Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1871

tl iLiiaoï üerarda 1 HeBrious ds lluigd If ontvrP = 6 IumImW vrecm L itoi brslag eoomea iidiscfc lie roo en e k n du ver ioht On jn Birtgcbraoht post i I regeer ig om iien tc elijli te bevorJl e8taa om eene lemen i e werlt e n oi ef ock in orwe lianleg op er regiiring oot eeue hoofd of i 3el lava p It van der l enieui N H Ithniscli school te poorwe n in NeJe waar eu het looa l verkeer poonvj gen uilfii explii i geil eiitet b j wijza ion Itiimen en luiige knrt anhter boen ein lengte tl nde irovincien It ïutk imp en Uit Ifi zame 76 KM uuwari n Ter id Suei Draglea Iarde erg Coe 1 lo 3 KM Iiiiizei 42KM Arasteilam doojf Gouda liohoouho ilirmeh s G rail iellevoe Heineu ip udrfcht Blok iriuoheiiAeperen en A fiersfoort Dieren Terborg lein AapjfenTiel KMj loerinoiil Weerl ga de M as GravB ïr esbeek M K M ik lleuslcn Wuu ld i berg Ifaalwijk l i il SltknborgeH n M9 CM dii i elbprg Does11 K M iijke wenen wordt voorbeiiid waar lp jspeclu zijn ven rhg ann den mill de pr leven met Jiiiiiig var hot ijs te ei Nioiiwe Merwede 111 het vnlgende i do of ralermijn V Ml pcilrui 62 of Il ïvak in de Mer 1 metc uit den ijii op mderlinge i nde ale on in do len gevolge del V ariiipii HMi regellïiprjjeilfrltB kon h Hir do d a sprolie 11 omboot ü de tor I iiiiiiig aiiifgevangen i i p et He lorpelevïn a ii meter Het springen der torpnlo s geschiedde gcregchl van beneden stroomopwaurts De uitwerking der torpedo s was in het algemeen zoodanig dat de galen die er gevormd werden eene afmeting van 10 tot 18 meter behalen en er vrij aauzieulijkc scheuren oulstonden Het verslag eindigt aldus Tot dusverre zijn alzoo de aangewende middelen ter ijsopruiniiiig met een boven verwachting gunstig resultaat bekroond Te Utrecht heeft zich definitief geconstitueerd het comité tpt welks oprichting de gezamcnlyke weerbaarheids besturen hebben besluttin De naam zal zyn Uirechtsch comité lot bevordering van belangstelling iu de weerboa hcid In de laatste vergadering van de nfd Waard en Groed der HoU Maatschappij voor T vidi is met hel oog op de wel der niaaisch ippij verbiedende dat eene afd zelve handelend optreed J een tweetal leden gekozen met last een adres aan den minister van binuenl zaken aan te bieden waarin zou verzocht worden zoo spoedig mogelijk de wet van 20 luli 1870 weder iu werking te doen treden d i met hek nfronkeu van long ick vee voort te paan Tel einde aan dat adres zooveel mogelijk publiciteit Ie geven hebben de stellers daarvan het in de Furm Ct medegedeeld en ilaaibij alle veehouders oitgeuoodigd hunne pogingen te steunen door of het adres te leekenen óf een iu dcnzelfden geest aan Z Kx aan te bieden De rundveestapel in Nederland op uit Deo 1869 bestaande uit 1 401 001 stuks wordt geschat op een waarde van niet minder dau ƒ 180 148 600 Iu Friesland werd het meeste ruiuhie aangelroffeu nl 209 377 daarna in Zuid Holland 206 146 stuks in de andere provinciën als volgt Jroningen 96 197 Drenthe 63 887 Overijssel 121 790 üelderlr d 174 430 Utrecht 81 SSÜ Noord Holland 145Ji09 Zeeland 64 20 Noord lirabaud 177 895 en LimIfUrg 79 273 Onlangs werd te 5odt aven aarbesteed het maken der gebouwen voor een stoomgemaal ten behoeve van den Meije polder groot 708 bunders Van de 17 inschrijvers was de laagste de heer M üudfried voor 10 737 De Staats Courant bevat de volgende rivierbe richten Was l j duim onder noodpeil Vul Vul Keulen 10 voet 1 duim Goritichmi 3 34 meter 0 4 5 meter Wevkeniam 2 49 meter onder noodpeil 0 29 meter Blank water Paulou uahoeve voorin 6 u SO m 2 33 meter j AP Val 0 25 meter Blank water Kup tan t Eiland 1 90 meter + AP Val 0 08 meter Open water Scheepvaart her at Sliedrecht 2 05 meter onder noodpeil Val 0 30 me er U jden morgen 7 u 30 ra het ijs in beweging en doordrijvende DoTdrecId 2 15 meter f AP Voor deze stad blank water bchai in de Oude Maas beneden bet Mallegal In de Nooru i njfijs Grebbe 5 00 meter ondei noodpeil Val O 10 meier Vulembory 3 iO meter ou er noodpeil Val 0 82 meter Blank waicr Vreesvijk 3 05 meier onde noodpeil Val 1 09 meter Blank water IJe hoven eu benedenwaarts opgeruimd Scheepvaart hcrsleld Filmen 3 25 meter onder noodpeil Val 1 09 meter Blank water Overtocht geregeld ook voor rijtuigen Weinig drijfijs Schoonhoreu 3 45 nieler onder noodpeil Val 1 23 peter Blank walci van boven lot Krimpen met eenig roomijs dijken goed scheepvaart hersteld Alblasserdnm 2 82 meier onder noodpeil Val 0 27 meter Gisteren avcnd hel ijs v n het iii g niet geheel opgebioken gedeelte der Pelzer op eruimd Thans over een tiende der rivierbreedte drijfiji Gisteren is de buitengewone riiicreorrespondentie langs de Maas van C u vk lOt s Bosch eu heden wordt die in de 2de inspectie opj ebeven Koloniën OOST Wij lezen in het Butai 29 December Naar wij een gei al voorgedaan d hel Indisch l ger een e met welk duel is ons te komen Door do goed hier ter slede hebben de dagen de draden daarvan brieven in een vr enid di schept 11 iliior ii n idl i n en er in geslaiigil de I N D I È iaasch llanilvhhlad veini nu ii heeft zich weder il vreemde militaiien van niplot liiliini gesmeid om met bekend in opsland Ie irouw van een ZvMt er mililaiii nnlorilcileii drzcr in handen gekregen eenige Icct gc chreven zijn nmler dal dialed m iclilig is ir iaiera Ie ontdekken en üiiscliailelijk te maken liet complot had vortakkiiigeu Ie ellevrcdcn Clieribou en wellicht andere plaatsen de raddraaiers Buitcnzorg een veertiental Zwitsers ijn in hechtenis gcnoincn Man zegt dat zij Oudejaarsavond of NicuHJaarsilag tot de uitvoering hunner pliiunen Lepaakl hadden Den 30 sten December liep te Batavia het gerucht dat een telegram zoude ontvangen zijn bij dellegecring berichteude de oorlogsverklaring doorKngeland Nederland en België aan Pruisen terzake van de inbezitneming door deze laatste mogendheid van het Groothertogdom Luxemburg 31 December Wat wij vreesden is gesohied De ordona ntieu en het besluit van 10 September 1870 SUh u 121 4 ir i endi het l i nrder Preanger Eegcnlschappen dir bestemd waren opden Istcn Januari 1871 in werking te treden entot de voorbereiding waarvau het lid in den raadvan NederUndschlndie de heer O van Kees vergezeld van den Controleur der Isic klasse bij delaudelgke inkomsten eu cultures den heer Ë D Lcvyssohn Normau reeds gcdureude ongeveer driemaanden in het gemelde gewest is werkzaam gewecbt zijn bij eene ordonnantie en een besluit van 29 Deo openbaar gemaakt in de Javaansche Courant van 30 Deo 1870 voor onbejiimlJeii tijd geschorst Alles zal met den In Januari 1871 blijven op d n ouden voet tot dat een ander GouveriieurGe neraiil de machtiging ontvangt oiu wanneer de voor de beoogde hervorming noodigc uitgaven door de wetgevende macht in Nederland zullen zijn ingewilligd de j eschorUt en builcii uitvosring gestelde maatregelen in het leven terug te roepen InderJaad droevig is het einde van hel jaar 1870 eu wg bedekken met scliaamte onze aangezichten waar wij op betoon van moed en veerkracht in het jagen naar een goed doel prijs stellende in de uitoefeitinp van lut yezag dikwijls iets ontdekken dat gelijkt naar een goochelipel en in de handelingen onzer dusgcnoeindo öYaatenan ics vaak terugvinden wat niet veel meer geldt dan hel werk van onhezonneM en ondeugende kinderen 4 Januari De lelegraadijn naar Europa werdheden te twaalf uren voor het algemeen opengesteld De directie der handelsvereeniging alhier heeft onmiddellijk daarvan gebruik gemaakt om den haiideisland in Nederland met de opening der directetelegrafische gemeenschap tusschen Java en Nederland geluk Ie wenschen Laatste Berichten Londen 20 Febr Ilut huwelijk van Prinses Louise is vastgesteld op 21 Ma irt De Tinms deelt op grond van den Moniieur de Versailles mede dat van de Duitsche zijde verdere verleiigiiig van den wapenstilstand voor de Duitsche armee nadeelig wordt geacht en dat Duitschland be dolen is den oorlog voort te etten wanneer er voor het verledene geene vergoeding en voor de tockcinst geene waarborgen worden gegeven Duilschland moei vooral aandringen op die waarborger elke het zich kan verschaffen door Parijs Ie bezeti ten De uitvoer van levensmiddelen uit Versaillen is verboden De conferentie is het eens om de Zwarte zee open te stellen voor de oorlog chepen van alle nalieii en de Porie Ie machtigen om in de Dardanellen alle gewapende schepen behalve llussische en Kumeuisclie loo te laten Rusland heeft hiertegen getn bezwaar doch Turkije aarzelt die bepaling aan Ie nemen De Porto acht het ook voor zich een bezwaar dat eene mogendheid meer dan twee oorlogsoheppn op den Donau zou mogen hebben en meent legen elke expeditie naar die rivier te moeten protesteicn De Times heeft een telegrafisch bericht uit Parijs ontvangen gsdateerd van gisteren volgens hetwelk de politie in de oproerige wijken nasporingen doet naar wapens en handgranaten waarvan er reeds vele in beslag zijn genomen De autoriteiten vreezen voor eene onaangename ilemonstralie tegen keizer Wilhelm en graaf von Bismarck ingeval de Duiischers Pargs binnenrukken De Duitsche prefect te Si Üenis beeft aldaar een schatting vr n 800 000 fr geéischt BordOB UX 19 Februari De heer Thiers heeft in de Nationale Vergadering verklaard dat aan den oorlog een eiude moet komen ten einde aan hel land de rust te schenken waaraan hel zoo groole behoefte heeft maar de vredesondeiliandelingen zullen nicttcniii mei moed gevoerd wonlen en de vrede zal alleen dan Horden geleekend wanneer hij Frankrijk niet tot schande verstrekt Hij deelde voorts mede dat de algemcenc en gemeeiileradeii door midililvan nieuwe verkiezingen zullen worden saniengcstelJ Hij veroordeelde hel dal men over conslitulionccle vraagstidken diseiis sieerde op het oogcnblik waarop de vijand in het land is Hij deed een beroep op de inedowcrkiiig der crgadcring in het bchuig des lands Jules Favrc hc t voorgoslelk dat de Vergadering eene commissie van vijftien leden zal benoemen die zich naar Parys zullen begeven ora er aanhoudend in contact Ie zijn mei heu die over den vrede zullen onderhandelen Kcne ooinmissie zal dan aan de Vergadering vau den loop der ondorhandelingen rapport uitbrengen De heer Thiers heeft voorgesteld om de zittingen der Vergadering voor den duur der vredesonderbandetingen te verdagen Bordeaux 19 Febr Tot leden der commisBie welke te Parijs zal deelnemen aan de vredesonderhandelingen zijn benoemd de heeren Benoit Dazzy Delymernc Desseilligay Victor Ie Franc Laurent Dil pe rt Ic o Gi a B hdLiiy Sc Allaire de Paladines admirifal Boure Lemury Obatbie Vitet admiraal Saisscl Gambetia vroeg of de commissie een werkdadig aandeel zal nemen aan de onderhandelingen over den vrede en zoodoende op de latere beslissing der vergadering zal vooruiiloopen Do heer Simon antwoordde dal de heer Thiers en de regeering niet verstaan dat de benoeming van deze cornmissie eenigszins de oontrSls die aao de vergadering slaat zou tekort doen De commissie zal slichis de balrekking tusschen de onderhandelaars te ersailles en de vergadering te Bordeaux onderhouden De heer Gambetia verklaarde dat hij voldaan was De heeren Thiers ard en Favre vertrekken heden avond naar Parij RijSSel 20 Febr Het gerucht dal het Noorden van Pas de Calais neutraal zal worden verklaard ten einde Parijs van levensmiddelen te kunnen voorzien indien de oorlog mocht wordeu hervat vindt geen geloof Naar men zegt ia aan Si Quentin eene nieuwe oorlogs chatling ophelegd van wee niillioen francs De saraenslelling an het kabinet üeeft den begten indruk gemaakt De Mcho du Nord kenri haar goed omdat zij aan tegenovergestelde meeningen bevrediging scheukt zonder van het republikbinsch beginsel afvallig te worden Pari jS 19 Febr De Messager de Paris zegt dal er oli i rs zijn welke geene politieke parlij kan brengen zonder zich voor altijd te bederven en daaronder knnneii afstand van grondgebied en geldelijke offers behooren De Pruisen gaan met het hellen van rci iiiaiues in de omstreken van Parijs voort Dezer dagen namen zij den maire van Ohautillv gev iiigen omdat hij de 15 000 frs der reijuisities niet betalen kon VersailIOS 20 Febr Van de 12 millioen die aan het departement Oise als oorlogsschatting zijn opgelegd is voor 10 millioen en van de aan Dieppe opgelegde oorlogsschatting is voor 2 3 uitstel verleend De uitwisseling van krijgsgevangenenis ophanden Ie Parijs is het rnslig iiOndOIl 20 Febr In hel lagerhuis verklaarde Gladslone naar aanleiding van Buchauan s zeggen da hij geloofde il il UnsUnil herziening der verdragen belrcIlenJe de Zwarte Zee zou viagen dat hij he ni C weiisohelijk achltr de op deze zaak belrekking hebbende dépêches openbaar Ie maken daar zij confidentieel waren Tevens deelde üadstone mede dal de regeeriiig van hel bewind der vereenigde staten geen aanzoek had gekregen om de Britsohe koloniën in Amerika Ie verkuopeii l Q E Z O N D EJ fVaardc Redacteur Vergun mij door middel uwer courant de aandacht van alle helaiigslellenden Ie vestigen op eene onlangs uitgekomen inicressanic brochure van den geneesheer Vos te Breukelen Uilgave van Gebrs van der Post te Utiechl waarij de schrijver als resultaat eener 87 jarige ondervinding beweert en met feilen aantoont dal ile pokken kunnen geweerd worden en tevens de muldeli u a 111 de hand geeft om dien gevaarlijken vijand te bestrijden Schrijvers betoog is van te meer waarde omdat hij zijne 37 jarige praktijk over een tal van 3000 zielen sleeds alleen uitoefende en daardoor in de gelegenheid was de cunirule over de vaccinatie en rovaccinatie zoo zuiver mogelijk Ie houden Uit de waarneiniiigeii door sclir in zijne langdurige praktijk opged i iii en roet vele voorbeelden in die hrocliiiie gesM ifd komt die geneesheer lot de volgende ijcvulg n kkii geii Kiiiderpokkc kunn eu worden geneiid wanneer Igdens het vooikonieii van de eerste poklijders de geneesheer voor zooveel mogelijk ieder vaccineert die ook maar i n do vcrto iu cenig contact knndc komen met den lijder of diens fiimilie Volgens hem H dt zoker ste algemeeno niaalregcl om de besmeliing en veri pri iding der pokken te vuurkomen alleen de e algcmcciie Ine l iiJ