld worden Nu da redenen waarom liet toelaten op gelgkea voet in jNederliudsche Indie van de producten vin elke industrie onraadzaam werd geicht zgu koraen te verviUen én ten gevolge van verschillende regceriiigsmaitregeleii wairdoorde industrie in NederLuid IS gebaat en door de goed geslaigde iiiapinmiig welke bg NederI mdsche ind istrieelen zelve viel op te merken nu zou hel niet wel verdedigbaar wezen eene dilferentieele rechtenhefiing ten koste der NederlaiidsobIiidisehe verbruikers in stand te hou len tervvgl zooniiigc heffing in de kolomen V m an 1 re stalen reeds I ing is afgeschaft met name in de Britscbe bezittingen van welke afschaffing vele lakken van ngverheid hier te lande de vruchlcn trekken lieiie wy giiig van het tarief in dieh iin aclii ik dm ook onder de tegenwoordige omstan diglitdtn noodzakelgk Voorts slel ik mg vooreen niet differentieel reeht nair een groii lsla van 3 pet en ten bodrige van bgv O lO pirpicjl siukir en 1 per piool koffie op den gehielei iiilvotr behuii li in eiiKelc vryslclliiigtn bgv voor rgsl iii hel lirief te iiüaicn