Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1871

kl iitrd l rnnsclifn onverschillig vnn wrikc polilicke inecnini cliijnen or jorn hcgrip viin te hebben dut polilickr quieaiR ii door reu nii iTderhuul moeien uitgeinu ikt worden eu dut de nniiderheid icli aan de uilspraak dier meerderheid behoort te onderwerpen iedere burger behoort lot een purty on beschouwt hem die een nnder gevoelen loegedaiin ia nis een schurk een Oiel ten verrader Ik erken vervolgt de oorrcsp dut ik steeds den republikeinschen regceringsvorni als den besicii heb beschouwd Maar voor l Vunkr jk is hij onmogelijk liet volk is niet genoegru im opgevoed en heeft er geen gezond vcrst md genoeg voor Als ik een Kiim ohinan was 70U een republiek mgn droom voor de toekomst yn voor t oogonblik ou ik mij aan de conslitnlioneele monarchie houden Ken republiek iGu wil if ditluopei op anar ii oi i j 3 iii en zonder eenige liefde te koesteren voor koningen vali welken aard ook geef ik de voorkeur aan een coiislitniioueelen vorst boven elke anarchie uf een cosat De groole vraig voor alle Parij enaars is nu of de l fuisen hun intocht in V injs uilen houden al of niet Liever zouden zij hel ilnbbele van de gevorderde oorlogsschaiting betalen dan de Duitschc troepen door de Hue lllvoli te zien trekken Ik heb niet de niiiisle sympathie voor de begeerte der Pruisen om door Parijs te marcheeron maar voor den afschun der Parij enaars tegen hun plan om het te doen heb ik evenmin sympathie De üuitsche vlag waait van de forten en de iulocht zal aan het feit dat Parijs gecapituleerd heeft iiicls veranderen Ziehier hoe een van de bladen de zaak behandelt Atlila daarbuiten staat voor het overwonnen Parijs als de Cimbrische slaaf voor Marias Het zwaard valt hem uit de hand gelrofFen door de majesteit van het verledene vliedt hij en durft niet toeslaan Het is juist die soort van nonsens welke maakt dat de Pruisen aan de Parijzenaars den drinkbeker der vernedering tot den laatslcn druppel zullett doen ledigen ENGELAND De Engelsche troonrede waarvan de woordelijke inhoud ons eerst l iat bekend werd bevat zooals wij reeds uit de telegrafische uittreksels opmaakten niets verrassendsen weinig nieuws Overden Fr mschDuitachen oorlog eu de kansen op vrede la ht koningin Victoria zich zeer voorzichtig uit blijkbaar beducht een van de de twee oorlogvoerende p irlijeu te ergeren Zij laat de waarschijnlijkheid eener vreedzame oplossing der Ooslersche qiiffisiie meer dan doorschemeren De moeilijkheden met de Vereeuigde Staten hebben de EugeKche regeering blijkbaar bezorgd gemaakt de voldoening waarmede de benoeming eener gemengde commissie lot regeling der geschillen wordt aangekondigd welke benoeming ook in Amerika de hoop op een bevredigende oplossing heeft verlevendigd strekt er van ten bewijze Tot de binnenlandsche aangelegenheden overgaande heeft de koningin het parlement kennis gegeven van het ophanden zijnde huwelijk harer dochter prinses Louise met den markies van Lorno voorts heeft zij van den bloeienden toestand der linaneicn gesproken en de indiening der begrooiiiig aangekondigd Ook val hare regceiiiig hel parlement raadplegen over Ie vraag of de ervaring in len tegenwoordigen oorlog opgedaan het niet geraden zou maken het leger en de vcrdeiligingsmiddelen des lands te vermeerderen Zij verti onwt dat de vaderlandsliefde der leden vnn hel parlement ni i zal terugdeinzen voor de verhooging van uilgaven die uit die vermeerdering zou voürtvloeien Te dien einde zal een tlsontwerp ter reorganisalie des legers en der vrijwilligcrkorpsen eerstdaags worden aangeboden Ook zal hel paileraent zich mei de usestie der geheime aienuning moeien be ighouden De loeslaii 1 in Ierland verklaarde lie konin iii is beviedigeuder dan vroeger en doet hopen d it de gn ote liervormingen in de beide vorige ziiliiijien tol stand gchriicht goede vriiolueii zullen dr igeii iU de kalitite bewaard blijft en men nieuwen strijd over dit onderwerp vermijdt DUITSCHIiAND De Inestand Ie iiell urt en oinsliektn is volgens een correspondentie van von Wickcile hoogst treurig Een gedeelte van de inuoncrs van Belfort hteft gelukkig inlijds de siad wrliilen om een toevlucht te zoeken in Zwitserliuid In de omslieken woeden epidemicn onder de Pr ui ehe bevolking en rukken weg wat kogel of b ijunet hebben gespaard vooral de hongerlyphus oaaaki talrijke slaohtoft ers De voorraad levensmiddelen bij de Dmtschers was zoo gering dut men het gevangennemen van Frausche soldaliii aehlerblijvers van het leger van Bourbnki OIO die reden moest laten varen De ellende dezer nchlorblijvera moet vreesolijk zijn honderden zijn ton gevolge van gebrek en honger omgekomen Ken groot aiiilnl lijken liggen onbegiuven in do l os clien te verruiten Wiokode lond hij Munlbeliard een Pranseh student in een huiiijc waar b lijken lagen Hij was door een granaat uan hel beeu gewond en had 7 dagen tusschcn die lijken doorgebracht Op handen cu voelen kruipend had hij de zakken vnn de andere soldaten onderzocht om een kruimel brood to vinden Als gieren vlogen do uitgehongerde burgers 6p do piarden aan dir van honger waren bezweken Men verleide VVickcile zelfs dat er ook menschcnvleesch was gegeten Acht veldtochten schrijft deze heb ik bijgewoond maar de ellende die ik hier aantrof haalt met bij het vreeselijksto wat ik ooit heb gezien ITALIË Terwijl de geestelijkheid zoo wordt aan de Neiie Freie Preste in eene lezenswaardige correspondenlie uit Rome geschreven over den val van hare wereldrijke heerschappij even ontroostbaar ia als de onsterfelijke K lypso kan het jonge Italië nog altijd niet op streek konaen Kome moet iu vijf maanden tijds het geheele raderwerk vau de in alle landen zeer gecompliceerde regeeringamachine opnemen en dit moeielijk sruk werk dat door de locale invoering van geheel nieuwe wet n nog wordt belemmerd moet uitgevoerd worden onder de oogen van een gevallen vijandelijke regeering en hare proselieten Pe messte pauselijke ambtenaren hebben hnn ontslag genomen toen de nieuwe regcenng het bïstnur op zich nam en weigerden deze hunne diensten üezc slap werd door het vaticaan goedgekeurd de paus zonderde zelfs een kapitaal van 6 tnillioen lire af om daarvan de ambtenaren die hem zoodoende hunne aanhankelijkheid hadden betoond voor hun leven in t bezit te laten van het inkomen dat zij hadden in den steek gelaten Op deze wij e is het den ambtenaren buitengewoon gemakkelijk gevallen de nieuwe orde van zaken door hun aftreden lijdelijk gehoel in de war te brengen Ora toch eenige orde in de zaken te houden moesten ambtenaren worden benoemd die geen rouline bezaten en nog minder met den localen toestand bekend waren Groole bouwwerken zijn verder eene noodzakelijkheid want de oude paleizen der eeuwige st ad kunnen niet zonder groole moeite en kosten voor hnune toekomstige bestemming in gereedheid gebracht worden De benoeming van den luinisler voor openbare werken tot koninklijk commissaris te Kome zal zeer bevorderlijk zijn om deze laatste raoeielijkheden uit den weg te ruimen daar de minisier Jadda een jeugdig voortvarend man hiertoe de noodige bekwaamheid met zich brengt Hij heeft reeds de woning van generaal Lamarmora m het paleis der consult betrokke i want de voormolige stadhbuder is na vier maanden lang zijn doornenvolle betrekking te hebben uitgeoefend weer naar Plorcnoe vertrokken Lairarmora heeft de verwijten die hij over zijn beheer te Rome had te verduren te danken ean zijn zucht om beide partijen te believen De liberalen vielen hem daardoor lastig over zijn heulen met het vaticaan het vaticaan echler verweet hem de belangrijke concession die hij aan de liberalen toestond Gouda 16 Fehuumu De uitslag der verkiezing voor een lid van den gemeenteraad is d it er eene overstemming moet pi lis hebben tubsohen de hoeren W Post Drost die 103 en C Messera ikcr die 1 stommen vorkreeg op Mr 11 J Kranenburg waren uiigebraclit 77 op den heer J Kortenoever 34 en op diversen IS stemmen terwijl daarenboven 2 blauwe biljetlCii in de bus w rcn gcslokfii Daar de e beide laotsleu n et mede rekenen waren er alzoo 383 steiamen zouilat de volstrekte meerderheid bedroeg 19 J De uilslig dezer verkiezing is in vele opzichten bevredigend Dal de candidiial der liber ile kicsveroenigiiig niet terstond gekozen zou worden was te voorzien nu een ander liberaal naast hen werd gesteld en wel een liberaal die ware zijn naam vroeger fonoemd een geduchte tnodediiiger naar de candiilaluur dier vereen ginfr zou geweest zijn manr dat juut eene overstemming tus chcn deze beiden zou plaais moeien hebben werd door velen niet verwacht op g oiid van de erva uig bg vroegere verkiezingen üpgeil ian Opmcikelijk s het da de heer Kortenoever candidaat v m Koning en Vadcriuitd slechts 34 stemmen verkreeg Er waren geene aiiCcrc coaserv i ievo j eiii tid iat gesteld want ook de ciudidait van dr Lnylcn beboori tot de liberale richting zoodat de muchlsontw kkeliiig der conservatieven zich tot een povere 3I sleninien bepaalde En datzelfde Kuning en Faderlaml kon vioeger over de volstrekte meerderheid beschikken Dat resultaat is wel t voorna imslo dat door de c verkiezing verkregen wordt Daar de ijkplichtigen alhier zeer slecht opkomen en dit misschien aan don ongewoncn tijd van herijk to wijten is maken wij op verzoek de belangliebheuden attent dat zij na het verstrgken van den termijn ultimo Maart met hunne voorwerpen naar Rotterdam moeten gaan Maandags Dinsdags Bn Woensdag is er gelegenheid om de gewichten Donderdags en Vrijdags om de maten te laten hergken Het P aderhmd meent te welen niet alleen dut het besluit waarbij aan oBioieren het dragen van bnrgcrkleeding verboden zou worden nog niet gelee nd is luu dat hei v sf gn ook niet domcn zal worden De minister van binnenlundsche zaken heeft in de qure lie of het reglement voor kamers van koophandel de publiciteit der daarin gevoerde beraadslagingen behoort voor te schrijven onder datuin van 9 dezer aan het bestuur der wreenu mj tan en mor Indudrieelen een schrijven gericht w arvan de conclusie luidt N a van de verschillende uitocnioopende adviezen te hebben kennis genomen ben ik van oordeel dat voor wijzij ngen van het reglement geen genoegzame redenen bestaan daar elke kamer tot publicileit in de male en op de wgze zooals haar meest oorbaar zd voorkomen kan besluiten De hooge raad heeft Vrijdag 11 bij een zeer breedvoerig gemotiveerd arrest en met vernietiging van eenvonnis der srrond reehtbank te Groningen van 3 Juni 1870 te vinden in WeekUaA n 3227 beslist dat de gemeentebesturen niet bevoegd zijn ombij plaatselijke verordening te bepalen dat de plaalselgke belastingen zullen worden betaald bij voorrecht boven andere schulden JV v h R De veestapel van Nederland was op het einde van 1S69 als volgt piai den 2 53 791 ilekhengsten 733 veulenmerrien 2 5 123 piiarden beneden de 3 jaar oud 41 973 werkp iarden 184 9 12 e els ea muile els 3 038 runderen 1 401 910 spriugstieren 11 426 melkkoeien 917 429 kalveicn en pinken 401 3U5 niestobscn en koeien 5 3üO trekossen 10 349 schapen 926 9 17 bokken on geilen 130 872 V likens 299 894 Bovendien waren er volgens ruwe begrooling 1 858 700 hoenders 1 I Ü U kalkoenen 320 300 eenden 27 600 ganzen en 4 100 zwanen De koninklijke goedkeuring is verleend aan het reglement van de Vereeniging ter bevordering vau het Volksonderwijs in Nederland gevestigd te Amsterdam De vereeniging stelt zich ton doeha de bescherming en verdediging der beginselen van de wet op heilager onderwijs van 1867 4 verbetering van het volksonderwijs en verheffing van de onderwgzersdoor betere opleiding en voldoende jaarwedden c liet vestigen eener volksoverluiging van de onmisbaarheid van opvoeding en onderwijs on het n ideel van schoolverzuim d grondig ondcr oek naar een zoo raogolgke opheHiug van de bezwaren tegen eene tusschenkomst au de regeering om het onderwijs algemeen en verplichtend te m ikon De middelen waardoor de vereeniging haar dotl tracht te bereiken bestaan hoofdzakolgk in het plaatsen van artikelen in dag en weekbladen onder de rubriek Volksonderwijs en zoo mogehjk het uitgeven van een eigen orgaan het belounen van schrijvers die op verdieiislelgke wijze het doel der vereeniging bevorderen en het verspreiden van populaire opstellen over onderwijs en opvoeding onder het volk het houden van meetings en volksvoorleziugen Men meldt uit s Uertogenbosch dd 12 Febr AVeinige dagen geleden vernam men over den toestand van het water eu het verdwgnen van het ijs in de o provincie de gunstigste berichten die toestand heeft thans echter een geheel tegenovergeste 1 aanzien verkregen Het waler heeft eene bnileng aüne hoogte bereikt de rivier de M ias is ver buiten hare oevers getreden hare langs de polders gelegen dgkon staan met het water gelijk en het ijs wordt met klacht vooral nabij Alera en Maren bij hopen op de dgkcn geworpen op sommige plaatsen over eene oppeivl kte van ongeveer 50 meters zoodat daar de passage noch met voertuig noch te voet kan worden gedaan Verscheidene arbeiders houden zich onophoudelgk bezig met hel ijs van de dijken te verwijderen Eenige arbeiderswoningen ouder Alem gelegen zijn door het aangedreven ijs veruield len ziet iu de polders dezer en meer andere omliggende gemeenten eene algeraeene verhuizing Bokhoven i rondom door waler ingosulen en de ijsgaiig verhinilerl den aldaar grslutioiieerden marechaussees zich van d i ir Ie or gderen naar plaateen waar hunne dieuslen anders nuo 1 akelijker zuu ir mi i g g liJgHimMSiT ywz