Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1871

Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissingen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balling den Hofraad Dr Eeuvudt en Dr Diruf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteorings orgauen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedstrobrek als ook tegen Juuorrhoïden neiging tot jicht en scrojihuleusheid Prijs per flacon 50 ets Depots te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Ajiotheken KON BElliU MINKU WATEll VERZENDING bij gcbrHp an diUiriiiin te voldoen binnen twee m nindeii na n innicuiing ulks cal worden vervRngcn door een dag gcvangenisalrnf Ën bovendien nllc in do liostcu invorderbaar bij l jfsdwang Burgerlijke Stand OE DOIiI Ii 23 Febr Llisnluth JonoiiS outlers J F DaalDiniiB til ïl Jaspers Gecrtmidn Marm ouders W Hoer en H C Schipiiurhciu 24 Juhaona Maria oudera J T Jaspers en K vau Beuzekom 25 intouetta ouilirs O I auriür co P J Frat icolla Willem ouuers W van Lecuwaa eu A M Morué 2Ö Jchauon Pctronclln oudcrö F Herman do Groot on A A van Eenwiu Corn lis Oerrll ouders C Ü Wulffiaat en P S Tljbout kari 1 Wil em ondcrs D vau dor hint cu A M Filct 27 Ane onderg C van dor Vegt en J A Büiiueur Ans c iders 3 d V i n I a Artud 7 p jb ouders T T Bostna en H J PoBtmi Ovmi HiKN 25 Fcbr C P G Haverkamp 18 d E J M jaspirs 11m 26 G v iii dor Uianij 10 27 n van Vugt 7 w M Vordoiiw h usvr van I an Zijl 64 J IS A M ¥ ilct huisvr an U van dor Kiüt 38 J ADVERTENTIËN Bevallea van een Zoon J M VOORDUIN geb Schaaij Schoonhoven 24 Febr 1871 Heden werd ons ouderhart diep geijoffen door het erlies van onze jongste lieveling CORNELIA JOHANNA na eene kortstondige doch hevige ziekt iu den aauvalligen leeftijd van ruim één jaar K J VAN HOUWENINGE H E J Th van HOUWENINGE IJSSELZICIIT StKACK Goudercé a d Usui 21 Febr 1871 Heden overleed mijne geliefde Echtgenoot A6NES MARIA FILET in den ouderdom van 38 jaren mij nalatende vijf kinderen ollen nog te jong om hun verlies te kunnen begeffen D VAN DER KINT Govda 28 Febr 187 1 Algemeene en lipondere kennisgeving zoowel binnen als buiten de stad Sociëteit ONS GENOEGEN in de Boelekade te Gouda Buitengewone groote Volksvoor steil Lng door het Rotterdamsche Tooneelgezelschnp onder directie van JACQUES OK BOER ZONDAG 5 MAART 1871 Een zonderling geneesmiddel of de POLKA ten platten Lande Nieuwe groote vrolgke Vaudeville in één bedrijf met zang en dans coupletten chansonnets enz NA hetzelve TwmE mmwEM Nieuw groot Blijspel in ééa Bedrijf zjjnde door den Internationalen Tooneelbond met de groote gouden Medaille bekroond TOT slot LOT IS IDOOZD Nieuw groot Kluchtapel in één Bedrijf niet nieuwe coupletten chansonnets quüdlibets enz Aanvang ten zeven ure g ATTENTIE Prijaen dor Plaatsen Eerste Rang 00 Cents Tweede Rang 40 Cents Derde Riuig 25 Cents H II Leden op dtn EersU ii Knng 40 Cents l laatsen ii 1 0 Cents aan het lokaal te bespreken Openbare Verkoop iig Op MAANDAG O MAART 1871 vóór hel Huis wijk B N 74 te van ecnen zeer net onderhouden MEüBELAIIlEiX INBOEDEL bestaande in Antiek ingelegde SECRETAIRES KABINET COMMODES KANAPÉ een zeer fiaaije SCHILDERIJKLOK LEDIKANTEN THEE EET WASCII en SPEELTAFELS van Mi hoD lout STOELEN iet Kussens SPIEGELS PENDULE KLOKKEN VLOERKLBEDEN KAGCHELS KEUKENFORNUIS BOEKEN en andere KASTEN BEDDEN KLEERSTOKKEN MANGEL en bjjzonder goede PERS Voorts OLIE VER SCHILDERIJEN antiek PORCELEIN KRiSTAI GLAS KOPER BLIK IJZER TIN en AARDEWERK Diverse Instrumenten voor den Veearts Vi ijdag en Zaturdag te voren te zien Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht Openl are Verkooplng te BERKEL om contant gefd ten sterfhuize van den WelEdelen Heer P van ES op VEIJDAG den 3 MAAJJS 871 des voorniiddags ten 10 ure van eenige Roerende Goederen hoofdzakelijk bestaande in een uitstekend goed en fraai bruin MERRIEPAARD oud 7 Jaar een ÏILBURRY een NARRENTIKKER een TILBÜRRYTÜIG Paa deu Dekken een maghonichouten Secretaiiè Tafel Stoelen eenige Mans Kleedingitul ken en hetgeen nerder te koop zal worden aangeboden Alles daags te voren te bezigtigen Op een der beste Standen met Mei te huur een BOVENHUIS met tweo Kamers Alkoof en Keuken gelieve zich met franco briefen onder letters B V te adre s seeren bij den Uitgever dezer Courant Lazarethen Het is ondoenlijk om al die berichten die de heer JOHANN HOFF te Berlijn van de Direction van honderden lazarethen over de buitengewoon gunstige Tierking der MALZ PRjEPARATEN bij verwonden en reconvalescenten voornamelijk b borst en long lijden verlies van bloed en sappen verval van krachten uitputting vermagering en lichaamszwakte ontvangt en waarvan kopjjen mij dagelijks geworden te publiceeren Ik laat dan heden slechts eenige namen van lazareth en dirigent volgen en verwijs wat den inhoud der resp erkennings schrijven betreft naar de brochures en vlugschriften aan de Depots gratis verkrijgbaar Foldlazareth St Privat Dr STECHMANN Oberstab sartz Lazareth Landw Acadomie Weijhenstephan Dr WENTZ Lazareth Celle Celle Dr BARING Lazareth N 15 Heidelberg Dr DUKUMAIER Augusta hospi taal Berlijn Graaf RITTBERG VereinsLazareth Berlijn Dr BALTZER RoserveLazareth Weimer STIBERT Oberstlicutenant en commandeur Lazareth Oorlogs academie Cassel Gravin Von VALCKROUTH Lazareth Carthanse Coblenz Dr BOHRDT enz enz Verkrijgbaar G flesschen 2 20 13fl 4 40 De ledige flesschen worden n 5 et berekend en tegen dien prijs teruggenomen te Gouda bij J C AN ViiEiiMiNULN te Woerden bjjHENiii J VAN DEN BeBO Gouda Druk vau X Brinkinaa HHMW Bekendmaking POKKEN EPIDEMIE BUROEMKES lEll en WEÏTIOUDKES van Gouda gelet op het berigt var dn genccskuudigco dat er geeue gcDQcg nmk koepokstof voorbanden is om dagelijks Ie vaecmoren of to revaooincren llreugen ter algemeene kennis dut daarmede opZatardag den 4 Maart aanst ando dea namiddagaten I ure r al wordrn voortgegHan en dat vervolgens iederen da des morgens ten 11 ure aan hotgebouw genaamd Arti et Logi zal worden aangeplakt of er dien dag zal worden ingeënt GOUDA den 28 Fcbruarjj 1871 uurgdiuoeiuBi en Wethouders voomooindDe Secre ris De Burgemeester DltOOGLEEVERFORTUIJN van liERRKN IJZENDOOÜN Er wordt verlangd tegen 1 Mei a s bekend met huiswerk en tafeldienen Zich te adresseren in persoon tusschen 10 en 12 uur wjjk E N 21 Loon naar bekwaamheden Li eene K0EK 7n BANKETBAKKERIJ wordt een Jongen of Leerling gevraagd Adres bij den Uitgever dezer Courant Abshaubbin s of Anti llliuiuatisclie Watten Nimmer is een middel bekend geweest dat zoo proefhoudend en kraehtdadig tegen Bhumatiek werkt of tegen pijnen welke men hieronder kan rangschikken eu door koude ontstaan als de onfeilbare Abshaubbin s hare juiste liefelijke en onuiiddei ke werkinjT zoo algemeen bekend en erkend trekt de aandacht van vele geneeskundigen tot zich ioodat leze heilzame Watten zeer worden aanbevolen Geheel door rhnmatiek verslijfde lijders zijn door eea goed gebruik dezer Watten volkomen van hunne pijnen en stijfheid bevrijd geworden De liglere pijnen door koude ontslaan doen zij binnen weinig tijds geheel verdwijnen Zij ontnemen den lijder aile Echtrpe en schadelijke vochten wanr zij worden aangcbragt zonder eenig nadeel op gezond vleecch uit te oefenen of aan andce middelen schadelijk Ie zijn Tot bewijs der cohtlieid worden de ulaauwe biljetten waarin de Pakjes gewikkeld zijn en waarop voorkou de gebruiksaanwijzing en de namen der 260 Depothouders onderleekend door den bereider en HoofdDepothouder te Delft A BllEBTVELT Az die deze Watten voor den prijs van 30 Cents per pakje o a verkrijgbanr heeft gesteld bij T A G VAN DETH Goudii Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alplien J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Wests Wagestraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort COKRESPONDENTIE Wi geus plantsgcbrtk ia het ingczüiideu stuk van den heer A li tot bel Tülgfiido iiummur bigvcn tiggcn W klnngt bitter over lc slordiglienl der behandeling v n de zcevi ch die ter afslap M U legt dic uit u dti dik Mrf iiiurHi c str iat men loopt er owx heeu rn vcrtupt die r uuiliinigc niishniuUling van ccfwnar I8 Hnlgtlijk tii iilschiikktiid ii hij ou dua zeer enflcheii lïat de btvotgdi iiinclit vom guid tcu tmd mnakte aaa dio bchmidtlykc zoigdooHhtid OTTO HOOGENDIJK Capelle a d IJssel