Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1871

DIJ JlK De voortreffelfke uitkomsten welke iet gebruik der Schmi ltsche Anti Rheumatische WaldwolVVatten ü 25 en 50 et het pak Denneuniialdcn OIie a 40 en 80 et de flesch aan deinende lijder van Jicht en Bheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeef beproefd waren de bgzundere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijjen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde WaldwolGezond heids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidtsche BORSTBONliONS a SO et de Joo zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaanwde Borst enj KIKFERNADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofüpyn zwakheid der hoofJzenuwen bet uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Wnldwol Artikelcn volgens prijscourant Hoofd Agent voor Ncdcrl ind M J C HAM Utrecht Te aOLIU Mej de Wed BOSMAN En verdure Depfll op de gebruiksimnwij ingcn Aanvraag om DKI ÓT bij M J C HAM Utrecht NAAÏMAJ HINES KLEERMAKERS NAAISTERS en ALLEN diu ith oj ceno voorili digi wü c cii giMiiaKkdijke betaling van een NAAIMACHINE wpn sclieu tu vonr ion adresscroii ich inet m i i Itncveii indcr boMMistiuuid iiinllii miii liet Biirwin vnii dit bind passing van de vaccinatie telken jarr met ccne tydige lierhaliup bij hel op nieuw vorschynen der kinderpokken Het eenige wekere middel vaardoor deze worden voorkomen is volgens zgne ervaring de koepokinenting Om echter deze zoozeer gewenschte algemeeoe toepassing der koepokinenting vaccinatie D revnccinatie te verkrijgen acht schryver noodig 1 dat in elke gemeente bij politie verordening bepaald worde dat getne kindereu op de school worden toegelaten dan tegen overlegging van bewijs van inenling en 2 dat de geneesheer die de ineotiog doel van gemeentewege voor vacciuatii van mingegoeden worde bezoldigd Schrgver geeft voorts een belangrijk overzicht zijner waarnemingen ten gevolde van jaarlijksche inenting over de verschillende jaren waarin de pokken het ij ij o i l k g t j ci ij epidemisch algemeen heerschend ten zijnent oorkwamen in de nde ta M co eo Tfi co cc oo t oo n tu io tx ia a 1 s g co os os CQ 1 1 03 V CC CO co t u co o o 3 B a 8 1 s C4 t t O U3 I 00 r l rH C i H r t CO O o ia 1 a w oo CO t Cr 00 CD CD Uj o ia 00 s M 2 O O ïD O U3 co i 1 O O C3 O O O H rH a lil i t t r 00 r t rH r l O i 1 CO CO n rH t rH u3 1 O O to 04 00 C4 f SO CO f 00 o f 1 ii 1 i 1 1 1 co e4 co lo to oï Th o in ï o OO 00 co co CD OO QO 1 Zit daar waarde Redactenr een kort resumé van die belangrgke brochure Mo e zy in veler handen komen en bij de toeneming ü r pokziekte in deze stnd en hare omstreIceo menigfen aanmoedigen om die treurige kwaal krachtig te helpen besiryden Oouda De Uwe 19 Febr 1871 Mr 1 J SNEL Burgerlijke Stand GsaouEN 17 Febr Stcrentje ouders A J vao Lume en A Koetzier Maria Geertruitta ouders D G van OviBirDÉN 18 Febr J van der Laan 78 j 19 H van Zolphen 60 j 20 A Lakerveld 8 m J StreeSand 3 j A Hornis 8 m D M A Verlcgh 1 j ADVERTENTIES i Heden overleed ons cenigst kind JACOB in den ouderdom van ruim twee jaren GcuDA J W SCHOUTEN 17 Febr 1871 A SCHOUïEN Flbnïbop Eenige kennisgeving aan familie en oehenden Men verlangt tegen primo MEI een bekwaam Broodbak kci skiiecht van de Pr G Brieven franco doch liefst in persoon bjj C KASBERGEN Broodbakker te Gouderak en liunno werking Brochures gratin verkrijgliaar te Gouda bij J C van Vukuminoen en de Wed A C Ri iioiitkn te Woerden bji Ifij J v Meu vraagt TE HUUR om later TE KOOi EN een Brood cii BeschullbakkerlJ Opgave van HUUR en KOOPPRIJS wordt ingewacht onder letU r W bjj den Boekhandelaar A Bbïnkman te Gomla HAAaTlIEOPHÏLEJLUIl Getuigschrift voor Haargroei Daar Pomades eeer schadelyk zyn waardoor ik overtuigd ben mjjn Hoofdhaar er mede te hebben verstikt zoo heb ik mgn toevlugt genomen om de AMÉRICAN BALSEM van Prof MiNDON aan te wenden en met dat gevolg dat ik myn Hoofdhaar weder terug bekomen heb Aangezien ik als Doctor mijne Landgenooten van dienst wil zijn zoo kan ik dezen Balsem voor uitval van Haar Roos en voor de Toilettafel wezentlyk aanbevelen Ameterdam 1871 Get Doctor P L BOURÉE Op franco aanvraag te bekomen hg den eenigeu THEOPHILE St Nicolaasstraat 403 te Amsterdam 2 de Flacon I BEKROOND M 1865 i O P O E T O I IKILVEKEN MED VILLEg Belang I l tl STE KLASSfc i Dl uk van A liriiikiiitiii I iiuill Alplien h VAROSSIEAIJ k Z Soskoop J OOÜDKADE Harmelm W i KUKVERS Ha erait ou le Mcj J JAARKEUKEN Mont otnt i A JACOIU Ondewaltr J van ÜEFhAND De Heer D vaii MINDEIV hoopt aanstaanden VRIJDAG d n 24 dezer vour het laatst te verknopen Don Ilecre J G POPP pract Tandmeester Waonen stad Bognei asse n 2 liet is rajj oen aanger ime pligt overeenkomstig do waarheid te getuigen dat ik mij door het gebruik van hjt ECHTE ANATHERIN MÜNDWATER van zijne heilzame weldadige werking op het tandvleesch en de tanden overtuigd heb Doordrongen van een gevoel van dankbaarheid kan ik niet nalaten dit weldadig middel aan allu Ijjders uit echte belanglooze overtuiging ten sterkste aan te bevelen Hoogachtend FRANS ISIDOR PROSCHKO Doctor in de regten en in de philosophio K K Staatsambtenaar Te verkrijgen te GoiiJa bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 128 te Rotterdam bg P E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkel te s llage bij J li F C Snabilié apoth j te Leyden by E Noordijk te Utrechl bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim fe C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Aan de BIJZONDERE SCHOOL in de Groenendaal wordt eene Onderwijzeres gevraagd bekwaam om de Meisjes s avonds van 4 6 uur in vrouwelyke handwerken onderrigt te geven Reflecterende gelieve zich met franco brief ba den Secretaria C van EEUWEN Turfmarkt aan te melden I BEKROOND I 1867 I i PABUS i § BBnONZEN MEDAILLE Jt h fmreiidvee H NADERMAN Ito firilam Wed P iie KOSTER S Mt II Wed WOLFF en ZOOX o l l 11 Gcb PFENNING ll uiiDii i c A DE WILDE IJauhhtii J B MOLLE e r i g t anjesclii lfli Kif8 t ldiehm j ii l llli liM l l P ileimimW al uiiiiifM iiP i f 4 i jil hi iMtililiiii aitn ki tleèÊfm iniwiiiiiiMpinfitiii iii irfi ii iiiiiilffii M élfm mmi ÉkMtf lÉiijl ii aiU ilHfdn mMet t m m pw wiiiintaiiiiiiwilBnaJs iityi k k kfé mi Mwjja f wW was w fM It naak wil Kf k y i Aiiii r it T itó L ft SJ t i ii s lift mmbmmmBHmUM iiilfiüSiilii