Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1871

VVociisilag 1 Maarl 1871 N 1017 GOUDSCHE COURAIÜTT m Adverlcnticbl l voor Conda en Omstreken D9 inzending van cdvortentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave fiiiit te Gouda KI 1871 ondor hiKESTEK vau STER fen met een voor ühier vertoond en die van EEN zal door LOUIS orden E Kan 50 ets ig ten 8 e ülhardfiig Leiden v v bur en 10 20 ea aar Gouda v v r en s namiddags te Leiden is de Ëags R morgei s 4 5 30 in plaats van n dienst Jg Directie oen lid van den G den 28 FEIdt als zoodanig enigen zich geheel fgozondene in deze e treffende de hou LE KIESVER udidtóaur van den lliet dat de leden Dnden zjjn een ter iim zoo zg het ien steunen al rbiedij en SN LAÜBERTON pnsoN SN ENHOFF iberale Kiesvereejeraming ter benoeVmstaanden DINSOaudidaat AKER alle kiezers aanbe eatuur POTEN Pre OOR Vice Pre iningmeetter iAÖEN EN ÉN EL Sear arü iilletten zal ditmaal Akti Lboi aan W I N O i irschuwd door den I ebbende te GonJa Turfmarkt toebe van K om bedoeld huren omdat men met dien eigenanr de ondergeteekende had van Febr tot praak dat hij dat l Te woning in Gouda onverhoopt de stad Imur vrj was Hg itda vertrokkeu en ik K vergeten ia li n tot Ffb ikrygen bg te Afipiiigfdam a Biiukiauu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bulfenlandsch Overzicht Zondag hield men het er Ie Parijs voor dat de vrede verzekerd was en dat de regcering en deeoinmissie uit de nationale vergadering de üuitsche vrc le8voorvi aardea hadden goedgekeurd De voorwaarden zonden zgn aU volgt Frankrijk staat den Elias en Metz f maar Beifort blijft Fransch Frankrijk bctnaU voor oorlogsvergoed il g vijf milliard j eeu gedeelte van iet Fransch grondgebied en zyne vestingen waaronder Sedan blijven in t bezit der Duitschers tol dat de voorwaarden door Frankrijk zijn nagekomen Het Proisische leger zal Maandag den intocht te Patys doen langs de Champa Elysdes en de Arc d Etoile lot aau de Place de la Concorde De vrede tal afgekondigd worden zoodra de nationale vergadering te Bordeanx hare goedkeuring aan de oorwaardeu zal hebbcu gegeven I adcre berichten z jn echter noodig ook van Duitscbe tijde Tot den intocht binnen Parys nn besloten zijn en nu voor goed wegens de uittarlendc houding iet Parysche hiadeu De Moniteur de Termilles een door de Duilsche autoriteiten uitgegeven blad zegt AVg hebben naar verdienste den aanmatigendcn toon gebrandmerkt waarmede de Parysche drukpers het zegevierende Duilsche leger dat zich onder de inuren van Parijs bevindt beleedigt Ook hebbeu wy gezegd dut ue bezetting van Parijs door het uitsche leger het meest aMucnije middel zou zijn om deze onbeschaamd heden overdrijvingen en leugens te doen ophouden Doch thans gaan de snorkery en lasteringen van sommige dagbladen alle palen te buiteD Men leze o a de Figaro van 21 dezer waarin aan de Duilsche officieren rn aan de Duitscbera in t algemeen feilen len lasic worden gelegd die van den onbnschaamdslen dicfslul en plundering zouden getuigen Vy vernemen da de pogingen die aangewcml zyu om te belellen dat onze troepen hun intocht te Parys zullen houden geheel en ui vruchteloos zyn gebleven deze intocht is nu onvermijdelijk geworden en naar men verzekert zal hij plaats hebben onroiddellyk nadat de wnpenstilsinnd geëindigd is Het Journal de Bordeaux deelt een brief uit Parijs mede waarin gemeld wordt dat de Pruisen het fort MonlValérien zullen bezet houden totdat de gcheele Bcbadcloosslelling zal zijn afbetaald Men is ijverig in de weer Ie Bordeaux om de roiliiaitc hulpbronnen des lands Ie roorganisccrcn Naar men verzekert 70uden de grondslagen voor de nieuwe militaire organisatie hierop ncderkomeu De armee en bloc onibondtn De oIBcieren der geregelde armee zullen Blechts dan hun rang kunnen behouden wanneer by ouder oek hunne bekwaamheid is gebleken De lichting van 1S71 zal de kirn der nienve armee vormen Avimecnicnt bij gunst is afgeschaft Tot de vcikrijging van eiken rang wordt een openbaar examen vereischl De militaire scholen worden overgebracht naar de legerkampen Oik is er ecne groole adminislralievc reorganisatie ontworpen waarbij het vroeger stelsel zeer vereenvoudigd elke sinecure opgeheven en het iianliil ambleuaren vcriuiiiderd uiill De vrienden der piinsci van Orleans il ringen bij hen aan dat zij het land sullen verlaten De Gaeette de France geeft een uittreksel uit een brief van den graaf van Parys Hy sohrijft dat hetgeen de vertegenwoordigers der Fransohe natie zullen doen ook wel goed zal zijn Zoo men van builen op hen eenigen invloed wilde uitoefenen zou dit blyken voorbarig en vruchteloos te wezen Hg verklaart volstrekt geeu persoonigkc eerzuchtige bedoelingen te hebben maar op lojale wijze te willen medewerken tot zoodanig resultaat als kan strekken om een vrij duurzaam en eerlijk gouvernement te vesiigen Persoonlyke quiEslidn kunnen daarbij niet iu uamnerking komen liet denkbeeld eencr abdicatie acht hg evenwel omiunnccral k en hij verwerpt dit ook ten stelligste Ten slotte verwaant hij tot vaststaan in quaestii n van beginsel r ondcr inmenging der quiestiiin van personen Men gelood iu Duilschland nog sllijd vast aau den vrede en evenzeer aan de onjuistheid van de Belgische en Kiigelschc berichten dat Bismarck wat do nieuwe grenzen belreft zou hebben laleu afdingen de Kreu eil het hoogconservalieve blad dat natuurlijk goede relaties heeft in Pruisische regecnngskringen spreekt de Belgische berichten bepaald tegen Ook de doorgaans goed ingelichte correspondent van de Köl Zeil te Vcrsai les verzekert dat de linie Metz Straatsburg Belfort wordt vastgehouden Volgens dezen correspondent zal de sohadeloosslelling 3 millinrdcn Ihalcr bedragen maar hiervan zou worden afgetrokken het bedrag der Fransche siuaisschuld voor Klzas en Lotharingen berekend naar het aantal zielen verder de oorlogscontributies door de Pruisen uitgeschreven deze laatste som zou echter bij de milliarden rckening niet veel iu t oog vullen er is buitendien een groot ondersrheid tu sschen de uitgeschreven en helaaldo conltisj iues het bedrag der laatslo zouden gedurende dm geheelen veldtocht slechts IS j millioeu francs bedragen De groothertog van Baden zal volgens berichten uit Karlsruhe terstond ua het sluiten van den vrede naar hnio gaan om keizer WUheim te kunnen ontvangen die hem op zijn terugre s een bezoek wil brengen Ook de koning van Beieren zou naar Karlsruhe komen de koning van Wurtemberg is reeds naar Versailles vertrokken en zal eenige dagen aldaar blijven Bij keizerlijk besluit fan 14 dezer is de opening der zitting van den Duitschen rijksdag die op 9 Maart zou plaats hebben lot 16 Maart uitgesleld P B A N K R IJ K Een zoo aanzienlijk aantal stemmen als de heer Thiers op zich vereeuigd heeft is in de geschiedenis onbekend Het is voor teerst dat iemand die geen souverein is twee milliocn stemmen vertrygl Cavaignac verkreeg slechts lüü üüü op den 10 Di c 48 Koyer Collard Lamartine alle populair mannen bleven steeds ver onder t getal dat de heer Thiers verkreeg De J ji nce Jliivas behelst lu eeue correspondentie uit Bordeaux van den l Jden eenige mededeeliiigcn omtrent de plannen die door een aantal afgevaardigden buiten hel parlement besproken worden Dezer dagen vangt deze correspondcnlic aan wc enwijopde waarschijnlijlihcid van eeue plechtige vervallenverklariiig van du keizerlijke rcgcering en l iiastie Nog gisteren en zelfs heden was daarvan ernstig sprake De beer Thiers was er zeer voor ADVERT ENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel moor 10 Cmtcn GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN niet dat men behoefde te vreezen voor den kam tot herstelling van het keizerrgk maar Je kuiperyen die onderscheidene malen tusschen Versailles en WilIielmshühe werden aangelegd de verdragen die ontworpen werden tusschen de leiders van de bonapartisiische partij en den heer von Bismarck wettigden de vreet dat by de onderhandelingen over het vre desverdrag Pruisen behendig gebruik zou maken van bedreiging2n van met het keizerryk in onderhandeling te zullen treden Eeue vervallenverklariiig zou den Pruisischen diplomaat dit dwangmiddel uit handen hebben genomen De vergadering bad dau ook hel vaste vooriicineo de quasstie op e werpen en ile vervallenvcrklaring uit te spreken Maar sedert gisterenavond is men van gedachte veranderd Vooreerst omdat er in de vergadering mannen zitting hebben die onder het keizerrijk hooge bctrckkingeiij iu den staat hebbeo bekleed Deze zonilcn zich zeker u t beleefdheid voor zoo niet uit gehechtheid aan de keizerlyke dynastie Van stemming onthouden hebben De aandacht van den heer Thiers werd daarop gevestigd Men voerde aan dat niemand zells niet de enkele personen die aan het keizerrijk gehecht waren zijn liera elling konden verlangen dat overigens de vervallenverklaring genoegzaam bleek uit het feit dat de vergadering zich in het bezit van het oppergezag gesteld en dat zij eeu uitvoerend bewind had benoemd Daarop heeft men van het plan afgezien De legilimisten houden bijeenkomsten zg tellen 150 afgevaardigden en hopen propagamla te makeu Zy ontveinzen noc hunne wenschen bedoelingen of niiddeieu Hun doel is eeiie monarchie vanden oudslen tak de graaf de Charnbord als vorst het middel is ecne ineensmelting met de Orleanisten De Orleanisleu komen met dezelfde wenschen voor den dag en er zouden twee ineensmcltiugen op het tapijt worden gebracht De legitimisten verzekeren dal de ineensmelting tal tot stand komen lussihcn den graaf van Parys eu den graaf van Chainbord De laatste zou regcereu en de graaf van Parijs zijn erfelijk opvolger zijn de andere prinsen van Orleans zouden hieronder wel worden begrepen In Orleanistisohe kringen wordt integendeel verzekerd dat de ineensmelting zou tot slaud komen len gunste van de prinsen van Orleans anderen voegen er bij dat de hertog van Aumule den geheimen wensch koestert om op te treden nis president van de republiek t==£ssSJESiJ08£j === DüITSCHLAND De Frov Corr geeft reeds eenig wenken ten opzichte valide aanslaande verkiezingen voorden Duitschen rijksdag Volgens dat blad moet do regeeriag gesteund worden door alle ware palriotien Vast vertrouwen Zegt dit blad in de vorsten en staatslieden die jn treffende overeenstemming mol den volksgeest het vaderland zoo groot hebben gemaakt behoort de grondloon der stemming van het volk bij de verkinzingcii Ie zijn Het is onnooilig er op te wijzen hoe de mannen aan wie de leiding van het nieuwe Duilsche rijk hoofdzakelijk is toevertrouwd recht op het volle zich overgeveude vertrouwen van hot volk verworven hebben Kr inueleu mannen in den rijksdajr gekozen worden wier politiek karakter en legcnwoorilige verhouding tot de regcering waarborgen dat zg onzen roemrijken keizer l lil h i f H