Goudsche Courant, zondag 19 februari 1871

i0 Till to rtscüstó N A AIMACHIN E S KLEERMAKERS NAAISTERS en ALLEN die zich op eone voordeelige wijze en gemakkelijke betaling van een NAAIMACHINE wensohen te voorzien adressoren zich met franco Brieven onder bovenstaand motto aan hot Bureau van dit blad iouda Druk vnn A Itriukinan m s opwerpen gij zijt slechts een fracti Er ontslond toen gedurende ecnigc minuten eent jrootc agitatie De rapporteur omtrent de vcrlM v iiigei in de llaule Marne las vervolgens een protest voor van den hr Gnyot Montpayroux tegen zijne oiinettige arrestatie Uc heer Marie wilde de handelingen van het bestuur gebrandmerkt tien De heer E Arngo verzocht de kamer nadrukkelyk geen votum in dien zin uit te brengen Hierop volgde een groot tumult De verkiei ingen in het departement der Boven Loire tijn geldig verklaard fierlijn 17 Febr De zitting van den landdag zal heden avond gesloten worden Londen 17 Febr in het lagerhuis heeft de heer Knfield namens de regeering verklanrd dut 7ij u niededceling had onlvdngcn van het plan der Pruisen om een triomfalcn iiuucbi c i i rljb is üo n en dat mitsdien geen stappen vun huur zgu uitgegaan om de Pruisen van zulk een voornemen af te brengen Het gerucht dat een tractaat gesloten zou zijn tuBscben Husland en Pruisen ia der Uegeering wel ter ooren gekomen maar zij beschouwt het niet als echt In den verderen loop ler zilling zeide de heer Herbert Jat het de plicht der Begeering is om in overeenstemming met andere neutrale Mogendheden tappen te doen bij Pruisen om het Ie bewegen van eiken eisch tot annexatie van Frausch grondgebied bg DuitschUnd nf te zien Sir Robert Peel veroordeelde de staatkunde van het guuveriiemeiit als zelfz uclitig eu strekkende om Engeland Ie isoleeren en in de schatting van Europa te doen daleu Hij verklaarde dut het tegenwoordig ministerie zeer impopulair naar buiten is De Pruisische staatkunde is volgens hem slechts op veroii tiag gericht leu slotte stelde hij eene ntolie voor om de politiek der regeering af te keuren De heer Cartw right sprak tegen als motie die hij onstaatkundig achtte en welke te ongelegener tijd gedaan was De heer Goldsmid ondersteunde het gouvernement dat zijns inziens al het mogelgkc had gedaan tot herstel des vredes Eene andere staatkunde zou algemeen afgekeurd zjjn De heer Horsman gaf hierop te kennen dat Frank ryk alleen schuldig is aao den oorlog eu verdient het daarom afkeuring De Duitschers hekben gelijk dat tü waarborgen eischen voor het behoud des vredes in de toekomst Versailles 17 Febr Ben 15 dezer is ook een wapenstilstaod gesloten voor de departementen CSte d Or du Doubs en Jura BesanQou en Auxoniie eu eeuige daarbij gelegene plaatsen bigreu door Fransche troepen bezet De heer Jules Favre is gisteren naar Bordeaux vertrokken Hg keert a s Maandag terug met afgevaardigden van de nationale vergadering om over den vrede te onderhandelen Burgerlijke Stand GEBOttkN 15 Febr Sijbrand Htnilnk oitdera S H vr D der Kraal en W J Jansea 16 Antbooius Jacubua ouden i K ZuqdvelJ en £ G Prou 8 OvcBLEUEN IS Febr P Boot 69 j J M vao der Vliet 66 j 16 A Ptiliseliberg l j D J de JouK 9 m A Wiltenburg Sm II J l bben 6 w W van Loon wed G Louwereiiburg 71 j 17 W Sloot 15 w H i tan Helden 28 j i Schouten S j 18 N Catel 11 d ADVERTENTIEN Bevallen van een Dochter A VAN VREUMINGEN VAN Wungaarden Gouda 17 Feb 1871 Tot onze innige droefheid overleed heden na een langdurig on smartvol lijden onzeeenige teerbeminde zoon HENDRIKUS JOHANNES in den jeugdigen leeftijd van ruim 23 jaren H J van HEULDEN S van HELDEN Soos Gouda 17 Februari 1871 pj ü t lieden overleed ons oeuigst kind JACOB in den ouderdom van ruim twee jaron Gouda J W SCHOUTEN 17 Febr 1871 A öCUüUTEI I Flentiioi Eenige kennügeving aan familie en hekenden Zaal RUNSTMLX in de Sociëteit ONS GENOEGEN Koninklijke Holi andsch £ Tooheelisten ouder directie van VALOIS JAHN PAUBEL ZONDAG 19 FEBRUARI 1871 DüK CÜSAIi M BM9 Drama in S Bedrijven naar het Frausch DAAUNA ZONDER BRUIDSCHAT Vaudeville in 1 BiJryf naar bet Fransch door C K H Sroon PAUZE NA HET VOORSÏUK Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen EERSTE RANG Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 75 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 25 24e Rang ƒ 0 60 3 = Rang 0 40 Het Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend Zaterdag 18 en Zondag 19 Febr van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats tt De ondergeteekende neemt bfl deze de vrflheid hare geëerde begunstigers mede te deelen dat haar koffijhuis op ZONDAG 19 FEBRUARIJ a s na de avonds 6 uur wegens part g gesloten is De Wed A van SOLINGB Een JONGMENSCH z ne bezigheden buiten huis hebbende zoekt met 1 Mei a s big fatsoenlijke Burgerlieden KOST en INWONING met VRIJE KAMER Franco brieven onder letter R bureau Goudsche Courant cderlaii lsclie Rouwvereeuiging gevestigd TE GOUDA Heeren aandeelhouders worden uitgenoodigd tot by woning der Algemeene Vergadering van aandeelhouders op DONDERDAG 2 MAART 1871 des namiddags ten 5 uur in het stationskoffijhuis van den Heer LAFBBER te Gouda HET BESTUUR Gouda 18 Febr 1871 Door een eenig Heer wordt met Mei e k by fiitsoenlgke lieden TE HUUR gevraagd een KAMER met ALCOVE of afzonaerlgke SLAAPPLAATS Adres onder letter S b de Boekhandelaars J VAN BENTUM EN ZOON te Gouda TE HUUR EEN 6EMEUBELEERDE KAMER met SLAAPKAMER hebbonde vrjjen opgang en een fraai uitzicht Adres uuiifranco brieven onder letter W by den Uitgever dezer Courant De ondergeteekenden berigten dat zij steeds in voorraad hebben eene groote coUecïie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende deze ve volcens teekeninaien waarrede de ondergeteekenden te ontbieden zyn op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 Het beste bewijs van de voortreffelijkheid mijner MALZTOI LETTE en BAD ZEEPEN is de algemeens bekendheid en het enorm wordend gebruik die zich dezelve in korten tijd hebben verworven Er is dan ook geene Zeep noch Fransche noch Duitsche die bij den billeken prgs zoo zeer aan de eiachen die men aan eene Toiletzeep stellen mag beantwoordt dan mvjne MALZZEEP Geheel vrg van minerale bestanddeelen is zg volkomen onschadel k doet de oogen niet aan verfijnt en verfraait de huid verwekt eenen witten jeugdigen tint in alle tfldperken des levens verwijdert van de huid alle onreinheden maakt ze fijn zacht en elastiek en is daardoor het beste middel tegen WINTERHANDEH terw l zg door hare rjjke Moutgehalte ten gunstigst op hel door zenuwzwakte ontstane beven der handen werkt Prijs 17V8 Ct 35 Ct en 50 Ct Dg 6 stuks 95 a ƒ 1 95 en f 2 76 Verkrijgbaar te Gouda bg J C van VkeuMiNGEN en de Wed A C Schouten te Woerden bg Henei J van den Beuq KüJSINOER Pastilles uit Aé zonten van de Rakocz te Kistingen van voor treffelgk werking tegen traagheid der spgsvertee rings orga nen be zwiiarlgke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek hamorrhoi en en neiging tot jicht en gcrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit een ht r Bakoczy bevat kost 50 ct Depots ie Gouda bg Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apoi ieken KON BEIER MINEll WATEE VERZENDING i4 AFKONDIGlNG 1 ra üii tal ti il il p 11 if if l = 11111 iiiijoiilHi i joij ïjjlJiMtïMi ieidiolei il m kW 1 1 m iiiWt r r Wlliip 1 llIK mI U l £ iuu lm lil k kWkIjIi mü jj m Ji KilUMinfililth i fjir in I k i KI i l n a m ifi iièiitaiitiiit iiikk i kW 1 1 m iiiWt jF j liii iiltoi KWK l raü jjriu 1 iHi i tóMi e iii i i aij ii li l liiéB li Wb li iaiiii I l aiii tóp iiiij y kiniiiéknUmmiitii ï ir W x mnnm v 9e M JMP iM fcl