Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1871

van flusterzec hrtft no ii liioodiging ontvai grn om daarby aU recstrcdcuiiar voor te gaan De beriolitgeTer van I tt Noorden zegt liet door u opgencDTirn bericht omtrent het te Delft TOürgevalleiie met het randsüd van Uhyn vereischt penige aanvnlUDg Deze heeft niet bIccHib koren gemalen voor het gemeentelijk werkhuis maar ook aan dit en endere stedelijke gestichten leveranties van eetwaren o a etwteu gedaan Dit zal toch wel Tallen in de termen van art 24 der gemeentewet En dat wanneer eens overtreding van 24 geconsisleerd is art 26 toegepast moet worden volgt al verzoekt adressant het tegendeel geiocf ik i H de termen der wet die imperatief i u Overioeri s 18 de hi r van Thi i near het sch iut niet dfl eenige onzer raadsleden die art 24 overtreden heeft £ r is ten minste eeue raadscommissie benoemd niet om uitsluitend onderzoek te doen naar dl hnudelingCD van deii heer van Rhijn zooBl3 eerst voorgestttd was maai om in t algemeen te onderzoeken welke raadsledjn en in hoeverre zg art 24 der gemeentewet overtreden hadden In den loop der vorige week zijn bij de art instr compagnie te Schoonhoven weder 12 jongelingen aangekomen waarvan 2 na geneeskundig oaderzock werden afgekeuid en 10 aangenomen Tevens zyn 8 korporniils naar de regimenten vertrokken ein wel 2 naiir het 2t reg vest art 4 naar het 3e reg ca 2 naar de vcld art Ds E Koitenschild te Lopik heeft Zondag in de namiddaggodsdienstoefeuing zijn 40jarlgen Evangeliedienst herdacht en bij die gelegenheid afscheid genomen van die gemeente wnnrin bij ruim 33 jaren als predikant werkzaam was Zyue overige levensdagen huopt hij io een welverdiende rust te slijten Uil Utrecht schrijft men De pokken epidemie blijf op onrustbarende wyze heerschen Geregeld hebben door elkander een twintigtal aangiften dagelijks plaats en klom het sterftecijfer in gewone tijileii even 30 wekelyks bedragende in de laatste weken tol ruim 100 Ovenil in de aanzienlijke zoohpI hU ui de mindere wijken treft men het opsrlirift Besmettelijke ziekte hier en daar afgewisseld met uadcie aanduiding van gewijzigde pokken windpokkeu enz Gisteren nacht is ten huize van den kapitein v d S op den Deniieneg io den Haag een groot ongeluk voorgevallcu Twee der dienstbodeu h iddcu een vuurmand met turfkolen naar haar slaapkamer meegenorar i nlthaus ij zijn gisterenmorgen gevonden buiten hare bedsteden op den vloer liggende door dbn kolendamp bedwelmd en gestikt Toen men gisteren morgen vroeg het ongeluk ontdekte was een der beide die i3ibodcu reeds bezweken terwijl rpoedig aaoge veiidr geneeskundige hulp ten opzichte van de andere nie mocht bnlen daar ook deze in den loop van den volgeudeu dag is overleden Laatste Berichten Berlijn 27 l eb Gisteren namiddag tussehen 6 en 6 ure werden de vredesprelirainaireu geteekend De voorwaarden zijn deze Frankryk staat den Klz i3 en Duitsch LoihHrii gen Metz aau Duitscblaud af Belfort blijft tot Eraukrijk bebooren Braukrijk betaalt voorts vijf milliard oorlogsvergoeding die binnen drie jateu moeten voldaan zijn Gedurende dien tijd blyven Eranscho vestingen en ander grondgebied door Duitsühc troepen bezet Brussel 27 Eebr Uit nartiouliere liron wordt gemeld dat de wapenstilstand gepassecrdcn nacht ten 12 ure afliep en de gisteren gcicekende vredespreliminair n aan de goedkeuring der nationale vergadering te Bordeaux moeten worden onderworpen weshalve de wapenstilst nd verlen d is tot 6 Maart Bij het teekenen der vredespreliciinairen is bepaald dat de Duilsche troepen te Far js hunnen intocht zullen doen Vooreerst zullen twee korpsen aldaar verschijnen Londen 27 Eebr De heer Thier deed het voorsiel dat Luxemburg door Frankrijk aangekocht en aan Duitschl iud overgprirageu zou worden indien Metz aan Frankrijk werd teruggegeven De keizer bevindt zich voel beier Te Amiens is hevel gegeven de bewegingen der troepen in de richting van itouaau te staken l rins Karel van llumenie is nog altyd besloten afstamt an den troon te dnen De Morninjj Pmt weerspreekt het gcrunht dat er eene fusie tuï cheii de legitimisten en do Oricauistrn tot stamt is gebmcht De Daily iVeim liericht dat de heer Oaru den gczantschapspo it te VNiencu hcoft geweigerd Parijs li Fcbr Een odlciccle drprchc geeft aan do prefecten kennis dni do vrodes prcliminniren gctecivcnd zijn met l ist daarvan bericht te doeu toekomen aiin de militaire komiuanduuteu De heer Thica zal morgen te Bordeaux arrivpercn Berlijn 27 Eebr Er heerscht do levendigste opgcivondenheid in Berlijn Van allo huizen wapperen de vlaggen j ceu ontelbare matsa mensohon bevinden zich voor het koninkl k pale s Er worden uitgebreide maatregelen getroffen voor eene illuminatie op heden avond Versailles 27 Etbr Dt vredcsprelimlnairen zijn de 24o tussehen de heerea v Bismarck en de beuren Thiers eu Favre tot stand gekomen en gisteren geteekend a re j o k wuuarmaL fc der c es v jii7 r on wordt bet intiaticf aan de Erannche regeering overgelaten Parijs 26 Eebr Do meeste dagbladen berichten dat ij niet zullen verschynen indien de Pruisen te Parijs komen Alle dagbladen geven de bevolking den raad om door een diep stilzwijgen alsmede door in huis te blyven en het sluiten der blinden tegen den intocht der Pruiüen te prolestecrcn Jlen verzekert dat de keizer van Duitscblaud en de l ru iische kroonprins iu t een geval ic Pargs zullen komen De heer Kern heeft den heer Thiers heden rijne geloofsbrieven overhandigd als Zwitscrscb gezant Parijs 27 Eebr Hel Journal du Ueiata deelt het volgende mede De vredes preliminaireu zijn gisteren onderteekend Het vredestractaat is eerst van kracht na goedkeuring door de Nationale Vergadering De eischeo omtrent schadelousslelling en afstand van grondgebied varen van zoodauigen aai 1 dut de heeren Thiers tu Favre meermalen op bet punt hebben gestaan om de onderhandelingen af te breken op het gevaar af van den oorlog te zien voortzetten De commissie van vyfiieti leden was daarover niet minder getroffen dan de onderhandelaars De schadevergoeding is bepaald op 5 milliard Graaf Bismarck begou mei hel dubbele van die som te viasen Frankrgk verliest den Elzas eu Mclz het behoudt vijf zesde gedeelte van Lotharingen alsook Belfort De Pruisen zulleu Woensdag te Parijs hun intoolil doen 30 000 man zulleu zicli naar de Place de la Concorde begeven Thiers OU de gedelegeerden vertrekken heden avond naar Uordeaux Versailles 2 Febr Ue kciznr heeft het volgend telegram naar Jcrljjn gezonden Aau de Keiserin Koningi te Berlijn Met een diep bewogen hart en met dankbaarheid voor Gods genade deel ik u mede dat too even de vredes preliminairen onderteekend zyn Thuns wordt daarop nog d goedkeuring der Matiunale Vergadering te Bordeaux ingewacht yeO WILHELM Munchen 27 Febr De koning heeft het volgend tekgr im van den Duilsohen keizer ontvangen n Versailles 27 Febr de eoormiddags ten 10 tire S min ltt het hart vervuld vati dank jegens de Voorzienigheid geef ik U bericht dat gisteren namiddag alhier de vredes preliminairen onderleekend zijn waarbij de Elzas zonder Belfort en voorts Duitsch Lotharingen met Metz aan Duitscblaud afgestaan en de betaling van vijf milliard francs aangenomen is Een gedeelte van Frankrijk zal bezet blijveu tot dat het bedrag is afbetaald Parijs zal gedeeltelijk worden bezet Wanneer de ratificatie te Bordeaux heeft plaats gehad zullen wij oen glorierijken bloedigen strijd ten einde hebben gebracht waartoe wjj met eene voorbeetdelooze lichtvaardigheid werden genoodzaakt en waarin Uwe troepen zulk een eervol aandeel hebben gehad Moge Duitschlands grootheid lu vride bevestigd worden INGEZONDEN Wat een pijnlijken toestand heb ik doorleefd Mijnheer de Bedacteur niet dat ik kandidaat gesteld was voor den gemeenteraad en my schaamde om de revue te passeercu voor mijne medeburgers of ds vrees roy beklemde dat ik vallen zou dat niet ieder die my van naby kent weet wel beter maar er was een strijd aan de orde een verschil van opinie eu daar mocht ik my kandidaat gesteld zyude als eerlyk man niet in mengen en dat viel my zwaar Het viel mij zwaar en woarom ik zal hel U in vertrouwen eggen M d fi doch houd het maar voor U ani eren hebben er niet mede te maken ik ben een beeije ijdel ik verbeeld my enkele dingen beter te begrijpen dau sommige andere meiischen het spreekwoord ieder uoeml zijn uil een valk is bij Wij wat sterk uitgedrukt ik kan dat i u mei holpen ik beu eenmaal joo en zal zoo vcrs oleu moeten worden en weet er niet beter op dan uan ieder en een iegelijk voor dit geval een weinig toegevendheid te vragen j ik beloof wederkcerig voor iederen kreupele uil den weg te zullen gaan en elkeo bultenaar van voren te bekijken Doch nu zijn de verkiezingen afgeloop n ik ben weer vrij man ik mag wier meepraten en daarom M d 11 met de hand aau de polit e nuts een woordje als je blieft mogelyk kan het bg volgende gelegenheden te pas komen De quffistie waarop ik het oog heb is deze zijn leden eener kiesv reeu ging zedelijk verplicht den door die vcreeniging geprocIame rdcn kandidaat te stem Over deze vraag heb ik velerlei meeningen gehoord ik wil ni ook de mijne zeggen Ja zonder reserve ja I Alle boshiiten op eene vergadering bij meerderheid van stemmen genomen zijn verbindend voor het geheele lichaam voor al de leden in het bijzonder Deze waarheid is zoo algemeen en staat zoo vast dat ik voor my geloof dat zij vóór den zondvloed nl regel was Ook bij meerderheid en wel bij volstrekte meerderneid vai stemmen wordt op eene kiesvereeniging de kandidaat voor deze of gene betrekking gekozen zoodra nu u i keus yedaan is dan is zij niet hel besluit of de keuze van de e of die leden maar het besluit de keuze der vcreeniging de kandidaat is de kandidaat van allen Mag ik persoonlijk dan geen ander stemmen Neen gij behoort tot de vereeniging on het besluit der vereeniging is ook uw besluit en moet u heilig zijn i bovendien de kandidaat wordt jeproclameerd uiet door dit of dat lid der vcreeniging maar door de geheele vereeniging waarvan ook gij een deel uitmaakt gij proclameert dUs mede en stemdet gy nu een ander dan waart gij te gclyk ontrouw eu een huichelaar Maar dan blijf ik thuis Zcdelyk zijt gij verplicht belang tf stelleu in de maa schappy waartoe ook uwe verrcnigiiig behoort bij de stembus heeft een manifestatie dier belangstelling plaats gy zoudt dus uwen plicht verzuimen Maar ik heb een bepaalde antipathie tegen den kandidaat Gij zijt nog niet rijp voor het verkiezingf icrk vriend een verkiezing is geen gunst geen bewys van peisuonlyke affectie of hoogachting zij moet zijn en meer en meer worden do uitdrukking van begiuse jD met welke uiet gespeeld mag worden Maar dal is niet liberaal ik wil vrij zijn Gij noemt J liberaal en weet niet wat het is Die waarachtig liberaal is wil de minst iiidividueele vrijheid zijn geheele persooiilijkheiil lost zich op iu de massa uw liberalisme is de anarchie voor U zelven en het despotisme voor andeien Met hoogacbling Mijnheer de Bedacteur 18 Februari Mv dieuaar 1871 C MESS EMAKER Kantüiigereclit to Gouda Bij vonnissen van 16 Februari 1871 zijn 1 S V wegens het niet weerhouden van een hond terwijl deze voorbijgangers aanvalt of vervolgt veroordeeld tot eeue geldboete van ƒ 5 of een dag subsid gevangenisstraf 2 J V B wegens het op den openbaren weg te Gouda Uien loslonpen van een hond tussehen 1 1 uur des avonds en 6 ure des morgens veroordeeld tot eene geldboete van 1 of een dag subsid gevangenisstraf 3 W M S wed J B wegens het zonder noodzaak beryilen van een met klinkers bestraat voetpad te Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld tot eene geldboete van 1 of een dag subsid p ivaugenisstraf 4 A K wegens gelyke overtreding veroordeeld als 0 3 5 N N Wegens hel als geleider van een aangespannen hondenkar niet gaan voor of naa t zijne honden binnen de gemeente Gouda veroordeeld tot eene geldboete van 3 of een dag subsid gevangenisstraf En 6 V V L wegens het in gesloten jachttijd jagen op eens anders jachtveld zonder voorzien tt zijn van eene buitengewone machtiging en zulks viermaal zonder voorzien te zijn vsn een schriftelijk oewijs van den eigenaar of rcchthebbendo op dat j ichtveld na binnen de laatste 12 maanden aan de overtreding voorafgegaan wegens overtreding der verordeningen op de j icht en visseherij veroordeeld to zyn geweest veroordeeld lol vijf ueldboeten elk van ƒ 40 of zeven dagen snbsid gevangenisslraf voor elke boete bovendien lot eene gevangenisstraf van zeven dagen en veibeunlverklaring van het gebezigde jachtgeweer met bevel tot uillevc iiig of voldoening der waarde ad ƒ 3 en mci bepaling dut