Goudsche Courant, zondag 26 februari 1871

ir5 ÊÊÊk iHfflri iilBi i lÉiMiMMMa Dr 11 c nellen beveelt o le ing van dit boekje nile ernstig denkenden leu zeerste aan Door Ac buitengewoon strenge vorst heeft het koren te velde geweldi geleden de oudale landbouwers herinneren er iich net voorbeeld uiet van De aljji rarene Nederlanilsohe vrouwen vereeniging Arbtui adell onder bescherming van H M de koningin stelt zich ten doel op allerlei wyze den arbeidsziu onder tie vroawen aan te ktveeken Inst tot het beoefenen van nüverheid en kuust op te nekken om paast den zegen die eiken arbeid kroont sluimerende talenten wakker ie schudden zoowel bg Je MiJ l A d louyue onhjmidjcl e vrouw en eiude der eerste vooral in ongehuwden staat langzamerhand een werkkring te ontsluiten overeenkomstig haar aanleg en de lautsta behulpzaam te ijn om in eigen onderhoud te voorzien Om dit doel te bereiken stelt zij zich voor 1 het houden van tcntocnstellingen van voorwerpen van vrouwelijke nyverheid 2 het verschaffen van arbeid aan de vrouw of om haar werk tegen billijken prijs te koopeu y het oprigten van industriescholen tot het geven van ondervvija in die vakken welke de vroniv in staat ztilien stellen in eigen onderhoud te voorden i en i het opleiden van onvermogende mei Jps voor eenig vak van nijverheid waartoe zij zich geroepen gevoelen Door de vereeniging zyn circulaires door geheel Nederland verspreid waarin zij vraagt om ondersteuning van hate pogingen door in te eekenen voor eene jaarlijksuhe contributie aan de vereeniging of door een geschenk te geven voor den bazar en de verloting van voorvverpeu van vrouwelijke nij erheid en kunst welke in den loop van den aanstaanden zomer te s iru enhago zal worden gehouden De vereeniging zegt in hare circulaire Och ivij bidden n wendt den blik een wijle af van de boiteniandsche ellende om de inlandsclie te overzien en er door bewogen te worden thans in Nederland zelf bet werk te aanvaarden dat ons als door het bnitenland werd aangewezen Beschaamt ons vertrouwen niet maar ondersteunt met alle kracht en warmte die in u is onze pogingen Dan voonvaar zullen wij als de l ialsie klokslag van dezen ja irjiring wegsterft reiht blijmoedig terugzien op de dagen waarin wy volijverig werden bevonden in het verken ten bate vnn elkan ler dau zullen niet alleen vreemde ualiüu de Ncderlandscbe vrouw roemrii maar ook het Nederlaudsche vo k met trotschbeid van haar getuigen Van het Kaïervtsr wordt van 22 ïebr gemeld Do rivier de IJsel is van den wi iterboei onlalageu en tot haren normalen toeslaoi leriiggektnrd Pe daardoor onnuodig geworden sirveilhinec van den Waterstaat op den toestand der dijkeu is giateren avond opgeheven Men meldt uil de Ijemmer van 21 Februari Het ijs op de Zuiderzee heeft zich gedurende ecnigo uren m beueging gesisld enkele ijshoopcii hcbleii zioh gevormd maar het ijs is nn weder bewegingloos De dikte over het algemeen pi m 15 centimeters duimen De commissaris des konings in deze provincie heeft bij circulaire van 14 Feürunri hecreii Burgemeesiers en VVelhomltrs eenige voorschrift n gegeven omtrent dt uitvoeri g der wet van 13 Juni lbJ7 Stcatublad n 87 jicht en visscherij Daarin wordt aiulcrmanl medegedeeld dat de consenten om schadelijk gevogelte te veidrijven alleen voor pistoolschoten woril n verleend lerwijl de aanvragen om lat met gewter cholen lo doen z llen worden li riigge üiuï i ii uif e ien d iiriiiUi geen gevolg kan orden gegeven als in strijd zijnde met de beslaande i oorschriften Ocjk i ijn de gemcentebesluieii dnaibij ver cht aan i ambtenaren binnen hunne gemeente met het luc i lit op de jacht en visscherij belail icniiis te geven dut alle akieii vergiiniiingefl en consenten de jncht en visscherij bctreU eiide voor het aanstaande sai oen 1871 72 uitgeïeven zullen worden voorden van het nummer 15 Na den dooi is Ie Hardinxveld do zalmvangstgeopenil en voor teerst zeer geluk i uitgevalleniled n morgrn ijii er niii den afi lag 4 1 zalmenverkocht gemidileld egeiide per stuk 11 kilo tegenƒ1 25 het halve kilo Do Laatste Berichten Brussel jI Inir De liiilipi idunc benclil dat Ie Vti s iillc3 en te l inji in goeil oiideruchlt kringen uurdt verzekerd dal do vrcdisvooiwaardcn gcbleld en aangenomen zijn De Elzis met Belfort en Diiit ch Lotharingen met Thionvillc en Sarregiiemiiies orden a in Duilschland afgestaan Met blijft aan i Vaiikryk onder hel bc ling dut de vesting z l orden ontnianleid Desuhiulevergouding in geld ia op drie milliard bepaald aarvan een g tKclte in spetie moet zijn voldaan vóór den Isten Parijs 23 Febr Gruaf Henkol en de B rlynsche bauKier Bleschroiitr jij i Vc onill a ie arijj gekomen om met den heer Thiers de financieeie usestie van de vredesvoorw arden Ie bespreken De heer von Bismarck vraagt eene oorlogsvergoeding van zes milliard francs waarvan de reeds geheven oorlogsschaltingen zouden vorden afgetrokken waardoor de som verminderd zou worden tot 5I 2 milliard De heer Thiers is nadrukkelijk tegen dezen cisch opgekomen Parijs 23 l ebr Telegrammen uit Algerio berichten dat de opstand ondor de Arabieren onderdrukt en do openbare orde verzekerd is BrOinOn 21 Febr De Fransche gij elaars die hier geviuigen werden gehouilen zyii hedcii op tele rafisch bevel uit Versailles uilen op vrye voeten gesteld Londen 21 Febr De Slmdard meldt dat de vrede tusschen Frankryk en Duitschland gesloten is Fm kryk betaalt acht milliard schadevergoeding cu slai t den K zas en Duilscb Luthariiigen met inbegrip van Mctz aan do Duitsobers f Zij hebben iich hunnerzyds verbonden l arys niet binnen te treden Borlijn 24 FYbr Volgens de Kreuz Zntunj zijn de berichten van de Belgische bladen over de vredesvoorwaarden meest allen onjuist Versailles 24 F ebr Op bevel van den Keizer IS een grdaclls van het deparicment Calviulos door de Duitschers bezet ge teld onder administratie van het algemeen Gouverneraent van het Noorden van Frinkryk De heer laitrs wordt op nieuw in Versailles ver wacht Te l arijs is het rustig Weenen H Febr Het buis van afgevaardigden nam na een levendig en opgewonden debat iet voorstel der oiQmissieaan belreB ende de verlioogiug van de belasting voor de maand Maart niettegenstaande de minister president het voorstel der regeering verdedigde om lüe verhooging voor den tyd van twee maanden toe te passen Stuttgart 24 Febr De Koning is heden naar het Pruisische hoofdkwartier te Versailles en naai tijne troepen vertrokken Naar men zegt zal zyn afwezigheid tot 5 Maart duren Londen 24 Febr De Standard meldt nog dal bij het sluiten van den vrede bepaald is dat het dooi de Duitschers veroverde oorlogsmnierieel hun eigendom blijft De heer von liismarok heeft niet op den afstand van Nancy aangedrongen De keizer van Duitschland verlaat aanstaanden Maandag Versailles De e berichten zijn echter door niets b vestigd gcwonlen Londen 24 Febr De linies behelst een bericht uu Versailles van gisteren nvoiid volgens hetwelk de heer von Bismarck vertrouwen in het gunstig resultaat der onderhandelingen aan het wankelen wordt gebracht Hij wil niets hooren van eene verlegging van den wapenstilstand die door de Franschen gevraagd is Indien de door v Bismarck gestelde voorwaarden niet worden aangenomen dan worden de vijandelijkheden Zondag Ie middernacht hervat Indien ile vrede daarentegen waarscbynlijk is dan zal de wapenstilstand verlengd worden De Pruisische batteryen op de forten voor Parijs zijn tegen die stad gekeerd Londen 54 Febr De Vail Teleyraph meldt uit Amicus van heden dat de lijdingen uit Versailles met gunstig luiden De kominandantcn van verschillende corpsen hebben aan de troepen bevel gegeven om zich tot het oprukken gereed te houJen De cavalerie heeft reeds een front beweging gemaakt Havre 24 Febr Daar de oorlogsschatting welke de Pruisen te Alenijon hebben uitgeschreven door die stad niet betaald is hebben zy de koopwaren uit de voornaamste mag i ijncu weggenomen Aan llonlleur is eene oüriogsschatting opgelegd van 515 Ü0U fr INGE Z NEL EN Afgeluisterd VerKleziugspraatje A U len stemt gij voor den rand 1 Ik wel den heer C Mesfcniakcr den c indidaat der liberale kiesvureeuiging A Zoo en de heer Post Drost i ook liberaal zegt men B Wel mogelijk maar diar weet ik niet van Ikweet alleen het staat ten minste op een briefje dal die heer veel vrijen tijd heeft Maar datis wel mooi om nit visschen te gaan maar nogniet genoeg voor den raad Daar behoeft menniet alie d igcn te zijn De heer Post Drostheeft veel vrienden uit zyii jongen tijd n denraad maar dat is ook al niet genoeg j wantvriendschap is overal op baar plaats behalve iahet behartigen van algomeene belangen Danmoet men verstand en karakter hebbeo ta ilcweet daarvan niets ik ken dienagJieer niet genoeg Men ziet hem nergens A Maar men zegt dat Messemaner hel te drnk Oeerl om zyii eigen zaken goed te behartigen en roomsch is geweest en nu raodern protcslnnt is B Hoor eens vriend ik zend niet iemand naar den raad om kerKelijke zaken Ie bespreken of geloofsartikelen vast te stellen en wat zijn eigen zakenbetreft laat dat aan hem over Ik slem hemomdat hij een knap man is die goed zijn woordkan doen en vry is van allerlei vooroordeelen d e nog no veel gevonden worden ook in denr iad Ily al niemand behoeven te vragen hoehij stemmen moet Ik ben voor Messemaker NKMO De ilei slcininliig voor den leiiieenteruad Onlangs woonde ik op eene publieke plaats een gesprek bij naar aanleiding der verkiezingen waarbij onderscheid geii a ikt werd tusschen heeren en iurgers hetgeen zeer de verontwaardiging opwekte van sommige der aanwezigen die onder de eerste categorie gerani schikt werden En tooh al geef ik des noods loe dat de spreker wat hard van stal liep er schuilt waurheiil in die bewering Krchtens zijn y gelyk voor de wet maar in het maatsohappelyk leven woriit wel degilyk onderscheid gemaakt van slhiideii die afgesloten kringen vormen wel niet 100 scherp begrensd als vroeger omdat de tijden veranderd zijn ranar toch duidelijk merkbaar En niemand zal durven ontkennen dat er ook in onze btail een underschenl bestaat dat men door de benainingen heeren in iw yefs kan uitdrukken Er zyn er toch ook in ons dood eenvoudig bnrgerlyk Pijpenland die een soort van aristucratlseh air uanueuien en op iieniigiloenden eu burgerlui met eenige minachting neerzien schoon in dien achlenswaardigen middelstaud de beste krnchliii van ons volk wonen en de hoogere standen alleen gezond blijven op voorwaarde dat zy telkens nieuw bloed trekken uit die frissche bron Daarom deed het mij zeer vee genoegen den heer C Messemaker caiiilidaat te zien voor den gemeenteraad Hij behoort tot die nijvere klasse die welin den raad veriegenwoordigd is maar niut in genoegzaam aantal en ook niet naar myn bescheiden meening op de uitstekendste wijze De raad onzer neringdoende hnndeldrijvends stad behoorde voorhet meerendeel te bestaan uit menschen van zijnslag maar dan ook wél ontwikkelde lieden die eeneigen meeniiig hebben en kunnen erdedigen Deheer Messemaker behoort tot die mannen die welenwat zij willen en karakter genoeg hebben om hunmeening niet prijs te geven om anderen aangenaamte zijn Te veel worden de stads aken met vertrouuelykc praatjes afgcihian en de leden van den raadzyn allen bijna uil dezcllde kringen waar dezelfde inzichten en mccniugen heerschende zijn Met den l eer Messemaker zonden de denkbeelden van een geheel i der deel der burgerij een uitstekend woordvoerder in den raad bekomen en d Harom geloof ik d at sommigen zoo zeer tegen die candidntuur ijveren Hun grieven zijn te laf en nietswaardig om weerlegd te worden De heer Messemaker is een zelfstandig man Hij heeft een eigen oordeel en een nilslekend gezond verstand Dit u voldoende maar schaars te vinden Van hoeveel anderen kan men het zeggen Zyn maatschappelijke betrekking belet hem nie zelfstandig te zijn anilers zou geen enkel min van zaken het kunnen wezen Denkt men soms dat men bij iemand op den duur ter mark ga it nit vriciidschsp als men bij anderen beter terecht kan De iiuaïslie is alleen of men erstand genoeg heeft om op eigen becnen te kunnen staan en geen slenn van anderen noodig heeft Op dien grond beveel ik den heer C Messemaker mijn medeburgers aan Zelfs anii hen die liever een ander burger voorgesteld ge ien hadden zejj ik Stemt toch den heer C MESSEMAKER als gij met het boieiist iande iiisleinl Uij is nu in hersteininiug en geen aiidir Daler kan men zien Als iv ii schaap over dm dam is volgen er meer Fkn lil lll l UllAN