Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1871

m jilioiiilel ïï V j ji i k 1 tel iiüMili m P w f mnik T l faj fcS ktlf i ï ta W MEt lltfÉK KMIfk i anr i m B mm Mv i m m mindir nojj grsIüU ii iijii i iiii bij vuUv uai iiuu l i kitwlerrn lijdciii iliis euii iluhbcl gevii ir Uet iau m 1 beier zijn dut olk ccii gem enliepr lu dut gevul de gcionile kinilcrcn niet intnlu of en niinslc hel hoofd ks gciina diiarover rniidpleegdc of gelijk bg de vee ifit e de rtgeeiing van stail en land nan uchl wumngen staUon of plaatsen aan te wijzen wnnr nlkc ge onden wanrnevens zelfs volwassenen kouden verblijven en ïchiuleluos werden gesteld Hil uu m i doelmatiger zijn dan dai papier voor de glasruit t elk bij den liuiaelijken ritaip nog hei brooJ wegvoert dat door de hoofden dea gezina moet verdiend worden om tevens daarvan huur en bctastiug te betalen Een vijand van hot curatrevcn van goede verordeningen zijnde acht ik tnij echter verpliüht miju gevoelen dit aangaande openba r te makon want I 1 4 1 e lie Tl l b il k net ch dal rijkeu en arin i deiel de rechten op hunne kinderen hebbcri Hilleii raadplegen en geraadpleegd worden al hebben iij voor geen oortje begrip iim de zaak Willekeur komt hier niet te pas eu vooral niet in hel consiuulicneel Nederland Zoodoende is het rreils dat de scholen voor ongevaccineerden worden gesloten dat men middelen beraamt om de bssnietling te voorkomen of tegen te giii n maar in da geval is hel ook iioudig dat van stads en lands wege geene verordeningen worden in het leven geroepen waarbij zonder uit i ht op vergoeding de huisgezinnen in de uitoefening ran hun brood worden belemmerd ji geruïneerd en men toch voortgaan kan in dien tgd belaitiug als anilervins of het weivuren op het gelaat Ie le en stond te vorderen Mijnheer de Reduclenrl Mochten de e regelen door U kunnen worden opgenomen UKd zoudet niet alUen mij genoegen doen m lar ook waarschijnlyk daardoor den sloot gi ven dat men tol nadenken besluit kuam cm middelen te beramen ten einde in die gevallen te voorsten Wie zich aan een ander spiegelt spiegelt i ich zacht Met hoogachting vetblgve ik gaarne Gouda UEd I w Dienaar 37 Febr 187 1 A U A V E 11 K A M P HET FÖijT MËGLEi li i r VOORDESCUOLEN IN DEGEMEEM EGOUOA Art i van bovenstaand Reglement opgenomen in de Courant van Woensdag 22 I ebruari 11 luidt als volgt i Het is den onderwij ers en onderwijzeressen verboden op hunne school aan leerlin gen of kwcekclingen toegang ie verleeiien wiin iipcr in de woningen waarin deze verblijf houden kinderziekte roudiouk makelen nziatiache cholera iyphm of beimetfelijke keelziekte heerschl Men vraagt welke middelen den onderwijzers en onderwijzeressen ten dienste slaan om te eten tekomen wanneer er hun geen kennis vim wordt gegeven of een der bedoelde ziekten in bedoelde woningen heerscht A MARKTBERICHTEN Gouda Maart Bij tainelijken oioüel bleven de prij en alf i i de vorige week ïurwe Zeciwsche 11 75 ii ƒ 12 10 Mindere U n 1I 7U Poldertarne ƒ 10 IUS 5 Rogge oude ƒ 8 a ƒ 8 10 Nieuwe 7 2ï a ƒ 8 Voer fi 75 ii ƒ 7 20 Gerst 25 i f 7 Buileiilaiidsch 5 2 i ü fi Haver korte 4 25 a 5 Lange 3 10 a 4 20 f e veemarkt met gewonen aanvoer eu Icvendigen handel magere varkens vlug Knas niet aangevoerd Boter 1 50 1 66 gip8 Maart KAASMARKT Burgerilike Stand GraoftEN 1 Maart WilheliiuDa Margaretha ouders K vaa der Geest cu M V l inkae OvtBLhDiN 28 Kebr A Sliidri chl 2 d 1 Maart G 3 vaa Willigen 3 j C J ïcrschtgget 1 j 4 m GrnuwD i Maart C van dpr Sjitlt en A KijkhofT ADVE RTENTIEN ïe Sommelsdijk overleed den 27 Februaifij jl in den oudorduin van ruim 87 jaren oniü Vader en Beliuwdvader de Heer A P AlUuSTHüNU SbMoit G BLOK T M BLOK Al n TKON0 NÖODHDLMEUKENIEID TKItSTONI h cM iiiijrd Uouwe l 187 5JP éf Opoiibarc Vorkooping te GOUDA op MAANDAG lij MAART 1871 des vooriinddags ten elf ure iu het logen ent Dl Zalm van Eon kapitiwl WINKELIIUIS ERF en TÜLM taande en hgf ontle iian de Markt Ie Gouda wijk A 11 I8 gront 2 aren cenwaren waarin goduraudc een aantal jaren inet goed gevolg Wmkel in Kruidenieris en Koloniale Waren is gedaan wegens den gunstigeu stfad ook ge sohikt tot uit eteuing ifan alle andore zaken zijnde in het Huis zeven kamen eene Keuken Keldei Zold 11 hotgeen vjrder tot een gemakkelijk im T Winkel eu Woonhuis b ivi En een zeer ngenaam gelegen HUIS met SCHUUR ERV en BOOMGAARD aan den Fluweelen Sngel te Gouda w k E n 319 groot 10 aren 95 centiaren Alles te aanvaarden 15 April 1871 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kan me van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Scholen De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kennisse dat op WOENSDAG den H MAaRT 1871 inscihrijvjg zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejufvrouv enschool de IloUaudsche Burgerschool voor jongens en die voor lueLsjes de Tusschenschool voor minvermogenden of aan de Stad Annen en Bewaarschool benevens aan de Openbare Scholen verbonden Avondschool De inschrijving zal plaats hebben op bovengeinelden dag des namiddags te vyf uren en de respective schoollocalen Voor de Openbare Jongejufvrouwenschool en de Burgerschool voor meisjes en jongens zal het by genoegzame plaatsruimte in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftel k of mondeling de wensch ter plaitsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Vooi de zoodaaigen die hunne Kinderen of Pupillen wenschin te zien opgenomen aan de Stads Tusschenschool v ordt verlangd eene verklaring afgegeven door Meeren W kmeesters dat zij in staat van minvermogendheid verkeeren terw l zy die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden uitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeeling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig is Alle kinderen aau de openbare Scholen opgenomen moeten bjj himne komst ter Schole voorzien zyn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijvin geeno Kinderea op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving Namens de Plaatselyke School Commissie Roij aards Seiretarw Gouda 1 Maart 1871 EM8ER Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbronuen DE Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte spijsvertee ring gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in i eplomhi crde doozeii niet gebruiksaanwijzinjT il 50 cents alleen ouvervalscht te Gouda bi J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken Ui ADMlMlSTUATHi van de UOTöHKüNNEN Openbare Vei jiooping v p MAANDAG G MAART 1371 ó6r het Huis wiJk B N 74 to van eenen zeer net onderhouden MEUBELAIHK INBOEDEL bestaande in Antiek ingelegde SECRETAIRES KABINET COMMODES KANAPÉ een zeer fraajje RCHILDERIJKLOK LKDIIfANTEN THEE EET WASCH en SiBELTAFELS van Mahoniehout STOELEN met Kussens SPIEGELS PENDULE KL0KK7N VLOEIU KLEEDEN KAGCHELS KEUKENF0RNU1S OEKi u a i A iCx LN iiEDDEN KLEEllSTOKKIiN MANGEL en bijzonder goede PERS Voorts 0L1E ERW SCHILDERIJBN antiek PORCELEI KRISTAL GLAS KOPER BLIK IJZER TIN en AARDEWERK Diverse Instrumenten voor den Veearts Vrijdag en Zaturdag te voren te zien Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van dea Notaria J G BROUWER NIJHOFF te IlaaUrteht Men wordt verzocht te reclameeren al do artikelen die de heer D v N MINDEN in de maak heeft voor zijn vertrek de personen die tot nog toe niet voorzien zijn van goede BRILLEN kunnen daar ook nog an profiteeren tot de goedkoopste prijzen hij zal zelfs des Zondags te spreken z n van 10 12 en van 2 5 uur Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men In het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAO en werken heil unm op ile SPUSVEllTERING Zg zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE i het BLOED en UIÏSLAÜ der Ilüll ti ijii ZACHT L XEUEND en SLUMAFÜRUVENU Verzegelde doozen van 37 a Cent en dubbele doo en zijn verkrijgbaar by de hh Allilasterdam M Punt VI z Amiterdani M Ciéban C droog hei ige weg l 321 Benthwzen C den Bouraeesler Bhiimjk S v d Kraats Bodigravea B Versloot Delft H W de KniijfT Dnenler Gebroed Timan Goiida L Schenk up de Hoogstraat Gravemnde W v d Boom Haastrecht a Oosterling lekkerierk A den Oudsten Limchote B Kruithof Leyden J T Terburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Post Reeuicijk F Kaptein Rotterdam A v d Toorn Weste Wagenst ScJwoihovin A Wolff Tiel A F Faassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Don kerstr n 37 i ffoerden L Euijlen Zevenhuizen A Prin Het depot dezer echtO Urbanus Pillen linda voovele jaren met roem hekend en in sipemeen gebruik is door ons te Qouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt inatantelijk verzocht wel attent U willen zijn dat door ons bij niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Keeept in Di pót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboten opgegem Steden en plaatten dan bij de hier bovengenoemd Dépöthoudert In elk doosje is ecibiljet voorzien met de eigenhandige naamteekeniiig van de vervaardigers Wed Keunïn ZooN Apothekers welko Handteekening ioh ook bevindt ophet Zegellak waarmede de D iosjes verzegeld zyn Wij verzoeken de gebruikers tnatantelyk daar welop te letten en raden hun aan wel tOe te Zil bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes wnarin een biljet met onze Handteekeningis zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik v m tie vele nam t ik els 50 iUikIh iliuli vuil A Hnnkinun