Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1871

5 P I8 ri f KK en zijn heprorfilen kanselier tiit volle ovcrluiRinK en uiet opret lo p uegenhcid willen holpen om de kracht en wulvairt van het Duitselie rijk in een geest van urio fii ware oensgezindheid stiiedi meer te oriwikkelen De keer Wachcnhauten schrijft uit Versailles Do p ijo d Armes gelijkt thans een parade en i xerceerp iata De l arijtenaar komen met huiiue vruuwc i of liafje aan dcD arm nanr buit n om de l rui U eeiie van nabij te bezien om lan i s de lelde oev i der Seine Ic wandelen en eens in ooRensihoi w te n toen welke verfrnaiingtn wij in de parkun Je ïilu i en de tuinen hebben anngebraoht En wannC ir cij v ior een viUa staan die jnmraorlijk geha enj 3 dc or dl ogels aU ïij verbaasd de ruïnen van het kasteel Ut lond aanwhouwen dan roeper zij t wondcrba r Ziet eens wat onze kanonnen ven lopten Dat kondi n sleehls onze bravj mariners met hun onvergelijkelijk geschut I Züo JAlB leed de I Misisohe srti lerie nooit tot btand gebri ht Met een zekeren trots wandelen zij om d ruïnen heen OOSTENRIJK Het nieuwe Oostenrijksohe Ministerie heeft gisteren in de lilting Van het Huis der Afgevaardigden cenige zeer pijnlijke uren doorgebracht De Kamer hield zich namelijk bezig met de veelbesproken vraag der belastingen of men die voor de volgende maanden zou inwilligen ja dan neen Nu weet men dat de Constitutioneele purtij in hare verbolgeuheid tegen het Ministerie zoover is gegaan dat ze T 5or de opening van den Ilijksraad eene verga dering heeft belegd om de vraag te behandelen of men aan het kabinet een votum van wantrouven moest geven desnoods door de belasting te weigeren dan wel of men volgeus de in Oostenrijk gebruikelijke metbode eenvoudig protesteeren zou fioor de znal te verlaten Er werd toen eoiiter besloten nog geen bepaalde gedragslijn vast te stellen en voorloopig een afwachtende houding nan te nemen De pers maande evenzeer tot matiging De belasting is gisteren dan ook Aan de regeering toegestaan maar niet dan uu heftige en harstocbtelijke debatten en ook slechts voor een gedeelte want terwijl graaf Hohenwart had verlangd toestemming tot het heffen der belas ingen roor Maart en April heeft de kamer slechts bewilligd in de hefflog voor Maart alleen Of deze halve nederlaag door het ministerie mede als een votum van wantrouwen zal beschouwd worden moet nog blijken Men verhaalt als eene bijzonderheid van den heer Sohneffle minister van koophandel dat hij verklaard heefl in de vcek dagelijks desnoods 16 uren te wilUu arbeiden maar des Zondag jiiet hij noch zijn beambten noch iemand anders op zijn bureau SPANJE In Bpnijje maakt men zich gereed tot de Corlesvcrkiez ugcn die waarschynlijk in de eerste helft vau Ml arl zullen plaats hebben De geeoaliseerde oppositie cariisten republikeinen en Moderados doet alle mogelijke moeite om de aanhangers van Monipensirr over te halen zich bij haar aan Ie i luiten maar tot nutoe tevergeefs t Is waarschijnlijk zegt een Madritlsch correspondent dal de regeering bij de aanstaande verkiezin i en de overwinning zi l behalen Het land begint de eindelooze woelingen moede te wür li u en t verlangt de ü istttande orde van ziken bevestigd te zien Het komt langznmcrhuiid tot de overtniging dat er bij al die revolution niet Ie winnen is en ivelbeschouwd veihengt Spanje zich in een genoegzaam aanta I vrijheden Op dit punt heeft hel riels te wenschen over Bij voortduring kwijt de rinister van fiiianci u lioh ijveiig van zijn moeijlijke taak ledereu dag byna maakt hel oflicieele blad nieuwe decrceten van de beer Morel openbaar waarin misbruiken wonien afgeschaft en die de strekking hebben om s lands inkomsten te doen vermeerderen Zoo zijn er krachtige maatregelen genomen om paal en perk te stellen aan de smokkelarij die gelijk men weet in Spanje op groote schaal wordt uitgeoefenil Terwijl de groote laiKleigenaars tot nu toe nog steeds als in de middeleeuwen weinig of geen belasting betaalden zoodat allis drukte op de armen zullen voortaan volgens een decreet van den minis cr Morel de lasten meer gelijkelijk over n len worden verdeeld De reeds aangehaalde correspondent meen Ie mogen voorspellen dat men eerlang in he buitenland zeer gunstige gedachten zal koesteren umlrent het krediet van Spanje en zijn financieelen toestand altijd wanneer Morel aan het bewind blijft Door den ijver van dezen minisier wordt hetgeen zijne nmbtgenooten doen wel eenigszins iu de schaduw geolaatst De niinialer van justitie b v de heer Ulloa wordl te recht often onreolili vnn gebrek aan energie beschuldigd Men verwijt hem b v dat de daders van een vóór acht maanden grplrcjjdon moord nog dagilijks op de publieke waiidelplaatscn van Madrid worden gezien In zake l riin is de lieer Ulloa evenmin gelukkig en de moordaanslag op Zorilla zal ook wel niel slri kken om zij ie pfipularileit te vi rmceideren Lulling Amadco maakt zich steeds meer bemind Acliteree 1 volgens noodigi hij de leden der meest verschillende partijen bij zich ter tafel cok do personen die in do cortes tegen hem hebbin gestamd Den 13 II b v ontving bij Kios Rosas en Cantero bci len aanhangers van Montpensier Volgens den Monitfur van üordeaux van 21 Febr is Kerrano gearresteerd Do reden hiervan was tol nutoe onbekend Omtrent den toestand der jeugdige koningin die geliik men weet on hare naar Snsnje zeer gevaarlijk ziek 13 geworden meldt men dat zij aan ae betere hand et alle gevaar geweken is Gouda 28 Febb jabi Gisteren kwam ons een strooibiljet onder hel oog waarbij al weder de stereotype eenige kiezers den heer Post Drost als gemeenteraadslid aanbevolen Daarin worden de Gouweuaars verdedigd tegen een bewering van een inzender in onze Courant van 34 Febr die protesteerde legen de Ooudsche hebbelijkheid om in t geniep ie werken zooals hij het noemde Wij nemen in geen geval ingezonden stukken voor onze rekening ook stelden wij ons geen partij bij de verkiezing maar hel komt ons toch voor dat de eenige kiezers aan wie wij waarschijnlijk de daarin geroemde openbaring der eigen overtuiging van de Ooudsche kiezers te dankeu hebben hun namen hadden moeten noemen om de bewering althans wat hun betreft te ontzenuwen Wy voor ons houden meer van geteekendo aanbevelingen van kiesveri nigingen of particulieren en achter het een bedenicelijk verschijnsel dat niemand voor zoo ver ons bekend is den moed gehad heeft de caiulidatuur vim den heer l ost Drost waarmede men toch wel in het publiek kon verschijnen openlijk te steunen Dat dan een candidaat nog 163 siemmen kan krijgen by eerste stemming pleit niet voor maar tegen Gouda Laatstleden Zitcrdag namiddag md de dienstbode van den heer d V op de Haven het ongeluk in l et water van de Peperstraat Ie vallen door bytijds toegeschülen hulp is zij van een wissen dood gered Tot hulponderwijzer aan de openb school te Krimpen n d IJsel is benoemd de heer Overeinder hulponderwijzer te Gouda Men leest in HH Vaderland Wij vernemen met leedwezen dat de laatste berichten üoitrenl deu locHland van den ond minister de Waal minder gunstig zijn Een incident van eenigszins onruslbarenden aard heeft zich voorgedaan Er schijnt namelijk ontsteking te zijn ontstaan in een der slagaderen van tkn hals die bij het ongeval vermoedelijk beschadigd is Omtrent den getoiidheidstoestand van kolonel Booms die zich thans Ie Wiesbaden bevindt zijn de berichten gunstig Ingevolge machtiging des konings zullen de bevolen ganiizoensveranderingen in de maand Mei a II wegens de becrsehende pokkenepidemie niet plaatshebben St a Volgens van de Nederl bezittingen ter kuste van Guinea bij het dep van kolon ontvangen berichten gedugleekend 3 dezer bleef de gezondheidstnestund aldaar ongunstig Op den 80 Jan te voren overleed wederom een Europeesch umbtenaor De stemming der Elminezen en Fantynen wordt meer vredelievend Naar men zegt hevindcu zich een 120lnl Ashantijncn te Kinjaboe en zoude eene legermacht van 10 000 Ashantijnen reeds Ie Segwie 4 dagreizenKinjaboe zijn op weg naar Appollonia ten einde zooals vroeger werd vermeld den koning vnn Bchien in zijn ge ag te herstellen SL Cl liet Vaderlat d verneemt dat in de aanstaande bijeenkomst der tweede kamer geen wetsontwerpen zullen woriL i ingediend van gewichtigen aard De parlementaire werkziamheden zullen zich waarschijnlijk bepalen lot de Indische begrooting en de definitieve begrootingswetten voor Nederland Met het oog op de spoedcischende indiening der definitieve begrootingswetten heeft de raad van state zijn onderzoek der hij hem iugczonden wetsontwer pin binnen weinig dngcu volbtnelil en daarover Ie regeering gcadvisceid De deOniticvc begrooting voor het departement van oorlog zal eerst laler volgen en wanneer wij wel onderricht zijn vergezeld gaan van volledige voorstellen tot reorganisatie van hel defensieslelsel De minister van staat en van binnenlandscho zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat zij die voor eene benoeming als opzichter der 2de klasse voor het sloomwezen op eene jaarwedde van ƒ 700 in aanmerking wenschen te komen zich ó6t 10 Maart 1870 met hun vertoek schriftelijk behooren aan te melden bij het departcmenl van binnenlandsijhe zaken ouder overlegging van hunne geboorle kt en zooda iijcirelMixschrifienof v lariugea als noodig zijn ten bl jke dat de adressant in allo deelen practiac t ervaren is in de kennis van de sa menstelling eii h l o iderzoek van stoomketels Men sohryft ons uit den Alblasserwaard 24 Febr Ook in deze waard werd door menig ingezttcne maar vooral door vele ingelanden het losgaan van hei ys onzer rivieren met groote zorg te gemoet gciicn Velen verheugen er zich dan ook over dat ook ditmaal hunne vreeze werd beschaamd en alles zoo gelukkig is afgcloopet Intusschen keert telken jare die kans of liever het gevaar van ijsverstopping op de rivieren terug en trekt al wat ter voorkoming daarvan wordt gedaan en geschreven in hooge mate de aandacht Zoo werden ook in deze streken mei groote belangstelling de zoo gelukkig geslaagdn poginge om ijsversloppingen door het doen springen van torpedo s op te ruimen gadegeslagen en bleek thans door de ervaring dal het verlrou Bn t welk velen daarin stelden niet ongegrond wns geweest h een tvvcede middel ter bevordering van het spoediger losgaan geregeld afvoeren en doordrijven van hel ys ware wellicht het aanbouwen van vier of zes ijzeren stoom ijsbrekers aan te bevelen Vooral wanneer deze expresselijk daar oe gebouwde schepen dooreen stooraschroef voortgestuwd vlak voor den sleven en ter wederzijdea vooraan de kromming van den boeg derhalve door drie stoomstumpers hel ijs voor zich uit verbrijzelden zouden lang voordat grooten aanvoer van water het ijs deed opbreken hoogst gunstige uitkomsten te veikrijgen zijn Boven bedoelde stoom ijsstampcrs zouden elk eenige bonderden kilo s zwaar behooren te zijn door de machine van het cliip moeten gedreven en door de technici den meest practischen vorm worden gegeven Zoodra dan dooiweder de gelegenheid daartoe aanbood zouden twee of drie dezer stoomysbrckers bij elkander van de mondingen der rivieren af te beginnen ijs ter dikte en sterkte als waarmede in dezen winter onze rivieren bezet waren kunnen opruimen en de gelden door den staat daaraan ten koste gelegd hoogst doelmatig zyn besteed Eene energieke toepassing van dit middel zdu gewis I door duizenden worden toegejuicht Maandag 11 brak in den vroegen morgen brand te Krimpin a d IJsel uii in eene schuur hehoorende aan den timmerman Kuater De brand dreigde zeer ernstig te wonien zoo door deu hevigen wind uU omdal het brandende perceel van alle zyden omringd is met woonhuizen Gelukkig bepaalde zich de brand tol de schuur en één woonhuisje tot de blussching werkten nevens de gemeeulespuit die van een particulier en van de naburige gemeenten mede Men verneemt dat nla een gevolg Tan de in gnbruik stelling van het nieuwe militaire hospitaal te Amsterdam bij het dep van oorlog h t plan bestaat on eerlang de beatemoiiug van het rijkshospitaal la üireeht in dier voege te wijzigen dat bet iaalstgenielde zou worden aangemerkt als gewoon garnizoenthospitaal terwijl dat t Amsterdam aU rykshospitaal zou worden aangewezen ten gevolge wa rvan alsdan de examina der officieren van gezondheid voor hoogere rangen voorla in ie Amsterdam zoudea worden afgenomen Als bijzonderheid wordt aan t Vtr Dagblad uit Meppel gemeld Kerkvoogden der Herv gemeente hebben doen bekend maken dat ter gelegenheid van de prediking von d J J van Oosterzee hoogleeraar te Ulrechl op Zondag morgen voor zooveel zulks mogelijk is plaulfen a 25 cl en 60 cl in t kerkgebouw zullen te bespreken zijn mits men zich tol Zaturdag niiddag bij den kosler aanmelde De groole aanvraag om plaatsen uit den vreemde van personen die per spoor uit Friesland Overijssel en Drenthe wenschen over Ie komen maakte dezen maatregel noodzakelijk Naar men verneemt zal hel zendingsfeest dit jaar opbel laiidgued llouih riiiijen van jli Fabricius van Lcijenburg under de 15ilt gehouden worden Prof i è S S Il Ttfi W H f i A tf tel JÏ r trf i Li liêl W M f t iiS£ff S I I i tttJa è lfl l lil é J mk t a 4ll llDt l ta j Ki l 0111 m im li p ik m s k ilm ik liUiif Uil s ptlil Im k M Hl 4iiUi né tfirtia i iii mi m l Mt l iaMW i l l lW i n i