Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1871

5 Vrijdag a Maart N 1018 1871 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcntiebiad voor Gouda en Ornslreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave l DKES Tan Ir ccakuudigca rliauden is om f mrmede op i nAmiddagg dat Tcrvol ire aan hot worden oanpgecnt loornoemd Irgemeester IJZENDOOKN i ioi a 8 ten Zich te lo en 12 uur liuimheden mAFKERU vraagd Pourant S IVatten Iweest dat zoo lumatiek werlt li iri rangschik iifeilbare Aba iiddeiyke werlenu trekt d t zich zoodat nbevolen Gels zijr door een en fan hunne d De ligtere binnen weinig nen deo lijder Jra ir ij worden lozond vleecch In schadelijk Ie ii de blaauH O I II en waarop t ie namen der den bereider fl LÏ Az 10 Cinls per lil bij at Rotterdam c IJssel Itillesy Ie KAKOCZY i werkingen i r BALLINtf Dmrp han luirdig tegen Ui 1 gebrekilsgfbrek als t t jicht en HL 50 ets W ÜOERS llZENDINü uk vau leii heer brbuiidcliug vAit Il nut rncii loupt iMi hniuUlnig vuu J IIU tllih T l iLi uuü nmitkto De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Ie de Stad geschiedt de uitgave in den avon l van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 KEN NISG E VING BUEGEMEE3TKR en WKTHOUDERS van Goud brengen ter openbare l ennis dat ter voldoening aan art 68 der Wel van den 4 Julij 18P0 Staattblad rfi 37 Blsohrifteii van de ProcesaenVerbaal betreffende de benoeming van een Lid van d u Gemeenteraad bedoeld bg de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en sulka aan den ingang aa t Kort Groenendaal alsmede dat gelijke afachrifteii op de Secretarie der gemeente zijn nedergel gd alwaar dnarvuu inzage kuu worden genomen op lederen werkdag van des morgens ticH tot des Dsmiddagt een ure Gouda den 1 Maart 1871 Buigemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bnrgemeeste MOOGLEEVKR FOKTÜIJN van BKltGEN IJ2ENI 00RN BUI TEN LAND Bulicniandscli Overzicht Id boofdziiak waren de berichten omtrent de gestelde eischen aan de Fransrhen die wij in ons vorig overzicht mededeelden juist Thans is de vrede geteekend altijd nnder nadere goedkeuring van de uationale vergadering Door geheel Europa is die tiding de vrede is verzekerd met de levendigste vreugde ontvangen niet onvermengd want de harde Toorwiardrn der Ouitschers doet de hartru kloppen TUD nedelijden met de Franschen U Ëlzas is afgeslun zonder Belfort voorts een deel vun Lolhatiugen btginiiende bij Longwv en ThionviUe Melz medegerekeod doch zonder Nancy en Luiieville Vyf millinrds oorlogskoslen l ii gedeelte vun Parijs zal worden bezet door de Duilsche troepen IJe groote vernedering waarvan deze voorwaarden getuigen zal te Bordeaux in de vergadering een diepen indruk maken miiar er is geen andere uitweg dan te berusten in bet onvermijilelijke De heer Picard aan wien de tank is te beurt gevallen om in hel Journal Offickl min Frankrijk de redesvoorwaarden bloot te leggen en hel op het ODvermgdelijke voor te bereiden heeft zich van die taak gekweten op eene wijze die aantoont hoe verslagen d onderhandelaars zelven over den uitslag van hun werk zgn en hoe diep zij gevoelen dat de vrede eene vernedering voor Frankrgk moet beeten Vruchteloos tracht hg eene lichtzijde aan de aangeoomene voorwaarden te ontdekken en vooral de grievendste van alle vernederingen den zegevierenden intocht Ie Parijs 700 te kleuren dat zg met ondernerping il te dragen Een nieuwe wapenstilstand is getroffen oorlogdsch ittingen en requisiliéu tgn ten einde Slechts rnkelc wijken der hoofdstad zuIUd door den vijand wurdcn bc et Zij hadden wellicht die smart aan Parijs ktinncii bespuren maar dan hadden rij Belfort morteii prgs geven ma irdinrtoe mochten zg niet besluilen omdat zoo er ïuor Parijs eenige troost mogelijk was die troost 0 beslaan in de bewustheid dat althans die borstuernig van Frankrijk die berormd is geworden door hiirc heldhaftige erdedigiiig gered en bihoudin wu De bcttoncrs van Purijs worden zoüiiU doorgaans in omstandigheden als deze geschiedt dringend aungemaand om eendrachtig te bigvcn en geene aanleiding tot bloedstorting te geven door een doelloos en onmachtig verzet tegen den iitooht des vijands Slechts SU UOO man zullin dien intocht volbrengen en slechts ds omtrek van de Tuilerièu zul door hen iu bezit worden genomen Intuaschen hopen ij vac ganduher harte dat Pargi zich moedig en met edeL zelfverloochening zal schikken in zgn lot De berichten maken ons echter bevreesd dat onze hoop zal worden beschaamd Want reeds nn laat zich de alarmirom hooren en begeven de nationale garden zich naar de wallen om den vgand a te wjjzen Doch mogelijk zijn dit slechts teekei en en gevolgen eener opgewondenheid die bedaren zal wanneer het getond verstand cgue rechten herneemt en indachtig maakt aan de heilloozi rampen welke blinde vaderlandsliefde over de reeds zoo fel f leiaterde stad co over giheel Frankrgk z l brengen Oneindig beter ware het den raad der dagbladen U volgen tn zich van alle vertoon te onthouden Aan de Kreuizeitung wordt uit Parijs g raeld dat de onderhandelingen met Thiers in den laatslen tijd zeer ini nilijk vielen daar Thiers zich sterk aankantte tejien het afstaan van Metz en uealot en scheen eerder zijn ontslag te zullen indienen dan de verbntwoordelgkheid van den afstand van Melz op zich te nemen Dit gedrag zou vooniamelgk een gevolg zgn vni het vertrouwen dut Thiers omtrent EngeInnds houding in deze zaak kooterde Zijn verzet leed echter schipbreuk op de standvastigheid der Duilsche diplomatie Het cenigo dat kon worden toegesiaan zonder stellig gevaur voor Duitschlands vciliglieid was dal Bellort aan Frankrijk blijven zuu De keizer bigfl tot Zaterdag te Versailles De indruk van de vredcsvoorwaardeu in Engeland is die van medelgdeu met het zwaar beproefde Frankrijk en afkeuring van de onedelmoedige hardheid van Du tschlaud die wraakneming en uieunen strijd in de toekomst doen voorspelleu De b aden geven de hoop te kennen dat Engeland zich niet door raad of daad aan die harde voorwaarden mcleplichlig heeft gemaakt De verkUriug gisteren door den heer tiladstoiic in het lagerhuis afgelegd geeft niet de minste aanleiding om hel te onderstellen De voor Duilscbland vreugdevolle tgding van hel ooderteekenen der vredes preliminairen was gisterenmorgen om 10 ie Keulen uren bekend terwgl het bericht daarvan Ie Berlgn eerst ruim 4 uren ontvangen werd Men kan zich de opgewondenheid voorstellen toen hel bericht zich als een loopend vuur door de stad verspreidde De correspomlrnties uit Berlgn die allen van Zondag dagleekenen gewagen nog van de spanning waarin men dien dag heeft doorgebracht De straten waren druk bezocht en overal zag men uit naar eenig berichi dat eerst den volgenden dag aankwam de telegraaf schijnt langzaam gewerkt te hebben want het bericht van den keizer aan de keizerin is nog Zondag uil Versailles ver zonden Moge hel wreed gekastijde Frankrijk thana voor goed de voordeden van den vrede boven den krijg van een vriendschappelijk volkenverkeer boven een dbldriftige zucht nnur ovcrhecrschiiig leereii inzien Muur moge niet mimler ook Duilschlind thans voor de geleden rampen onder Ijudewgk XIV en Napoleon 1 ten volle schadeloos gesielil vim een gclgke liefde voor den vrede en do lull chjke uelit vich zedelijk en uiuutscbuppclijk maur zonder bloed en ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedeie regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsr mte Afzo derlpe Noiuiners VIJF CENTEN staal in slaaikundige volkseenhcid te ontwikkelen doordrongen blijken F H A N K R IJ K Ofschoon omireul den vrede tuaschen Frankrgk en Duilachland eerst Miandaguvond het e rste stellige althans officieele bericht door ons werd ontvangen mocht meu toch uit de verschiilende tijdingen en verschgnselen reeds opmaken dal men het omtrent de voorwaarden eens geworden was Althans tusscheu de Fransche en Duitsoüe onderhandelaars de eersten in overleg met de vgftien vertegenwoor ligers der nationale vergadering De troepenbewegingen die in de laatste dagen plaats hiidde i met het oog op een mogelijke hervatting van den strijd hebban opgehouden en zgn door tegenovergestelde bewegingen vervangen De wnpenjtila inii die gisteren te middernacht verstreken wns moet voor twee dagen volgens anderen to 6 Maart verlengd zgn Dit nu zou zeker niet gel urd zijn uaiinerr de partijen het allhans in beginsel oict eens waren geuecst Aan de andet zgde was die verlenging noodzakelijk om de verga dering te Bordeaux lu de gelegenheid te stellen tot bekrachtiging van deze voor Frankrijk allertreurigs e maar o ivermijdelgke vernedering Want een vernedering een nameloos diepe vernedering niet een transactie schijnt dit vredesverdrag voor Fr mkrijk ie moeten zijn Het blijkt niet dat de Fransche onderhamiUaars iets van belang hebben kunnen afdingen op de harde eischen van Duitschlaud tenzij wellicht den afstand van Belfort Ongeloofelijke moeite schijnt door den heer Thiers gedaan te zgn om ook Melz voor Frankrijk te behouden Zelfs zou hij er een milliard thaler hooger oorlogsachatling voor hebben willen geven of een com inatie he icn voorgesteld waardoor Luxemburg aan JuilscMaiid zou komen maar len koate van de FVaiische sch ilkist He Di itsehers schijnen echter onverbiddelijk geweest te zijn op dat punt in weerwil telfa volgens süiunilgen van de tusschenkomat lees den raad der Engelsche regeering Overigens wordt omtrent den eigenlijken omvang van het door Frankrijk af te statie grondgebied niets en omtrent het bedrag der oorlogsachatling niets dan legeustrijdigs gemeld Volgens dezen zou zg S s volgens genen 5 milliarden fra bedragen volgens sommigen zou Frankrijk er alleen de renia a 250 millioen sjaars van betalen volgens anderen zou zij binnen drie jaren afgelost moeten zijn en intuaschen een gedeelte vau Fraukrijka grondgebied beneveiia enkele vestingen door de Duitschers ril onderpand bezet blijven Eindelijk en dit is de laatste niet de minst bittere druppel in den drinkbeker dien Frankrijk tot op den bodem zul moeien ledigen de Duilsche troepen zullen Purijs binneurukkrn Wellicht zelfs is dit reeds heden geschied en heefl keizer Wilhelm zijn tweede ontbijt gebruikt in het puleis Elysce Bourbon zouals hut plan schgut te zijn geweest De beproeving zou voor de Franschen alleen een weinig getemperd worden duor hel beperken van het door de Uuilschers duur Ie trekken gedeelte van Pargs Die beperking zal evenwel niet minder in t belaag van deze zelf zijn da ir de inogelgkheid Vuil betreurenswaardige coutltclcn er geringer door wordt De schimpende cu scheldende houding der Fransche tl 1 M t 1 t