Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1871

n pcrj toponover cicii niiitsolien ovpriviiiniiar wonll ïiUi Uuitkoliu ijdo u jS reden a viigcvoi rd dut ook de e eisrli inucst worden li or o ct Wonder 19 t niet dnt met uIku luirde vuurwaar Icn waarby door soramigen nog vim een op tedrongen hnndelfllMetiiiii wunit gewaagd de omlerhnndeling langer geduurd lu efl dan men verwBolilte dat ij Zalerdagnacht nog niet was afgeluupeii en eerst Z nd igmiddag teil euulo getraelit zou zijn De heer l ouyer Qucrlier is na de weigering van den heer Bullet als minibier van financiën iu het kabinet van don liecr ThieiS opgelredoii Bij de zeer protertionUtische neigingen die zich dezer dagen in Frankrijk openbaren is de optreding vau de en volbloed prolecüoniat een ledeiikelijk verschijnsel liitubschcn blijft het kabinet ja de geheele toestand in Frankrijk lOg altoos ecp voorloupige l e heer Thiers zou voornemens rijn lils de vrede tut sland is gebracht aan de nationale vergadeimg een nieuwe kieswet voor Ie dragen volgens welkt dan de ooiistituaute zou gekozen worden Wij htbbin trouwens nooit geloofd dat deic nationale ver adering ah constituante zou optreden De FriHische bladen zijn diep gclirgerd en teleurgesleld door de sympaihie welke in een booiUeliap van den president der Vereenigde Staten van NoordAioerika aan den senaat o ei do positie van den gezaut te Berlijn voor Duilschland en ziju insleliingeii doorstraalt DTJITSCHLAND Het weder is in de laatste acht dagen zacht en voorjaarsnchtig scbrijTt racu uit Versailles dd 31 dezer nan een Duitsch blad de keuer ofschoon nog ïllijd door rheumatiek geplaagil maakt dan ook dagelijks uitstapjes en be ichligt de verdedigingswerken tuaschen l arijs en Versailles liet gunstige weder oefent ook een zeer goeden invloed uit op onze zieken en gewonden de lazaleths worden eiken dog lediger Alles is gereedgemaakt voor den doortocht door Parijs maar van iet wanneer weet niemand iets af Met het oog op de mogelijkheid van de voortzetting van den oorlog worden in het noorden vestenen zuiden alle miliialre maatregelen genomen deze zullen het bunn liijiUuj om de vredesonderhandelingen Ie bespoedigen zij het niet terstond tot den definilieven vreile d n toch tot de vredespreliminniren Het springen van de kolo sale ij eren kanonnen Tan den Moi i Valérien en de overige forlen is goed en met geringe kosten gelukt De nerkzaainieden werden geleid door den ingenieur Forsten bijgestaan door den thans als landweer dienenden opzichter vaii de dynamiet fabriek te Deuli Toen de Ifi kanonnen op den Mont V ilérieii sprongm kwam alles ir rep en roer een nant d hoofdoHlcleren kwamen op het geluid af ook de kroonprins van Pruisen kwam de stukken zien van de reus ichtige kanonnen die zoolang tegen ons gebromd hadden j de stukken gaan nu naar een ij ergielerij waar zij waarschijnlijk vergoten worden voor een redewerk en dienst iloen nis gas en iterpijpen Bij Conlie werd den l in Febr een misdaad gepleegd die weder icn l curig licht werpt op het fanatisiue waardoor de Fr inM lieii zich soms laten meebleepen Een Duitsch onderollicier dienst doende in een der lazareihs is op een wandeling door een Pransch burger met een hikines verwoud on daarop door zijn hond half veraclieunl ielukkig was hij niet doodelijk gtHond en kon na eeiiigeii lijd bewusteloos te hebben gelegen met veel nioeile zijn weg voort ctlei men hoopt hem in het leven te kouden liet indienen van een rapport over het gebeurde heeft weinig gehaat daar de dader niet is uit Ie In vast vertrouwen op den vrede gaat men in Duitsehland voort toebereidselen ie m iken voor de groote feesten die daiirü zullen volgen Ook Ie Suittgait is het programma volgens d officioele StiialsAn eiger thans vastgesteld De feesten zullen een aanv iiig nemen niet na het bekend worden van het sluiien an den vrede maar na de oflicicele onderleekemiig van het vredesverdrag liet feest zal tnee diigon duren den eeislcn dag worden de klokken geluid en kruit verscholen gepreekt optociiten gehouden mu iekuitvoeriiigen feestredevoeringen en maaliijdeii Hen tweeden dag al s morg gevlagd woiden en s av geïllumineerd SPANJE De moordaanslag op den heer Itiiiz ï orilla oudpresident der 8paansolie orles had plaats den IS Ftbr II miller de volpeiiile oinslandijiliedcn Morgens te twte uren wandelde Zoiili i met ijn vriend llernanilc alleen in do alle l e tegen ijiic gOHoonle want sedert ileii dood van l rini gaat hij nooit uit iOiMler pulitio agciitcn toen twee loanliei die ich in eeiie ij lr iit veiborgen hadden gehouden o hem aelioteii Zeven kojels de spaaijsclie bandieten seliijiien met mitrailleuses gewapen 1 te zyn misten liet doel Zorilla en zijn vriend ihe gewapend waren zetten de moordenaars na maar konden licn niet achterhalen Ze verdwenen iu een huis waarvan de deur was open gelaten De polilie ar estccrde vier mannen en cene vrouw Zorilltt was zoo vroeg op de been om vrij romantische redenenen Ilij had een brief ontvangen van eenige personen waarin de e zich bereid verklaarden medcdeeliugen te doen omtrent den moord van Prim maar dan moest Zorilla te tien i rcn in zeker huis vin Calle l ei komen Hij deed dit maar waiiu ve ui e c i lopt hii om naar huia terug e keereu en juist had hij aan llerneiidcz de opmcrkiug gemaakt dat ze bedrogen waren toen de schoten werden gelost Onder de bevolking heerscht groote verontwaardiging en overal verlicifen zioh stemmen die eischen dat de autoriteit tonh eindelijk dit echrikbiwind zal doen ophouden Een zeer ongiinstigon indruk maakt het besluit der regei ring waarbij de generaals die weigerden den eed vai getrouwheid aan den koning af te leggen naar de Bale irische eilanden worden verbannen Er zgn onder die generaals aanzienlijke persoueu en beroemde namen o a Mompensier Cliesle en Cttlonge Eerstgenoemde heeft nu zijn ontslag ingediend en zal zich voortaan als Fronsch prins e onderdaan be choiiwen t Is de vraag echter of dit de regeering zal weerhouden het verbanningsdecreet ten uitvoer te leggen In elk geval zal Montpensier s ballingschap iiet van langen duur zijn want hij zal allerwaarschijnlijkst in Asturic worden gekozen als afgevaardigde voor de Cortes De Spaansche gezant te Weeneii heeft verklaard dat het bericht als zou Serrano zijn gearresteerd schijn nog schaduw van waarheid behelst Nog altijd duren de verwikkelingen voort tusschen Spanje en Egypte evenals die tusschen Italic en Tunis In beide Afrikaansohe staten ijn de onderdanen der Europeesche Mogendheden beleedigd en wel te Cairo de tolk der Spaansche legittie Deze zaak is zoover gedreven dat Spanje zich genoodzaakt heelt gezien een ultimatum te stellen Verscheidene Mogendheden hebbeu hare bemiddeling aangeboden I T A LI Ë Tc Kome openbaart zich in ds laalsto dagen een levendige gitalie ten gunste van het bekende voorbiel der achttien Itahaansche Afgevaardigden om de orde der Jeiuieien op te hi ftVn en hare leden t verblijf in het Koninkrijk te oiil eggi n De poliiieke Clubs lerzunelden ijverig haiidieukeninsen voor eeij monsler adres aan de ICainer en de liberale dagbladen sporen de beva kuig aan iluor openlijke manifesialieii het plan te oiulcrsUuiiien Men ver ckerl dat de vooruaamslc leilen der Orde bevreobd vc r t geen het üenojtsch ip boven t hoof i hangt reeds vele kostbaarheden van do Kerk Del Gem op M ilia hebben in veilighei l gebracht Dat velen ook van de andeis gematigde llomeinen th ius oo eer leiden de Je uïeien vijii iiigpiioiaen m iel n iar t schijnt vooral ijii loe te bcl rjv n nan hel t zij ilan al of niet geweliisdo ermoedoii d it door de Oi e plannen beiaaind en maalregelen genomen worden lot herslel vau s l ausen wereldlgke macht Men weet dat dien nngaande t een en ander IS uitgelekt Niet minder wordt het geweten aan de hrriige predikaluu van zekeren paler Cuici lic zich iiiel O iliiet den Koning den Kroonprins ja zelfs de algemeen bemimle l iinses Margaretha van den kansel met sinaadiodeiien Ie overladen Het volk heelt du niet vv illen aanhooren en de pater is genoud aukl geworden zich op het Vatic ian in veiligheid Ie brengen ZeKs de vrienden van Curei ijii van gevoelen dat hij de zaken lo ver heeft gedreven Een en ander zal waarschijnlijk ten gevolge hebben dat het voorstel in de Italiaausohe kamer meer ondersteuning vindt da men aanvankelijk vorwaohtte De paus heeft het uitvoerend bewind der Fr iusche republiek erkend Eiienne Arago die ïich als gedelegeerde vnn Frankrijk op het oogenblik te Florence beviudt moet in last hebben het materieel terug te vragen dat de Fransche regeering in der tijd to Rome achterliet en aan den paus heeft afgestaan Tevens licefl hij ecne opdracht ontvangen betrekking hebbende op de quscstie van Niee BINNmLANS Joi u 3 W x vuï Tol lid van den gemeenteraad is gcko en de heer W Vost Diust met 22 slemiiien Op den heer C Meiscmaker waren lUi steinuieu uitgebracht Omtrent den tooslaiul viui den ouil inlnisler do Waal zijn zeer gunstige berichten ontvanjou Weldra gaat hij naar Ni a De Echo du Nord bevat een loftuiting op de Nederlnndsuhe aiubulaiio liet blad vcrrarlilt o a Na den vroesclyken slug by Sedan warci o n zestien zwoar gewonden wien alleen oeu been w n afg et in een hospitaal in den mecbt bedroevcnden toestand aehtergelalcn want men had voor de e ongelukkigen geen kunstbecnen beselnkbaar Ling OH dit lijden door de zorgeloosheid derlegeradministratie veroorzaakt voorzeker hebben geduurd zoo er geen Nederlandtche ambulance in donabijheid ware geweest De e toch hersielde hetver uim en zeer spoedig waren de csticn gcainputeerden in het bezit van het zoo gewenschtc voorwerp cu dat wel van ileu ver iso itu ou vj Tmeting Men meldt uit Mèppel De kerk waar prof Ooster ee preekte vas veel te klein om de schare toehoorders waaronder eon menigte per spoor uit Omrijsel Friesland en Drenthe te kunnen bevatten die naar aanleiding van Numeii XJCl B en y lu verbaLj met Johannes III Vi en 15 een op ijn standpunt prachtige rede hield Men schrijft uit Leiden Overlast van woter zal liu wel niet meer ziju Ie waobten Ilijulands boezem U voldosude gediuild en nog vallende lerwijl genoegzaam nl de polders het overvloedige water hebben geloosd Wakkere zuide of westewind bevorderde het spuien naur de alui en gaf gelegenheid aan de molens om krachtig te malen en dreef gedurende den dooi de met rfgen dreigende lucht gelukkig telkens uiteen Dit laatste heeft er niet weinig loe bijgedragen oiu weU htdst van overtollig water verlost Ie geraken In gelijke male heeft l ellland zich van het water kunnen ontdoen Ernstig genoeg ziju aldaar eenige weken lang de boezem boog de polders overstrooipd geweest Volgons de Irnfi pendiii ce Beige van 23 dezer hebben de heeren ingenieurs Kool en Henket beide leden der benoemde commissie nan de regeering een plan ingeleverd voor een spoorweg Builenzorg lialavia naar S imarang eü de Vorstenlanden l fübolingo ter lengte vun HOS kilom De e spoorweg zou 101 inillioeiicn gulden kosten hij zou zélfs met waarborg der reut v in staatswege niet kunnen worden daargesield en derhalve door middel eeuer geldieening ten laste van Nederland of van Neorl Indie luuelcu worden bekoatigd Ned Induiir De felle or t en het gemis van sneeuw hcbneii geen gunsligen invloed uitgeoefend op de winterrogKc zy is echter een der sterkste graamioorten zoodal veel nog zal hehoudon blijven Op Goeree en Klakkee zijn zaad tarwe en gerst doodgevrojeu men begint reeds opnieuw te zaaien Door de kamer v n koophandel en fabrieken Ie Dordrecht is besloten aan den minister van koloniën op de gestelde vragen oiulreut de wijziging van bat Üüsl Iiuliich tarief van in en uitgaande rcuhien te adusee en dat de kamer is legen do plotselinge alVcli dhiig van het ditlerentieel leclil met msianlioudliig van het recht dat ihans geheven wordt van met certilicaat van Nedcil indsclien oorsprong ingevoerite go deren omdat de Nederlandsche industrieel alsdafi plotseling al slHun zonder eenige vermindering van recht tegenover de coneurreniic van den vreemde met eene ontlasting van eitca 40 pCt Zij is van oordeel dat de ophelliiig der dilJ ercnliëele eu de vcri iging der gewone recluen Irapsgcw ijze en gelijktijdig geschieden moeien in dien zin dat de eerste geheel zullen zijn opgeheven op het tijdstip nis de i utsie tot een maximum van 5 pl t zullen ziju l rnggehracht Van de Friesche zeekust wordt gemeld dnt hi t ijs in de Zuiderzee nog torenhoog zit opeengehoopt Voor de Lemmer en llindeloopen o a isdecpsohuiviug 1 66 groot dat de scheepvaart nog onmogelijk kan hervat worden Ken aantal schepen is van Mèppel iiiiar Zvartsluis vertrokken meest met turf beladen om zoo spoedig doenlijk n iir Hollaud te kartneu oversteken Zij moeten echter geduld oefenen Men meldt uit Ameide J et ijver wordt iu de Krimpenerwaard aan de verbetering der polderbeinriliiig gearbeid Hoewel er tot dusverre nog geen stovimt emaal aanwezig is zullen die zich nogtana nul lang meer laten waodten Dezer dagen werd dat voor den polder Benschop aanbesteed en reeds is door de respectieve bcbiuren zoowel van het walorschnp den Uoogen Boezem als van de polders lYiel en Vogelzang onder laarsveld tot het slichten vau stoomgemalen besloten Eerlang verwaohl men van beide deaanbesloding i r a ii M 1 üPl H fSi Ut S r jtrul lil tol j iif l Sar H ii rf j Vta i i T A ia r n ip m n 11 Ir M w illiHil iimiiiïl i i W Iiaj e Orei zi eJit V ii xti m lit iiiitfiiimf j t W U o lik iüutt Il u ijI SS 5 ka I m hijiiij g tijijam Il llj HiiBj j 5 IJ III til tuKiiii a H i Is jfD iifit 1 i i M 1 M ki t f a mi 1 i ft jbor i r i i H NtL ir ÏIt 2 f ki i fe ki b iii iJH i Ik 41 Mt iyaaW f j p iiiwf m0mmmmn