Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1871

MMRT fu cv 1871 Vrijdag 17 Februari N 1012 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave KEN NISG B VINa BUaGEMEESTEB n WKTHOUPEnS van Goa l brengen ter openbare kennis l it Ier voldoening Ran art 69 der Wet van den 4 Jalij 1850 Staahllad n 37 afsclirifie van de PtocessenVer baal belretfende de benoeming van een lid vnn dfn Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet 7ijn aangeplakt en zulks aan den ingang va D de Kerkstraat alsmede dal gelgke ifschriften op de Secretarie der gemeente zijn uedergclegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien lot des namiddags een ure Gouda den 15 Februarij 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEB TOim IJN van HKRGKN IJZENDOORN BUITENLAHD Buitciilaiidsch Uvcrziclit Te Bordeaux is de tweede bijeenkomst gehouden van de nationale vergadering Even als die van 1849 zal zij uit vijftien afdeelingen zyn samengesteld De geloofsbrieven zijn nog niet onderzocht Garibaldi heeft per brief voor hel lidmaatschap bedankt dat onderscheiden departementen hem hadden opgedragen en is op ziju verzoek door de regeering ontslagen daar zijn zending volbracht is Grooie daden heeft hij in dezen oorlog niet verricht en zijn laatste Don Qnichotlisch optreden had in het belang van zijn reputatie wel aohlerwege kunnen blijven Aangaande deze vergadering die door het oudste lid werd ge iresideerd en door de vier jongste als secretarissen bijgestaan meldt de telegraaf het volgende De voorzitter leest een brief van Garibaldi voor waarin hij zegt dat hij naar Bordeaux gekomen is om een laatsten plicht jegens de republiek Ie vervullen maar dat hij het mandaat afwyst wairmede onderscheidene depnrteracnien hem hebben vereerd De heer Jules Favre legl namens zijn aroblgcDooten te Parijs en te Bordeaux de macht lan de regeering der nationale verdediging in handen der vergadering neder Hj zegt daarbij Toen wy den last der regeering op ons namen hadden nij geen andere zorg dan zoodrn de omstandigheden het toelieten onze lydelijke macht in handen eener vergadering neder te leggen Dank zij uwe vaderlandsliefde en uwe eendracht hopen wij dat het land door het ongeluk wijzer geworden zul leeren zijn wonden te verbinden zyn gewoon beslaan Ic herstellen Wij zijn thans niets meer wij laten alles aan uwe beslissing over en wachten met vertrouwen de vestiging van erne nieuwe wettige regeering af Do heer Fuvre deelde nog lucde dal zijn amblgenooten op hun posl ouiltn blijven om den eerblcil voor de el te handhaven toldal de nicu c regeering gecoiistitueord at llij vropg vergunning om naar njn posl Ie mogen lerugkeeren Ier vervulling van vetscbilicnde moeilijke en kiesche plii lili II Ik vvachl 00 ifiiig hij VdorI met vcilrouH en u oordi il iif I ll liu l 11 onderhan delingen gevoerd worden te kunnen verzekeren dat het land zijn plicht zal weten te doen De vijand moet weten dat wij voor de eer van Frankrgk waken Hij moet weten dat geheel Frankrijk medewerken zal ter beslissing volgens de wgzc bg de conventie voorzien Verlenging van den wapenstilstand zal waarschijnlijk noodig zijn Laat ons geen oogenbiik verliezen laat ons denken aan het lijden der bevolking van de overheerde gewetten Ik hoop op uwe medewerking te kunnen rekenen eii het noodzakelyk uitstel te zullen verkrygeu De heer Favre wenl na het uitspreken dezer rede levendig toegpjuicht Zeer onvolledig is nog de afloop van de verkiezingen bekend Dertig of veertig herstemmingen zullen moeten plaats hebben Thiers is in 18 Trochu in 7 deparlemenlen gekozen altoos voor zoover bekend is Gaiobella slechts in drie maar waarschijnlijk wel in neer departementen Thiers schijnt de held van den dag te yn Zeker is hel een aangename bclooning tegenover al de miskenning en den ondank waaraan hg te Parij heeft bloolgestaan maar of het geldt den heer Thiers den oud miuisler van Lodewgk Philips van Orleans dan wei den tateren staatsman wien men het woord toeschrijft van alle regeeriiigsvormen is de republikeinsclie die welke ons t minst verdeelt is niet duidelijk Spoedig zal de grijze staatsman gele e iheid hebben zijn meening te doen kennen Men vernacht dat hij lot president der vergadering zal gekozen Morden De Berlijnsche Kreuzzeitung wil welen dat van de 750 afgevaardigden ruim monarchaal en nauwelijks s republikeinschgezind zijn Volgens haar moet de Bonaparlischs partij zware nederlagen geleden hebben en de beslissing weifelend zyn tusschen de dynasticn van Orleans en Bourbon Is dit zoo dan zal door aansluiting der republikeinen die stellig tegen den ullramonlaanschen Bourbon zullen zijn de kans goed eitn voor de prinsen van Orleans De graaf van Parijs is het hoofd der familie maar staat minder in gunst by de Fransche natie dan zgn ooma de hertogen van Annialc en Joinville De Parijsche verkiezingen moeten zeer sterk communistisch en socialistisch gekleurd zijn doch met uitzondering van een dozyu bekende namen niets dan onbeteckende figuren opgeleverd hebben In de stad heerscht groote gisting en men zeide reeds dat er onlusten waren uitgebarsten die zeer den onwil der Pruisische auloriteilen opwekten Nadere berichten dienen te worden afgewacht Faidherbc en Chanzy zgii te Parijs geweest om verslag te geven van hunne operation Men wil dat de regeering voornemens is volledige openlegging van de zaken te geven ook wat de leiding der krijgsoperatien betreft Daaraan moet hel heen en weer trekken der generaals toegeschreven worden De Engclschen gaan et het verzenden van proviand naar Parijs iiea zegt De vredcs voorw aarden Pruisen rijn veel zachter dan die welke onlangs bij geruchte werdi n vermeld Als zij worden aangenomen zullen de Duitschers waarschijnlijk Parijs niet binnentrekken I c cicricairn looiieii in Duilschlaiid een buitcngewonen ijver voor de aanstaande verkiezingen voor den ryksihig In Heieren Baden Wurteraberg Nassau en l rnibcn ovcr d zijn zij in de weerom mannen van ultraraoiilaanschc richuiig te doen verkie zen waaraan de Katholieke belangen kunnen worden toevertrouwd wie zich niet san het wachtwoord onderwerpt wordt een verrader genoemd van de Katholieke kerk Meer en meer begint de ultramontaansche agitatie de aandacht te trekken daartoe draagt bg de waarIgk niet onverwachte neiging van de clericalen ia den Pruisischen landdag om met de conservatievea mee te gaan Men ziet deo uitslag van de verkiezingen voor den rgksdag met zekere spanoing te gemoet De keizer wordt in het begin van Maart terug verwacht om in persoon den rgkadag te openen Het Italiaansche ministerie heeft in hel parlement een overwinning behaald het voorstel der commissie om in art 7 van de wet op de waarborgen vau deii paus de bepaling op te nemen dat de rechterlijke macht in wekere gevallen vrijheid zou hebben de pauselgke paleizen te doen doorzoeken ii verworpen met 204 legen 129 stemmen terwyl 6 leden aan de slcimtiing geen deel namen ¥¥ a N K R IJK De ingesloten correspondent van de Daili New geeft dd 7 dezer een vermakelijk verhaal hoe hij met een schapebout van Versailles was gekomeu en alleen na het gemoed van een Duitschen luitenant verleederd ie hebhen door het verhaal en vroom bedrog trouwens dat het vleesch bestemd wa voor zijn hongerlydende beminde vergunning kreeg ora er mee door te rgdeii Toen hij Parijs had bereikt gaf hij zijn armen ouden rosinant aan zijn noodlot den paardcnslachler over en wandelde met zijn schapebout onder den arm langs de volle boulevards verder Een man die hem tegenkwam vroeg hem er eens aan te mogen ruiken Met zijn gewone edelmoedigheid stond hij dal toe In het stadskwartier door hem bewoond wal het ranlsoen brood en vlecseh nog hetzelfde als de vorige dagen In andere kwurlieren was er een weinig ossevleesch uitgedeeld Uit Orleans was meel gekomen en men hoopte dat binnen weinig dagen het brood weer van iels anders dan erwten aardappelen eu haver zon gemaakt worden Aan steenkolen en brandhout was schier nog meer gebrek dau aan voedsel wijl de Pirijzennars daardoor niet in dr mogelijkheid waren hel vleesch te braden of er de geliefkoosde soep van te koken Belri ft ende ilen polilieken toestand was hem door een met de regeering bekend persoon gezegd dat De bcriohigevcr van den corresp meende dal zoo er vele ullrn radiealcn te Parijs werden gekozen zulks alleen Ie wijten was aan de versnippering der gematigden van w ic elke fractie haar eigen candidaten wil doordrijven Gainbelt i vindt te Parij een menigte navolgers in zijn wensch om een aantal categorieën zijner mcdcliurgera van de politieke maeht uit IC sluiten Enkele bladen drongen er op aan dat niet alleen de Bunaparlisleii maar ook de Jjcgiümistcu CU Orieanisicn unvcrkicsbnar werden ver