Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1871

3 t i ilSU Wiumm ilon zijn De loting voor de inlioii lo mihlio der femccntrnaren van Émpd en MccrvMjk liokhoveu en Engelen die gi tcren Ic s liosch moest plnats hebben heeft men moeten uitstellen In liiatstgemi Idc gemeente iijn jl njdng drie lieilen ü t il i 32 jiinr H v d I 28 jaar en L de V USjiiar uitgevaieu naar het naburige Bokhoven om huune zich aldaar hcvmdendc jichttuigdi terug te halen daar u tot heden niet in Engelen lerugkwainen vreest men dat zij zgii verongelukt Hier ter stede wordt door het hooge water in vele straten de pi esage gestremd Onder leiding van den comiiiiss iris des küinngs in dit gewest heeft zich evenals in het Jaar IbCl cene commissie gevormd ter tegemoetkoming in het lot der ongelukkigeu door den watersnood Het IJS op de riMer voor Dordrecht heeft rich gisteren naiiiuldag circa 8 meters ver t in die beweging al de palen van het hoofd e Zwijndreclit medenemende Maandag is een der booten van den Grand Centtal Seli e van Moerdgk her vaarts stoomende tot aan de Myl geariiveerd doch is daar wegens het nog steeds vaslzilipude ijs moeien terugkeeien Renkuvi U Febr Heden middag kvtam de Rijn die juist op NieuBjaarsil g met cene koude van 6 graden 1 is gian vistiiUen omtrent twee uur m beweging en dieef mtt verheien stille groolsoh en geweldig van kracht door Het is nu te hopen voor goed ofschoon het water gew saen is heeft men de verwachting d it wegens de windstilte het dreigend gevaar zoiidir onheilen zal voorbijdryven De Staata Courant bevat de volgende rivierbertchten Keulen 15 ïebr Waterstand 14 voet 3 duim boven nul Geen dnjfijs Kynuigen 15 Febr Waterstand 3 88 meter onder noodppil Val O 33 meier Blank water Teinpe raluur 38 1 Bommel 15 Febr Waterstand 1 40 meter onder noodpeil Val O 13 meter IJs vast kistingen eu dijken te Rosbura en Driel lu goeden slait Dijk te Duel waakt ü OS rader Vieesvijl H l Ybr Waterstand 2 14 meier onder 1 oodi il Wis O jO milcr IJs vast Vumen 15 l ebr Waterslimd 2 3 meter onder noodpeil V is O 2S meter IJs vasl overtocht voor rytuigen gestremd vuor Schoonlioien 15 Febr W itcrstand 2 45 meter onder noodpe I Was O 19 meter IJs vast overtocht met schieisehonw lloeimond 15 Febi Waterstand 17 27 meter A r Val O 25 meter Bhnk water V nlo 15 l ebr Waterstand 13 03 meter + A P Val O 40 meter Oijtu 15 Febr Waterstand 8 40 meter j A V of 0 41 meier onder nooiipcil Val 0 35 mtler V iii Grave tot Alem van O iO meter tot 0 35 roder val Alem 15 Febr Gevallen 0 21 metr Het overloopen der di kui heelt opgehouden lledel Ge vallen O 10 miler weinig drijfijs s Bok i Ij Febr iterst md 2 11 meter boven nul Was ü 05 meter Mil uitzondering der hoogsle punten is di giliee e stad nniindeerd lüdiUiune i 15 Febr Voorra C uie Waterstand 6 2 meier A F was O 03 meter Nanacht sterke ijsgang Hemden 15 Febr Voorm 7 ure W iterstand 6 Ü0 meter + Al Was 0 02 meter De Biardwyksche overlaat crkl mei 0 08 meier Onderneiningen van ledeic soort zijn van omstindighedeii afhiiikelijk dikwijls 111 het gewone leven waigt men üioolc sommen onder dit daarvoor naar evtinedigheid kansen ijii geboden Een gelukkig resultaat is aan itdercen welkom Derha ve m VOOr allea welke giirne aiii solicile ondernemingen deel nemende adverlenue vin het gerenommeerde huis van S Steindeckör Comp 1 Hamburg m ons blid v m heden van bij ondei bel mg ijn want hier handelt het zich om eine door den staat gegiraiideeide en op de heehtsti groiidsUgen gevestigde jeldeii verloliiig welke door hare voorikel ge iiirigti ig bij een in verhouding geringe iiuct groote geHiiikinsen aanbiedt V ix 3 Laatste Berichten Loudon 15 J elir Volgens din het ft von Bisinank voorloopig er in loegeslemd om iliii wiiiensli hlaiid eiiic nuk Ie verlengen nia ir is do di iiiiiiive Uil liiiiiniiig nog afhankelijk van zekere nulii iin VI rH I ii i II D hidjiupli nielill uit Versiilles dal di keizer zeer ongesldd is on dat hij er nog illoos op stntt zijn intoeht in l arijs te houddi Volgens het blad vreest men voor ceni h rvaltiiig der Vij uidelijkheden uorts meldt het bl id ii lat drie stukken geseliiil op het fort AIoiil nli non Ie zwaar zijii om naar DuUsohland te orden overgebracht en dat men ze daarom al laten springen als ook dat er orders zijn gegeven tol het transport van een groot aantal liocpen naar DniHchland over Sirialsburg voor het geval dat de wapenstilstand tot vrede mocht leiden Pari S 15 Febr Volgens Hmas is de heer Schntidrr te I arijs aangekomen en zal de heer Odo Itu s ll er arriveeren De gencrial Chanzy heeft verklaard dat hij de voorl etting des oorlogs onmogelijk besehouwde Naar men verzekert bedraagt h t i e soi te l arij waaraan eeu De liöertt logenstraft het gerucht dat de Pruisen slechts eent verlenging van den vapenstilstand willen toestnan op voorvvaarde dat zg Ie Parijs hunnen intocht zullen houden RijSSel 15 Febr Te Parijs zijn onder meer tot lede i dor nationale verg idering verkozen de hoeren Louis lilanc Victor Hugo G iiDbetla Quinel Garibaldi Roohefort Saissel Dclesoluzo Joigneanx Schoelchfr Pijit Locroy Man in Gambon Dorian Brissoii 1 lers Sauv ige Bernhard Gieppo Dufrcase Langlois Vacheiot Clemmcean Tol iin Flouquet Brunei Cournel Jules Favrc en Liltré Brussel 15 Febr Eenige reizigers dic heden morgen alhitr uit Parijs zijn a ingekomen zeggen dat hel ildaar volkomen rustig is BrUSSOl 15 Febr In de kamer van afgevnar digdcii hoeft de minister vau oorlog in antwoord op eene interpellatie verklaard dat bevehn ziju ge geven om il de miliciens vnn dt lichtingen die buiteiigi Hooii ondel de wapens zijn gerotpen naar hunne hiardsleden terug te zenden Berlijn 15 Febr De Pimmial Correspondtiiz bfrieht dal de wapeiisulstand zal worden verlengd zoodraer gegrüiiii uitzicht op het slui eii an dm vieile beslaat Pe iiatiunale vergidering zal dan van l üiileiii na ir Pirijs worden verleijd Mocht de waponsiilb jnd nut verlengd worden dan zal de oorlog dailehjk md gruott inergio hervat worden waailoe de nmidi o iii iatregilen bereids zyn genomen Het blad verzekert evoiiwel dat hel niet aarsi hijnlijk IS dat bel zoover zal komen De Diiusflic tiofpin zullen dieusvolgen weldra met Kinweren bekroond naar ben ie haivrdatedi n terugkeeren Londen IÖ IVbr De hoer I ljlor htefi eene motie aancekondigd legen hcu boiliiii tot toekenning dir dotatie van i 30 000 aan Prinses Lunisc Dieppe ll Febr Deputatien uu liouam en omliggende sleden die zich naar de Duilselie uloriltiton kiddeu begeven om ontheffing tcverwirvon van do oorlo sbclastingen xyn onverrichter zake teruggekeerd Dieppe hteft daarop 100 000 francs m spelic en 1 000 000 francs lu wissitls op I unden betaald Berlijn 15 Fetir V olgens officieel bericht is nu oük lie mogelijkliiid geopend om tegen gewoon laiiil brieven met vvairde te doen nantcckencn en naar l arijs Ie vei enden VersialleS 14 lebr De contribu ie dio aan l arijs w 19 opgelegd is betaild en wel 100 millioen 111 11 nktjill i en 50 millioen 111 wissels op Borliju i i 50 niillfoeo ia wissels op Londen In de Piijsclie dagbl ideu hoerscht een zeer opgewoniien toon wogiiis de quaisUe o de Duilsche Iroepcu in Ie stul zullen komen De i siècle vern iciit UI dat geval een bloedig conlliot Andere dagbladen geven de bevolking den raad te huis jle blijveu 011 rouwvhggcn uit te hangen Het rtbultiat der verkiezing is nog met officieel bckind gr maakt maar schgut uUra republikeinsch te zijn UijSSel 16 Febr Te Parijs moeleu nog twaalf afgevaardigden worden verkozen De toestand van Parijs 18 goed Bordeaux 15r ebr Viotorlingo Loms B ancs Quiiiel I loquis Clemancau I ulam en Brissou zyn alhier aangekomen Tot vicc presidenten der nationale vergadering ijn benoemd N ipoléon Daru Vicior Ie l raiio Anilrc de Kerdel Leon de Malleville Martel Chanzy eu Aurilles de Paladine Gciiieii de Berichleii Olstliuoii de jochttijd rifds Iniin goslotca is wird te Dellt lil dl voii i wiik lüih iio jntlit jiniiankl op 11 a liaa lilt illir siliijiit viriiioid lijk duur dm lioiij er gidriveu diiiir ollis lio ouder do aefuw bidolTiii lag hit spoor bljBlir tp zija giwurdui ui wn virdwniild op de wirf vnu dl nrlilhiii irkplioils 111 11 ili lloulliiiiiio links i irdLa dl loi i iigeu vuu het tiiirini wuuiop Uujjoor zieh zou roe kelooa gcwaipil hnd TDlülni ra licm aldus drn terugtocht afgemiidia wiiHnui hlj t purdig zyiic oubezoliuciiheid met den dood luoest bikuupeii Hen in zijn oori vrioind tcliouwspcl bood jl Donderdag de Mniis voor Kollirdira iiiin FjUi parade op het y Het daar Ml gsrni oiu li gcnd torpa mnnnirri trok namelijk met sluaudc trom tu ptj Kimuziek van het Oude tlüofd de nv er over oui aa eoi i kleine promenade m Over Maai op de hoo te vau de Gioule üraaiHlicg terng te keeren Op het middea der ijsvliktc gtkomea APiden verscheidene militaire maooeavrea uitgcvoeid wanrua het corpa revolgd door een aantal toeschouwers bohoudtn voet ann wal zetten MARKTBERICHTEN Gouda Ifi Febr Bij kleinen omzet bleven de pryzen onveraiidonl Tarwe nnike Zeeunsche f 11 75 a ƒ 12 60 Toldertarwe lU t n y ii Kogge ouUe puike ƒ 7 90 a 8 60 ïsienwe 7 S0 11 ƒ 7 85 Voer 75a 7a5 Gerst 6 ii ƒ 675 Buitenlan Ische 5 25 a ƒ 6 Haver korte ƒ 4 60 a 5 25 Lange 8 511 a ƒ 4 25 De veem uki met goeden aanvoer doch tragenhandel Er werden sleohta 2 partijen kaas langevoerd die vtrkooht werden a ƒ 29 Boter ƒ 1 70 a ƒ 1 80 Burgerlijke Stand Glaoi l 14 lYbr Piiteiuella ouders 11 Bcdljs en A lutvoüi t ü iiLi DiN U IVbr W P C Havciknmp 20 ra B C I me 4 in Omii wi F tib C riiei en M van der Kleyn iiPV ERTEMTïËN Bergen op Zoom 14 February 1871 Bijzoüder voorspoedig bevallen van een Zoon A J VAN uiii HOOP Lafêbee Heden overleed tot onze diepe droefheid na eene korte doch hevige ziekte in den ouderdom van 5 jaar onze geliefde Zuster en Beluiwdzust r Mejufvrouw JOHANNA MARIA VAN oMt VLIET tou huize van hare Vriendin Mtj H i VN IiEMWEN te Gouda Am van der vliet S M van deb VLIET WKEBaii Woil G J VAN UBR VLIET RotUiJam 15 Febr 1871 van Kunbmik Opciib are Aaiiksteding BUROEMEESTEll en WETHOUDERS van Gouda 7ijn vooriieiuens op Vrijdag den 243ten Februari 1871 dos namiddags ten 1 ure in het Ra idhuis aldaar bij inschryving AAN TE BESTEDEN Het in orde onderhouden der paden grasperken en beplante gedeelten van de plantsoenen in en om deze Gemeente De voorwaarden zullen dagelyks de zondagen uitgezonderd des voorraiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Tinimerwerf voornoemd ter inzage hggen terwi i de mschryvings biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uitprlijk des namiddags t n vjjf ure van den 23sten Februanj 1871 op gezegde Secretarie moeten zjjn ingeleverd TlPATENTElRDE JOH ANN HOFFsoho MALZ BONBONS door 1111 Doi toreu aanbevolen tegen HOEST IIEESGIIIIRID enz a 10 et het pakje liinLAAlJVVnUasei JlNipIci Verknigliaiir te Goiuhi bij J C van VeluMiNdi N en de Wed A 0 SrnouifcN te Woerdni lii HlNItl J V DhN UhlKl