Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1871

mm m 6t 7 ijn o Izniiclijk l lf buir u niets inillllismua 1 1 l o bezWi al n f ra ilciuniform iiiia e deugter anr den 1 telt en lit e e itasirecht geiwsaen ia en lior den riil 4cn rnu lie ilndereu vaiéleiten et ei ge cicdin heb aniBre zyn cl hei ïh t looMStrengo een RB ran eiidi ims de n k wintef lere geheel diibiuikbaHr fii ƒ ru llen ii AMieirtijke oo logstoe liultljpnd is eii ïjor het dai is het nStt betet è n de fenguit 11 wnler ii el Tódt t it 01 heden rjtid Ier afi de blgcnde ophatfel u ifh ir ieimig der het niy wente d en van L da el9her iani het be rekeid naar 1 i te louden eerd op den lil op lenever urd ftp eeiie dschi sterke ring djeneu té jp dii wy7e p gekapn is oorb reiddeu nweripn dé n in iutiiaf voor UI d planis 1 III ISiS vast1 nodi te vern s OT rgangs ilgehfcle Dpi iprnii IJè iidde f heffing u ijfeld forden op iiolijkea prod io n van 11 iji komen u hilHi le re iitrie iitNfders a igde liispan sirieeli z lve 1 verdiUigbnar lig teil koste ra in JUind te de itolonidn liiift B It name Hfsohaf ng vele 1 de nichten f a jieii tin fiigo mstan iferentj reiht 11 bed van f pit rl koffie iikpln vr j icl te noii Overigens ligt het in dr bedoeling yooveel mogplijk eenheid van lolgrliicd i ii uiiirormi hcffiiip Ie bevorderen en bg het wegblijven van doorvotr of entrepöt renhten iillrcn p ikhuishuur in de entrcpnl in rekening te doen brongen Zonder Ie kort te doen aan do vorenstaande hoofd beginselen kunnen in het tarief wellicht nog veranderingen en TPrbetcringen gebracht worden BetrcltViiile hot oiischclijke van dergelyka wyzigingen zal ik giiirne uw advies ontvaiigeu Het nl daarby de vraag kunnen zijn of in het Nedcrlnndsoh Iiidische tarief niet met vrucht naar het voorbreld in Britsch Indic gewicht of maat van ♦ ele goederen als grondslag van heffing zou zijn te c i i i plaats van dr waarde Bepaald zoude ik gdarne vernemen of er bezwaar legen Hau besuiLn om VT ti de gewone knloenen manufacinren en van garens op het voetspoor van het Brlt sch Iudisch tarief het recht naar het gewicht Ie liefFeu De bezwaren aan beide w ijzen van heffing yerbonden zij genoegzaam bekend Zoo de heffing volgens de waarde over het algemeen de billijkste grondslag van heffing mag worden genoemd ik behoef er nauwelijks op te wijzen dat elke weüelgkc regeling Van de aangifte te verzekeren groole moeilijkheden ook en niet hel minst voor L en handel nanbieili Hel voornaamste bezwaar tegen iioffingniar het gew icht is gelegen in de omstandigheid det de minsl waardig soorten v an hct elfife handêlsar ikel dnardoor JieB zwaarst worden getroffen wat vtSoral bij verceiiig Te pakking van grovero en fijnere soorten fflOeielijkhedcn oplevert De tarieven looli moeien onder dit stelsel in zeer vele onderscheidingen treden welke bij de aangifte en het onderzoek der beambten veel last tcHcegbrengen De aard van den handel mol Imlie brengt echter mede vooral val de manufaottiri ii betreft dat zulke iremrngde paUingen wel lot de uitzonderingen behoüi eri Uit dien hoofde zou misschieu de maatstaf nn li l ge icht inzondorhcid voor dit belangrijk iiandelsarllkel de voorkeur verdienen Daar de beslaande tariofwei slechts tot 1 JanuariB s van kracht iilijft en eene onvertraagde voorïiciiiiig derhalve jüodig is meen ik mij voor tone bei igszins spoedige beaiiluooriKiig bij u Ie mogenMnbevelen De Minister van Kolomen gei VAN BosbE De JV H C beVat nog de volgende ijsberichten VrijïiQeven CuptUe 13 Febr Gisteren werd de febmmuiiicatifi tu s chcn de Lingilraat en het l ind Vnn Heu den weder rerbiokeii de overlaat te BaarlWijk werkte mtt zooveel kr ichi dat in één dig de polders van Waalwijk van Bezo jen van Zii iiewijn Capel en sCappel als in ón zee herschapen erden jMen vreest algemeen dat daut het ijs in die polBérs nog op den grond zat en met zulk een snel en stroom is raedcgevoerd de gnisworlel Vernieiigd is zoadat een schraal liooigcwas als zi ier in het Vboruif irht is Brakel 12 Pebr Ieder is hier druk in de weer liet te hergen wijl de toes ind van t water zeer ongunstig is Voortdurend brengi men van hier liesl naar den VlKugeldijk tnssohen Aalst en PoUt leroyen om t walor te keertn IJa vast Ovorloohl met de schouw t Water wassenile Entcete fcuisge inneii die aan den bniteiikiuil van den dijk fronen hebben reeils van woning moeien veraailereii De Stnafs Courant bevat o a de volgende rivierberichlea t Keulen 13 Febr Waterstand 17 voet 1 duim boven nul Geen drijfij Nijmegen 18 Febr Waterstand 4 + meter oiidor tinodpeil Val 0 02 meter Blank water TempeWiiinr SS F Buumiel 13 Febr Walersland 1 24 meter onder nt odpcil Was 0 09 meier l ls vi t Drirl voorin B ure aO min De dijk wakl 0 40 nieter laag gedeelte te llieii n Di el gekist Ie Hossein ordt liet kisten voortgezet de Maas langzaam wissende Cnlemhorg 1 3 Febr Waterstand 2 S5 meter onder noodpeil Was O 34 meter I Is Vast VeorSlop door nieuw drijfijs dicht gezet passage met Ichiftschouw Oijen 13 Febr Waterstand S 97 meter A P bf 0 33 nieter onder noodpeil Was O 1 3 meter Tnsfchen llavenslcin en Oijen van 0 03 meter tot 8 13 meter nas liavciistein en Mogen staande water geen drijfijs Jlem 13 Febr Waterstand B 20 meter zV P Öf 0 18 meter onder noodpeil wis 0 11 meter in de l iatste 4 uren was 0 02 meter Tmslaiid der dijken zcrgvol Van hii r lot lilauwe Sluis door faverloop ptissiige gpstremtJ Boven Alem begint de dijk ook over ie loopen s Boich 13 Febr Waterstand 1 9 5 meter hoven md Was 0 10 n etor Do dijk lo Kinjel loopt 0 iniu r over toe land zeer zorgelijk de blad gidodtclijk onder ii iicr Oiidornonii ngon vnn iedere Boort zijn van omsl iudighedcn afhankelijk dikmjU Ui het gewone Inpii wiiagl men groole Süininon zonder d il d mrvoor naar cvonre liglieid kansen zg Rcboden Ken gelukkig resultaat is aau iedereen welkom Derhalve zal VOOr allen welke gaarne n oliede ondernemingen deel nemen de adverleniie van het gerenommeerde huis van S StOlndOCkor pomp in Hamburg in o s blad van heden van bijzonder belang zijn want hier handelt hel zich om eeno door den slaat gegarandeerde en op de heehlsic grondslagen gevestigde Jelden verloling welke door hare voordeelige inrigiing bij een in mg 1 t i ci x g vfr t i spf biedt L aatst e Beridbiten Berlijn 13 Febr De Kreuizeitung zegt dat er schier geen uvijfe aan is of d w ipenstil t ind z il verlengd worden uu de uitslag der verkiezingen niet doet vermoeden dat de ourlug hernieuwd zal worden Parijs 13 Febr Bij decreet van den lOden wordt lie st id Pargs gemachtigd eene leeiiing van twee honiUnl millioen te slu ien en eene gemeentelijke oOrlogstWIasting uit te schrijieu De Fignn meldt d it de Hertog van Aumale in hel dpp ir pinoiit der O sf tot lul der Nationale Vergadering verkozen is In hot departement van den Boien Hliijn is de heer Tachard verkozen en naar Bordeaux vprtrokken Berlijn 13 l ebr De kam r van afgevaardigden heeft het Toorstel tol hel beschikbaar stellen van 50 milüoen aan den bondskanselier voor oorlogsuiigavpii onveranderd aangenomen Versailles 13 Febr lie departementen Jura Doubs en Jólé d ür bevinden zich overeenkomstig artikel 1 van de conventie van 28 Iinuari nog altijd 111 oorlogslue iaiid Bij de onderhandeling ii over het sliiiion van den Wapeiislilsi uiil werd oiizerzyds i angebodcii om dien ook over die drie deparleaienten uit Ie trekken onder voorwaarde dit Belfort zou woidcii overgogpvcn terwgl aan hei garnizoen dan vrye aftocht uii werden toegestaan Dl Franschen weigerden echter hierin loc te steraraon Nadat het leger van Bourbaki op Zwilsersch grondgebied w is lernf ge vorppii is on erzijds het aanbod herhaald w ij boiloii een demare itipiijn aan liiigs den spoorweg van l ontarlior ten zuiden van Cóle d Or maar ons aanbod werd Ook nu vèn de hand gewezen Berliin is Febr volgens brieven uit Versailles z il de keizer in het liogiu der ma tnd Maart naar Berlijn tcrugkeeren teu einde den rijkodag in pertoOii Ieknnqen Opetieh IJe lejferopiierhoofden blijven pchipr allen tot am het einde van den oorlog in Fr inkrgk Versailles 12 Febr De aan de stad Pargs opgelegde oorlogsbclasting werd gisteren betaald RijSSel 13 Fodr Het spoorwegverkeer met Pargs s op bevel v ia de Pruisische auloriteiion gestaakt De trciii die gisteren ochtend uit Ugssel vertrok is Ie Busigny aangehouden en naar hier loructipHi P d Dicniengpvolge rijn heden geen treinen irrirukken De a inleidende oorza ik is onbekend Kr loopen el is wa ir gcnichleii dat het volt in de door de Dniiscliers bozeilJ provinciën n opstand zou zgii gekomen maar men hecht daaraan weinig geloof In de Noordelgke gewesten is alles allhans riislig Bordeaux 11 Febr Tot het algemeen resultaat der verkiezingen ontbreken nog de berichten van den uitslag in 27 departementen waarvan 23 door de Duitschers zijn bezet Daar verscheidene personen in verschillende depatleraeiilcii zijn geko zen zullen er 30 n 40 herstemmingen moeten plaats hebben Thiers is in 18 Trochu in 7 en Changarnier in 4 departomeiiirn gekozen Gambetla is verkozen te M irselle Algiers en Oran lules Favre is het dep der Bhoiie en Aix Diifaure heeft op vier plaatsen do meerderheid verkregen en Jaurepuebery op twoe Hel louvernempiit heeft nog geen bericht van den uilslag in het dep der Seine De Go et e de France iBgt dat het hindclstractaat met Engeland met is opgezegd en dal het dus lol 4 Febr 1872 in werking blijft Het gouvernement heeft de opzeggii g niet willen doen omdat daarin eene ondankbaarheid zou liggen jigens Engeland alwaar men thans bij inschrijving meer dan twee millioen tot aankoop van levensmiddelen voor Pargs hei ft hijeengehraoht Straatsburg is F ebr De hidiiSiTiel Ahwien liipfi Jpii 1 11 lul volgende cc iurnnninué oiitvangiii lilt Mulhouse Na do prucla natie van jaiii u tla ia het nood zakelijk het publiek voor lo lichten nmirciit hclgcen gebeuren kan wanneer de vrede tot stand komt Do Di itschc regecriiig zil z ooals uit de lol InertOB door haar gevolgde gcilragslijn voortvloeit nimmer locslemmiug geven tot dp lenigg iaf van Straatsburg Brussel 1 3 Febr De Echo du Parletaent meldt dat G imbetla en Dilesclu e gevaarlijk ziek liggen De heer Washburne keert uit Brussel naar l ar J8 terug De Indrjjendanci bevat eene correspondentie uit Konstantinopel van 4 dezer volgens welke de Porie den nieuwen vertegenwoordiger van Rumenië welwillend heeft ontvangen Bordeaux 12 Febr De voorbereidende zitting voor de nationale vergadering is heden ten 3 ure geopenii üir waren 24u a 300 aigevaardigde fegei woordig De heer Benoil d Azy oudste lid in jaren fungeerde als voorziller Bg de opening zijner werkzaamheden zeide h j dal het hem onder de tegenwoordige omstandigheden noodzakelijk scheen dat de Nationale Vergadering ofschoon nog met voltallig zich dadelyk zou constitnepien Nadat zgne woorden met algemeenen by val waren begroet maakte de heer Arago de opmerking ditt de Vergadering zich toch eerst na verloop vaD eenige dagen zou kunnen consiiluceten uooniien dk processen verb iii der verkiezingen thans eerst begonnen in 10 KOinen De voorziller deed alsloen een voorstel om tot het dddelijl consiiiuperen der vergadering te beslellen Dit voorsel in siemming gebracht werd zonder oppositie anngpiiomen De heer de Lii y ifgevaardiglc van het depnfipuienl du Gard g if als Zijne opinie Ie kennen dat het bureau onmidilehjk definitief moest worden sanieiigesleld en dat i p danrlop behoorende leden moesten worden benoemd bg volstrekte meerderheid der siemnien t im het aantal iianwez ige leden Zgns iirz ens kon ten gevolge der tegenvoordige gewiohligp omstaniligliedi ii toch niet in alles de gewone regel gevoljid worden ii prpMilenl dreil d i irop het voorstel om de vier jvi igsip leden asii tp wgzen als secretarissen De heer üir liid afgivaardigde uit de Vendee oiidfrsleuiidi d l denkbeeld waarna tot ï ecrelarissen nerilon beiioeiud de heereii de Castellanes Fannegay lil liaiu el Villeson en de Remusat Nadat dez e bij IipI bureau zitting hadden genomen werd lie Verg lering lot morgen verdaagd Burgerlijke Stand Guioi fiJ 8 Febr Alid i oiiitrrs A 1 OTtRiiniK 8 Filii H de lliiv 2 j J Penning 8 in 8 1 J ï n nilirn 7 w H Ornitrri 2 j 11 M etiiiiiimBo huis r M n It v in den lïroclt 51 j A Illom bnisvr v ii A Hivernflt 7 j F 1 longen 88 j lÜ llieedveld 14 1 H Hfilijn 1 j 1 m fi M Krom fiS j IS K illtnliurf 10 d f v 2 T W Vooi sjioixlig bovalloii van een Zoon TONIA TAN R1 N VAN ALKEMADE VAN Ameupk tam DiTiJk LoNnoN 11 February 1871 JSew ge kennisgeving Vooripoedip bevallen van een Zoon M B KORTKNOEVER Burgemdhk Gmida 12 Februari 1871 Kissinger Pastilles TervaardiRd uil do KOiilen van de RAKOCZY te Ki niigcn over wi lks heilrjjke tverkingen de icschnfUui van den Hof iaail Ür Bm mnc den Hnfraad Dr PJkiurdt en Dr Dtruf handelen llij z tiiidi r aanbcvelenswiiardifi tetren tf iaf hcid der ipijsverteerings organeti fjebrekkij e ontlasting bleekïucht bloedagebrek nis oiik teiren hiiiiiorrhd Meii neit intr ti t jicht en scrdjiliiileusheid Prijs per thwon t ctn Di iöt s tu tloiiila bij Apidhcker 1 W IIÜEIIS te Ji oltcri iiin in iille Ajiotiiekeii KON BKIKli MINK li WAl ICll VKIlZlJNDlNd M t I