Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1871

V Ill Ic IroLiiigaclu kiimer vnn koophniidel m be lotcu iinu den rand v i i toe Johl op do spoorwegdieusleu een afschrift te enden eeucr miêsii e wimrin do heer Dninslr ilc lüiitevuiloii bcsehreven heeft vim twee wnggons rogpe duor hem in Jan 11 aan ilrii heer ïïeinhold te Dnsseldorf verbonden volgens aanwijzing v n den stationschef te Uroningcn l e Khijnspoornep mnalschappij had die goederen le Arnhem opgelmiidoji en gc eigerd te anders dan nis eügui dnt wil zoggen mei 100 Timler extra koslen of l s p W Bf le le verzenden Niet alleen tegen bet willekeurige van zoodnnige bcruegdheiü i r Rh t p M komt de knincr v kooph op mnar ook hierlogen dat de Ith Sp M niet eens de stations der uict haar in verband staande lijnen wnarechuwt wanneer zii de e wilUkcurigc prijsvchonji gelieft te eischen Daardoor wordt het rabliek zelfs belet zich door het niet afzeuden der goederen legen tcbode te vrijwiireft Uit Kottcrilam schrijft men ous ana de Midd Courant dd 26 dezer Pos was de biiineii oh epva rt heropend of wy De berichten iu enkele bladen betreffende dit Toorvnl zijn overdreven De orde toch was zeer spoedig hersteld en een gedeelte der weerspannigeu is weiltr a den arbeid gepann Kanaer Ovorzicht as FEBUUAEI Voor de 3 maal heeft een ministerie ïhorbeeke keunis gemaakt met de vertegenwoordiging Zyn hoofd heeft een rede gehouden die als all d een model is vnn bondigheid en zeggingskracht Zie hier wat hij ongeveer zoide Bij zijn eerste untnioeting mei de kamer gevoelt hel Miuiblerie zich gedrongen eenige woonlen tot haar te riehien Hel nieuwe k ibinet bestaat grootendeels uit oude bekenden der kamer Zij weet wat zij aan ons heeft Hel ministerie heeft geen nieuwe politiek in le leiden maar een bekende politiek te volgen Ken enkel woord over onze voorneir r Met de kamer slaan wij in een moeilijken lijii i euover een groute taak die niet op eenmaal kan wordrii volbracht Het ministerie meent te rade gaande niet den beschikbaren tijd en met do voorhanden krachten de te lerrichlen werkzaamheden te moeien verdeden o er dit en het volgend zillingjaar Den lijd die na de hehiindeling der Nederlandsche en Indische begrootingswetten in dil zillinpjanr znl overblijven wniischt hot ministerie de kamer niet bezig te houden noch met den census iioch met het hooger onderwijs Ken andere zorg heeft oor het oogeublik den voorrang De gehcurlenisscn van de jongste jaren leggen ons den plicht op om onze verdediging in gneden slaat te brengen Het ministerie stelt zich voor om welsunlwerpen op de defensie tot herziening iler iciliiiew t en regeling der schuitcryen en in verband daariuedo ctsonlwerpcu lol herziening van het belaslingwezen tegen de aunslaaudc zitting met de slutcii geueraal TOor behandeling rijp te maken Voor het tegenwoordige wachlen eenige gewichtige traotateu de anndnoht der kamer Voorts wetsontwerpen op de lieudon en op de rechterlijke org anisatie de laatste zullen echier waarschijnlijk niet zoo tijdig worden ingeiliend dal zij nog in den loop van dit ziuiiigjaar in behandeling kunnen worden genomen Men stelt zich gewoonlyk meer voor dan men Tolbreugt Moge dil gouvernement zoo gelukkig CiOn eu ei iis het omgekeerde iirii gebeuren Ten slolie unlvanKt de kimicr etn betuisiiig van twee oude soldalen in den parlciocniairen st jd De minisler van Financien en il zijn er uoode toe ovcrgeganii om deze zetels in le nemen Wij liHpen dnt de welwillendheid in de kamer onilervondfii ook hier zal bijblijven In deze Diiisdagmiddag gehouden zitting zijn ingekomen de hegrootiiigswelten voor Nederland en Indi dii nsij iar 1 71 een naubeveliiig loor een lid van den hougen raad oen voorstel van 5 leden vim vcrachill ludc riclilii g om dn oomviarl van Vlissingeu op vfew Vork le subsidieer n vc rli versohilltnde stukk n en adre soii De welsonltt crpi omireul de iLikom ieylH lasting en ilo scli iding d r tiend n nu iiii oliul U ii De hi oren l oeni kerl v il i u to v Hooncn Hi iim k rk iV en Jonckbloel zijn voorzitters der afdeeliiii en Woensdag wordt de vrui g behandfl 1 of het leglement van orde nu hcrzieu zal word u S =i j I zarzi ji Laatste Berichten Bordeaux ü8 Febr Heden hield de nationale ve e j qiiv ten t ure icne opcub re zitlMig De heer Thiers voerde bet vroord te middeu vau een diep stilzwijgen Vy hebben zeide hij een pijnlijke tnak op ous genumcu Wij hebben alle mogelgke pogingen gedaan Wij komen mei leedwezen nnn uwe ber iadslaguigeii onderwerpen een welsontwurp op welks spoedige liehandeling wij aandringen gAn 1 Juidl De nationale vergadering bukkende voor de noodzakelijkheid en zomlcr daarvoor vcranUvoorileiijk te zjjn ueemlde vrcdesprelimiuairen aan welke le Versailles op den 26 Febr geleekend wcrilen Hier bcgaveD Thiers de krachten eu zag hij zich gcnood aakt van de tribune te gaan en de zaal te verlalen De heer 15 irlhélcmy S iinl HiUire ging met het Toorlezeu d vredespreliuiinaircn voort l Frankrijk ziet ten gunste van het Duiische Keizerrijk af van de rechten op één vyfde gedeelte van Lotharingen Metz euThionville inbegrep n eu den Elzas zonder Belfort 2 Frankrijk zal betalen 6 milliard francs waarvan véu milliard in lS71euhet overige üisueti dert tijd van 3 j iren jj De nulruiming vau het Fransch iirondgebicd zal aanvangen uadal het verdrag geratificeerd is de Duilsvhe troepen zullen dun ootruimeo Parogen verschillende departemenleu voor het grootste gedeelte geiegeu iu hot Oosten De ontruiming der departementen zal geleidelijk plaats hebben na de beuling van het eerste milliard eu naar mate der storting v iii de overige milliards Van de sommen die niet aaiistouc s gestort worden zal een rente betaald worden v in 5 pCt te rekenen Van de ratificatie van het verdrag l De Dniischc troepen tullen geen reqiiisilie k hellen in de deparieincnten die zij bezet houden maar in hun onderhand zal voorzjen worden op kosten vuij Frankrijk 6 Uupicl Horilt verleend aan de bewoners der geannexeerde gewesten voor de keua tusscheu de twee nanunalilciten ti De gevangenfo zulleu onmiddellyk in vr hcid worden gesteld 7 De opening der definitieve vredesonderhandelingen zal te Brussel plaats hebben nu de ratificatie van het verdrag 8 De administratie der departementen welk Duitschland bezet houdt zal worden toevertrouwd aan Fraiische nniblennren die onder bevel sullen staan der commandanten van de Duilsche legerkorpsen 9 Hel tegenwoordig verdrag kent den Dnitschers geen recht loe op eenig deel vau het niet bezette grondgebied 10 Het verdrag zai onderworpen worden aan de ratlHcalie der nntionale vergadering St PetersbUrg l Maan Het Journal deelt een telegram mede van keizer Wilhelm aan den C aar lot bericht van de ouderleekening van de vrodcs preliraiuaireii en mededeeling der voorwaarden Daarop volgt Zoo slaan wij aan het einde van een roemvoUen bloedigcn sirijd waartoe wij met eene verbcclueloo e lichlvaardigheid werden genoodzaakt Pruisen zal nooit vergelen dat het aan u te danken heeft dat de oorlog niet den grootslcn omvang heeft verkregen üod zegene u daarvoor üic 900T altooi iankbnr vriend Wilhelm De keizer van Huslaud beeft denzelfden dng zijn dank voorde ontvangen mededcelingen betuigd met bijvoeging van deze woorden Ik deel in uwe vreugde God g ive dat er een duurzame vrede moge volgen Hel strekt mij lol genoegen U mijne sjmpathie als toegenegen vriend te kunnen betoonen Moge de vriendschap lusschcn nns beiden strekken lot verzcke ing van hot geluk en den roem van beide landen Parijs ÜS Febr ch summds Fr worden groolc mnalregeleii genomen ten oiuile le beletten dnt de Diiilseliers bij hun inloelil door do tipgewonden me uigle worden niuigovallen Na hun intocht zullen I IJ ter hunner veiligheid door een cordon Kr iusehe I irotpcn worden omiingd Hel meer gemuligilc deel van cl publiek loet nl wat mogelijk is om da opgew Jiidcnhcid lol Ijodarin te l rengeii len hoopt dal a es goed zal dliupen Kon groot nnnlal lieden lüoriien ziel van proviand ten cindo zioh morgei n el op stniil te moeien begeven Heden avond is hel in de in ie lo wijken dor hoofdstad rustig Boi deaux 2 hebr De hter Victor Lefrjuo I is belasi met hel iiii rengen van rnpporl over de I ouderhi ndelin i en lot hel sluiter va i den vrede i Maai id 28 Febr Heden is hst hai delstriilc taat mei Zweden gcloekend I De Pi iisische gezau zal morgen z ne geit ofabr even uan fiedeii Ikt gyuvcrueineut zh bij de vcrkiezint en zonder twyfel d i meerderheid eehalen Porfi aUX 28 lülir Uit de mfdedc s mg in aan de nationale vergadering blijkt nog dat ue Frt nsohen eu Pruisen elkamier den wapenstilstand te boginiien rtiet 3 Maart kirmea opzeggen mits elkand Sr drie dagen te voren w iarscbuwende Bordeaux l Mairt l e heer Barthclemy St Hilaire las in de Nationale Vergadering de bijzonderheden der nieuwe grensscheiding voor De coofdlijn begint bij hel groothertogdom Luxemburg en eiuiliiit aan de Zwitscrsche grenzen Parijs 1 Maart Hel Journal OJficid zegt dat in strijd met hel grruchl de keizci v iu Duitsohland niet het kommaiidu scbijnl te zullen vooreu over de troepen die Parijs binncnlrekken De admiraal Challie heeft een order uitgevaardigd tot de mariniers om kalm te blijven en elke aanraking met den vijand te vermijden De instructie in de aak belrefTi iide den aanVal op de gevangenis Si I élagie in ilen nacht tusscheu if en 27 Februari is begonnen De directeur dier gevangenis is omslagen Darmstadt l Maart Naar men verneemt zal de bijeenkomst van den eersten Duilsohen rijksdag uiigcsleld worden van 16 lot 20 dezer Berlijn 1 Maart De keizerin heeft uit Versailles het volgeudc telegram van deu kciier ontvangen Zooeven ben ik alhitr van Longchamps te Parijs teruggekeerd Ik heo aldaar de troepen van het zesde en elfde Pruisische ii vau het eerste Beiersche corps in t geheel ID ÜOO mao sterk in oogenschouw genomen De troepen zapen er voortreffelijk uil De voorhoede is heden ochtend len 8 ure Parja biniiengeinkl zonder lal er eenige sloornis plaats had BrUSSOl 1 M iarl H Indepmdame B l je Aee i berichten uil Parijs v n gisteren avond mede waarin gemeld wonll dat aldaar in sommige wijken eene buiteiigewone grooto agilalic heersclite Kr waren barricades niet kanonnen eu mitrailleuses gewapend op zekere punten npgericfit maar de heelhoofdeu verzekerden dat die enkei waren opgeworpen voor het geval dat de Diiilscher i de liiiii aangewezene grenzen le Parijs zonden willen oversolirijden De gouverneur vau l arijs heeft verklaard dat hij op zeker n intal naliuuale gardes en linietroepen kon rekenen om als het zijn moest zic i tusscheu de Duilschers en de lievolking ie slelbn rai ticiilui rdesram VREDE inngeiiomou met 546 tegoii 107 slcmmcn I N G E ZON D E N Afyn heer de Keilmteur Veel is en wordt gecluoven over de thans heerichonde epidemie vooral om loeh de goo gemeeiile wakker le schuilden opd it ij ieh zal doen vaccineereii en revai einocien Ik moei U ronduit verklaren dal Ook ik niet legen die vaccinal le ben wanl r ij hoiiilt de oiiU ikkeling der pokstof tegen en ijzigl dezelve Miar sommige dingen stuiten mij legen de borst en kunnen mij niei b ïvredigpu B V in een huisgezin ligt een kind aaii de pokken tv twee nog jongere kinderen zijn daarvan bevrijd Men neemt een geneesheer wien men den zieke aanbeveelt en loevcrlrouwi en met wieu men over de nog geionden raadpleegt Ziedaar de taak van den vader en zoo deze niel meer leef of ouder eurateole slaat de moeder enz De vrees leert dat zulks altijd niel het geval behoeft te zijn Hel kan gebeuren dat als het ééiie kind aan de pokken li t de andereu in dal huisgezin die gezond zijn en in dezelfde kamer verblijvende gevaccineerd worden ja soms zonder het hoofd lies geziiiH ilaarover Ie raadplegen dio al is hij geen geneesheer toch hel recht op zijne kindereu heefi om j i of neoii to zeggen Hij is toch de aansprakelijke persoon voor den welsland en het omlerhoud zijnor kinderen niet waar Mijnheer W iar du geseliiedt haiiiUlt men daar niet eigendunkelijk op eigen gez ig onwettig en teven onverantwoordelijk Terwijl dan do zieke V