Goudsche Courant, zondag 26 februari 1871

1h 0 ftffP rl SE Vergadering vau den Gemeonteraad Vlljilltg 21 I vbtlt kri Tpjjenwoordig dt lic iL n in lU f rii 11 uuloorn vuorzitlu nu1 Kist Hn imr NMhfLibauii HcuungLi Uu bntr viin üintup van Mrantcn er Koek De notulen der vorigL vfTgidtring worden gtlezeu en gearresteerd IngekomoQ ijn ceno diapoailie vno gcdep Btaton tot goedkeuring dergemeente rekening viui 1860 Notif eeiie disjioBilio van dezelfde houdende nnmcua £ M denk nii g lomgging dat tot uU dezes jaars wordt tfegestaan du hefhng op het gemaal Notif B en W Btelku in overleg met do pi Bchoolcommi sic en den districts Khuolop itner voor om den vaarntmcudiu hulpoudcrwijrer J A Verheul effectief tt benoemtn hetwelk wordt Loedgikeurd Ter benoeming vm ecu hulp udcrnijzcr aan de arminschool ifl ingekouiui het volgende drietal A Jland te Bomtat ïi i u iui te i iii t n en j ivopj e wiautti utj Benoeming m eei o volg ndc ver aJeiin Een adres van roinmissansseii der sociëteit Vredebcst verzoekende het lukaal weder te mogen iiihi en voor een jaar tegen 400 Op voorstel vau fi in W dadtlgk m behandeling geao meo wordt het virzoik toegestaan £ en adres van P de Hoog verzoekende een atak grond aa dfl vest om daarop een huts te bouueu De comin asie van fabricage stelt vcor om ten eirde de scheepvaart met té belemmeren afwijzend daarop te beschikken en IS alzjo gesch id Een adrea taa het R K Parochiaal kerkbr stuur van O It V H verzoekende twee stukjes grond anu den Klein eg uttgegevea in erfpacht tu tnogeu aaukoupen tot den minstenpnjs ter iisie Voorts wordt uiedegtdeeld dat do heer v d Lucht teRotterdam de gestelde voorwaarden voor d o afitnnd vangrotid beeft aangeuoiuen Notif Aao de orde is 1 De misuttfe van de commiasiQ over de stads muziekschoolbetrekkelijk de instructie en de voordracht ter lieuoeming vanden kopclmeestcr bij de dd schutterij B en W stellen voor met do eommissie in overleg to treden en op te roepen een kapelmeester dic tevens verplicht nï ziju eenige uren les te geven lu blaasinstrumruten De heer ïeutinger oordeelt dut den kapelmeester voor zoodaoigü lessen bijzondere bezoldiging toekomt De heer Buch i r is daartegen en wil ich vereenigea met bet voorsiel De heer Kist acht dit voorstel een bedekt terugkomen op eeo vroeger besluit en wil zich niet inlaten met de benoLining De voorzittei merkt op dut vroeger alleen de som ts toe gestaan en d t het nu lOg vrijstaat bepalingen te maken Deliver Keutingtr adstiuceit riju gevoelen en wil de be noemiQg overbrengen up den rnad De heer Westcrbuan laeünt dat men bthoort te beproeveu of meu op die voorwuardtn een kapelmeester kan bekomen De Heer Koek spreekt in gelijken zm als de heer Kist In stemming gebracht wordt hel voorstel vau B en W eenigiius gewijzigd aangenomen mpt 6 egen 4 ste nmcn die an de heeren Kist Reulmgcr Koek eu vau Straten 2 Het voorstel van dtu heer van Gennep op het adres vao de heeren ge r van VoUenhuven om te worden outlUgen van de huur van den groottn volmolen De 8 emmen over dit vooistel stuikten lu de vorige vergadering £ c 18 het nu aangenomen met 8 stemmen tegen een die van den heer Buchuer en buiten stemming hlijfc de heer Reutinger 5 Het advies van B en W betrclfende do verefniginglu een gesticht der verpleegden in hut b ittdelmghuis voorkinderen en ie in het vercciiigd Het rapport luidt oin daartoe vooiaLiiog met ofcr te aao maar te wachten tót de finaneien het zullen toelaten De heer Buchner vereenigt zich gaarne met d t advies De heer Koek zou wijziging weiisehen in de rct eling der huiden en de kinderen naar hun leeftijd virdeeUn De heer Kist heeft grooto bedn king tigen het ïapporten Je berekeningen en meent dut de raad vroi er algemeen overtuigd waa dnt de beide pesM hten behoorden vereenij d te worden en ouk dat de uoodige kosten ter verbouwing wildra door vermindering van uitgaven zouden wordeu gedekt De voorzUler verdedigt het rapiwrt wederlegt de beswaren 6tt daarna 10 stemming gebracht wordt het voorstel aangenomen met O tegen 4 stemmen die der heeren Keutinger van Mraaten Kist en Brn f aar 4 Insgelijks worden goedgekeurd 6 ft Idem vooi de heide gasthuizen 7 üorstel tol af en ovcrsebrijung van posten op debegrooting van utfgaven dezer gemeente van 1870 en 1871 enwordt gotdgekcuid de tverschrijving van ƒ 14 5S6 Eindelijk wordt benoemd met alg stemmen tot lid der pi seboolcoinm de beer A A de Na macbtigi ig tot uitvoeritg zonder resumtie emdigt de vergadering Jiurgerlijk © Stand GfiioiBN 23 Jebr OvmiDFN 22 Fihr J Hcij 15 d P Blok 42 j O A Hunting huiavr van I G Voorn 4J j N van der o f wed A van den Aiend 04 j 23 J lourier huisvr J J A Scharleman 58 j J Heloiije 85 j M Morie 1 j J van Ropb 7 m J O Zandijk 2 j 5 ra ADVERTENTIËN Bevallen vau een Dochter II C BüEK ScHirifcui MN Gouda 23 Febr 1871 Ili d ii ovi ileid 1111 11 gilioliU i i uüg eeiiig ovurgebltvou Urocdur JOHANNES UELONJE in deu oii krdüiii van circa öCi lareu L BELONJE Az Goud a df n 23 Febr 1871 Gevoelig aan de menigvuldige blgken van belangstelling en deelneming ondervonden gedurende d ekte en by het overlijden van onzen veel geliefden eenijjen oon HENDllIKUS JOHANNES betuigen wij door deze onzen hartelöken dank H J van HELDEN S VAN HELD£N Soos Gouda 25 Februari 1871 EludcyfliiM n ivHndschool De Commissie benoemd tot het afnemen van het Eindexamen der Burgeravondacbool brengt ter kennis van belanghebbenden dat eerlang gelegenheid zal gegeven worden om b a gevolge van het afleggen vaa een examen het diploma te verkrijgen bedoeld bjj art 55 van de wet op het Middelbaar Onderwus Zy die rh aan bedoeld examen wenschen te onderwerpen v orden verzocht zich daartoe vóór den 5 Maart bij den ondergeteekende aan te melüen De Secretaris der Commissie K MARS Openbare Verkooping op WOENSDAU den 8 MAART 1871 J s voormiddags ten elf ure ten huize van 1 BOER herbei gier ian Nieuwerbrug ondi iJodearaveu ten overstaan van den Notani Mr J M GORDON van een HECHÏ bïEKK HUIS en ERF met annexe SCHUUR rmme WERF en GROND waarin de Klompmakers affaire wordt uitgeoefend staande en gelegen op Btkenes gemeente Barwoudswaarder nabij do Nieuwerbrug strekkende van den Rijweg tot den Rijn kadaster n 852 groot 1 are 60 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1871 Nadere mformatiên ten kantore van voornoemden Notari G0RDON te Bodegraven Israede ten kantore van den Notaris J G BRüUWER NIJHOFF te Ilaastreiht OPK üAllE VKBKOOPIXG op DINGSDAG 28 FEBRUARIJ 1871 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis Wijk K n 237 aan de Peperstraat te Gouda van eenen INBOEDEL waaronder een MAHONIEHOUTEN LEDIKANT CANAPÉ en andere fraaije MEUBELEN een PORCELEINEN KAGCHEL gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren te zien Een HUISSCHILDER grondig zijn vak verstaande bekend met HOI f MARMER en PLAFONDSCHILDEREN zag zich gaarne geplaatst liefst te Gouda Adres met ronco bneven onder het motto HUISSCHILDER bij den Boekhandela ar P C MAAS te Gc uda Medeklczers te Gtuda Bij het stellen vau candidaten voor de verkiezing van een lid van den Raad in plaats van wyleii den Heer Dii GRAVE is bedneg ik mij met op eene onheusche wijze gehandeld en heeft men pogingen aangewend om die plaats door een Heer te doen vervullen niettegenstaande een bekwaam burger door eene vereeniging was aanbevolen de bedoelde burger is C MESSEMAKER en daar ik er veel prijs op stel dat ook eenige bekwame burgers in den raad zitting nemen noodig ik alle kiezers uit op aanstaanden DINGSDAG te omen bij de herstemming m Ann et Lioi gebouw voor het kantongeregt tusscheu 9 en 4 ure en alsdan te stemmen lESSIliCIl ten man die door menigvuldige bekwaamheden wel waard is als Lid van den Raad zitting te nemen D S Gouda J5 Ftbr 1871 Lokaal TIVOLI hjiooistiaal to Gouda O LING8DAG 28 FEBRUARI 1871 onder ireitie van LOUIS BOUWMEESTER van Rn rdam IJZERVRETER Beroemd Drama in 7 bedrjjven met een voorspel dl KtiisTUCHr Nooit alhier vertoond De rol Van IJZERVRETER en die van EEN ONTVLUCHTE GALEIBOEF zal door LOUIS BOUWMEESTER vervuld woiden Eebste Hang 75 Cts Twpedi Rang 50 Ct8 Aanvang ten 8 ure Stoombootf i nsi Vulhai ding Vertrek v in Gouda naar Leiden v v Dagelijks s morgens j uur en 10 20 an s namiddags 5 ure Vertrek van Leiden naar Gouda v v Diigolijks sraorgens 6 uur en s namiddags 1 uur en 4 30 NB Met de marktda n te fjetden is do eerst reis van Gouda Vrijdags s morgens 4 ure en Zaturdags s morgens 5 30 in plaats van 6 uur Zondags voorloopig GEEN DIENST De Diieehe Bij de herstemming voor een lid van den Gemeenteraad op DINGSDAG den 28 FEBRUARIJ aanstaande wordt als zoodanig dringend aanbevolen de Heer De ondergeteekenden vereenigen zich geheel met de strekking van het lugezondene in deze Courant n van 23 dezer betreffende de houding vau leden der LIBERALE KIESVEREBNIGING tegenover de candidatuur yan den heer O MESSEMAKER Ook hunne overtuiging is het dat de leden dier Vereeniging moieel gehouden irijn een ter vergadering uitgebracht votum zoo zij het met door hunne stem kunnen steunen althans door onthouuiug te eerbiedigen D va iHINLOOPEN labberton A A G VANITERSON Du W JULIUS L M VAN KOOTEN A A KOCK Dk 0 A TEBBENHOFF N VAN B UUREN K MARS C THIM F C VAN ZEULEN De Afdeeliiig Gouda der Liberale Xiesvereeniging blyft voor de herstemming ter benoeming van een Raadslid op aan maanden DINSDAG 28 FEBRUARI haren Candidaat O messp maker met hooge ingenomenheid aan alle kiezers aanbevelen Het Bestuur L M VAN KOOTEN Pre $ D LULIUS VAN GOOR Vice Pre C THIM Pennmqmeetter P GOEDEWAAGEN J L TERWEN W VAN ELDEN Ma P J SNEL Secretam SfUT De inle enng der biUetten zal ditmaal plaats hebben in het gebouw Abti Legi aan de Markt Gouda 25 Febr 1871 WAARSCHUWING Het publiek wordt gewaarschuwd door den ondergeteekende gewoond hebbende te Gouda in perceel H 108 B aan de Turfmarkt toebehoorende aan den persoon van K om bedoeld jierceel bij voorkeur met te huren omdat men op mondelinge afspraken met dien eigenaar met kan vertrouwen daar de ondergeteekende een huurcontract met hem had van Febr tot Febr mtt mondelinge afspraak dat hij dat jaar verpligt was geen andere woning in Gouifo te mojreu betrekken maar onverhoopt de stad verlatende met céue maand huur vrjj was Hy 13 den 17 Nov 11 uit Gouda vertrokken en daar de mondelinge afspiaak K vergeten is heeft hij huur moeten betalen tot Feb Nadere inlichtingen te veikrijgen hg JüHs TABER te Appittgedam Ouuilu Druk vau V Uaukmuu ai te KI umi mil mini 1 W f Vll lWlM i V mmJif Ui lipid n lb it ji iH lilJiiiitnniiéDMiUiii iiff MiiiWjpii m Iw qM 3 U4fi kt 15 ileiPiiiiiliiipialiiii pfwpKa