Goudsche Courant, zondag 19 februari 1871

Heden nacht is het wnicr alhier nog gewassen verreweg het grootste gedeelte dar stad staat diep ouder op sommige plaatsen meer dan een meter Onder Diepeveen is Vrijdag II In het bosch van het landgoed Vreeswijk een houthakker doodgevroren Men vond hem op de plaats waar hg i ich had nedergezet om zijn boterham te elen Hij Innt een vrouw en een kind ia treurig omstaudighedeo achter Velzen 10 Febr 1871 niet 1871 Ziehier een eenvoudige dorpsgeschiedenis Niet ver van ons kleine dorpje ligt een fraaie buitenplaats omgeven door de uitgestrekte bezittingen vau den eigenaar Daar rust van zijn moeiehjke taijK een vroeger stadhouder des koniugs in de provincie Noordholland Eenige weken geleden h t was voor 1 Jan da4 nog op n jachttijd naar ef w ï sneeuv jfevallen treft een pas aangesteld rijksveldwachter iemand jagende aan op de goederen van excellentie De jager kan zijne acte niet vertoonen eu is alleen in het bezit van een toelating tot uitroeiing van schadelijk gedierte Dit stuk is ontoereikend Hg werd gecalangeerd En nu blükt het den veldwachter dat hg te doen heeft m den zoon van excellentie Uit as een moeieUik geval zoo iemand gelijkstellen met eea gemeeneo ttrooper I De brigadier wordt geraadpleegd Maar ook deze durft niet op eigen gezag beslissen Hij vraagt orders aan den officier van justitie te Haarlem Deze berispt hem over zijn l grelmoedigheid en beveelt onmiddelgk gevolg aan de zaak te geven Dit geschiedt en excellenties toon wordt als etu gewoon meilsch langs den gewonen weg veroordeeld wegens een niet ongewoon jaehtdelict En hiermee is Ie geschiedenis uit zou mendenken Neen Zg begint paS want nlen had toch niet met een gewoon d liui tleljt te doen De brigadier en de vermetele rijksireldfachter woonden in huisjes toebehoorende aan excellentie Dat was gelukkig vobr die menscheu want er is in Vclseb thans geen woning te krögan De kanaalwerken heb hsq zooveel vreejo dep nuar het kleine dorpje gelokt Dat was ook gelukkig voor excellenfie want zijne goederen waren nu veiliger dan ooit door de onmiddëllgke nabijheid der be vakers Maar excellentie ivas van oordeel d4 de tgd was gckonten i oor aan al dat geluk een eiMfe Ie maken En bri a lier én rgksteldwachler wordt de huur opgezegd Wharom f W laten het antwoord op deze moeielgke vraag aau het bescheid over onzer legers Wij zeggen sléchis dit zóó wordt plichtsbetrachting van den geringen man gewaardeerd eu beloond door ie mand dic eoumaal aan bet hoofd stond van a lands amblonarcn in eene provincie Zulk ten grooUci voorbeeld wekke op tot navolging J ak De N X Ci heeft de volgende ritierberiehten lieden avond ten 77s ur is de Maas alhier omstiecks halverwege de Boompjes losgeraakt Men schrijft uit Deventer vaa 17 Februari Het ije zit teedt over de gansohu rivier vast Boven en lenedeo de schipbrug zinkt het gs reeds gedeeltelgk weg Het water is sedert gisteren 7 centimeter gewassen De peilsehaal wg st 5 42 meter f A P Uit Katcrveer wordt van heden geseind UsrI en passage onveranderd 7 centim was vVaterhoogte 54 boven A P onder noodpeil 1 42 Meii meldt uit Ileleren van Ifi Februari Heden is het ijs uit den Bgn zonder eenig geweld weggedreven tot boven het Beokumscheveer waar men van avond omstreeks 7 ure driemaal schoot als sein dat het ijs daar i beweging is Het schijnt alzoo dat on e gevreeade vijand beducht voor de reusachtige bolwerken die wij cpwierpeii ont iii alle stilte gaat verlaten Uit Wijk by Duurstede wordt van 17 Februari geschreven Gisteren avond wa het water op nieuw 7 centiipeters gewasten het ij aan het Beusichemsche veer is gister doorgedreven en heeft zich aan de brug te Culemborg roorerr vasige et dat zich aldaar een ijsdnm heeft gevormd wjiardoor het te verklaren ia dat het water nieltegentiaande den val van hel water in d ii boven Ilhgn siceds wies De Uiterwaarden zijn Of nieuw geiuundeerd in de Boodvoet zit bet ijs nog vast er is een toestel voor het noodscin op den toren geplaatst en de schutbalkeu £ gn in de doorgangen bevestigd Overtocht zeer moeiigk Hel volgende wordt uit Bheneu gemeld van 16 Februari lieden morgen is hi t ijs in de riv cr bij ons dorp losgeraukl en aiig uam voorlgeschoveii Wy hebben nu blank vatei maar op eenigen aCstand bg Binjjerdcn ill nog o u vaste ysinassa die oo wel I spoedig ïoorbydryveii al jchikkig hebben f bo oiicis der ov riyde ge uo onheilen te betreuren en Iaat zich de wutersuuc met al ti onguublig anu icn mcdedinpera opgedaan wier opgaven op een enkel hoogcr bedrag na Trij wel racl elkander overeenIcnamen De hoogste insobrijter was de heer II Koog Jz van Aarlandcrveen voor eene som van fi Mi de langste de heer M Verheal van Utreelil Toor 19360 Jiinnen een tijdverloop van zes dagen tal bet bekeod z o wien het werk wordt gegund Volgens het Handelsblad verwacht men dat de garnizocnsverwisselingen op 1 Mei niet znllen doo gaan uit vrees vuor overbrenging der pokziekte door inilitaii en uit beümrtte steden naar gezonde plaatsen o a te Hoorti heeft men zich tot de bevoegde autoriteit gericht om de verwisseling met de troepen utt Utrecht niet te doen plaats hebben Mea meldt ons uit Tiel dd 13 Febr Heden is de pplder Heerewaarden iiigeloopen waardoor de geheeie dorpégfimeente Heerewaarden is overstroomd De circa 1000 inwoners zgu op dn zolders der huizen gevlucht In den nood die zeer groot moet zijn wordt voorloopig door de alhier gevestigde distrikts comUnissiie voor deil watervloed voorzien Misschien zuUeu de hulpbehoevende inwoners even als in 1861 hiei worden gehuisvct en verpleegd De kamer van koophandel eu fabrieken te Egsteu heeft dezer dagen een adres fian Z M den konÏDg ingezonden waarin de aandkchi gevestigd wordt qp de ongelukken die va i tyd tot tijd zoowe op de spoorwegen als in de fabrieke i voorvallen en meestal door de onkunde van den machioist worden veroorzaakt Xer voorkoming daarvan verzoekt de kamer Z M om wettelyke bepalingen vast te stellen waarby verboden wordt dat iemand eenig s oomtoestel zaf mog besturen t nzy IH j vooraf voldoende bevyzeo van bekwaamheid beeft gegeven Mén scbryft uit Woivegï vaii 12 Fehi Doof e n veeboudfif alhier zyu vieij biggen geleverd die dfe nooit gehoorde zwaarte hédden van 1564 halve kilo s waurvan de zwaarste 413 kflo woOg Ze brïcfal ngézaaiËulykdAU laiigrijkeiom v 8S6 2 opi Toen voor weinige maanden een gedielle der gemeente Berg Ahibucht op verzoek van somWige ledeil door het Ussikaal bestuur van Gouda kerkelijk bij de Hervgirmde gemeente te Snhoouhoven werd gevoegd efi bereiifVaardig door deze werd opgenomen dacht men niet aan de thans reeds ondervonden terfeüïstelfinp welke dóór ander leden wel vermoed werd redenen waarom zij aan het klassikaal bestuur verrochten niet bij de Hervormde gemeente van Schoonhoven te worden ingelijfd Bij de 17 Febr gehouden aanbesteding te Boskoop van het inrichten van een raadhuis secretarie post eu telegraafkaptoor en woning van den postdirecteur in bet bestaande oude school en bijgebouw zijd ingeicomen zes in chrijvingsbiljetten waarvan bei boogite was vanden heer Torkeo te Boskoop voor 59 50 en het laagste van den heer J Alphenuir te Vaddinxvcen voor ƒ 4458 De toestand ten gevolge van be booge water binnen dea Bosch ie aIlerbetreuieo aardiget in kelders troomt het binaea gelijk kleine watervallen een ieder ie druk in de weer om dien ongeocodigdeu gast den toegang tot zyn huis te outzeggeo geheeie buur en spunnm zamen om het builen haren omtrek te houden dat dikwijls mislukt zoo bezweek gister dorgeu een met veel zorg aangelegde dam aan de Diepstraat waardoor eenige honderden personen dier wgk op ellendige zolderljes hebben moeten vlucliteo Niettegenetaaod dezen droevigen en kawiservollen toestand doen zich nu en dan woudeTlJke scènes voor zoo ziet men bijv vrouwen met leuzenlaarzen zich oubeschroomd te water begeven dienstboden hangende op den rug van een of ander gedienstig persoon waarbij zulk een gedienstige geest soms de aardigheid heeft te zeggen zijpen last niet meer te kunnen torschen en dan dooil én oudig de vrouw of t meisje vnn zyn rug in het wale laat gigden hetgeen natuurlijk df lachspieren der onbarmhartige toeschouwers niet weinig opwekt mannen met twee ledige k iipjes onder de voeten ziet men bedaard door den plas wam leien terwijl jongens in groole tobben gezeten door de straten ren al het mogelijke aanwendende oii het evenwicht te bewaren dut niet zelden mislukt en dan volgt door oruslaun een nat pak giller morgen bad men een prai litig gedicht men zag een lijkverzorger mei den sieck op in grand tenue zijiie functie uitoefenen op twee hooge houten beeuen stellei die ongelukkelijk onder ijne are bceiieii uitgleden zoodat hij top en al onder air schei waardoor liet g icht minder prachtig ird Dat liirs Hikt onder den kommer den Inchlust o i In somn igr stralen i iot men schuilen Het ijs op de rivier voor Dordrecht is gisteren namiddag ten declc opgeruimd namelijk vnn het veer ann de Blauwpoort tol ann het einde der Kalkhaven ongeveer 200 meters boven de pijlers der spoorwegbrug Van daar tot aan het Mallegat zit het weder Hooger op voor de stod van de Walevest af 7it het gs met vakken Intusschcn zijn door deie gsbeneging een vijftal ducd alven van de spoorwegbrug vernield en wel twee boven het remmingwerk van de groole draaibrug en drie rond de overige pylers Ook lager uit nabij den molen de Zeelt is een duod alve van de gemeente door het ys omvergewerkt Er is geen drijfijs meer op de rivier voor Batb Men deelt o s bet volge de mede uit Zil Bc mei van Irt Febr Gelukkig kan ik u mededeelen dat de toestand van ijs en water niet zoo zorgelijk is als men algemeen heeft versprei i Wel is het water op de Maas van Kossem tot Pouderooien hooger geweest dan in 1861 en leerden de dyken daar niet zoo hoog als men meende maar direct gevaar was er niet Echter is het niet Ie ontkennen dat er langt de Mans krnchliii panning is noodig geweest op sommige gevaarlyke punten en dat bij stopping we een even erge doorbraak als in 1861 zouden gehad hebbin De gevolgen ouden echter veel minder betreurenswaardig yn geweest daar de nog zoo levendige herinnering aan die dagen alle voorzorgen had doen nemen en thans de binnendorpen half ontvolkt zgn daar alles met have en vee intijds naar de stad gekomen is De ijsbezetting geen ijs verslopping op de Waal is zoo sterk als bijna uiemand heugt zoodat bij ongunstige omstandigheden het gevaar werkelijk groot uu kunnen zyn maar alle omstandigheden werken tol nog toe mede Vooreerst is de stand op d Waal circa 1 el 10 Ned lager dan in 1881 en zijn de dijken langs die zyde in perfecten sti t ïweedcns valt het watef op den Eyu loorldure id en passeert water en gt ie elmatlg zonder dat er groot verschil in den waterspiegel waar te nemen is hetgeen bewijst dat er een verstopping is Trouwens is de rivier van hier tot Gorcum met zwaar ijs bezet Laatste Berichten E lO enCO 17 Febr De kamer van afgevaardigd n beeft besloten le discussie over het ontwerp beirtlfeiide de aan den l ius te verleenco waarborgen te verdagen tol den Islen Maart Het ollicieele orgaan bericht d t de koningin van Spanje ten gevolge van oiige teldlieid hnrfi is na ir Spanje niet heeft voortgezet en te Bordeaux 17 Febr De heeren Dufaure Grc vy Malleville itcl en Barihclemy de St Hilaire hebben in de Nationale Vergadering het volgende voorstel ingediend De heer Thiers zal worden benoemd tot chef van het uitvoerend gezag Hij staat onder de contréle van de Nationale Vergadering eu benoemt de ministers die hem znllen ter zgde staan Londen 17 Febr De Timet meldt uit Versailles van heden dat de Duilschers onherroepelijk besloten hebben hun intocht in Parijs te houden dat door hen gedurende de onderhandelingen over den vrede op militaire wg e zal wr nlen bezet Dat de koningin in hare troonrede geen woord van sympathie heeft ge iprakeii over het geluk datde Duiuchc wapens Zg hebben al de buitenwerken naar Pargs gekeerd en de batteryen zelfs nog versterkt Bordeaux 16 Febr De dagbladen maken eene rede bekend die door sommigen aan Victor Hugo door anderen ann Louis Blanc toegeschreven gisteren uitgesproken werd bg gelegenheid eener manifestatie In die rede wordt geprotesteerd tegen den afstand van den Elzas en Loiharingen Da Bepubliek wordt verder gezegd zal nimmer afstand van grondgebied onderteckenen De nationale vergailering wordt bewaakt door cavalerie en iiifa j ene Onder de vice presidenten bevinden iih twee Orleanisten iiamclyk de hccicn de Mallevillc en Viiet voorts een legitimist do heer Da y en een liberial Bonapartist de heer Martel Bordeaux n Febr De zitting der nationale vergadering was heden vrij stormachtig Een der redenaars sprekende van de afgevauriligden uit Pnrgs zeide ddt yy bevlekt zgn met het bloed van den burgeroorlog lly bezwoer hen hel hunne bij te dragen opilat de vrylieid van discussie niel belemmerd erd Op ver oek van den hier Kioquet is de verkie ing van i afgevaardigden van het departement der Si me goedgekeurd Ken lid der liiiker yde hief liieina dm kieet aan Leve dö rcpubliik Vor cheideiie algeva irdigdcn unl ocirddi u liioruji Oy uiuugl u hai iiiut als rechter