Goudsche Courant, zondag 19 februari 1871

4Hk l arija Sommigen zooaU Wachenhinon ijn er elfs iu Rtslaagd door te dringen iu de stad yelve Bijirn allo I arij i iianra loopcn nog in iiiiitorin en zyn cif geheel uf slechts voor een gedeellc aU militairo i gekleed Kruideniers straatvegers koetsiers grijsaards lammen on gebochelden alles loopt met krpi s en uniformstuklion t zou een comischen indruk maken wanneer men uiet wist welk een eru tige oojr aak dit allea had t Voedsel blijft nog nli jd de hoordraak Vin den honger hebben zeker de vrouwen en kindereu het meest geleden voorai otnJat ze nooit iels versterkends konden bekooiea Allea emancipeed zich nu en men ziet heeren en dames van den hoogt eii itaud met meel akkeD loopen of netjes met aardappelen naar huis brengen Eer F i fl ch corr ond is te Lig y gewec dat vol is van 13erlijusehe joden die er 7akcn komen dofu cii vaiil sle earliiklieid der Dmtsphe aoldatcn op een harden proef stellen Aandoenlijk ia het om de familiuu te ien die iu Parijs huu toevlucht h bbeu genomen en nu lerugkreren naar hunne meereudeels vermelde bezittiugeu Wat nog over is strekt lot woning aan de Duitschers ik zag vrouwen zegt de correapondfiut i die bedeesd aan de Duitschers verlof vroegen om een hoekjen lu haar eigen buis teneinde bare kinderen onder dak te kun uen brengen Ik zag een Frausch edelman die een bezoek bracht aan ztjn eigen kasteel en als gast werd ontvangen door de Duitschers die er zich hadden ingekwartierd wieu eu glas ran zijn eigen wgu werd aangeboden eu een rustbauk aangewezen iu ecu van zijn eigen slaapvertrekken Jonge dames zag ik die met juweeleo tingen aan de vingers in de bevroren aarde wroetten om wortelen en aardappelen te zoekeu terwgl de bonae iu de achterhoede stond met de auikkende kinderen en de vader hier en daar spaanders bijeenzocht om zich en de zynen te verwarmen iu de overblijfselen vau zijn kasteel I £ eu Engelsche dame geeft uit Lausanne seue somber gekleurde beschrijving vau deu toestand der ar e Franse krijgslieden die over de Zwits ische grcnzea zgn gedrongen Noojt schrijft zij had ik gedacht dat mogelijk kon zijn wat ik sedert twee dagen voor opg u heb Verbeeld u 2000 mannen die van honger omkomen Er ia nauwelijks plaats voor hen iu de staul de kerken en kastceleu in den omtrek zgu vol Alleen de geschiedenis vau den terugtocht uit Rusland verhaalt ons tooiieelen die met hetgeen wg aanschouwen kunnen worden vergeleken Elk uur van den dag en van den nacht komen er van die ongelukkigeu aan en wie weet boe velen er vau gebrek en uitputting ouder weg igu bezweken Niet een heeft schoeueu aan eu ontelbaar velen hebben bevrozen voelen Ik ben naar bet station gegaan om de gekwetsten te zien eu heb daarna een bezoek gebracht aan de kerken van den II Franciscus en van den H Laureutius Dat be oek hee mg ziek gemaakt Ach I het is niet te verwonderen dat Bourliaki met zulk eeu leger overwonnen is Het zijn kinderen van 16 en 17 jaren Zoo gy onder uwe vrienden eene inzameling kunt houden om voor die ongelukkigeu schoenen en k ousen te koopen dan zulten zij u daarvoor hartelijk dankbaar zgn De voelen der soldaten zijn grkuenad en de kleedereu der meeslen zgn zoo afzichtelijk dat zg de kerk waarin zij overnachteu niet durven vertalen De talrijke Igders aan de pokken worden naur het hospitaal gezondeu Gij kunt u begrgpen hoe moeielijk het valt om leeftocht en genoegzamen voorraad voor al die uugelukkige mannen te vinden Zwitserland beeft voor zich zelf niet genoeg Frankrgk eu Duit chland kunnen niet afstaan alles wordt daarom buiiensporig duur liet is dan ook wat te zeggen PO OOÜ monden meer te moeten voeden in een landje dat zoo onbemiddeld is Eu toch de nood dringt De Franschen die dezer dagen hier aa kwamen hadden de taaiste vijf dagen geen brood geproefd Zg zagen er allerakellgst uit de meesten sclireideu als kindereu De Zwitsers zijn hoogst menschlieven I i zelfs de nrmste doet zijii best om leniging aan te brengen hij heeft geen geld maar geeft koffie en tabak Doch de krijgsgevangenen moeten worden gekleed het gouvernement kau slechts verblijf en voeding verschaffen ÈNGiRLAND De Valentijnsdag is den 4 in Engeland niet onbedacht voorbijgegaan Er is weder menig liefdebriefje menig spolprrnije over de post gegaan eu menige obscoene caricaluur was in weerwil van de kieschheid der politie op de straatmuren te vinden Men weet dat de Valentijnsdag oorspronkelijk gevisrd werd tot het aangaan van verloving£verbiii tcnissen die slechts voor één jaar fielden Volgens von Hammer den Duilschen orienlalist stemt de Valentgi sdag met den tijd vaneen der oudste door Hindoes Arabieren en Persen gevierde feesten ovcreeu naarJo r bij die volken liet Iwrleven der algemcenc toortbrenging en tcelkracht gevierd we d iulk ecu feostijag is e en wnre alli idingt Eenc der Engelsche couranten roept uit we hebben uu voor een oogcnblik genoeg van een drukken handel van koop en verkoop van hel gezwoeg en gejoel hel Kngcisclie leven eigcii Dit alles is louh sleuliu middel gecu doel De grootc zaak is eu blijft een fatsoenlijk eerzaam en vermakelijk leven te Icideu en dit kan toch moeielijk zonder wat minnehaudel DUITSCHL AN D Wie evenals ik schrijd Julius ran Wickede het geluk pf liever het oQgeluk h e ft gehad ooggetuige te zgn geweest van de meeste oorlogen en de voornaamste staatkundige gebeurtenissen die sinds 48 ons werelddeel beroerdeu die s volkomen op de hnopte vau het eroote ou scheid tusschen oflicieele redevoeringen proclamaties en de feiten en daden Nooit heb ik echter de officiëele phrasea meer veracht dat toen ik de laatste proclamaties van Oambetta vergeleek met den feitelijkeu toestand van het leger vau Bourbaki Wy voeren wellicht den oorlog iets humaner dan dit voor honderd jaren het gerat geweest is maar de vreesetijke tegermassa s waarmede iu onzen tgd oorlog wordt gevoerd die honderduiziendeu v n soldaten die iu weinige legerkorpsen zijn vereenigd maken den oorlog voor het laud dat het ngeiuk heeft tot oorlogstooneel te dienen even verwoestend als dit ooit rroeger het geval kan geweest zgn iMeer verwoest dan de omstreken ran Metz Sedan Parijs aan dr Loire bij Orleans by Araiens en boveuat de ongelukkige depirtementeu Jura eu Cóte d Or waar reusachtige tege s dikwijls weken l ng iu bloedigen krgg met clkfinder woratelden kunneu de meeste landstreken iu den dertigjarigeu oorlog er wel niet uitgezien h l en Men make b r een rit van Montuéliard naar Fontarlier en men aanschouwt al de akelige gevolgen vau den oqrlog Eu over welke middelen beschikten G mbetta en de zyueii om dp TWfiOO vptgi as anderen 800 000 man Duitschers die volkomim uitgerust en vau a het noodige zijn voorzien weder p veritrijven Bijna de gelieele Fransche jongelingschap is reeds opgeofferd i bij de 600 000 gev ugtn zyn in Ouitschland België eu Zwitserland en minstens 200 000 man liggen in het gr f of nog iu de hospitalen o loopen verminkt roni Ik heb steeds geloifd dat het korps dat de onderkoning ra Egypte in l§63 naar Varpa zond de slechtst uitgeruste troepen waren die ik ooit zou zien r r sedert ik de troepen Tau Bourbaki heb gezieu u ik erkennen den Egypteuaren nnreoht te hebben gedaan zg zagen er werkelijk nog beter uit En daarbij komt dat de arme drommels niet eens konden cmgaan met de wapenen die men hun gegeveu had Ik heb eeu aantal gevangenen gesproken die my vertelden dal zg vroeger nooit een geweer hadden afgeschoten het grootste ge deelte van de ofSuiereu was zelfs niet bekend met de eerste beginselen van de militaire weteuscjiap Een kap ieiu vertelde my dat hg tooneelepeler getveest was te Marseille en daar by niets meer ta doen bad had hij dienst geuomen hg had eon krachtige basstsm en men maakte hem terstond kapitein Behalve de woorden en avant i droite eu i gauche vertelde hij zelf laehepd verstond bij geen een kommando verder meende hij dat i een bondeleven was om officier vau de mobile garde te cyn j hg vroeg dau ook in allen ernst of er geen tnogelykheid op was dat hij il Duitschlond als geraugene wat met tooneelspelep verdiepde GPUDA 18 Fdbsuaui Bij gunstig weder zal uaar wij vernemen margen by gelegenheid vau skopiugs verjaardag eene parade worden gehouden op de Markt Men deelt ons mede dat de luitenant der schutterij alhier Mr F J Snel ia belast met de directie over de muziek Naar men veraeemt zal de tweede kamer tegen Woeuadag 1 Maart a s worden bijeengeroepen tot hervatting barer werkzaamheden In de residentie is aangekomen de heer mr J F P baron Van Zuijlen van Nijcvelt buiteugeivoou gezant en gevolmnclitigd minister by de i Vaqsche regeermg die gedurende het beleg van Parijs aldaar is verbleveu Een treurig gerucht is in den Haag iu omloop Bij het verschikkeigk spoorweg ongeluk datvteinige dagen geleden tusscbeu Marseille eu Toulon heeft plaats geliad zou de oud miiiislcr vau kolonieu de heer de Waal zwaar verwoud gn Tut hiertoe is bij de familie wel geen regtstciscli bericht van dat ongeluk ontvangen maar ten gevolge vun andere berichten houdt men het h er tuoh daarvoor dat gemelde lieer zich op dien trein bevond ooilal zijne bciJs zwagers dan ook reeds naar het looneel van de ramp zyn afgereisd om zich Ie overtuigen in hoe ver dat noodlottig gerucht gegrond is Uet Vadtriani van heden zegt aangaande deze zaak het volgende Donderdagavond is naar wij vernemen voor het eerst stellige en geruststellende tijding omtrent den heer da AVaal ontvangen van mr L A Iigh teuvelt oudgezant der Nederlnndep te Parijs hans te Hyères woonachtig eu die den heer de Waal in het civile hospitaal te foulon zelf bezocht en gesproken had De heer de Waal bevond zich buiten gevaar ofsuiio u i Jo i c ai g ij J og c tig is geweest Voornamelijk aan het hoold had hi zivare wonilyn h tkpmen Nog toen do heer Lightenvelt hem beïocht was zijrt gelaat nagenoe onkeubaar Voor it bestond er aanvankelijk vrees dat de patient het gezicht zou verliepen gebroken glas vao de ruiten vau den spoorwegwaggon was iu de oogeu gedrongen en eerst 11 Vrijdag twee dagen na het ongeluk werd nog daaruit een stuk glas van l s centimeter lengte verwijder4 utussohea was ook dat gevaar volgens rerklating ran den geneeskun ige geweken en mag men binnen betrekkelijk ko ten tyd eigen berichten ran den oudmi nisler uit Meuloae waarheen hy zieli zoo spoedig mogelgk denkt te verplaatsen tegemoet zien Volgeps berichten opder dagteekeniiig rao ISJanuait jL b j bet departement van koloBiün ontvangen is Ier knuste van Guinea in den bekenden toesuind £ p uoem n waardig v erajiderii g gekomen De gezondheidstoestand was nog hoogst ongunstig In diO laatst dagen waren er drie Europeesche landsdienaren orerledea Uit Krimpen a d IJsel wordt cue gemeld dat aldaar onlangs eepe rerordeuing is vastgesteld inhoudende maatregelen tegeu de verspreiding van be araettelgke zirk tpn ileilzam bepalingen zijn er in opgenomen o a omtrent hst weren vau de sohoten van kinderen uit gezinnen waar de z ekten heersoheu bet aanplakken aun de buizen enz Het i te wenschen dat het gemeentebestuur yverige L edewerkingzat ondervinden van die ugezetenen in strenge handhaving ep toepassing der verordening zouder we ke geen enkele bepaling baat Ileeds is de verordening in werking daar de besmetlelgkepokzieki ook iu deze gemeepte heerscht zy heeft in cén huia reeds twee ofifera gceischt Men schrijft ons uit Krimpen aap den IJsel liet nieuwe aangebouwde schoollokaal alhier staat nog altijd ongebruikt Men verneemt dat het wachten is op den ingenieur die h i moet goedkeuren doch velen vragen zich ai Waarom niet reeds thans gebruik gemaakt van het lokaal P Wanneer men in aanmerking o imt dat reeds rau 15 Aug 11 een groot gedeelte der scjioolkinderen door dien bouw geheel verstokeu is van onderwgs dun is d ontevredenheid ran velen verklaarbaa over de omstandigheid dat er eerst met bet bouwen rau een eenvoudig lokaal zoo buitengewoon lang getalmd ia en er thans nog geen gebruil rpu gemaakt wordt te meer daar straks weder de tyd aanbreekt waarop de fabrieksarbeid ran kinderen reien beletten r l d geleden schade in te halen Alzot zal het geschieden dat in den rolgenden herfst rele kindere ruim een jaar lang van het onderwijs zulten rirstoken geweest zijn De Nederl Maatachappy van Gemeente Crediet die iu den laatsten tijd met meer dan 30 gemeenten en waterschappen leeiiingen heeft gesloten op de bekende voorwaarden heeft niet alteen hare 3 millioen voiteekend gekregen maar de inschrijving bedroeg ongeveer 13 ton meer zoodat slechts 70 pCt der inschrijvingen gegund kon worden De meestenaudeeleii zijn in België genomen vooral door de Sociélé g ndrale eigentijk eene voortzetting der door Koning Willem l ofii eni i e Maatschappij voor folksvlijt Ook te Amsterdam moet echter voor een aanzieniyk bedrag zijn ingeschreven Even Toor de Bilt is Dinsdag morgen een man moedwillig op de rails gaan liggen kort roor ds aankomst van trein 1 die ten 6 u SO m van hier naar Kampen vertiekt De trein ging over zijn been dat geheel verbrijzeld werd Hij is kort daarna averieden Den 16 had ten huize van den heer C ran Haaflen logomenthonder te Bodegraven de aanbesteding plaats van het maken van het nieuwe kerkgebouw de pastorie en een bijbehoorend heerenwoonhuis der Lulliersi lie gemeen ie Ie lioilegravcu Voor ddt met onbelangrijke i erk hadden zich if ii j Il j Z f iiè ite T m Iff ¥ filti t J 31 pldim iKio l Jl j ft ► bi nirai USB B 1 ï s i iB iiMltl4k w Mf j i tó i fk j Ti iw te If f M k kiliiüiiiiifaiif II fanim j 1 H f a iijwna i j f leRSll JlllliteHrilfHK f M W iBnuiii 11 B au M f dü n il illihiéKlii iiittitiM N uo MUmwr ii i Bmmn iWïaiitWi t Ört ftlifikliuilwil wwwniiiiiimjBH