Goudsche Courant, zondag 26 februari 1871

iL mmm if m 1871 Zaïidag 20 Mruari N 1016 GOUDSCHE COURANT I ieuws en AdverleBliefclad m Goada en ömstrsjien De inzending van advertentien Iran geschieden tot éöil uur des namiddags op den dag der uitgave 4 = De uitgare deser Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In do Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden in f 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BURGEMKESÏKUvon Guiida brengt bg deze ter kennii an de belanghebbeuden dnt door dea lieer Proviocialeii Inspecteur der directe belastingen enz te liotlerdsm op den 21 Februari 1871 il execoloir Terklaurd het kohier voor de belnsiinj op het personeel 3 kwartanl dieust 1870 1871 N 8 Dnt ToorojeUl Kohier ter invordering is gesteld in handen van den l err Ontynger dat ieder dniirop Toorkoniende verpligt is üijiieii aanslag op den bij de Wet bepanUicn voet ie voliloen en dat heden ingaat de termijn an DRIK MAANUKN liiiinen welke da reclames behooren te worden ingediend GoüDA tien 24 Februari 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BfcBÜEN IJZEN DOORN KEN NISOE VINa BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis ran alle patcntpligtige ingezetene wier namen voorkumcn op de auppleloire regisiers voor het dienstjaar 1870 71 dat de PATENTULADEN in geriodheid en op ile Secretarie de cr gemeente verkrijgbaar zyn wanneer ny zich diiiirtoe persoonlijk aanmelden van den 27 Febr tot en met den 11 Maart daarnanvolgcndc des Toormiddags van 10 tol des namiddags 1 ure de Zoudog uitgezonderd zullende overeeukomslig Z M besluit van 17 Oct 1820 de binnen dien tijd door de belnnghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door don Deurwaarder der Direcle belastingen nan hunne hui pii legen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl de nal iligen vervallen in eene boete vnn vijftien ffuUlen hiyiUWen rg arfiigevrangd wonlen f hun l ATENT of een ftchri t van hetzelve niet kunnen verlooncu Gouda den 24 Februarü 1871 Burgemeester en WethouderH voornoemd De Secretaris De Burgeineeater DUOORLEE KKKORTIIUN van HElttiKN IJZENDOORN De zelfstandigheid der vuIIïsverte cnwüordlgcrs Ons ia gevraagd waarom wij ons niet mengen in den verkieziii rsstrijd voor den gemeenteraad Het eeuige orgaan moest daarin ook den weg wjjzeu lueoul men Wjj 7 ijn vtn een toj eiiovorgesu lde meening juist omdat ons blad het ecni ori iiiiii der Htiid is Dat bewijst dfit onze gemeent niet zoo groot i8 of in gemconte aaiigeli gi iihedcn kuiiiieu do kiezer zich met elkander verstaiin Daarenboven ons blad staat ojx n voor ieder die op beluxirlijke wijze zijn gndaehtidi tan het publiek wil iiicili di ilcii Het is bokeiul jj eg dat onze sympatiiii ii voor de liberalen zyn mrtRr op het beperkte Cfobied dezer stad meenen t gerust de keuze van personen aan de kiezen en de aaiibeveling aan de kiesvereenigingen tö kunnen ot crlaten Naar aanleiding evenwel van een der ingezonden stukken wensoheu ivij toch een algemeene opmerking te makea ook in verband met deze en latere verkieziiMgen De toepassing zjj den lezer overgelateti Ifet betreft de onafhankelijkheid de zelfstandi eid der raadsleden Menigmaal hooren wij dat Iemand aanbevolen wordt als een onaf haukelijlr man omdat hij eigendommen heeft fortuin b zit omdat hij zooals men zegt niemand naar de oogen behoeft te zien Dit nu is naar onze meening een dwaling Niemand zal ontkennen dat in zaken en het bjjzonder loven fortuin te bezitten een vourreoht is dat veH Tr9lieid van beweging geeft maar geld stempelt iemand niet tot een onafhankelijk man evenmin als het gemis daarvan noodzakelijk ten gevolge heeft dat men afhankelijk is In volstrekteu zin is niemand onzer onafhankelijk Allen hebben wjj elkander noodig in het maatschappelijk leven en zoowel de rentenier en grondeigenaar in hun renten als de handelaar of handwerksman in hun winst is van verscheiden zaken en personen afhankelijk on hun levensonderhoud te vinden ledereen is betrekkelijk ouafhankel k wanneer hij de vercischte bekwaamheid bezit om diensten te bewijzen in de maatschappij hiJ heeft dan ecu zekere waarde waarvoor andere waarde geruild kan worden Maar er is een zedelijke onafhankelijkheid die niets met geld of goed te maken heeft die niet gekocht kan worden noch betaald die steunt op verstand en karakter Zij wordt alleen verkregen door arbeid en studie door nadenken en ondervinding door zelfwerkzaamheid Dat is de ware onafhankelijkheid die gevonden moet worden in den volksvertegenwoordiger Deze moet zijn een man die met onbenevelden blik om zich heen ziet Met ontwikkeld verstand want dat geeft een juist inzicht in de taken en maakt vriJ van kinderachtige vooroordeelen en kleingeestige drijfveeren Dan verwart men geen zaken en personen geen algemeene met bijzondere belangen geen godsdienst met politiek Men weet wat men wil en bezit de noodige kalmte van geesi om nauwlettend de Uiiddelen na te gaan die tot het beoogde doel kunnen leiden In een woord men is onafhankelijk wanneer men inderdaad een inan is Laten de kiezers dat altijd in het oog houden Let niet op geld en goed in de eerste jilaata iiiaiT op bekwaamheid en zedelijke zelfstandigheid dan zal men meer mannen vinden op plaatsen waar zjj moestcu zijn en men zo nu to dikwijls vergeefs zoekt o I ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN BUITENLAND Uuiteniaiidseit Overzicht Rij de volslagen onbekendheid met hetgeen tus schen de Frausche en Duitsche ouderhandelaara e Versailles omga it kan het niet anders of allerlei elkander tegenspiekcude geruchten moeleu de roudrei e doen onder het publiek en de telegrammen der bladen De spanning waarmede mtn naar de duif mot den olijftak uitziet is te groot dan dat men onverschillig zou kunnen blijven De Frausche commissie Ls in haar geheel Ie Versailles geweest nadat de heer Thiers verscheiden malen was heen en weder gereisd Bismarck had het natuurlijk even druk met het heen en weer loopeu van zijn hotel niiar den koning Dit is leilerlijk het eenige wat er op dit oogenblik m st zekerheid bekend i De rest is louter gissing en valt pessemistisch of oplimistisch uil al naar het karakter der berichtgevers Sommigen vleien zich dat de Duitsche eisohea gematigder zullen iju dan men eerst verwachtte en het is wel te denken dat de hooge eischen die van tgd tot lijd de wereld ingezonden zijn moesten dienen om de werkelijke vredesvoorwaarden geuatigder te doen schijnen dan zij werkelijk zijn Zelfs verhaalt de Figaro dat de heer Thiers zich zou hebben laten onivullen dat de Pruisen zeer verzoening gezind zijn Terecht voegt men uit Kamerijk er de volgende zinsnede bij die in haar eenvouüigheid zoo juist is Niemand gelooft hier aan Pruisische gematigdheid Alleen de roede republikeinen zijn in Frankrgk voor de vcortzetting van den oorlog ot het uiterste Merkwaardig zijn de volgende woorden die de bekende Ik verzoek u mij bij mijne doorreis door Lyon een weinig ruimte in uwe kolommen af te slaan Geen phruscn meer Fraiskrijk heeft geen tgd za aan te hooren of te lezen Acht dagen lang heb ik mij opgehouden in de door de Pruisen bezette streken en ik heb het leger van Boatbaki de wglc zien nemen op Zwitsersch grondgebied Ik heb veel gezien ik kar waarheden zeggen en zij zullen binnen eeuige dagen gezegd worden Op ditoogenblik wil ik sleehls twee daarvan verkoniligeii Ik verlang dat de nationale vergadering te Bardcjx iemand die onze gevangenen onze gewonden onza zieken onze stervenden ge ien heeft als getuigt in haar midden roepe want ik geloof dat ook Ij hel recht hebben vertegenwoordigd te worden Ten tweede verlang ik dat een lijst gedeponeerd worde op hel bureau van den presiilent der nationale vergadering waarop ieder afgevaardigde die voor het voortzellcn dus ourlogs is ziju naam schrijft ïhiM lijül i al dun het siamrcgisicr isijn der voorhoed tuts welke de oor zal ie beurt vallen het eerst tegen den ijand op ie ruLkeu De heer liull i dien Thiers tot zijn minister ran iinaucicn beülcind had heeft ge veigord dien post to aanvaarden I ereelit vroesdc liij dal zijn optreden hij was ininialer mei Oliivier een slechten indruk maken zou De verlenging van den wapenstilsinnd wordt duor Duiuolie bladen gehouden vuur ten ifüiislig lerkcn vüur den vreilo daar men ii ofheioufe kringen bep ialil nisi dat ulU oii oor guiisligu vrvdesuit ichleu