Goudsche Courant, zondag 5 maart 1871

1871 Zojjijiig 5 iMiuirl N 1019 GOUDSCHE COURANT cn Adverlenlleblad voor Gouda eii Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post S ADVEETENTiËN worden geplaatst van 1 j regels ii 5Ü Centen iedere regel meer 10 Cent m GR 00 TE LETTERS wordjn berekend naar pla atsruimte Afzonderlpe Nowmers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot é£h nur des namiddags op den dag der uitgave Nationale Militie j a ë i®4i t KENNISGEVING UKÜB MEESTEU en WKTHGUDKRS van Gouda gelet op art 150 der Wel op de Nationale Militie vau den 19 Augustus 1861 StaatsUad tl 1i noodigcn de loleliugen die verlangen bij de Zeeroilitie te dienen i it om zich daartoe voor den April cansiannde ter liaatsclijke Secretarie aan Ie inrlden Gouda den 3 Maart 1871 Burgemeester en Wetliouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester I U X 01 EEVERFOin liIJN van HEUGEN IJZEN DOORN Waarschuiwing POKKEN EPIDEMIE BUUGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda in aanmerking nemende dat de Kinderziekte zich in naburigr gemeenten heeft geopenbaard en dat ook iu deze etad zich een geval daarvan hf efl voorgedaan brengen Ier algemeeue kennis hetgeen reeds vroeger bij huuue Publicatie vanden 9 Deo 1370 is geschied dat de KOEPOKINENTING wordt beschouwd eeu krachtig voorbehoednaiddel te zyu tegen die i lekte Dat op grond daarvan de ingezetenen zoowel iu hun eigen belang als iu dat vau het alremeen ten rrusligste orden aangemaand om heizij voor de eerste maal hel g bg herhaling zich te doen vaccineren of revaccineren hetwelk kosteluoa zal geschieden door de Geneeskundigen die daartoe uitgeuoudigd met ingang van den 4 Febr aanstaaiide tulleu zitting houddl iedi ren Ktrkdag des namiddags ten 1 ure iu het gebouw genaamd Aimi Lkci op de Markt Kuilende van gemeente egi deuoningen waarin rich poklijders hebben bevonden op verloon vim een bewijs vau een geneeskundige koateloos worden gedesinfecteerd wanneer de belanghebbenden daartoe hun verlangeu te kennen gaven aao den üemeente Bouwneester op hst Stadserf Kn vermits bet uut der inenting boven allen twijfel verbeven is wordt eeu ieder ullgenoodigd zijne liuisgenooten betrekkingen en medeincnscben aan te sporen om van de aangeboden gelegenheid gebruik te maken en door inenting of herinenting te trachten voor te komen dat de l ukziekte die elders reeds vele slnchtolTers heefl gemaakt zich ook in deze Gemeente verspreide GOUDA den 28 Februarlj 1871 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DR00GI E VEIU 0KTU1JN van UEIU IA lJZi NlMIOIt BUITENLAND Biilleiilaiiil ch Uvcrzklil De vredi n preliiniiiniien ijii door de iiulioii ile vergadiring in Efunkiijk i ufd keunl mcl fi Ui ligi ii 107 siemiD n Daarmede II voor goed aan dat bloedig fioÉl gslijdperk een einde Veel woorden zullen wt niet gebruiken o al l gewicht dier lijding te doen uilkomen Dat sprlngi uer die niet hoorende dopf geweest is wa zelf in t oog Zonder eeii kleine toonadvertooning kou Thiers de voorwaarden niet Ier kennis van de vergadering brengen Hij las de inlaidiug doch toen hij aan de artikelen kwam tverd bij zoo aangedaan dat hij de zaïil moest verlaten Pil nu van iemand te geluovon die dagen lang over de voorwaarden gemaicbaiideetd heeft en ze zelf ten slotte als eenig bereikbaar resultaat heeft getcakend t is wat kras Maar alles vordert by de Prausche eeu dramatisch effect Ka onderzocht te zijn in de fdeclingeu werd het traciaat in publieke vergadering behaideld Bij het openen ler zitting werd het rapport der oouimissie uitgebracht waarin e aanneming der vredespreli minaireu door de vergadering werd aangeraden Er werd in gewezen op de omstandigheid dat eene weigering Ie bezelting van l arys en de overweldiging vau geheel Frankrijk vreeselijke rampen zou met zich sleepen De commissie bezwoer de vergadering geen wanhopige miatregelen aan te nemen zij if den wensch te kennen dat geen van de leden in de tegenwourd ge omstsudighedeii zich schuil zou trachlen te hLitidcn door geen deel te nemen aan de stemming Met dus te handelen zou men zgn plicht verwaarloo en alle verautwoordclgkheid van zich afttcrceii De lezing van hel rapport werd by herhaling afgebroken door prolesten eu ironische uitroepen Er beerschie opgewondenheid in de vergadering De heer Edgar Qiiinet piutesteerde zeer sterk tegen de aannemii g der pri liminaireu cn zeide diu het aannemen vun dergelijke voorwaarden gelykstoud met Frankrijk voor het heden en de toekomst te ond rniiji en De l ecr Bamberger afgevaardigde van het dep van de Moezel bezwoer de vergadering de voorgestelde voorwaarden te verwerpen eu eindigde zijn rede roei een krachli e veroordjclmg van Napoleon IU Dit bracht een grooie agitatie in de verg idering te weeg vooral toen de heer Joi ti ex chef van het kabinet des keizers het keizerrijk trachtte te verdedigei De ergadering keonle met geestdrift en met algeroeeui stemmen de resoluliun goed waarbij de val des keizorryks bekrachtigd eu Napoleon III verantwoordelijk geslcld werd voor de tegenwoordige rampen van Frankrijk De heer Victor Hugo hield vervolgens een prachtige rede tegen de ratificatie der preliininairen Voor men tot stemming overging opponeerde Louis Blanc tegen het verdrag de vourl elling van den strijd was volgens hem mogelijk wanneer men den guerillaoorlog ging voeren Na de sleniniing heeft Keiler in naam van de afgevaardigden van den Klzas de dep Maas en Moezel gproiesleerd legen den afstand en dien van geeneilei waarde verklaard y behielden weh voor Ie ee ihfid van Frankrijk terug te eischen niurvoor g nltyd een plaats in hun hart ouden houden Keiler voegde er bij dat de El iisacrs niet Linger illing konileii hebben in de vergadering y ruuilen daar een liind vrrlegenuuordigen dal aan den vyaiiil nas algest ian l ü iiiluclil vun Nooid DuiUclie cn 1 liuierach korps hee t zonder stoornis plaats gehad Keizer Wilhelm hield eene wapcnschouwing by I ongchamps lle oralipgcnde slral n waren uitgestorven de huizen gesloien zelfs in onbezette kwartierei Daarmede is de maat dei vernedering vol en het hart van den nieuwen kei er voldaan By de snelle goedkeuring der voorwaarden te Bordeaux zal de ontruiming vnn de hoofdstad iipoedig volgen De bijeenroeping van den Duitschen lijksdag zou volgens een telegralsch bericht uit Darmstadt op niouw worden ui gesleld en wel tot den 20 dezer De badenmiddag ontvangen Dnilsche bladen weten van dit uitstel nictp a het bericht is hoogst waarschynlijk onjuist nu de beslissing in de nationale vergadering Ie Bordeaux zoo spoedig is gevolgd staat niets moer in den weg ti g n den lerngkeer des keizers en voor de feestelyk leJen en dank en treurdagcn heeft men tot den 16 Maart den dag door de olficicelo StaatsAn eiger opgeijeven lijd gfluoeg liet olSciLele viclorieschielen en vlaggen zal vclr eii8 kei eriyke bepaling eerst heden plants hebben na de goedkeuring van de vredcsprelimi uairen Ouder de Frausche krijgsgevangenen heeft het bericht van de onderleekening der vrcdcspreliminairen een onbeschrijfelijke vreugde vcrweki in het vooruitzicht dal zij het Imrre Noord Duitsche klimaat weldra zullen verlaten om naar hun v i lerland weder te keeren Waarschijnlijk is het bevel lol hou vrijlating volgens art 6 van de vredespreliminairen r eds gegeven Minder aangenaam zal de man van S 3dan zich gevoelen nu hy ziet dat men in Frankrijk buiten hem kan en maatregelen heeft genomen om zich in de toekomst tegen zijn wanregeering te vrywuren Volgens de Kohi Zeil ou de e gevangene heden Wilhelmshóhe verlalen VVi irheen De keuze schyiit moeil jk en nergens al men op zijn verblijf zyn gesteld Men jpreekt van Xwilserhind anderen vnn Engeland uit Luik Honlt bericht dat Bdzaine eenige d igen geleden die slail gepasseerd is komende uit Engeland waar hij verlof zou hebben gevraagd voor het verblijf van ijn ouden meester de lijden zyn wel verindenl De landdagen der verschillende provincii n van Rusland houden zich in den laatslen tijd bezig met de quffisfie der belasting hervormingen te onderzoeken De Russische rege ring is namelijk an plan de belasting per hoofd te vervangen d or eene grondbelasting De landdag van Novogorod heeft reeds advies uitgebracht en verklaard dat de afschaffing der belasling pei hoofd voorde bevolking zeer weiischelyk vtss I e vergadering voegde er echter bij dat ze haru verhanging door eene grondbelasting niet voldoende achtte omdat hel volk don nog altijd Ie veel bleef her aard Eerst dan zou do bevolking v in den lul die haar drukte eenigermate v rden bevrijd wanneer een ysteem werd ingevoerd waarbij alle standen van t rijk worden verplicht belasting Ie beiulen in verh jnding tot hunne itikomslen De e t waarbij de olitemeene dienstpliehl w jrdt ingevoerd htcll op de l olen een eer jiiaangeiiainen indruk gemankt Mm vreest niet alleen dat het land l ing anierhand il ontvolkt worden niaiir irt in hel bealuil vnn den ar een nieuwen miialregel tol ltuii ificiilie Men weet ilul de l ooliiche recruleu niet in luiii eigen laml dii iist doen ma ir ii uir de luiddclliruviiieicn v in lintliiiid orden gevoeld