Goudsche Courant, woensdag 15 februari 1871

Openbare Aaiibestedlii BüRGEMEESTEll en WETHÜUDEllS van Gouda üjJM voornemens op Vrijdag don 2isten Februarjj 1871 des namiddags ten 1 ure in het lUailhuis aldaar bij inschrijving AAN TE BESTEDEN Het in orde onderhouden der paden grasperken en beplante gedeelten van de plantsoenen in en om deze Gemeente De voorwaarden uilen dagelijks dt zondagen ii tgwondTd de voormiddoirs van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf voornoemd ter inzage liggen terwijl de inschrijvingg biljetten op zegel geschreven gcteekcud en gesloten uiterlijk des namiddags ten vijf Ure van den 23sten Februarij 1871 op gezegde Secretarie moeten zya ingeleverd Openbare Verkooping op WOENSDAG den 8 MAART 1871 des voormiddags ten elf ure ten huize van AART BOER herbergier aan Nieuwerbrug onder Bodegraven ten overstaan van den Notaris Mr J M GORDON van een HECHT STERK HUIS en ERF met annese SCHUUR mime WERF enGROND waarin de Klompmakers affaire wordt uitgeoefend staande pn gelegen op Bekenes gemeente BartcouJswaarder nabij de Nieuwerbrug strekkende van den Ryweg tot den Rijn kadaster n 852 groot 1 are 60 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1871 Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris GORDON te Bodegraven alsmede ten kantore van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht TE HUUR EEN GEMBUBELEERDE KAMER met SLAAPKAMER hebbende vrijen opgang en een fraai uitzicht Adres maifraneo brieven onder letter W bj den Uitgaver dezer Courant TERSTOND EEN RIIMDERMKISJK j evraagd van s morgens 7 tot s avonds 8 uur Adres Gouwe C 187 Mevrouw de JONG BUSGERS Gouwe verlangt t gen Maart EEN HANDIG KINDERMEISJE tussohen de veertien en zeventien jaren Met 1 Mei te liuiu Een HUIS met TUIN wijk H n 94 op de Turfmarkt bevattende 5 KAMERS KEUKEN KELDER en MEIDENKAMER Te bezigtigen des Maandags vau s namiddags 1 tot 3 uur H H BAKKERS Over 1871 te koop EXTRA beste versche en dikke MELK bij niet minder dan 100 Ned kan per week a 7 cent Adres met franeo brieven onder het motto BAKKER bg den Boekhandelaar P C MAAS ie Gouda EERSTDAAGS zal de dag van het vertrek van den Heer D VAN MINDEN bekend gemaakt worden en zal hji tot dusver dagelijks tut de goedkoopste prjjzen verkoopcn van 10 12 eu 2 5 uur Do jaarljjksche verpachting van Grasgewassen cii Vlsschcrljen van den Straatweg Gouda Bodegraven zul plaats hebben op VRIJDAG 24 FEBRUARIJ 1871 des voormiddags ten elf uur ten huize van D BLOM Logemenihouder te Bodegraven Johanniter Orden De Gedelegeerden van den Johanniter Orden schreven aan den heer JOH HOFF te Berl n UEd gelieve ten spoedigste ons wederom p zrr ö a v 1 eff liJL V LZ L TRACT te doen geworden welk prajparaat in ons lazareth van eene zoo zegenrjjke werking is geweest Vrjjheer VON ROSENBERG Gedelegeerde van den JOHANNITER ORDEN bij het Keizer Franz Kazernen Lazareth 15 November 1870 De Heilkracht uwer MALZ FABRIEKATEN uit den oorlog 1866 uit ondervinding kennend verzoek ik U enz VON PFUEL Gedel Johanuiter bjj het generaal kommando van het 10de Armeecorps Dépót te Gouda bjj J C van V reumingen te Woerden bjj Henbi J van den Beug Origineele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Hooge Regeering goedgekeurde gewaarborgde en door beëedigde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 20 en 21 Februari 1871 verdeeld in 6 Klossen H O O F D P R IJ Z E N Thlr ev 1 a 60 000 5 a 4000 I a 40 000 2 ii 2500 1 a 20 000 13 a 2000 1 a 15 000 24 k 1500 1 a 12 000 105 a 1000 2 a 10 000 7 a 500 2 a 8000 106 a 400 1 a 6000 17 a 300 2 ii 5000 281 a 200 360 Ü 100 22 375 a 47 Thlr 1 geheel Origineel Staatslot 10 Gl 50 Ct 1 half 5 25 1 kwart 2 65 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postwissels of door Postvoorschot worden alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen en trekkingsIjjsten onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis AT Onze Firma is als de allergelukkigstö wereldbekend VQ Men gelieve zich met vertrouwen te wenden tot Gebr Liiienfeid Bankiershuis en Handel in Staatspapieren NB Wjj deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten CuuÜK Druk uu Uruikniao Het losgaan van de tanden en het ontstaan van tandsteen Aan den WelEd Z GeL Heer Dr l OPP Het ANATHERINMONDWATER mjj door een goeden vriend aanbevolen en dat ik van U heb doen komen is gebruikt door mjj on mjjne echtgenoote door haar omdat hare tanden losgingen en tandsteenvorming zich openbaarde door mij omdat ik dikwjjls aan tandvleeschbloeding leed en een sterke tabakslucht uit mjjnen mond mijne omgeving hinderde Uw Water heeft zich doen kennen als het beste middel in alle vier opgenoemde gevallen en ik a ie i i h3j TJ ooi de uitvmding van dit middel dank te betuigen en den wensch te uiten dat het algemeen bekend worde opdat zoo meiiige lijder hulp erlange maar vooral opdat gjj het verdiende loon voor uwe bemoeijingen moogt verwerven Weenen Graaf TATTENBACH ïe verkrijgen te Gouda bij L Scheuk winkelier op de Hoopstraat wyk A 183 te Rotterdam bij F E van Sdiiten Kolff npoth en A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F O Siiabilié npoth te Leyden by E Noordijk te Utrecht bij F Alleiia apoth te Amsterdam bg F van Windheim verkoophuia te Oudewater bij ï J van Vreumiiigen te Schoonhoven bg A Wolff Origineele Loten zgn ailenvegeann lekoopeueii Ie spelen geoorloofd Men reikede fortuin de hand lOOyOOO Thaler voor het gelukkigste geval znl de nieuwste groote GeldVerloting welke door de Hertogelijk Brunswyker Lands Regeeringgoedgekeurden gegarandeerd is als hoogste Gewin bevatten De voordeelige lorigiing van hel nieuwe Plan bestaat hierin d it in de opvolgende vijf Verlotingen in het lijdsbestek van ettclgke maanden 21 000 Gewinnen ter volledige beslissing zullen komen In deze zijn Capitale Gewinnen van eventueel Thaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 2000 104 il 1000 159 a 400 278 a 200 13850 a 47 c De aanslaande iweede Gewiu Trekking dezergroote door den Staat gegarandeerde Geld Verloting ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 20 en 21 Februarij 1871 De vernieu ïvingsprijs daarvan is voor 1 vierendeels Origineel Lot Thlr l j of fl 2 76 1 half 3 5 25 1 geheel 6 10 60 tegen contante inzending van hel Bedrag ledere Commissie zal onmiddellijk met de meeste zorgvuldigheid worden uitgevoerd en ieder speler ontvangt vnn ons de met het wapen van deu Slaat voorziene Origineel Loten eigenhandig Bg iedere Bestelling zal het vercischle ofBcieele Plan gratis worden bijgevoegd en zendeu wg aan onze Interessenten na iedere Trekking ongevraagd deofiicicele Lijsien De uitbetahng der Gewinnen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe contante toezending of ook naar verkiezirg der Interessenien door onze Correspondenien aan andere grootere plaatsen van Nederland worden volirokken Ons Debiel is steeds van geluk begunstigd en voor slechts korten tijd h i lden wij reeds weder onder meer andere aanzienlgke Gewinnen 3raaal de eersle Hoofd Treffers in 3 Trekkingen luidens der officieele Bewijzen verkregen en zelf aan onze belanghebbenden uitbetaald Hel is Ie voorzien dal bij deze op den hechliiten grondslag gevestigde Onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame Deelneming met zekerheid kan worden gerekend men gelieve derhalve voorde sanstaandeTrekking alle Orders en Commistien ten spoedigste regtstreeks ie zenden aan S Steindecker Comp £ ank en H iuel Handel Hamburg Aan en Verkoop van allerhande soorlen van Staatsobligalien Spoorweg Aclien en P S beleeniiigsloien Alle Coupons en Banknoten worden in betaling naur de gilicele Imiuii tÜi I yam i ito ir r i w ii i 1 11 a ïttktó mmL rum h mas n 9 Ml i 4in 11 Il M rr iü tiii htnm ttft At i p Aï 7 iiii i TJ L Slfc fes S s llr l I 1 lÏ l I 1 sV M S mmm WKM i ii i iiii niniwiff iii = V