Goudsche Courant, zondag 19 februari 1871

4 1 1871 Zondag 10 Februari N 1013 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Advcrlenüeblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave L i NAAI EMSER Pastilles uit de zouten van do konineWil helmsbronne oeT M weten schappelyk aanbevolen tegenmaag aandoening zuur opriapt n slechte spijsverteering geiel In voorraad brniksaaLwijzing 11 te Gouda hy dlle Apotheken lOTSBRONNEN De uitgave dezer C Ourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN In te koopeu en ie hand laler licuwsle groole hogelijk Brunsliirden gegamn ft nieuwe Plan Jdc Tyf VerlotinIniiinnden21 000 Ig uilen komen lil I eventueel 000 20 000 6000 5000 a 400 278 Trekking dezer Iti rJe Geld VerI iiliiats te hebben De vernieu r iVsoffl 75 3 5 25 6 10 50 h liedrag i ilellijk met de uitgevoerd on 1 met het wapen d Lolen eigen lercischte officieele t n enden wij aan Ikiving ongevraagd In jresrhicdt steeds Tl n Staal en kan Ir of ook naar verIr onve Correspon a itsen van Neder iik brgunstigd en n ij rcedi weder iewinnen Smaal fkkingcn luidcns n en zelf aan onze EO op den heclitsten EMiing van nllcknnolneining met e1 1 men gelieve der 1 Comp l Hl Hamhurg fl mdo Sdorloii van rn g AoiK U en I ion n Horden in ï etnliiifï iiprnruncil ItlJ i on M rl niiii t lil Niinin tu ii Uullj 0 l lil inj iMi lci lii llllllij BUITENLAND Bttllenlandsch Overzicht De apenstilatiind tuMCbea Frankrijk en l ruiseo ia verlengd doch slechts oor 6 dagen Als raden geeft het officieele Duitsche bericht op de ijverige oorlogatoerustingen in het Zuiden eo het oproepen van de lichting van 1873 IntusaoheD behoed dit nieuwi nog geen bezorgdheid voor de voortduring vnn den oorlogstoestand te baren De Frnnsche regmring zou onverantwoordelijk handelen indien ty zich geheel van hulpmiddelen ontblootte eo zioh niet in itaat telde om aaa alle geheurlykbeden bet hoofd te bieden De Fransche nationale vergadering werd eergiiteren reeds door 4S0 leden bijgewoond Allereerst erd meegedeeld dat de heer Óremieux zyD ontelag had aangevraagd all lid der regeering eo miaiiiter v Q kolonièn Men schijnt zieb dieo dag verder met het onderzoek der geloofsbrieven tt hebbeu bezig gehoadao Pat noodznkelgk weik zal evenwel tamelyk in haast moeten geiehieden en ongetwijfeld o onvolledig ht tot oponthoud aanleiding geven Hoe zal men b v doen met den prins van Joinville die in het ïfoorden eo met prins Napoleon die in Corsica gekozen ia De wet nog onlangs by decreet bevestigd en uitgebreid sluit heu uit naar de eerbied voor het recht der kiezers zoo zeer juist als argument tegen het uitsluitingsdecreet van Osmbetta aangewend zoo itrikt genomen hunne tuelatiog eischen Men scheen de benoeming van den heer Grëry tot voorzitter en van de generaals Trochu en Changarnier en van de heeren Dufaure en da Larcy tot viocpresidenten te verwachten Dit laatste is evenwel wat de vice presidenlen aangaitt niet bevestigd ook van de benoeming det heeren Qrcvy is nog niets tjebleken Deu lö zou men overgaan tot het coostitueeren der regeering die geroepen zal zyn met den vijand te ooderhandelen en namens de vergadering up te treden Deze zal voorstellen moeten doen tot het siuiteo van vrede of de voortzetting vau den oorlog Thiers zal hoogstwoarschijnlgk als uitverkorene van zooveel departementen iii dat bewind een groote rol spelen Volgens de Fransche berichten gaan de Duitschcrs voort met het heffen van tairgke ciorlogsschaltingcn Belfort heeft gecapituleerd bet garnizoen trekt af met wapens en bagage De hoop op een spoedigen vrede is in Duitschland niet alleen versterkt door het artikel van de frov C orr bet orgaan van vou Bismarck waarvan de telegri af ons nog gisterenavond den hoofdiuhoud meedeelde maar ook door het bevel dat uit Ver aillea te Berlyu is aangekomen om de ublioenkazeroe langzamerhand Ie ontruimen en voor de ontvangst van troepen gereed te maken De voorstellen in den Prulsisohcn landdag tot ophelfnig van den staat van oorlog ziju verworpen met 213 legen 108 stemmen GuiiBliger luttiofde motie ovtr de wettigheid der huwelijken door officieren aangogaaii kort vóór den oorlog en onder dat de toesioramiiig van de militaire autoriteit was afgewacht ik nfjtovnanligJe llugen wilde dat al de huwelijken uudtii wettig vciklaanl worde üic waren geslctio voor of op den dag der mobilisatie de miuitter van justitie beloofde z jn ondersteuning en met bijna algemeene stemmen werd het voorstel goedgekeurd Over het algemeen ziet meo in Pruisen zelfs in sommige regeeringsge inde orgknen een meer gewenachte onafhanicelykheid dooretralen die betere dingen voor de toekomst belooft In Oostenryk blijft het nieuwe ministerie in de organen der verschillende partyen blootgesteld aan hevige aanvallen Het publiek evenwel schynt tamelijk koel de keizerlijke verrassing te hebben opgenomen en wacht het eindelooze proeven nemen moede kalm de handelingen der nieuwe bestuurders af Het is een feit dat de wind nu overal aan de oevers van den Donau uit den ultramontaanschen boek waait In Hongarije is als opvolger van F ötvos tot mtnialer van eeredienci en onderwya benoemd di hoojieeraar Puuler volgens de dagbladeu een man van ultramonlaansche beginselen n de zitting van het lagerhuis heeft de afgevaardigde Hefty het ministerie geiuterpelleerd over den duisteren toestand over de aiiticonalilutioneele benoemingen aan gene zijde van de Lcilha over de eveneens anti constitutione ele benoeming van den Hongaarschen minister van eeredienst enz lu Engeland ia de dotatie van prinses Louise aan lie orde Het parlementslid Taylor zal over deze quaesiie by de tweede lezing een stemming uitlokken Engeland zal dadelyk het nieuwe Fransche bewind dat gekozen moet worden erkennen F R A N K B IJ K De ex ingeslolen oorrespondent van de Paiijf Netel vertelt hoe hij bij het bezoek te Versailles waarvan wij den terugkeer reeds vroeger in het KugeUche blad aantroffen zyn hart heeft opgehaald aa i eieren boter mair vooral aan melk In H uren had hij meer melk gedronken dnn zelfs in de eerste zes maanden welke hg op deze planeet doorbracht Overigens bad hg zich niet byzonder op zijn gemak gevoeld Ie midden van al die rHobciten waarmede zyn collega dagbladcorrespondenten in he Duitsche leger dagelijks op en neer gingen Uit hetgeen hem zoo hier en daar onder het zegel van geheimhouding nog al werd meegedeeld maakte hij op dat de oude koning zioh als keizer niet zeer gelukkig gevoelt Hy werd alleen ter wille van zijn zoon onze Fritz overgehaald om den titel aan te nemen Wilhelm behoort lol uie tairyke klasse van menschen di meer hart dan hersens hebben Boiten zyn illusie dat hij een werktuig des Hemels is en geboren om bij de gratie Gods over Pruisische zielen te heersohen is hij geen kwaad soort van een goedhartig welmeenend bekrompen soldaat Tuaachen Biamarck en Mollke bekneld heeft hij het allca behalve gemakkelijk Deze twee beweert de ooriesp verfotien elkaar De quiestie of Parijs al dan niet gebombardeerd on worden heeft hen nog verder dan ooit van elkander verwydcrd Sinds onheuglijke tyileii vervolgt hij is bet in Pruisen de gewoonte dat de erfgenaam van den troon met de liberalen coquetlcert en oudorsteld wordt den vooniilgnng te ijii l icgedaaii I c kroonprins et de e erfelijke polilitk van ijii goalaoht voort llij huefl ick omringd van viralandige lie den die den tegenwoordigen staat van zaken vijandig zijn en die mceoen dat in de e eeuw geen land groot en machtig zijn kan waar allen die geen Ittndedellieden kamerheeren of officieren zyn van allen invloed op de regeering versloken zijn Bismarck is de vertegenwoordiger of liever de uitvoerende arm van de tegenovergestelde richting Het gevolg ia dat onze Frits en h j wat de acbooljongens noemen kivade vrienden zijn en dal ala de oude koning sterft Bismarck s macht meteen uit zal zijn Onze Frits heeft naar hetgeen de correap hoorde zijn best gedaan om te voorkomen dat de Duitsche batteryeii veel schede deden aaa Parijs en voor zijn vrienden niet verzwegen dat hij het bombardement om mei Fouchó te aprekeu erger dan een misiluad een misgreep achtte Hy voud voorti de Pruisische officieren door het succes verbeterd Zij met wie hij in persoonlijke aanraking kwam waren merkwaardig beleefd maar hg bekent dat natuurlijk in t algemeen gesproken bet gezicht van die gehoorzame werktuigen van dei oorlog tot dcii hoogsten trap van volmaaktheid in de kunst van moorden opgevoerd n deze in Frankryk toepassend hem ccn gruwel is Hij verafschuwt alles wat zij liewonderen Liberalismus en gezond verstand dringen lot zelfs ia het leger door maar neem een Tory andedelman een kamerdienaar eu een soldaat van de garde kook ze en smelt ze samen en gij zult er een gewone type van een Pruisisehen officier door verkrygen Wat my betreft ik zie met bittere voldoening de toekomst tegemoet De eenheid van Duitschland is tot stand gebracht door de samenwerking van Pruisische feodalen rn Duitsche radicalen Het doel ia nu bereikt en ik hoop hartelijk dat de eersleh in de positie zullen komen van üe kat die de kastanjes uit het vunr heeft gehaald Als onze Frits in de voetstappen zyner voorvadera treedt rn zgn liberalismus met zgn kroonprinstitel aflegt zal gn troon geen bed van rozen zyn Ik zou mij zeer moeten vergissen als de Duitschcrs lang gehoor amen zullen aan de horde van landjonkers prinsen officieren en haflakeien die voor t oogenblik met elkander de regeerende klasse uitmaken Het spreekt van zelf dat de politiekers van Versaillr de vestiging der republiek in Frankrijk met lecde ooge o aanzien Zij zouden liefal het kei zerryk hersteld zien Maar ij die dut mogelijk achten kennen de Kranschen niet De Napoleonslegende uas het resultaat van een tijdperk van roem de capitulatie van Sedan heeft het niet alleen afgesloten maar Kedood Napoleon dat ia het volksgeloof is in den tegenwoordigen oorlog overwonnen niet hel Fransche volk De ijdelheid vao den Franschman is de krachtigste waarborg legen een imperialistische re ilaaratie Het schijnt dat de Duitschers de approviandeering van Parija eer lastig da looals de conventie het foorsohreef gemakkelijk maken Van verachillenHe zijden wordt daarover geklaagd t Wordt doorgaaus geweien aau de hebzucht van ondergeschikte beambten die gaarne elven handel willen drijven met de Parij euaars De redenen ijn echter nog niet bekend maar dat de toevoer zeer bemoeilykt wordt is een feit Te llijssel liep een gerucht ilut do be elle provinciën aren opgestaan en dat daarom het spoor egverkeer wan gestremd Hel gelukt th iiia ami voraohoiilriie currospoiidenten meer in du onmuiiiellgke lubylieid te komcu vuu