Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1871

Juiliii il iitiipi i i i Miln II ilii l h v l lllllMl i 1 1 M iJ ï 11 U U m dl i mr j i p HèièliMl Mo l Jgdlflll lll ll l fl i f t n I j f 1 L l luM IV liordc iux liced de hoer icrm iiri orn bliilragowoou orediel voor oorlog Irn br n e vnn 101 millioen voorgeslidd ten oinde liot deficit op den dienst 1870 71 Ie dekken Hij verlangt dat de controle voor de stuatsuilgaveu Toort ian bij de oonatituante zul berusten in dier voege dat tot alle uitgaven haro toestemming wordt vcrciacht Er mI eene cnquóiu nanr de militaire hulpbroaneo van Frankrijk worden ingesteld De benoemde coasmissien zullen rapport hebben uit te brengen over den toestand van de militaire krnchten te land en Ier zee over de linanriiii spoorwegen gewone wegen rivieren kanalen posterijen en telegrafen in d door dén vijand bezette departement n alsmcJc uver he ji i ji nd he f T den handel van Frankrijk De Pruisische landdagaleden hebben zich na de sluiting der zitting gehaast Uerlijn te verlaten om In hun districten werkziiam te zijn voor de verkietlngen voor den Diiits hen rijksdag De vraag naar vrede of oorlog houdt echter de gemoederen nog ïoozeer bezig dal men meer let op de gebeurtenisBen in Frankrijk dan op de condidateu voor den rijksdag Men wijst op het protest van de Elzassers en Lotharingers in de nationale vergadering als het overtuigendst bewijs dat de Duitschers zich niet hebben bemoeid mei de verkiezingen Verder vreest men lat de redevoeringen in het Kngelsche parlement by de Franschen het denkbeeld weder zullen doen oprijzen dat zg nog iels to hopen hebben van vreemde interventie Pruisen echter zoo verzekert men 13 vaat besloten elke iiitervenlie af te wijzen Da korte termijn van verlenging van den unpen tand moet mede een gevolg zijn van het streven van Bismarck urn zich tegen interventie te vrijwaren en zoo 8 oedig mogelijk tol een einde te komen De Nord DtuUehe Allgenteine Zei ung verklaart bij het bespreken der vredesvoorviaarden dat graaf vou Bismarck geen staatkunde doordrijft die hem perBoonlgke bevrediging scheukt maar een politiek die overeenkomt met de belangen van het Duitsche Tolk Dit li zóó waar dat vou Bismarck morgen de impopulairste man van Duitschland zou zijn als bg geen gevolg gaf aan de politiek van het Duitsche Tolk die het rechtmatig verlangt uadat het zoo vele offers gebracht beeft en bereid is nieuwe offers te brengen F R A N K R IJ K Het volgende dieiie als staaltje hoe het in de Fransche vergaderingen zelfs onder de benardste omstandigheden soms toegaat liet tooneel is de 1 zitting der uat vergadering in den schouwburg te Bordeaux Garibaldi cat op een der achterste banken van het parterre Toen hij den schouwburg binneukwum werd hij door het publiek luide toegejuicht Daar men hem had gezegd dat tegen zijn toelating als lid bezwaren zouden geopperd worden had Lg den voorzitter een klein briefje doen toekomen waarin hy verklaarde dat hg ofschoon in verschillende departementen gekozen het in de tegenwoordige omstandighedcu raadzaam oordeelde dut mandaat niet te aanvaarden De voorlezing vuu dat briefje erd iu stilte aangehoord Terwijl de voorzitter de namen voorlas ran de afgevaardigden die de 15 bnreelen der afdeelingen zouden uitmaken kwam de heer Ttiicrs binnen en nam plaats tnsscheu Jules Simon en Arago Ook een priester wuarschgulijk in Bretagne gekozen kwam zyn plaats in de kamer bezeuen Toen de namen afgelezen waren en de president volgens sommigen althans de vergadering reeds geslolen had zag men Garibaldi naar de tribune gaan De neer Esquiros fgev voor Marseille riep uit i G iribaldi heeft reeds eeuigen Igd geleden het woord gevraagd laat hem spreken Daarop volgde een onAtnimig tooneel Luide kreten Laat Garibaldi spreken werden door even luide van Geen Garib ildi Geen Italiaan I Laat hem zijn mond houden I beantwoord Het publiek op de tribunes koos partg voor Garibaldi en eenige nationale garden riepen Het is een schande 1 die mannen zijn verkocht 1 Een mtin met een langen grgzen baard riep van de bovenste galerij Gg meerderheid van het plalteUnd luister naar de rtein van ds steden Te midden Tan do hevigste verwarring dekte de president zich en gaf order de tribunes te duen oiilruiiuen Terwgl men daarmee be ig was trok ook Garibaldi ziob terug en zoowel de leden als het publiek verlieten gelijktijdig het gebouw Toen Garibaldi builen kwam presenteerde de natioualc garde het geweer voor hem De heur Thiers in lievigou toorn vrucg den oRicier waarom dat geschiedde Omdat hij generaal Garibaldi is en nfgeva irdigdj Ilij is gekomen om FranUijk te helpen lig is de cenigc generaal die een rriiisiaehe vhiK geiioinin heeft Tucii Garibaldi 111 zijn rijtuig slapte met den gu neranl liordone en tivec niljndiinlcn werd liem door de üiitolüare raeiiigle oen buhillereude ovatie gebracht Hij stond op 111 het rijtuig zooJat iedereen hem kon zien in zijn welbekende houding en met zijn niet minder bekciiilcn grij eii overj is over het rooilu hemd en den brecdgeranden hoed het nobel gelaat overschaduwd Hij sprak slechts een enkel woord i hij was naor Frankrgk gekomen om voor de republiek te strijdeu hij zou zich gelukkig geacht hebben het republikeinsche Frankrgk op eenigerlei wijs te dieuen maar zijn zending was nu uit en hij ging naar Caprera terug Uit duizend duizend monden der nationale garden en des volks weergalmde het Leve Garibaldi I leve de republiek I en door diezelfde duizenden c c ttcrd be Cribaldi hel Hotel de Nantes waar hij nog een nacht zou doorbrengen ENGELAND Verleden Donderdag was de bruidsohnl van prinses Louise opnieuw een punt van behandeling in het huis der gemeenten en wel naar aanleidingvan de stemming die gevraagd was over het gedeelte daarvan in vast goed ii 30 000 p 3 De oppositie werd geleid door deu heer Taylor die zich daarbij voornamelijk grondde op het feit dat wijl prinses Louiso haar voornemen had te kennen gegeven om zich vaii Ue boeien van het koningschap te ontslaan en in het gewone burgerlijke leven te treden bij welke handeling zij de sympathie des volks had verworven die boeien nu ook niet langer verguld behoefden Ie worden Het voorstel van Gladstone werd met warmte ondersteund door de n heer Disraeli sir Bobert Peel echter verklaarde dat het een onslaatkundig huwelijk was en constateerde dat er onder de arbeidende klasse van Lancashire en Staffordshire groote oppositie tegen den bruidschat bestond Daarna ging het huis over tot de stemming waarbij 850 leden lich voor en 1 tegen het voorstel verklaarden een resultaat dat door sommigen met toejuiching door zeer velen met gelach werd begroet BINNENLAND Gouda 23 Febbuaw De verjaardag van Z M den koning is evenals iu andere steden ook alhier op de gebrijiiieii ke wijze gevierd door het uitsteken van vhggen i bespelen van bet cariUon en het houden eener rrade Des avonds was er een luisterrijk bul op ue sociëteit de lluuoie Maandagavond gaven dt onderotücieren van het garni uen een assaut afgewisseld door muziek pautoniiue athlelische standen eu besloten met eene comedie in de groote zaal der sociëteit Ons Genoegeu dat lot aller genoegen afliep Vooral de alliletische staudeu trokken zeer de oplettendheid Gisteren is een zeer oppassend tuinman B bezig met snoeien door het breken van een boomtak van den ladder gevallen hij stootte roet het achterhoofd legen een muur zoo hevig dat hij ondanks onmiddellgk verleende geneeskundige hulp na twee uren bezweek Gisteravond is door het muziekkorps der dienst doeiida schutterij alhier eene serenade met fakkellicht giibraeht voor de woning van den kapitein luitenant ter zee den heer VV K van Gennep aan den Fluwelen singel i lhier ter gelegenheid van diens beiioeiolng tot ridder Ier orde van den Nederlandscben leeuw Vele officieren van genoemde schutterij en van het ga nizoen benevens eene menigte andce autoriteiten begaven zich ten huize van genoemilen heer om ZE I geiukweuschen met die benoeming aan te b edeii terwijl zich ten massa menschen voor diens woning bewogen om getuigen vun dit hulde bigk Ie zjii Na afloop dezer serenade begaven zich de muziekanien naar de sociëteit alwaar zg feestclgk onthaald werdtn Aan de tweed kamer der staten generaal zijn toegezonden wetsontwerpen 1 tot verinderiogder grenzen van de gemeenten Zevenhuizen llillegersberg Capelle eu Nieuwerkerk aan deu Ysel en Kralingen eu 2 tot onteigening ten behoeve van het bedijken verdiepen en ver eden van het Buiskooldiep onderde gemeente Beei a Tot toelichting van het eerste ontwerp wordt o a gezegd dat de urderei de voltooiing van de drouginaking der kleine plassen in Schicland eene verdnidelgking noodig maakt van de gren en der gemeenten l6tvenhuizen llillegersberg Capelle en Nieuvtcrkein aan den IJssel en Kralingen ten eiiulo de pcreeelen behoorende tot die droOKmakiii wanneer de e gelijk waarschijnlijk is in den onier van 1 71 lol stand gekomen al ijn kudasliiiul kuuncu worden iiigedueld Het scheer der repeering toe dat de natuurlyko weg is elk der betrokken geintcuten miu of meer het elfde gebied als voor de droogmaking te laten behouden De zoak der pokkenbcstrijding is Maandagmiddag en avond door deu Uotterdamschen gemeenteraad weder behandeld Ten slotte is besloteu met 22 tegen 10 stemmen dat de inenting voor bet onderwijzend personeel en de leerlingen op alle dus ook bijzondere scholen verplicht zal z jn en met 16 tegen 15 stemmen dat de besmette woningen door een zichtbaar teeken zullen gekenmerkt worden Aan B en W is behalve het crediet van 1000 nog een crediet van ƒ 3Ü00 voor buitengewone uit n ten govolcp der epidero toegestaan en hot vaccinatie genootschap heeft 300ü verhooging zijner subsidie gevraagi Tevens is een nog niet in gebruik genomen door de stad gekochte school tot succnrsaal van bet ziekenhuis voor herstelleude poklijders ingericht Te Brielle hebben B en VV zich een gezondheidscommissie van 3 leden ter zijde gesteld de vaccine is er ook voor bijzondere scholen verplicht gemaakt desinfeciie van ingebrachte goederen in de bank van leeiiing is er bevolen de godsdienstleeraars zijn er verzocht om van den predikstoel de vooroordrelen tegen de vaccine te bestrijden en op verzoek van de commissie heeft de arts van Opdorp zich bereid verklaard te vaccineeren zonder andere retributie dan een geheel vrgwillige bedrage in een bus voor arme poklgders Er zijn te Brielle oog slechts 3 gevallen van pokziekte waargenomen Een vergelgkend examen vau aspiranten naar de betrekking van surnumerair bij de maatschappij tot exploitatie der staats spoorwegeu zal op Dins i g 21 Maart worden gehouden De candidalen moeten niet jonger dan IS en niet ouder dan 86 jaar zijn Zij die ais eurr imerairs toegelaten zgn doen na 3 maanden een tweede examen over die rakken van den spoorwegdienst waarbij zü gedurende dien tijd zijn werkzaam geweest na voldoende aflegging waarvan zij op een bezoldiging van ƒ 4U0 als 3 klerk bg de maatschappij worden aangesteld Men schrijft nilGroningenaan liet VtreMschDaghl Naar men verzekert zal het landhuiiihoudkundig congres t welk in dezen zomer hier wordt gehouden zeer belangrijk zijn en zullen de Gr ingers r veel moeite en geld aan ten koste leggen om te luooen dat in hunne provincie theorie en praclijk wat dm landbouw betreft in harmonie leven Er moet zelfs sprake zijn geweest om de tentoonstelling sa vee eens internationale te doen zijn en zoo niet alleen tot eene markt te makcu van vee dat door fraaie vormen het oog boeit maar o V tot eene leerschool waarin de Undman kan n aan op welke hoogte zich de veeteelt in andera landen met name in Engeland eu Zwitserlsuu bevindt en hoe het vetmesten en de melkerjj de meeste voordeden kunnen afwerpen l it alles mag men voorspellen dat het ophanden zijnde congres iu enkele opzichten van den gewonen gang zal afwijken en dat is ook wenschelgk om er nieuw leven in te brengen Misschien zou aan de veetentoonstellingen eene van honden verbonden kunnen worden evenals plaats bad te Londen in 1862 Men had de exemplaren meer dan duizend in getal daar tentoongesteld in 62 klassen verdeeld eu voor ruim ƒ 10 000 aan prijzen uitgeloofd Door een aantal ingezetenen van Deventer is een adres ingezonden aan den minister van financiën waarvan tevens afdrukken zijn verzonden aan de leden van de beide kamers der staten f eneraal houdende verzoek om de palenthelasting af te schaffen en de inkomslen beinsting daarvoor in de plaats te stellen dewijl het recht van patft is eene belasting op sommige inkomsten en dan nog wel op die welke door arbeid en nijverheid verkregen worden welke belasting is onbillijk en met alle gezonde denkbeelden van staathuishoudkunde strijdig moet geacht worden Van Ond Vossemeer gingen dezer dagen twee personen over het broze ijs naar St Philipsland De ijs cholsen kwamen in beweging en beide werden met den Siroom medegevoerd De een viel weldra door het ijs en verdween in de diepte de andere echter kwam behouden aan wal na elf uren in de duisternis rondgezworven te hebben Zaterdag middernacht verlieten 300 studenten te Leiden met etelmuziek hun sociëteit De kastelein is zoogenaamd doodverklaard Er is besloten deze plaats lan bgeenkomst uietmeerte bezoeken voor de kastelein vertrokken is De gezamenlijke fabrikanten van Almelo hebben zich tot den minister van koloniën gewend om op te komen tegen het adres door de Tweutsche Ver U Jgdifiil miim i ii1 f 1 wil Wniliptó Iwiil isé a k Jl 1 11111 td id é lil 4 fit j j i ic ia mmi ii rrtfi i nMfci t I M mi t iu tj lm it Mil niiw imtelWiibf pil il Mm tol nttf JnMim W It muil mm rt ink fe P n i lll d l 11 i