Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1871

De jnarlüksche verpachting vau Grasgewassen en VIsscticrüen van den Straatweg Gouda Bodegraven zal plaats hebben op VRIJDAG 24 FEBRUARIJ 1871 des voormiddags ten elf uur ten huizo van D BLOM Logementhouder te Bodegraven Openbare Aankstedlng BURGEMEESTER en WETHüUÜEIlSvan Gouda zijn voornemens op Vrijdag dou 24 steti February 1871 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldmir bij inschrijving AAN TE BESTEDEN Hel in orde onderhouden der paden grasperken en beplante gedeelten van de plantsoenen In en om deze Gemeente De voorwaarden zullen dagelijks de zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretanj en a in de Stads Timmerwerf voonioetnd ter inzage liggen terwijl de inschrijvinga biljetten op zegel geschreven geteekeud en gesloten niterljjk des namiddags ten vjjf ure van den 23sten Februarij 1871 op gezegde Secretarie moeten zvjn ingeleverd Openbare Verkoo irig op WOENSDAG den 8 MAART 1871 des voormiddags ten elf ure ten huize van AART BOER herbergier aan Nieuwerbrug onder Bodegraven ten overstaan van den Notaris Mr J M GORDON van een HECHT STERK HUIS en ERF met annese SCHUUR mime WERP en GROND waarin de Klompmakers affaire wordt uitgeoefend staande en gelegen op Bekenes gemeente Barwoudswaarder nabij de Nieuwerbrug strekkende van den Rijweg tot den Ryn kadaster n 852 groot 1 are 60 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1871 Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris GORDON te Bodegraven alsmede ten kantore van den Notaris J G BROUWER NIJHOPF te Haastrecht TE HUUR EEN 6EMEUBELEERDE KAMER met SLAAPKAMER hebbende vrijen opgang en een fraai uitzicht Adres mei franco brieven onder letter W bjj den Uitgever dezer Courant TERSTOND EEN RIMDERMEISJK gevraagd van a morgens 7 tol s avonds 8 uur Adres Gouuie 0 187 Mevrouw de JONG BUSGERS Gouwe verlangt tegen Maart EEN HANDIG KINDERMEISJE tussohen de veertien en zeventien jaren Met 1 Mei te liiuir Een HUIS met TUIN wijk H n 94 op de Turfmarkt bevattende 5 KIMERS KEUKEN KELDER en MEID EN KAMER Te bezigtigen deg Maandags van s namiddags 1 tot 3 uur H H BAKKERS Over 1871 te koop EXTRA beste versche en dikke MELK bij niet minder dan 100 Ncd kan per week a 7 cent Adres met franco brieven onder het motto BAKKER bjj den Boekhandelaar P C MAAS te üouita EERSTDAAGS zal do dag van het vertrek van den Heer D VAN MINDKN bekciid gemankt worden en zal hij tot dusver dageiijk l jt du j ocdkonpste prjj7 on verkoojien van lü li eu 2 uur Johanniter Orden De Gedelegeerden van den Johanniter Orden schreven aan den heer JOH HOFF te Berijjn üï d 2s 3vi ten 3 nd j jtd ons w i rïri eene zending van uw voortreffelijk MALZBX TRACT te doen geworden welk pneparaat in ons lazareth van eene zoo zegenrijke werking is geweest Vrjjheer VON ROSENBERG Gedelegeerde van den JOHANNITER ORDEN bij het Keizer Franz Kazernen Lazareth 15 November 1870 De Heilkracht uwer MALZ FABRIEKATEN uit den oorlog 1866 uit ondervinding kennend verzoek ik U enz VON FFUEL Gedel Johanniter bij het generaal konimando van het 10de Armeecorps Dépöt te Gouda bjj J C van Vbeumingen te Woerden bjj Henbi J van dek Beko Origineele Steats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GEOOTE door de Hooge Regeering goedgekeurde gewaarborgde en door beëedigde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 20 en 21 Februari 1871 verdeeld in 6 Klassen Thlr H O O F D P R IJ Z E N 1 a 60 000 1 a 40 000 1 a 20 000 1 a 15 000 a 12 000 a 10 000 2 a 8000 a 6000 a 5000 5 a 4000 2 a 2500 13 a 2000 24 1500 a 1000 7 a 500 a 400 17 a 300 281 a 200 360 i 100 22 375 a 47 Thlr 1 geheel Origineel Staatslot 10 Gl 50 Ct 1 half J 5 25 1 kwart 2 65 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postwissels of door Postvoorschot worden allo ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen en trekkiugslljsteii onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis gtr Onze Firma is als de allergelukkigsté wereldbekend VQ Men gelieve zich met vertrouwen te wenden tot Gebr Lilienfeld Baukiershuis en Handel in Staatspapieren NB Wij deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten GuuJh Ui uk vuu IJiitikiuuu Het losgaan van de tanden en het ontstaan van tandsteen Aan den WelEd Z Gel Heer Dr POPP Het ANATHERINMONDWATER inü door een goeden vriend aanbevolen en dat ik van U heb doen komen is gebruikt door my en mijne echtgenoote door haar omdat hare tanden losgingen en tandsteenvorming zich openbaarde door mij omdat ik dikwyls aan tai dvleeschbloeding leed en een sterke tabakslucht uit mjjnen mond mijne omgeving hinderde Uw Water heeft zich doen kennen als het beste midd in r ld vier opgenoemd e i t kan niet nalaten U voor de uitvinding van dit middel dank te betuigen en den wensch te uiten dat het algemeen bekend worde opdat zoo menige lijder hulp erlange maar vooral opdat gij het verdiende loon voor uwe bemoeijingen moogt verwerven Webnen Graaf TATTENBACH ïe verkrijgen te Gouda bij L Sclienk winkelier op Ie Hoogstraat wijk A 1Ï3 te Rotlerdam bij F E van Santen Kol f npotli en A Schippereijn C blaauw porceleinwinkel te s Hiige bij J L F C Snabilié npoth te Leyden by E Noordijk j te Utrecht bij F Allena apolh te Amsterdam by F van Windbeim C verkoophuisj te Oudewater bg T J Tan Vreumingen te Schoonhoven by A Wolff Origineele Loten zijn allenvege a te koopeu en Ie spelen geoorloold Men reikede fbrtuin de hand IOO5OOO Thaler voor het gelukkigste geval zal de nieuwsle groole Geld Verloting welke door de Hertogelijk Brunswyker LandsRegeeringgoedgekeurden gegurandeerd is als hoogste Gewin bevatten De voordeeligelnrigiing van het nieuwe Plan beslaat hierin dat in de opvolgende vijf Verlotingen in het tijdsbestek van ettelyke maanden 21 000 Gewinnen ter volledige beslissing zullen komen In deze zijn Capitale Gewinnen van eventueel Thaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 2000 104 a 1000 159 a 400 278 a 200 13850 a 47 c De aanslaande tweede Gewiu Trekking dezergroole door den Slaat gegarandeerde Geld Veroling ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 20 en 21 Februarij 1871 De vernieu ïvingsprijs daarvan is voor 1 vierendeels Origineel Lot Thlr l s of fl 2 76 1 half 3 B 26 i geheel 6 10 50 tegen conlnnle inzending van het Bedrag ledere Commissie zal onmiddellijk met de meeste zorgvuldigheid worden uitgevoerd en ieder speler onivaugt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineel Loten eigenhandig Bij iedere Bestelling zal het vereisohte officieele Plan gratis worden bijgevoegd en zenden wij aan onze In teressenten na iedere Trekking ongevraagd de officieele Lijsten De uitbetaling der Gewinnen geschiedt steeds projipt onder waarborg van den Staat en kan doordirecteconlanie toezending of ook naar verkiezing der Inleressenten door onze Correspondenten aan andere grootere plaatsen van Nederland worden voltrokken Ons Debiel is steeds van geluk begunstigd en voor slechls korten tijd hat len wij reeds weder nder meer andere aanzienlijke Gewinnen Smaal de eerste Hoofd Treffers in 3 Trekkingen luidens der officieele Bewijzen verkregen en zelf aan onze belno hebbendenuilbetaald Hel is te voorzien dat by deze op den hechlsten grondslag gevestigde Onderneming van alle kimlen op eene zeer werkzame Deelneming met zekerheid kan worden gerekend men gelieve derhalve voor de aanstaandeTrekkiug alle Orders en 1 Coromisaien ten spoedigste regtstreeks te zenden aan S Steindecker Comp Bank e f iitel Handel i Hamburg Aanen Verkoop van allerhande soorten van Staatsobligatien SpoorwegActien en beleeniugslolen P S AUe Tonpons en Bai kootcn worden in betalinj iiaur dl gtluelc wanrde aaiigeiinincu bij t oi tniitc zcudiiigen door Postwisucl noct de A aa en woonplaats dea vcr tndera volledig op Coupon aangegeven on een bij onderc beBtellirigj bnel met Adres inge onden worden t Smm è pmii if W iw = li imn mil In kpm if i te m mm W kH alk m in iiipilsttiiïii 1 JHi Vv h k II Ffliiiii in ufit ki 1 Mti