Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1871

dl Cfriiijl 21 Miiiin ïohniiiift omli rs T C ilc Mooi cii N Sucl 22 Michel oudna K M nis en II Wit tcijii Om KI HUN 21 Ftbi J v ui ilc Gc cl C7 j J C vau der t hiija 3 j Ö m 23 J van dtr Wolf 5 m Gbiimvn 22 Kubr I Kooijmnii cü K van htcüweu M vuil UuiL u uu II van Buuruu ADVERTENTIËN Een ongehuwd persoon verlangt spoedig bjj stille fatsoenlijke lieden EEN GEMEUBELEBllDE VOORKAMER met bewassching en ledikant zouder beddengoed Adres met opÊ jf viu prijs onder letter W aan het bureau dezer Courant Er bestaat voor een jong mensch van goeden huize gelegenheid deel te nemen in eeno NIEUW OP TE RltiTEN ZAAK Aanbreng van kopitaal is geen vereischte doch wel eenige handolskcnnis Letter A Z bij den Uitgever dezer Courant Emser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhelms RotsBiioxNiiN bereid door geneesheereu aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslijming zuurvorming oprisping en slechte spijsverteering Prijs van de gephrnheerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bjj Apotheker J h BOERS te Rotterdam in alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen moolit Bemoeiing met Ju vcrkic mgcn moet coii amore gcschieilcii cci er ijii weinig iken wniirby op den duur sairieuHcrkins van jfclijIcKeiinilen zoo noodig i3 nis bij de e Maar ulleu de leden zeggen die ik op het oog heb als nu eeu candidant onze sympathie niet lieeft Dan antwoord ik dat is uwe schuld Komt ter vergadering sleii uuc caudidalen voor neemt deel aan de stemming 200 gij belang stelt Maar gg hebt geen recht of liever gij doet on verstard ig wanneer gij de pogingen verlamt van diegfiiin uwer medeleden die door hunne tegenwoordigheiJ en hun discussie tocnen de pnblieke zaak te beharhgen Dan treft gij de beste krachlen uwer vereeuiging eu vermoordt met eigen hand de zaak waarvoor gij pgl Ie strijdeu r Bij c v irop de r Post Drost 13 op louw ge et eu bevorderd bewijst opnieuw de weinige politieke onlnikkeling der joudsche kie crs Kiesvereenigingen voorkumeu het werken in het duister en juisi dat bloeit te welig ju ouze goede sUid van ter joude diin dut tueii bet ni3t zeer lom bej itiimeren dal zoogenaamde liberalen daaraan mededoeu Uiuo leus is openbare behandeling der algemeeiie ht angen Die van half donker eu sluipwegen houdt behoort niet bij ons maar bg de tegei partij Uit mijnheer de leilucteur had ik op iniju hart aan het adres van eeuige ou er mcileleden eu daar ik persoonlijk houd van vriende i die naar van Alpheu s versje mij mijn feilen tooneii achtte ik liet mijn plieht mijii gevoelen in het openbaar te hunner kennis te brengen Met de o iname al u zeer verplichten Ken LIT DEK Ijn Kiesver eemoino Marktberichten Qouda 23 Febr Dij tumehjken omi et bleven de prij eu ou veranderd Tarwe Zeeuwsche ƒ 11 50 af 12 53 Polder ƒ 1Ü 25 a 11 50 Rogge oude ƒ 8 a ƒ 8 40 Nieuwe ƒ 7 25 ƒ 8 Voer ƒ 6 80 a ƒ 7 20 Gerst puike ƒ 6 50 a ƒ 7 20 Mindere ƒ 5 50 ü ƒ 6 25 Haver korte ƒ 4 0 a ƒ 5 Innge ƒ 3 40 a ƒ 4 De vcenarkt met gewonen aaovoer doch tragen bandel Kaas aangevoerd 8 partijen pryten van 28 8 ƒ 31 Boter ƒ l lfi ü ƒ 1 70 Posterijen Oe Directeur van het pistkauloor te Gouda brengt ter algemcene kcuuis dat door iW hervatlmg van de stoombooidieiist Ie Oraud STAAT VAN BUIEVEN GBAuntssEhaD a n ONP EKENDKN ivelwiaan het i obah MOoK aiiiifu KUNNF J W011I EN ÏEBLO OEVOllUI lil VeUZOVUEN IN DE 1 UI LFT DEK JUAND JANUAIU 1871 Van Gouda J Jongrnecl Amsterdam de Boer Bodegraven Wed üosttruin Boeoup A E J iake eu Th J de Boom llotlcrdam 1 E Mcelor Zevenhoven Matsou van K urieuberghe J Kosler J JroeucHegen Agatha iiarcudse uilen niet vermeld Vau de Hul kanloreu Moordrecht Gerseken Kamerik Ouderkerk U d IJasel J Wetsecn Stol wijk VEUTREK DLtt MAIL na ui BATAVIA enz ver Btliidisl 10 Ecbruiiry 17 ff 2 II 10 Maart 17 II 24 II 7 April U 21 r Mei 13 II lil II 2 Jung 9 II 16 II 30 H Over Triest 2i Eebruarg 8 M iart 22 6 Gedurende de uiuierdleiist heeft de laatste ligliug plaats 1 50 des middags Gouda 23 Fibr 1 71 De Directeur vim hel Pisikontoor VAN KKUMNM Burgerlijke Stand ImoiiN l J I till Atikit uiuliis K i i luli mit 1 en A JbsiMim l O uiiiiiiis uiuUis M 1 n si iii A 3 Mei 17 31 14 Jiiuij 2 b Eonc zoo goed als NIEUWE NET BETIMMERDE KANT0ORLI SSENAAR lang 2 43 meter wordt te koop aangeboden Informatiën zijn te bekomen bjj den Uitgever dezer Courant Dr Cliaiitomclanus OOGENWATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is eeu vaa de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kuunen verbeteren welke uCo uoü jJ ad Uu of auuere ji l ita lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen elke des nachts toeklcven zware jeukende drukkende eu stekende oogcii door lang ingespannen zien of le en T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden 1 II KELLER wesle wagenstraat Uotterdam Mej L A ScUOUTENS ScnLUTEB Oostmolenstraat J J GBOENHUIZEN C Utrecht eu meer bektnde l jts in ons rijk RAAD en HULP voor hen die aan verzwakking van het gezicht lijden en vooral door aanhoudend studeeren en Ingespannen arbeid hunne oogen bedorven hebben Van jongs af had ook ik de slechte gewoonte de stilte van don nacht voor mijne studiën te bezigen Zoowel hierdoor als ten gevolge vau vele ingespannen optische en fijne mathematische uitvoeringen was de kracht van mijn gezicht zoozeer verzwakt dat ik dps te oer het volkomen verlies daarvan moest vreezen daar zich bij mg cene voortdurende onsteking daarbij vertoonde die voor e veeljarige behandeling en voorschriften der bekwaamste dokters niet wilde wgken Onder deze treurige omstandigheden gelukte het mg een middel te vinden dat ik nu repils sedert 40 jaren met het besto gevolg gebruik Die voortduroude ontsteking heeft daardoor niet alleen opgehouden maar ook mijne oogen hebben hunne volle scherpte en krrcht terug erlangd zoodat ik nu op het punt mijn 75 levensjaar in te treden zonder bril het lijuste schrilt kan lezen en ik mjj evenals in mijne jeugd in de volle kracht mjjner oogen verheug Dezelfde gunstige ondervinding heb ik ook bjj anderen opgedaan onder wie zich velen bevonden die vroeger zelfs met de scherpste brillen gewapend nauweljjks hunne zaken nog konden waarnemen Bij een vourtduren I gebruik van dit middel hebben ze hu iue brillen ter zijde gelegd en de rroegere natuurlijke scherpte van hun gezicht terugbekomen Dit WASCHMIDDEL is eene welriekende essence waarvan de venkelplant het bestanddeel is Deze bevat noch DRASIICA noch NARCOTICA noch metaalachtige of andere schadelijke bestanddeelen De bereiding der essence vordert intusschen eene ingewikkelde chemische behandeling en ik doe daarop opmerken dat ik haar sinds geruimon tijd in uitstekende cjualiteit van den hier woonachtigen chemicus den Apotheker GEISS ontvang deze levert de flesch voor twee Gulden af en is bereid die met gebruiksaanwjjzing ook naar het buitenland to vetzenden Ik raad daarom lijdenden e n de essence van hier te ontbieden daar zulk eene flesch voor geruimen tjjd tot het gebruik voldoenile is daar slechts eene kleine hoeveelheid daarvan met rivierwater vermengd eene melkachtige vloeistof vormt wa innede s morgens 11 s avonds alsmede na ingespannen arbeid de omtrek van het oog bevochtigd wordt De werking is hoogst weldadig en verkwiickend en bevordert tevens de frischheid der huid Ik zal mij er over verheugen zoo vooral zij daardoor geholpen worden die bij hun rusteloos streven naar het licht der waarheid dikwerf het eigen licht hunner oogen moeten in gevaar atollen en boeten Misschien kan ook door het gebruik van dit middel het helaas onder jongelieden zoozeer in zwang gekomen leolyke brillen dragen verminderd worden daar dit in do meesSï gevallen d oogen meer kwaad doet dan verbetert Brillen kunnen slechts baton aan cene gel rekkige constructie van het oog maar nooit gezonde of ver wakte oogen verbeteren AK1 N A n E i iDr i on ïii sia A TjsEisr Om hen die hierop roflecteereu de onkosten die door de direct aan mij gerichte bestellingen ontstaan door terugzending van brieven als anderszins te besparen verzoek ik de bestcUingcu met duidelijk opgegeven adressen te voorzien r jP Or a Eiss fjuuda Dl ui vuti Itiliikiuun lil mé H WH f JB a n f W iii glwl il ipil niièNI MI liiilMiilMiiidii M imxutnmi li i ylllfflllWl S i uWBimKH t AMii m i £ HTESTIS f r I w mm WE lW l liii iu l P N 11 II j lil f Ni k iT H Sïr lalilirfMrjjp MMHW pjiMi