Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1871

CS a Via VJIMMM Vrijdag 24 Februari 1871 N 1015 GOUDSCHE COURANT Meuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één um dos namiddags op den dag der uitgave if XDEIV len 24 dezer loupen Tandmeester se n 2 iiligt overeengi n dat ik mj Ite ANATHE leilzaiue welbch en de tanden van dankbaar l seldadig middel aglooze overtui PROSGHKO de philoaophie abtenaar Schenk winkelier Rotterdam by F Schippere jn C 1 ge bij J L F C luordijk j te Utrecht bij F van Wind udewater by T J D bg A Wolff lOOLindeGroe eres leisjes s aTonda handwerken on met franco brief iïWEN Turfmarkt 17 r s DAIllE S t natische Waldwol l n dnizende lyderg liiddelen te vergeeft oende bewijiea der Waldwol Gczond tiische aaDdoeuiDgen Borst enz boofd eauwen het P MAN 5TER 1 I ZOON an een NAAI ii blad De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie mKu nden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De VOOBZITTEB van don lliud der Gemeente Gouda brengt Ier openbare kennis dat aan de kiezers in deze gemeente rijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van een lid voor den Gemeenteraad en dat wanneer fcnig kie er ijn stembrieije vecloren of er geeu BOgt hebben ontvangen hij zich tot bekoniiug daarvan ter Plaatselijke Secretarie ral kunnen vervoegen dai de inlevering iler slembnerjes zal aanvangen op den 38 Februarij aanslaande des morgens ten negen en eindigru des nnroiildags ten vier ure in het gebouw genaamd AkII kt Leci d t het slembrirfje schriftelijk ingevuld door den kieper in persoon iii ile stembus moe gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk vun het Gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefjr in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden ange ezen dut het briefje niet onderteekeud mag zijn en geen andere briefjes omvatten of daaraau opzetteiyk zijn vastgehecht GoüüA den 23 Februari 71 De Burgemeester voornoemd VAN BEltlJia IJZLNÜOOUN Een stem uu België over de Arbelders qiiaestle De staten van de Belgische provincie Brabant djn in don loop der vorige week geopend door den gouverneur die by deze gelegenheid eene merkwaardige rede hield over de verbetering van het lot der arbeiders De heer Dubois Thorn verhiefeerst een waarschuwende stem tegen de radicale en eenzijdige begrippen die luon geopperd heeft theoriën welke al het bestaande bedreigen en openlijk zonder omwegen eene maatschappelijke revolutie prediken De arbeiders zeide hij hebben niemand zal hun dit betv isten het recht van vergadering en vereeniging om hunne belangen te bespreken en de vreedzame middelen op te sporen om huil toestand te verbeteren zij hebben dit recht en het is zelfs wenscUclijk dat zij er gebruik van maken Discussie binnen de grenzen der wet en overigens rij kan niet anders dan nuttig zijn Zij doet tegenspraak geboren worden roept lieilzame reactie te voorschijn en ontneemt alle bedriegelyke verleiding aan vele denkbeelden en stelsels waarvan ü de onmogelykheid aantoont die zonder haar niet oii zyii opgeiii ikt Miiar de begeerli klicul des volks oiiwekki ii door herseiistliiminige vooruit zichten straatrumoer aanblazen door hevige uitdrukkingen te kort te doeu san de vrijheid van arbeid door geweld en Wreiging dit zyn misdadige buitensporigheden die de maatschappelyke orde in gevaar breflgen de openbare rust verstoren de beweging dw ugverheid verlamt en vooral nadeel doen aan hen die men voorgeeft te willan verdedigMj en dienen Vervolgens overgaande tot eene vergelijking van den hedendaagschea werkman met dien van voor 25 jaren wijst de redenaar op den verbazenden vooruitgang die tea voordeele der werklieden heeft plaats gehad Om die voorwaartsche beweging voort te zetten heeft de maatschappij vooral twee groote plichten te vervullen jegens de arbeidersklasse zij is haar onderwijs en vrijheid van arbeid verschuldigd Laten we eerlijk zijn zeide de gouverneur aan het slot zjjner rede de moderne maatschappij is niet in zoo gt ote mate schuldig als de meer of minder invloedrijke organen der werklieden ons willen diets maken zjj verdient de harde woorden niet waarmede men haar overlaadt integendeel De eeuwenheugeude onrechtvaardigheden van het verledene herstellende heeft zij door de versj iding van onderricht en de verwijdering van de laatste boeien der nijverheid alle wegen geopend alle betrekkingen toegankelijk gemaakt voor verstand en arbeid Tegenwoordig zijn de werklieden geen lijfeigenen meer geen eenvoudige werktuigen of zwaite dieren die in de aarde wroeten De arbeider onzer dagen is een inensch en wat rechten betreft met allen gelijk Overvloedige voorbeelden zijn er van werklieden die voortgekomen uit het volk alleen door eigen inspanning zich geplaatst hebben op de bovenste sporten van den maatschappelijken ladder Wij hebben slechts om ons 1 oen te zien Maur om slc i een enkelen niu i te noemen dien ik in net buitenland ga zoeken wijs ik op Richard obden lid van het Engclsche parlement den voornaanihteu en roemujken bewerker van ie groote hervorming welke do betrekk gen in de economische ereld heelt veranderd Deze is ecrsl bediende geweest in een winkel van katoenen stollen na zijn jeugd doorgebnulit te hebben met het hoeden van vee De maatsdiappij heeft ziili reclitvuiirdig ge ADVERTENTÏËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel luecr 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomuiera VIJP CENTEN toond jegens de arbeiders Nu staat het aau de arbeiders m te willen Laten zij zich niet laten verblinden door onmogelijke hersenschimmen door bedriegelijke theoriën gelykende op de dwaallichtjes die den reiziger het spoor byster maken en hem in moerassen doen belanden Laten zij in zich zelven de Toorwaal den zoeken tot verbetering van hun lot Arbeid spaarzaamheid daar ligt hun plicht ook de welvaart en de vooruitgang Maar bovenal laten zij met vuur het onderwijs aangrijpen dat hun zoo mild wordt aangeboden zoo ruiu sthoots onder hun bereik gebracht wordt Laten zij gaan ja ylen naar de scholen de bibliotheken de voordrachten en cursussen Onderwijs is het werktuig dat werktuigen maakt Een uitstekend schrijver heeft juist gezegd De groote zaak is de menschon te verlichten en te ontwikkeleu alles byna alles loopt bjj slot van rekening uit op een qusestie van opvoeding BUITENLAND BuiteDlaiidscli Ov zictit Eeu ondankbaar uerk is hel ilc iiansen van oorlog en vrede te berekenen uaiit de geruchten z n zoo wisselvallig dal er geen sluiit op te m iki n is e Ttmes meldde gi icreii cl it de unpenslilstand verlengd zou worden lot I Mcuirl en heden dat het vooruitzicht zoo goul is dat de vrede ophanden kan wurdcii beschouwd Maar anderen z n niet zoo opiimistisch In hel publiek h mdhaven beide partgen hun sumdpunt De Fr iiischen willen niet van afstand van grondgebied hooien en lüsmarck blijft bij ijii vournemeii urn niel de minste inmenging van on ijilige mogeiiilhedcn te dulden Het is evenncl duidelijk d it ineii zich niet altoos op dat st indpunt kun hiindh ivcii mn ir dat een van beiile door den drang der omstandigheden cal toegeven Hel voorstel van den heer Favre om eene commieau van afgovii irdigilen Ie benoemen belast met het volgen lier oinlerhiinddingen te Parijs is aiingenomin en de lirnocniing ge chieil DeheerGambelta achtte ich verplicht ccuige inlichtingen te vragen omtrcnl den uerkkring ilier cummissieeii du prcii cn haier he ui gdheiil en vrueg eer terecht of IJ een werk iiain ueel aan de oiiilerhiindeliiig 7ou iionien pii of luirc roed of alkmnug in eenigop iclit voor de eons UimiiUi verbindend on ijii De heer iainioii giif eene j eriibl8lil ee e verkltring en bi loogde dut ilc comiiiHsie sleclil bolemil wat om uU e ne soort van Uisvetini rioon tnhseheii de ondl rh iudil iars Ie Ver iiillei en do vergadering lo liordiaiix op Ie treden m lar de regeering er mol ami il ulil op riiiigi rlei ij e ie reelilen dercoiisli tuanlc Ie virkorlen I i hei ren I liien l ie ird en Favrc ijn Zoiidii II weder ii iar l injs verlrukkeii il