Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1871

Ö 1871 Wociisiliig 22 Februari N 1014 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrleniieblad voor Gouda eo Omslreken Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VHIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEKDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommcrs YUP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave AFKONDIGING De BUEGBMEKSÏER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten l it door den Hand dier gemeeme in zyne Vergadering vnu den 7 Febr 1871 is astgesteld de volgende Verordening Politie Reglement voor de scholen in de gemeente GOUDA Art 1 Het is den oiidervvyzera en onderwijzeressen die ouder welken tilel ook aan het buufd ener school zijn gephmist verboden leerlingen u kweekelingen op hunne sciiool toe Ie laten uaarvun bun niet door eene schriftelijke verklaring van een genees of heelkundige gebleken is dat zij de natuurlijke kiodar iekle hebben gehad of dat de koepokinenting heeft plaats gehad Zij moeten zich die verklaringen vuur de toelating doen ter hand stellen ze van een rolgnammer voorzien en in een daartoe door het gemeentebestuur bestemd register dat op hunne aanvraag kosteloos verstrekt wordt onmiddelijk onder dat volgnommer inschrljvf n Zij hebbeu die verklaringen zoolang de leerling op de school blijft steeds in het schoollokaal voorhanden en geven wanneer dit verlangd wordt zoowel van het register als van de verklaringen inzage behalve aan den commissaris van politie op de Latijusche srhool aan curatoren op de Middelbare scholen aan de leden dtr commissie van loezigl op de Lagere en Bewiu leu aan de leden iler plaatselijke schoolcommissit Art ï Hei is den onderwijzers en onderwijzeressen in het vorige artikel bedoeld verboden op bnnui school aan leerlingen of kweekelingen toegang Ie Terleenen wanneer in de woningen waarin deze verblijf houden Hndtriiehte roodvonk maseleti aiiaiiicie cJioUta typhu of besmettelijke kedzkkte hcericht Eg het heerschen van deve ziekten in de woning van eenigen onderwgzer of onderwyzeres is het iiera of haar verboden in de school te komen j wanneer ïyne of hare woning met de school verbonden is en niet kan worden afgesloten wordt de school door hem of haar gesloten Art 3 Het is den onderwijzers en onderwijzeressen in art 1 bedoeld verboden ann leerlingen of kweekelingen lijdende aan hoofdseer op hunne esbool toegang te vcrleenen tenzij het uit eciie schriftelijke verklaring van eenen genees of heelkundige gebleken is dat de ziekts niet van besmettelijken aard is Ten aanzien vnn die verklaring rusten op hen dezelfde verpligtingen als in art 1 voor de verklaringen betrekkelijk de kinderziekte of koepokinenting ïijn voorgeschreven Art 4 Bij het in werking treden dezer verordening houden op te gelden De verordening van den 30 Maart 18f9 houileiide ren l olilieUegle ment op de scholen en ile daarin op den b Mei 18 53 en den 26 Febr 18 4 gebragtc wijzigingen Art 5 ïot het constateren van de overtredingen dezer verordening zijn ook bevoegd Op de Lalijnsche school de Curatoren Op de scholen van Middelliaar onderwijs de leden der omiiiiisit run tticsii t Op de l if cre iMi de lieHaarich len de ediii der riaaliilijl S liuutii iiimime Zy zijn bevoegd met in achtueming van de bepalingen der wet van 31 Aug 1853 SlaaisUad n 83 ten allen tijde ondauks de bewoners binnen te treden in de woningen der onderwijzers en in de schooUokaleu ten einde het vereischte onderzoek betrelTende de in achtneming der bepalingen dezer verordening in het werk te stellen Art 6 De overtredii en van art 1 2 en 3 dezer verordening worde gestraft met eene geldboete van 3 tot 15 Gulden eu gevangenisstraf van 1 tot drie dagen te zameo of afzonderlijk Zijnde de e verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun berigt van den 14 Febr 1871 in afschrift medegedeeld En ia hiti van afkondigintj geschied vaar iet behoort den 21 Felruarij 1871 De Secretaris De Burgemeester DKOOGLKKVKKPOHÏUIJN van BERGEN IJZENDOORN Bulicülandscli Overzicht De benoeming van den heer Grcvy tot voorzitter der nationale vergaderiug heeft te Parijs een goeden indruk gemaakt Men houdt dit voor een goed voorteeken van de handhaving der republiek in gematigden zin Vooral de benoeming van den heer Thiers tot hoofd van het uitvoerend bewind wcrdt algemeen toegejuicht en men is natuurlijk zeer benieuwd naar diens denkbeelden omtrent den toekomstigen regeeringsvorm Het ministerie is benoemd op den minister van linancicn na De namen geven grond tot de onderstelling dat de grijze Thiers gezind is om de republiek te handhaven Het zijn de heeren Ë Picard minister van binnenlandsche zaken Jules Favre buitenlaudscbe zaken Simon onderwijs Dufaure justitie generaal Leflo oorlog Pothüan mari ie de Larcy openbare werken liet aantal afgevaardigden dat te Bordeaux gearriveerd ia bedraagt thans 600 In de comités woonden gisteren ïersoheidene generaals de zitting bij o a de generaal Chanzy Hij verklaarde dat een defcusieve oorlog met succes voortgezet kan worden Militaire maatregelen werden ook heden voor het gebouw der natioualc vergadering genomen Behalve Eugeland heeft ook Oostenrijk onmiddellijk de nieuwe Fransche regeering erkend Omtrent den toekorastigen regeeringsvorm vau Frankrijk bevat het conservatief orgaai la Province te Bordeaux verschijnende een betoog waarin het tol de conclusie komt dat daar het monarchaal beginsel zijn prestige begint te vi rlie en en toch Frankrijk nog niet bepaald republikeiiiscli is een middelweg gekozen moet worden La Province stelt oor om voor tien jaren het presidentschap der republiek op te dragen aan den hertog van Aum ile Na verloop van die licu jaren zou de natie kunnen geroepen worden om te beslissen of zij de republiek deGiiitief nil behouden dan wel de erfelijke monarchie wil invoeren De constituante in Frankrijk zal waarschijnlijk eene commissie benoemen mt hiuir midden cm met den heer Jules l avrc ich Jl uuid if naar het lluilsoh hoofdkwartier Ie begeven ter ondcrhaiultliiig over de vrciltsvoorwaarden Het beleefd vcrzutk van Kn gelaud om die vredesvoorwanrden te mogen vernemen is door den heer rop Bismarck afgewezen Intusschen ia de wapenstilstand uitgestrekt tot de departementen de la CAte d Or du Jur ea du Doubs De Fransche bevolkingen dier streken zullen daarvan echter weinig voordeel hebben daar de IJuitsche kommandeerende ofBcieren van den wapenstilstand gebruik maken om de meest buitensporige oorlogsschattingeu te heffen met bedreiging van bombardement of wegvoering van de autoriteiten als gijzelaars Zelfs is als zoodanig naar men uit HaVre meldt in eene kleine gemeente niet ver van die stad eene dame grondeigenares aldaar wegens nietvoldoening der oorlogsschatting in die gemeente door de Pruisische troepen weggevoerd De Nord Ueutscke Mig Zeitung zegt dat het pr sidcutschiip van een prins uit het huis van Orieana in Frankrijk aan de eene zijde den nauwelijks aangenomen staatsvorm in gevaar zou brengen van te wnrden omvergeworpen en aan de andere zgdeeene verzoening tusschcu Frankrijk eu Duitschlimd onmogelijk zou maken daar de familie Orleans bekend is als hoogst vynndig jegens Duitschland Omtrent de vredcsvoorwaarden nog niets oflicieol bekend Een protest tegen de annextitie van de NoordOostelyke streken van Kraukrijk door haar afgevaardigden onderteekend eu door Keiler ter vergadering ingeleid werd met warmte ontvangen ea hei betoog van den spreker dat een vrede door afstand van grondgebied gekocht geen duurzame vrede kon zijn werd luid toegejuicht Echter begreep de vergadering wijselijk dut eeue behandeling van dat onderwerp aldaar niet raadzaam was en het protest behoorde verzonden te worden aan de mannen dia met de Duitsche regeering over de vredesvoorwaarden zouden hebben te onderhandelen Zulleu die voorwaarden gunstig en voor Frankrijk aannemelyk zijn Ziedaar eene vraag die a a de overzgde van het kaïia il In het Kngelsohe lagerhuis een onderwerp van h l debat nitmaakie en aanleiding gaf dat doch slechts door ea paar leden de in de conservatieve Eugelsche pers legen het kabinet Gladstone Gr invil e geslingerde beschuldigingen werden herhaald De minister Gladstone verdedigde met kalmte en klem de houding der regeering Ig wees aan dat op dit oogenb ik vooral de tusschenkomst der neutrale mogendheden door geen der beide oorlogvoerenden verlangd werd eu ook Onnoodig was Eerst wanneer de door Piuis o gestelde voorwaarden voor Frankrijk volstrekt onaannemelijk waren zou er aanleiding zijn om langs vreedzamea weg tusscheiikomst aan te bieden Echter scheen de Britsche premier alle vertrouwen op Duitschlands grootmoedigheid nog niei erloren te hebben De motie tot afkeuring van de houding der regeeriiig werd m het uut oord van den minister ingetrokken De Duitsche bondsraad zal aaiist Maandag ziju eerste vergadering houden Voor de hijceiiroeping van den rijksdag worden verschillende daüen genoemd men spreekt van den 13 en 10 Maart Do aansluiting van de cloricalen die vroeger s eedt met de liberalen stemden bij de uud causervatie en geeft nog altijd veel te spreken en te schrijven Da liberalen verwijten ilcii ulir inionlaneii dat zij belioiideiis hunne kerkelijke belaiigeii sieeds voorgeven Icgciiüvcr de kic crs met de liberalen iii te stemincii