Goudsche Courant, vrijdag 17 februari 1871

wvenL NAAIMACJUINES KLEERMAKERS NAAISTERS en ALLEN die zich op eune voordeeligo wijze en gemakkelijke betaling van een NAAIMACHINE wenschen te voorzien adresseren zich met franco Urieveu onder bovenstaand motto aan het Bureau van dit blad Zaal ïiU STi lI in de Sociëteit ONS GENOEGEN Koninklijke Hollan jsoiie TooNEEr isTKN onder directie van VALOIS JAHN PAÜPET ZONDAG 19 FEBRUARI 1871 DON GESAR DE BAZAN Draini ui 5 lle iijvcn uaar het Frausch DAARNA ZO DER BIlllDSCIIAT Vnudcvillc in 1 BcJnjf Daur het Viaiisch door C 11 H foür PAUZE NA HET VOORSTUK Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen EERSTE RANG Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 75 ets per per soon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 25 2 i Rang ƒ 0 60 3 Rang 0 40 Het Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend Zaterdag 18 en Zondag 19 Fehr van des morgens 10 tof des namiddags 1 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Te huur gevraagd tegen Mei of iets later te Gouda Voor een klein gezin een HUIS met TUIN bevattende Drie Vier Kamers en verdere gemakken Adres met opgave van huurprijs enstand bg den Heer van HARREVELT te Ridderkerk Abshaubbin s of Antl llumatlsclie Watten Qroot zijn de Tonleringen nelkn de Abshaub bins of Anti Rumatiache Watten op het gebied der geneeskaude mukeii d tnr hubue genezende kracht aan wonderen grenst Ieder Igder die aan de volgende pijnen hetzij jicht kramp buikborat hoofdkie of sohouderpijn pijn in de gewrichten armen beenen of weike kwalen meer van Rbumatischrn aard en door koude of vochten verooriiiakt ijjdende is wordt het gebruik dezer Watten Tolkomen hersleld Brand roos uilslag of jeuking der huiil doen 7ij op eene voor het lichaam on ohadelijke wy e geheel verdwijnen Zij die van deze Watten gebruik miken zullen spoedig ondervindeD dat 7ij snel krachtig en zeker werken en dat zonder cenig nadeel toe te brengen aan andere middelen noch aan kwalen van anderen aard scljudelyk te zijn Ieder pakje met eene gebruiksiinnw jziag voorzien en die viordt aanbevolen by het gebruik te volgen kost slechts 30 cents een prijs die niemand moet tegenhouden om het middel aan Ie wenden Verkrijgbaar nan het Hoofd Déput bij A BKEETVEI r A Ie Pelfl die deze Wallen voor den pnjs vim 30 Cents per pakje o n verknjgbimr heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DBN UIL SfhoinihoveH A KAULING Alphen J G0UI1KADE A J H KKLIjKU Wi sti Wntrcstrant Kolterdam A REI IXAHDT Oostpnort OÏTO IIOOGENDIJK n elh u d Umi Onder dankbetuiging voor het tot nu toe genoten vertrouwen beveelt de ondergeteekende zich beleefdelijk aan tot den inkoop van INBOEDELS KLEEDEREN PORSELEIN ANTIOUITEITEN r al wat t d t vak bel nort belovende eene soUede behandeling en oene prompte bediening M A TRIJBITS Lage Gouwe wjjk C n 75 TE KOOP op een der beste standen van Gouda een zeer lugeabel goed onderhouden HUIS bevattende viif zoo kleine als groote KAMERS MEIDENKAMER ruimen ZOLDER goede KEUKEN en KELDER en vele gemakken Adres onder letter A Z bij de Boekhandelaars G B VAN GOOR ZONEN te Gvuda Originecle Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Uooge Regeering goedgekeurde gewaarborgde ea door beSedigde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 20 en 21 Februari 1871 verdeeld in 6 Klassen HOOF DPR IJ ZEN Thlr 1 a 00 000 1 a 40 000 1 il 20 000 1 a 15 000 a 12 000 a 10 000 2 a 8000 a 6000 a 5000 360 a 100 5 a 4000 2 it 2500 13 a 2000 24 i 150O a 1000 7 a 500 a 400 17 a 300 281 a 200 22 375 a 47 Thlr 1 geheel Ongineel Staatslot 10 Gl 50 Ct 1 half i 5 25 1 kwart 2 65 ïpgen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Poskwissels of door Postvuorschot worden alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen en trekkingslijsten onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis ifSè Onze Firma is als de allergelukkigste wereldbekend MS Men gelieve zich met vertrouwen te wenden tot Gcbr Liiienield Bankiershuis en Handel in Staatspapieren NB Wij deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Sjtaataloten iuuda Druk vnu Briiikmau EM3ER Pastilles tiit de zouten van de koningWil helmsbron nen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte spijsvertee ring gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in gephmheerdf doozen met gebruiksaanwijzing a 50 cents alleen onvervalscht te Gouda by J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken De DM1N1STRAÏ1E van de IIOTSBKONNEN ïtBE Origiueele Loten zijn allerwege aan te koopeu en te spelen geoorloofd Men reike de fortuin de hand 100 000 Thaler voor het gelukkigsle geval zal de nieuwsie groote GeldVerlotin wclke door de Hertogelijk Brunswijker Landsilegeeriiiggoedgekenrden gegarandeerd is ais hoogste Gewin bevatten De vooi ilcelige Inrigting van het nienwo Plan bestaai hierm iLit in de opvolgende vijf De aanslaande tweede Gewi u Trekking dezer groote door den Staat gegarandeerde Geld Verloliiig IS vnu ambtswege bepaald plaats te hebben op den 20 en 21 Fcbruanj 1871 De vernieu wingsprijs d iarvan is voor 1 viereiidcels Origineel Lot Thlr l s of fl 2 75 1 half 3 5 25 i geheel 6 10 50 legen cuninnie inzending van hel Bedrag ledere Commissie zal onmiddellijk met de mccsie zorgvuldigheid worden uitgevoerd en ieder speler omvangt v in ons de met hel wapen van de Staat voorziene Origineel Loten eigenham g Bij iedere Bestelling zal het vercischte offioieele Plan gratis worden bijgevoegd en zenden wij aan onze In leressenten na iedere Trekking ongevraagd deoffineele Lijsten De uitbetaling der Gewinnen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door direcle contante loezcnding of ook naar verkiezing der Interessenlen door onze Correspondenten aan andere grootere plaatsen van Nederland worden voli rokken Ons Debiet is steeds van geluk begunstigden voor slechts korten tijd hadden wij reeds weder onder meer andere aanzienlijke Gewinnen Smaal de eerste IIoofd Trcffers in 3 Trekkingen luidena der officieele Bewijzen verkregen en zelf aan onze belniighebbenden uitbetaald liet IS te voorzien dat bij de e op den hechlslen grondslag gevestigde Onderneming van alle kan en op eene zeer werkzame Deelneming met zekerheid kan worden gerekend men gelieve derhahe voor de aanstaandeTrekking alle Orders en Commissien ten spoedigste regtslrceks Ie zenden aan S Steindecker Comp Bank en H iasel Handel in Hamburg Aanen Verkoop v in allerhande soorten van St mlsoblipaiii n Spoon eg Actiën en beleeniiigslolen P S Alle Coupons cii Hnnktiotcii worden iu betnling naar de gehcein nnrde Rnngcnniiipn Hg oiitflnto eiidingcu door l ühlwih rl inütt de Nnnni cii Uüoiipluntb dt b vci Liidtif vulU dig op do oupon iiangi jicvfii cii rtii Itij DiidiTC ii st llint sIirief iiK t Alius uiL i Diiili n niniUn lll ltllM iKhdrfiwfwil ft 1 TZTlr ii mkifiiiü iiiiim ulivt i Ju 1 fc i i il iiH dl II w illiftUjUrii K m tte t MtiiWi jMiM ItMiiilni ini iiJini nil ii hhfuitifmeti M wi hl lil Ida tifiiiiM Jtat jMf IS mtf twiths M fe I WlliJ 1 Mt iilÊHfUliltkkilmmiiiuiii mtkm im mm