Goudsche Courant, zondag 26 februari 1871

J l i 4 1 un M t i t ïkfv U rti t K ♦ nl I lult M von liisraard tot verlensing konden overhalen Do verkonding van mnrulic en arlilleric naar l r inkr k in op bevel iiit Vcrs iiili s voorloop geslaakt De volgende eek zullen vul fens de J nn C orrmiji de grtiidslttgen wauiop de vmie rust worden vastgesteld On ouk in de tói koinat een Kuropeesche interventie in do Uuilseh I ransohe akeu if te snijden al i i hel vrt dca verdrag nietS orden opgenomen wat daartoe Mnleiiling ou kannen geten o a óók nieta betr ffeiK e LuxeitibiirgorZ il8 rlnnd Zuid Uuitsche ministers £ ijn op uiinooiligii g van Bismarek naar Versailles vertrokken om advies te geven by de onderhandelingen over den vrede Volgens de Kreuzxitung uA kei er Wilhelm onmiddellijk na het vastslellen der viedespreliminai reu terugkeeren Von Bismarek von Mollke eu vo jon l l i e ke ren Iet Journal de JJruxelle i weerspreekt de berichten van de JicAo dn Parlemait belrekkelijk de waarschijnlijke nrircding van den ISelgische niiuister rail biiinenlandsche suken Kervyn de Lelleiihovcu en onderhanilelmgen die tussc ien het hof te Koineen eenige voorname leden der katholieke partij in België zouden worden gcvoenl oiD den heiligen sloel naar Belgii over te brengen F R A N K R IJ K De nienw opgetreden rct cering in Frinkrijk zal nadat Spanje en l ortugal reeds het voorbeeld vau Engeland en Oostenrijk gevolgd hebber naar men zegt eerstdaags ook door Kusland en Turkije norden erkend D beer Thiers zou Dinsdag door keizer Wilhelm te Vereuilles in een particulier gehoor ontvangen zijn Met hem ijn de lieeren Jules l avre en Ernest Ficard uit Bordeaux naar Parijs vertrokken om namens de regeering de vredesonderhandelingen te Ie den Bovendien zoc ook de afgevaardigde Poyer Querlier de heeren Thiers en Favre naar Versailles vergezellen ïe Bordeaux scheen men te verwachten dat reeds Vrijdag of a s Zaterdag u a de nationale vergadering vcr liig zou kunnen worden gedaan zoo al niet van den uilslag dan toch van de grondslagen en den loop der vredesonojrhaDdelingen De bladen van Bordeaux zijn zeer optimistisch en meenen op goede gronden Ie kunnen verzekeren dat de eiachen van Duilsehland minder zwaar voor IVankrijk zijn dan men verwaohlle en niet strijdig mei zijne eer Ook de Timen beschouwt het sluiten van den vrede als op handen De qusstie of de Duilschers en intocht of doortocht in Parijs zullen houden en wanneer schijnt bjj die gelegenheid ook te moeten worden nitgemaakt Onmiddellgk un het sluiien van den vrede en bet mtificecren daarvan door de nationale vergadering zou deze verdaagd orden om later te Parijs weder bijeeu te komen lutusscheu kunnen de acht commissiën die door haar beuocmd zijn tot bet instelle van een onii rzoek niet slechts naar de militaire hulpbronnen maar ook naar den Binncnlandschen toestand deo handel de financiën de geineeuschapswegeu enz van Frankrijk haar geiMclitig en gewis niet overbodig werk verrichten Men rzekert dat de prinsen v in Orleans Bor deaux zouden verlaten zonder ziliing te nemen in de nationale vergadering Op Corsica scbijuen onlusten te zijn uitgebroken Ofschoon de berichten heden over t algemeen vrij vredelievend luideu wordt toch zoowel van Fransche als van Duitsche zijde aan de mofelijkheid eener hervalling vau den slr d gedacht DÜITSCHLAND De geruchten van de spoeilig aanstaande terugkomst van keizer Wilhelm hondin aan j de rijksdag zal uu volgens de Krenzztil den 16 Maart geopend worden Het is echter nog met beslist of de keizer den naasten ueg naar Berlijn z il nemen of over Straatsburg Kalsruhe S uitgart Munchen eu Drssdeu terugkeeren dit laatste i ou het meeat waarschijnlijk zijn indien bet zeker is dat do vrede zat tot stand komen Het vermoeden dat vooral hierom haast gcmmikt wordt door von Bismarek met de vredesonderhandelingen omdat men elke inlerveutis wil afsngden wordt door Duitsche ofTicieuse correspondentien opnieuw bevestigd De Fransche commissie voor de vredesonderhandelingen zou den 20 Februari te Versiilles aankomen j is de nationale vergadering Vrijdag niet gereed met haar beslissing over het Pruibische ultiisatum dan wordt de wapeiiililsland als geëindigd beschouwd Alleen indien de Uiitionale vergadering een groole gezinbeid aan d n dag legi om vrede Ie aluilcn zou de wapenstiUt inil maar in elk geval lieclus voor korten lijil worden verlengd De voratcii der uidduitsehe stillen zullen liin de vredes oiulerhciiidi lingen deelnemen en wel door hunne gevulniachtigileu en en niet door middel van de coiuiuissie voor Bui lenlandschc aangelegeiihedon die volgens de A ursaillcs verdragen zal worden ingesteld De Kreu eU en de Nurild tHp y eit deelen mede dat de keizer voUinkt geen bc waar hccfi in hel wetsontwerp bctrcll Liide de huwelijlicii dei militairen te meet daar er onder de huwelijken dio tot heden tot keunis van de niililairc autoateilen zijn gekomen niet een is dat behoeft geweigerd te worden De Zwilsersche bondsraad heeft van den keii er officieel kennis gekregen lat hij de Diiilscho keizerlijke waardigheid had aangenomen Zwitserland zoo eindigt het schrijven kan op de keizerlijke welwillendheid rekenen OOSTENRIJK Te Weenen wem zco ls rfe r eda vroeger ronmdeu Ie opening van den rijksr ad met spanning tegemoet gezien Men verlangde iets naders te vernemen omtrent het kabinet der onbekenden waarop men lot nu toe schoon t iii den laatslen tijd minder werd slechts in den blinde had gesihiinpt en gesma id Men was er vooral benieuwd na rofhet ministerie de zittingen van den rijksraau eenvoudig met eene redevoering zou openen dan wel of het nieuwe wetsvoorstellen enz zou beloven en daarmede zijn programma aankondigen Niemand wi t echter iets van de plannen zelfs hoogere en goed ingelichte kringen niet zelfs Andrassy niet die verklaard moet hebben nieuwsgierigheid behoort niet tot mijne ondeugden maar ik ben werkelijk benieuwd om te neten waar dit ministerie met zijn programma naar toe wil Oisteren is nu die lang verheide zitting van den rijksraad geopend en het ministerie mj t dunkt ons de verwachtingen overlroffen hebben Beide namelijk is gobeurd ee ie redevoering gehouden en wetsïoorstellei beloofd Huhenwart heeft zijne onbekcpde collega s aan de vergadering voorgesteld met de verzekering dat het doel der regeering was den inwendigen vrede te herstellen op den weg door de constitutie voorgeteekend Gaarne chter voegde hij er bij willen we medewerüi om veranderingen to brengen in die instellingen die de autonomis der afzonderlijke stalen meer beperken dun noodig is voor het belang van den staat in zijn geheel maar altijd langs couslitntioneelcn weg De regeering zou daartoe het initiatief nemen Vervolgens kondigde Hohenwart de voorstellen aan die het ministerie van plan was te doen en die betrekking hebben op de belangrijke quaestie der autonomie van de verschillende stalen Ook werd beloofd oplossing van het kerkelijk vraagstuk SPANJE De jeugdige koni igin van Spanje is op reis naar haar nieuw Koninkrijk ziek geivorden en schijn in hoogst ernstig gevaar te verke 3ren De einduilsl ig der verkiezingen voor de provinciale staten is dat 913 van de gekozenen behooren lot de voorstanders der tegen oordige orde van zaken en 538 tot de oppositie De anti ministerieelc dagbladen beweren echte dal het aantal der laatsten grooler is In de prov Castilié zijn er van 37 gekozenen 20 carlisten In zestien andere provinciui heeft de oppositie geheel of gedeeltelijk gezeg vierd Verondersleld dat bij de aanstaande verkieinyen voor de Cortes de gecoaliseerde jppositie pa ijen sterk genoeg nochten zijn om de regeeringsgezinden te uvervvin ieu zou daaruit onmiddellgk de moeilijkheid voortvloeien dat geen van die partgeu Hl de verte in staat zou zgu eene meerderheid voor zich te verkrijgen De republikeinen voeden de hoop dat zij vooral als de epublick in Frankrgk mocht gehandhaafd worden er op deu duur in zullen slagen het tot bovendrijvende partij te brengen Men zegt dat de Paus in een boozen brief heeft geantwoord op den onlangs door ons ffiedegedeeldeii van koning Amedens en hem zijn gunst alleen onder voorwaarde van verloochening der handelingen zijns vaders Victor Emmanuel zou hebbeu toegezegd VVaarschijnlgk slechts een praalje De moordenaars vnn Prim zijn nog niet ontdekt UoüDA 3B Febuuvei Naar wij vernemen zal door gemeenschappelijk overleg der bestuurders van de afd van het Koode Kruis en het alhier beslaande departement der niaalscliappij tot nut van t algemeen Dinpsdag e k eene huiteiifjeiroiiü jcesvcrgadcring des ücpiirtempiils gehouden ïvorden Daarin z il als spreker oplreden Dr Denekamp gedelegeerde van hot Uoodc Kruis en als onderwerp behamlelen jIJU veiblijf te Oiisse ilorf Deze vergadering zal toeg inkelijk zijn voor de gewone leden des Departeuients niet hunne dames lo ven voor lic leden vnu liet Itoodc Kruii afd Gouda welken daartoe een bewijs van toegang zal worden verstrekt iislemi avond is in do socicleil Héunie do jaarvergadering gehouden der afdeeling Gouda van het hchoolverbond ICenc opkom van twintig leden getuigde niet van warme belangstelling bij ceno nfdeiling die driehouderd leden lelt Een v elgcstelil en belangrijk jaarverslag werd uitgehr icht on bleek daaruit o a dat het schoolverzuim door ijverige bemoeiingen van l a verminderd was t 10 pCt Als nieuw bestuu slid is gekozen de hei N van Buuren Ter algemecne vergadering te hwmIc werden afgevaardigd de hh van Kooten n ir Tebbenhoff Enkele wijzigingen werden gemaakt in het huishoudelijk regicmei t In de Donderdag gehouden vergadering van bet departement Woerden der maatschappij tot Nut van t Algemeen overhandigde de pr 8ident aan mejufvcouw Sterk vzoedirouw in deze gemeuule eenzilveren medaille als blijk van hulde voor de belangelooze hulp die zij aan vele armen bij de vroegere choleraepidemic en bij de thans heersohende pokziekte verkende eu nog verleent De jongste berichten omtrent den toestand van den heer de Waal oud niinister van kolonicn melden dat de lijder op geruststellende wijze in beterschap toeneemt hij is echter nog zeer zwak Volgens berichten van den gouverneur der Nederlandsche bezittingen ter kuste van Guinea bij het drpartemeirt van kolonicn ontvangen gedagteekend 24 Jan jl heeft de Fransche regeering gevolg gegeven aan haar voornemen om de nederzetling Assinic te verlaten Volgens een bericht dour een handelsagent aan den gouverneur overgebracht bevond zich een aanzienlyk gel il Ashantijnen op weg naar Bchien ten einde den koning van Apollouin in zijn gezag Ie herstellen De gezondheidstoestand in de Nederlandsche bezi tingeu ter kuale liet nog veel te wenscheu o er Sedert de laatste berichlen was een Europeesch ambtenaar overleden terwgl verscheidene andere ernstig ongesteld waren Bij de 21 Febr gehouden openbare besteding van de gebouwen en inrichtingen vooreen stoomgemaal van het waterschap Benschop was minste inschrijver de heer P J Blauw Ie Hoorn voor de som van ƒ 2 5 173 aan dezen is hot werk gegund Het vervaardigen leveren en inbrengen van de sloom machine is opgedragen aan de directie van de fabriek de Prins van Oranje te s Hage die de minste ioschryver was Meu schrijft aan het Noordeu uit Delft In den gemeenteraad te Delft van 27 Januari II heeft een incident plaats gehad De ledeu waren het niet eens over art 24 gemeente wet Een der leden namelijk had sedert eeu aantal jaren koren gemalen voor een der stadsinrichtingen Een inwoner van Delft bracht daartegen bezwaren in en nu ontstond de vraag of malen levering was en of nrt 26 gemeente wet al dan niet in dezen diende toegepast Ie worden De inrichting Wa rvan sprake is wordt door het lid vanden gemeenteraad dat koreiwr voor maalde ook beheerd als regent Gelijk ieder weet is koreu malen eene delicate zaak Men weet niet hoeveel zemelen er in het meel worden terug gebracht eu uu had de regent ter goeder trouw hel koren op zijn molen doen malen om zeker te ijn dat t meel hetwelk aan de inrichting geleverd wcrdj zuiver zoude ijn Door het opnemen dezer regelen in uwe courant zal aan de zaak meer openbaarheid worden gegeven dan de Delflsrhe Courant doen kan Deskundigen kunnen dan beslissen of korenmalen door een lid van den gemeenteraad voor eene sladsinrichiing waarvan dat lid tevens stedelijk regcil is al dan niet v lt lil de ermen van art 24 der gemeenle Wet of schorsing van dat lid ingevolge art 26 der gemeente vet op dat feit van toepassing is Door de Dordrechlsche vereeniging tot bevordering der volksgezondheid is n adres gericht aan den minisier van biiinenlandsche zaken en bij afschrift gezonden aan de leden der tweede kamer behelzende op daarbij aangevoerde gronden het verzooK om indiening eener w I waarby de koepokinenting voor lederen burger van den staat voortaao verplichtend wordt gemaakt De W Eerw heer H de Coek leeraar nan de lieologiaehe school te Kampen heeft zich ook voor de incDtiiig veikinard en in een boekje getiteld waarohi heb ik ihij ie hiiiderett ia cu inenten iiuutvmi rekenschap gegeven é i lf toiil ir II F il m lit VaaiJ u w Mumhll imW iii BW p JfWiw W i iifii H dl liljiMi l i w V iVf a ipi run I iiljitJj lés W fsjffl n ♦ ató kinliilgiltiiniWi iigiiHUl ui uii m i i ltiiiaiJiiil iliMiiiiiliéiiri i sassmmmmll tatawiièwiu i j i i Hl w iïin w in iwii m m ic imiTOllli w llf J i itl rtiiik i r ir a s I i fete fxm UIT T if i S5S § Ht a i ïaii riitar i J èiM lil fcil I m il Ir lït