Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1871

l3 ik 1 elk liei clfde ge L Aouden gefietnleraad llutec ni6 2 or t oilder 11 du ook en r t 16 tcriinren door Li M rdeD let V ƒ 1000 ItengC oDe uitl ratn en het Irhoo ingzU i log n t in geIte iihool tot erstelltude pokIn geondheidi lil I vaccine lichtfemnakt de nuk van Puslleeaara ziJD vooDonlrelen b ve loek van orp zi bereid hdere iretributie In eenlbut voor Ie üof liechti 3 iraute naar de I latiotiippij tot ril Üini De rt ididalea oodi dan 86 j loegellteu lün xBioeDiiover dia u irbyeu gedu t na iDldoenda j iping in 400 ptden eingeateld Vt echtêlhDa0U ilmi8h 4idkundig kr wonl gehou le toningeri i$tc Icigen om I iiieorittaen pnic iiarmoie leven Jest oa de tenlli anale iMe doen In rkt I mnkcu Jüog bc it manr Ie ludpan kao leicelt n andere 1 Zwitieland be belkerg e meeste lai het ophanden lai denngewoneu Itenichrülc om uhien tou aan nuiiden verhon bad t Londen 1 meer un dui in 6 klassen 1 11 prifeen uit Devenlir is een Ir van luancien Ier ondci unn de genetaal hou af l schaffen Kir in ie plaats ui ut it ene be an no wel op ld verkrigcn wor iiii t all ezoiide slrijijg muet ilaiien woe per liihpsliid De oil beid werdeu vii weldra Pi l te dl andere elf uiiu in de eii iOO ttulenlen ta II 11 De Insiclein 19 besDicn ilc e Al mei poweni om op lweiu ihe Vcr hebben e be ockci voor de ocniging tot bcvonloiiiig van Nijvcrlioid on llnndd tot den minister gericht waarbij up gelijkstelling van invoerrechten van 1 Jan 187S af werd anugedrongen Zij beweren dut do verccniging ten onrcchie legt het gevoelen vnn de mfcrdcrheid der voornaaniste TwoniBcbe fabrikanten uit te drukken en zij geeft verschillende bewezen op waarom de katoennijverbeid met sloom nog niet kan concurreeren met Engeland waar de katoenen stapelartikelen 7 oowel hier ala in Kugeland vervaardigd steeds goedkooper dan hier te lande te verkregen zijn De adressanten verzoeken om een beschermend recht van 6 pCt op den invoer van manufacturen van Nederlaudschen oorsprong in Indië te behouden totdat het onze ngverheid mogelijk zal zyn met die van het buiten aiiu unou iccren Koloniën O O S T I N Dl Ë Over geheel Java waren de regens gedurende do laatste dagen overvloedig enkele rivieren traden na eu dan builen hare oevers bruggen werden door den snellen stroom weggeslagen de gemeenschnp daardoor belemmerd of voor laiigcrcn of korlereii tyd geheel gestremd Behalve de daardoor veroortaakt wordende schade ondervindt men ook het daaruit voortvloeiend ongerief dat de poaleu zeer ongeregeld en steeds Ie laat aankomen Het reeds zoo dikwerf door overstroomingen zwaar geteisterde Samarang had ook nu weder i a belangrgk deel in deze bezoekingen Behalve dat vele kampougs onder water gezet werden drong het water op vele plaatsen zoowel in als buiten de stad de huizen der Ëuropeesche bewoners binnen De onvermijdelijke gevolgen dezer overstroomingen zullen ook ditmaal naar nen vreest niet uitblijven Ongetwgfeld zul len later hardnekkige koortseu weder menig slachtoffer eisohen Uit Bxndjermasin wordt aan de Soerab C gemeld dat de kruiskotter n 9 op de hoogte van Koeley met man en muis is vergaan op één persoon na Behalve de geheele bemanning was ook de mngai ijnmeesler lrr kolenmijn Or lllje N sau J Th de Atjuino het slnchlolter van dut ongeluk l Ziehier het oordeel van tsvec Indische bladen over hel nieuwe minibterie Het JBütaviaaich JlanJehblad zegt o a het volgende Thorbeoke de medeschepper der liberale beweging in Nederllititi ten behoeve van Indlü de btrijdcr voor de vaststelling bij de wet van verschillende koloniale onderwerpen ter zijde gestaan door van Basse wiens politieke gevoelens omtrent het koloniaal beheer bekend tijn i or zyne medewerking aan het Indisch tydtohrifi en den steun aan den afge reden minister gegeven kunnen ti we zouden bijna eggen iullen indië een grooten stap roorwaart biengen Kn dat te meer daar hun werkkring thnns gemakkeli iker is dan dit vroeger het geval zoode geweest zgn Met de Waal als voorlooper n na de aanneming van de agrarische wtt en de suikerregeling deze struikelblokkeu voor verschillende ministeriën gedurende de laatste tien jaren knunea ze thans geleidelijk voortgaan En dal zulle ze Ofschoon de heer van Bosse in de zitting vau de tweede kamer van 13 Juni 1868 geïnterpelleerd over het door hem in het tijdschrift van N I geschrevene zcide dat Jat tijne particuliere mceningvn waren waaruit men jeen gemlgtrekkingen kon ma ien vowr zijne handelingen ah minister geloovcn wij niet dat hg zijne overtuiging verloochenen rel Oesteund of liever voorgegaan door een man d Thorbecke kan zijn bestuur met anders dun wezenlijk liberaal zijn Met bigdschap begroeien we hem dan ook als minister van kolonii n Het algemeen overzicht van het Nieuw Bataviaasch llandeUblad luidt aldus Wie ecuigcrmate met deslemming in Indio beKind is zal mi t onze verklaring instemmen dat de overgroote meerderheid weinig Ingenumi n is met de optreding van een derde ministerie ïhorbecke waarvan ontegenzeglijk de zwakste zijde is dat geen mnn met de koloui a van nnbg bekend een portefeuille heeft willen aannemen De houding van den hor Thorbecke tegenover Indié doet geenerlei heil van zijn bestuur verwachten Opnieuw vraagt men zich af voor hoeveel tijd gaan wg een tijdperk van ttiltland te gemoel Oat is toch de beteekenis die men aan de opircding van het nieuwe kabinet hecht Het leven van volkeren is langer dan dat van de en of genen die een rol op siauikundig terrein vervuil dat is echler geen tuldoeiidc Iruostgrond voor zoovele belangen die siceds en MiuJI rcinre blijven De tegenwoordige tocsliiiul in Nederland bewijst met den dag dal het bestuur vnn In x meer losgemaakt moet wonlen van de parnjw elingen en pcrtouiihjkc anibitiin in het moederlanil Lnl ie kolomen itijii daarvan te lang de speelbal Laatste Berichten Parijs 21 Vebr In hel Jouniiil Officiel wordt gemeld del de heeren Thiers Jules Fiivre en Krnest l iciird gisteren alhier zijn gearriveerd De heer Vavre geeft onmiddellgk na zijn aankomst den heer v Bismarck geschreven dat de heer Thiers heden te Versailles zal komen om met hem te confereereii Thiers zal alléén naar Versailles vertrekken Men hoopt dat men het omtrent de hoofdpunten reeds in de eerste bgeenkomst zal eens worden en dat het vredestractaat Zaterdag a s van de nationale vergadering te Bordeaux zal kunnen worden medegedeelil LuUutiu i Fcbi jL e xtmes meldt uit Konstantinopel dat de Porie het nieuwe Fransche gouvernement heeft erkend Volgens de Daily News wordt de inscheping der troepen van generaal Faidhcrbe te Djiinkerken voortgezet Hunne pl tats van bestemming is Cherbourg Naar luid van Igdingen uit Parijs is er sprake van het verplaatsen van den zetel der regeering naar Tours of naar Blois maar de meening dat het daartoe komen zal vindt neli ig geloof Nadat de vrede geteekeud zal zijn zal de zitting der nationale vergadering verdaagd worden en zal de vertgenwoordiging later te Parijs byeenkomen De geiier al ïronhu heeft zich in een brief tegen den intocht der Duilschers te Parijs verklaard Hij geeft verder den rnad om de poorten van Pargs te sluiten L iat de vijand w dan maar met zijne kanonnen openen zegt hij sir hij er wil binnenkomen De Daily Telegraph bericht uit Madrid dat de koningin gevaarlgk ziek ligt aan het roodvonk Zg heeft om de laatste sacramenten evraagd Haar toestand wordt als hopeloos beschouwd Verscheidene personen verdaekt van sehuldig Ie zijn aan den moordaanslag op len minister Zorilla zijn gearresteerd Bordeaux 2 1 Febr De Gazette de Trance zegt dat eene dépcchc van den heer Thiers recht geeft om te denken dat de nationale vergadering Donderdag n 8 bijeen zal komen om Ie beraaddagen over mededieüngen die hij Thiers haar zal doen toekomen Hel Journal de Bordeaux zegt zonder reserve Ie durven vcrkliren dat de vrede als geteekend kan worden beschouwd Volgens berichten van personen die uit Pargj komen eu geacht kunnen worden goed op de huogte te zijn moet thans nog slechts onderhandeld worden over de som die £ ankrgk als oorlagsveigacding zal betalen De qnsssiie betretfenile den afstaiid v in grondgebied is reeds voor goed ten eNide gebracht en wel iu een voor Frankrijk gunstiger zin dan meu verwachi had De eer e i beUiigeia van Frmikrijk zoudeu voldoende beschermd i gii Bordeaux 21 Febr Heden zal de heer Thiers door den Duitschen keizer in een bgzonder gehoor te Versailles ontvangen worden Versailles 22 iVhr lengevolge van de onderhandelingen die gisteren plaats hadden tu chen den heer Thiers en den heer von Bisma k te midden waarvan de laatste zich reiiige malen naar den kei er begaf is de wapenstilstand met twee dagen da is lot Zondag avund verlengd RiJ8S0l 22 Febr Het ger icht was hier ter beur e rspr id dat rii viede geteekend is Als hoofilwar rde zou vnstj 3leld zijn dat de Elzas Lolhariii c en Franci amilé ncutranl grondgebied verklaai I worden Intu hcn is officieel niets daarvan bekend Men gaat voort met het inschepen van troepen naar Duinkerken Berlijn 2 Febr Dn Provincial Oorrespondens egt dat de rijksregeering de vrrdesvoorwaarüen beeftbeperkt tot het meest onvermijdelijke Voor deFransclie onderhandelaars blgfl derhalve niets overdan een snel besluit te nemen Ds r b j het sluitenvan den wapenstilstand de eischen van Duitschland in hoofdzaak reeds werden aangenomenbestaat de mogelijkheid dat hg voor eenigedagen zal worden verlengd ten einde tot een eindresultaat t komen In het vertrouwen dat deonderhandelingen tot een goede nitkomst zullenleiden heeft de Begeeriug de vertegenwoordigersder ZuidDuilsche Stalen uilgenoodigd naar Versailles Ie komen Men kan dan ook het sluiten van den vrede tegeiL de volgende week te gemootzien Kopenhagen 22 Febr Berichten uit Frederiehshafen melden dat een orkaan het vaarwater Van het ijs zuiverde lilt de Groolc Belt is het ijs ten lecle verdwenen liet stoomvaartuig J yeu bracht de brieven en passagiers over Parijs 21 Febr lle bladen juichen de rede die Thiers hei ft gehouden tol verdediging van do vryheid toe Die rede bevestigt het voornemen van Thiers ora op lojale wg e zouder ccnigc uevcngcdachtc de republiek Ie vestigen De ledril der commissie om Ie onderhandelen over den vrede zijn heden naar Versailles vertrokken j zij werden vergezeld door den heer Thiers Men vleit zich met een goed rcsulaat Volgens het Journal de Paris zou de oorlogain demniteit 500 millioen thaler bedragen De beurs was beter gestemd De 3 pCt rente sloot 51 9B leening 53 30 Credit foncier 987 Lyon Spoorw Aand Ri5 j Orleans dito 790 Noorder dito 990 Oostenrijk 780 Lombarden 373 Italië B7 90 Brussel 2a Febr Het Journal de BruxelU weerspreekt de berichten van de Echo du Parlement betrekkelijk de waarschijnlijke aftreding van den minister Kervyii de Iieil i hv en e onderhanuelingen die tusschen het hof te Bome en sommiteilen der Katholieke parlij in België zouden worden gevoerd om den heiligen steel naar België over te brengen In str gd met hetgeen de Echo du Parletnent gemeld heeft is de graaf van Chambord Brussel niet gepasseerd INGEZONDEN De liberale Kiezers en de GemeeiiteraadsVerkiezing Mijnheer de Redacteur Vergun mij een enkel woord in uw blad Ie zeggen over de laatste verkiezing voor den raad waarvan de herstemming nog moet geschieden in verband met de houding der liberale kiezers Tk betreur die houding ten zeerste Wat is er geschied Op eene vergadering der lib kieavereen die zooals de meeste niet pleitte voor de overgioote belangstelling van de leden In de publieke zaak werd met groote meerderheid tol caudidaat verkozen de heer C Messemaker Wat nu natuurlgker dan dal de afwezige leden die door hun absentie zelve bewezen geen roorkeur te hebb jn zich neerlegden bij die keuze en die allhans niet i genwerkten Waartoe dient anders een kiesvereeiiiging Daar komen de belangstellenden zich met elka ider verstaan eu kiezen uit de voorgedragen ingezetenen hem die hun het verkicslijksl vooikomt Wel is men en dit is een heilzame bepaliiip niet gehouden den candidaat der vereeiiiging te sicmmen maar die eenigszins politiek doorzicht heeft ziet duidelgk in dat men het crediet dei vereeiii ag ondermgnl als men den gestelden candiilaat openlgk gaat tegenwerken Die niet voor deu gestelden candidaat is onthoudt zicb van de stemming en beveelt hem andereu niet aan verder gaat h j niet Langs dien weg alleen kan een vereeoiging invloed krggen eu het crediet is hg dergelgke akeo een onmisbaar vereischte Elkeen die in de minderheid gebleven is moet ieti van zgn persoonlgke inzichten opolferen om tot een eauigszins noemenswaard resultaat te geraken Maar wat is er na geschied vraag ik nogmaals De heer Post Drost is niet eens genoemd op de vergadering der liberale kie ers Mgnheer de redacteur I Gaarne wil ik u uwe verzekering aannemen dat deze heer liberaal is zie Goudsche Crt n 1012 maar ik constateer toch iet feit dat hij geen lid is der liberale vereeniging en dat zijn verdiensten zoo groot zgn dat op eene vergadering van ongeveer 20 kie ers die allerlei mogelijke en onmogelgke candidalen voonlroegen nieinaml op de gedachte kwam zijn naam Ie noemen Eerst na ie e vergadering schgnt een deraf e ige lerleii die siclligniet uitmunt door een helderen politieken blik op de ongelukkige gtdiichie pikomen te zijn om een tegenuandideat te stellen Waarom Niet omdat hij een zooveel beteren candidaat wist want dan ware hij wel met zgn man ter vergadering gekomen Ik kan geen andere reden vermoeden dan antipathie tegen den heer Messemaker waarschijnlijk steunende op dezelfde gronden waarop ik dien heer verscheiden malen lieb hoorcn bestrijden op gronden ontleend aan de particuliere zaken en de godsdienstige gevoelens van dien candidaat die niets Ier zake doen Eü mea is ov ijn Goudsch in t geniep gaan werken ia het resultaat was dal men de zelfvoldoening had zgn candidaat meer stemmen te bezorgen dan aan hem die in t openbaar op een vergadering van zgn eigen vereeniging na onderlinge bespreking gesteld was Zie mijnheer de redacteur dat betreur ik Want v at zal het gevolg zijn als onverhuopl de candidaat onzer vereeniging het onderspit delft Men zal tweedracht hebben gezaaid waar cendrn iht noodig is Onze veiciniging moet leven door den invloed dien zij gaandeweg verkrijgt door de oprechte sanjenwcrking Ier gclijkge lnile kiezers Z d bij een volgende verkiezing het bestuur der afdeeling luuila haar tijd en krachten over hebben voor de verkiezingsznak wanneer zij bij ondervinding weet hoe weinig prijs de leden stellen op zgn uerkzaainheid en hoe lichtvaardig absente leden te uerk gaan het dwarsboomcndü wuar het steun verwachten I