Goudsche Courant, zondag 5 maart 1871

Sedert ccnigo dapen worden door niiitsche kooplic d n vcc inlondschc paarden dio ij in de provincie Utrccbt en in de dorpen van de prov Zuid Holland gekocht hebben langs den llyu üpoorweg van hier na r Dnitachland vervoerd Fransche handelaars doen minder üukeo De Duitsohe kooplieden koopen de schoonste paardea tegen de hoogste prijzen in enkele gevttlleji besteedden zij zelfs ƒ 700 per paard De gemqaiile Groningen wordt steeds geroemd en tot voorbeeld gesteld waar sprake is van voordeelige aanwending der opgehaalde hanrdasch slraatvuilnis enz de som die daarvoor ten bale der genieenle kwam zou rear aajizienlijlc zijn Het is onlangs eohler in den raad gebleken dat er een lid was Ie mens leden en net publiek verkeert cn in hetzelfde geval zeide hij die verklaarue gefus iiiii een goede voorstelling Ie hebben van het bedrag der zuivere opbrengst na aftrek namelijk der uitgaven aan toezicht instruraenlen enz die op de genicenlebegrooling over velerlei hoofdstukken verspreid waren Hij heeft thn is een vooislel gedaan om burgemeester en iveihoudcrs uit te noodigen een jnisten slaat o er te loggen van de inkomsten en uitgaven d r stadsreiniging De uitkomst van dat onderzoek kan ook voor andere gemeenten van belang zgn Men meldt dat in het Westland algemeene bedr vigheid heerscht met bet omspitten van den grond om aardappelen Ie leegen zoo mede te llijiisburg voor de teelt van viiis en uien Wel ia wnar zijn de akkers hier en daar nog nat genoeg dooli de weergesteldheid is niet ongunstig liet wintergraan heeft geleden en het is zelfs op sommige plaatsen naar vermoeden geheel doodgevroren Men zaKiohter binnen kort daaromtrent meer met zekerheid weten misschien herstelt ieh van het graan nog veel Men schrijft uit Bcrg Ainbacht Het polderbcsluur alhier heeft met de jzizamenlijke besturen der Lekkerkerkache pi l ieri n Zuidbroek eene overeenkomst aangegaan waarbij de e op zich nemen ons polderwater door miildtd van hun stoomgeiuanl weg te malen Uit dien hoofde cijii in de scheiilkaderi drie duikers twee win en n n van s icrkanl mitcr wgdte aangebiaclit our dczuii maatregel verwacht lliea hier welcUi het water weder tot het zomerpeil te zien dalen Met bclaiighlelling ziet nieo iniusschen de plannen legeiiiuel ler voortdurende verbetering VBU ons gemaal deze is dringend noodig LI Zondag heeft te Middelburg iets plaats gevonden dat tot dusver iu deze siad nog niet is ge schied nl de naarnemciide burgemeester had den HircGleur van h l P e Groote Markt staande paardenspei virgund des avonds na afloop der godsdienstoefening eene voorstelling te geven Dat deze iimk zeer ve I opspraak heeft gegeven zal ieilor die eenigbzins van i abij met de zeden en gewoonten in deze stad bekend is licht kunnen begrijpen vooral de kcrkel k oriboduxe partij is daartegen hevig ten stride getrokken enkf le preiiikanten hebben openIgk van den kansel hunne gruote af keuiiiig te kennen gegeven en Maandagavond was de kerkeraad der Ked Herr gemeente buileugewoon bijeengeroepen waarin ii besloten tot het inzenden van een adres aiin den burgemeester met verzoek dergelijke vergunningen op Zondag niet meer te verleeueu Dat er andersdenkenden tyn heefi de direeteur van het paardenspel het best ondervonden daar de groote tent te klein was om al de opgekomencn te bevatten waardoor voor een groot aantal personen geen sti anplaats meer ta bjkomeu was Toen onderscheidene bezoekers zich in i pauze even buiten begaven werden hun door eei ige aan den uitgang post gevat hrbbelule personen godsdienstige tractaaijes nangehoden Kamer Overziclit 2 MAAKT De tweede kamer heeft Woensdag op voorstel van haar voorzitter besloten het ontuerp van een nieuw reglement van Orde naar de afdeelingen te verzenden tïi aan den keer Van Houten verlof gegeven om den Minister van Justitie op een nader te bepalen dag te iiiterpelleeren over diens voorne lens met belrekking tot de strafbepalingen tegen sommige Vereenigingeu van werklieden Ook hebben de afdeelingen van de tweede kamer de volgende wetsontwerpen onder ochi 1 bekrachtiging van eene provinciale iM lasting in Groningen 2 bekrachtiging eencr nji de gDiuciute Leeuwarded gesloten ruiling van grond i onteigening ten behoeve van het duorirekkcii en eibreeden eener straat te Gronipgen i ontugeuing ten behoeve van den Brabantsch Kuitschcn spoorweg lioxlel Wezel 5 biKrachtigiiig vim oiiderhandeche verknopen van onderscheiden stukken gruiiil 6 grensregeliiig der gemeentiii Zevenhui en llillegersbcrg C ipelle leuwerkerk cii Kriilmyiii onteigening voor het bedijken rcnlicpen en verbreeden van een vaarwater in do gemeente Beert 8 regeling van bevordering ontslag en pensioen der zeeodicieren en U Iiekriichliging van credielcii dour den güuvcriieui eiieraal van Ned Indió geopend boven de koloniale begroolingen ran 18119 en 1870 Laatste Berichten Berlijn 3 Maart Zoo even ts vóur het keizerlijk paleis onder het luideu der klokken en het lossen v m kanonschoten het volgend telegram voorgele en hetwelk de keizerin van den keizer heeft Mitvangen ekersiuUes h Mii i t Zoo evtii heb ik de vreuesproliminairen geratificiierd die reeds giiteren doorde nationale vergadering te Bordeaux waren aangenoracii Tot zoover is het groote werk ten eindegebracht dank zij de dapperheid de toewijding dovolharding bij alle afdeelingen der onvergelijkelijkearmre en de bereidwilligheid des vaderlands tot opolieriiii en De Heer der heirscliaren heefi aller cgeonze plannen blikbaar geregend en ons de genadeverleend vmn ons dezen eervollen vrede ie doen verwerven Hem zij de eere Met een diep getroffenhart betuig ik mijn dank aan het leger en aan hetvaderland Wilhf lm Parijs 2 Maart des aoonda De uitwisseling van dö ratificatie der vredes preliminaircn liecft plaats gehad Jules Favre is bereids uit Versailles teruggekeerd De Duitschera zullen de hoofdstad morgen verlaten alles is rustig Weenen 3 Maart De minister van financiën hee t in den rijksdag een overzicht gegeven van den fii ancieelen toestand des lands waaruit blijkt dal de belastingen veel meer hebbeu opgebracht dan do raming liet deficit voor den dienst van 1S71 zal 2Ü millioeu bedragen hetgeen met 10 millioen nchtersiallijic coupons een tekort vormt van 3Ü loilliofii Ten emdo daarin Ie voorzien diende de minisier een wetsontwerp in tot de uitgifte van 60 inilhoeii oblig uun vour een werkelijk kapitaal van 35 niilliucu Daardoor en met behulp van verschillende buii u die nog in uitzicht zgu zal het ook mogelijk uezen geld gereed te hebbea voor de betaling van volgende coupons Parijs 3 Maart Het Journal OJictel deelt mede dat Ie IJuitschcrs morgen oohicnd ten 8 ure uil Parijs irckkeu dat ij ten 11 ure geheel zullen hebben ontruimd Bordeaux 3 Maart Het gouvernement heeft besloteu de muliiele natiiiuale gardes naar hunne baanlsleden terug te zenden Dit zal met de meeste orde gcsclucden naar gelang de middelen van vervoer daartoe beschikbaar zyn FariJEI 3 Maart tiisteren avond ten 8 ure heerachie er agitatie bg het volk rondom de Louvre Du duurde tot e nachts 1 ure De Duitschers zyn daarop iia ir de Place de la Concorde teruggetrokken Vervulyens zyn zy een oogenblik in de galeryen der Luuvre geweest die zy evenwel op verzoek der Frauicbe autoriteit onmiddellijk hebben verlaten De heer Thiers was dien dag nog niet aangekomen maar f morgens is een buitengewoon kourier uit Bordeaux gearriveerd met de authentieke acte der prclinainairen Daarop is de heer Favre met dut stuk naar Versailles teruggekeerd Hy beeft aldaar geeischl dat de Duitsche troepen oumiddellyk l arys zouden ontruimen flraaf Bismarck heelt len i ure eene dépêche gezonden waarna generaal Vinoy eeuige Franiche officieren heeft uitgezonden om zich met de Duitschers over de ontruiming Ie verstaan Men verwacht dal deze heden nacht geheel zal zijn afgrloopen Den geliecirn dag was er in de stralen rondom hel door de Duitschera bezet termyn veel volk op de been Tegen den avond is dit evenwel vee verminderd Parijs 8 Maan üel Journal Oficiel deelt den tekst mede der vredes prelimiuairen die door de natioaale vergadeiing zyn aangenomen De ontruiming der stad door de Duitschers aal heden voormiddag len 11 ure zyn nfgeloopen De forten aan den linker Seine oever zullen aan de h ranschcii worden teurggegeven zoodra de Duitschers hun oorlogsmaterieel vandaar hebben weggevoerd Het officieel orgaan deelt eenige bijzoiulerhedcn mede omtrent de verschijning der Pruisen in de Louvre Daaruit blijkt dal men was o creengekoraen dat de soldaten de Louvre en het Hotel der Invaliden mochlen bezoeken mili bij kleine afdeelingen ongewapend en onder geleide van officieren Genera il Viiioy bad de nuoüigc maatri gden genumen om aan die ovtrei iikomst gevolg te geven doch op zijii verzoek hebben de Duitsche generaals besloteu van het bezoek in hel Hi el der invaliden af te zien terwijl het bezoek in de Louvre zich bepaalde lot ecnc wandeling op het terrein waarvan de hekken gedurende twee uren openbleven Havro 3 Jlaart Vijf bataillons der mobile nationale garde zyii heden alhier afgedankt Do loopgraven die langs de stadwaren aangelegd zullen onmiddelijk worden weggemaakt Brussel 3 Maart Het Journal de Bruxellm deelt mede dat een Fransch kolonel chef van den slaf van gener ial Faidherbe alhier is aangekomen om in onderhandeling te treden ovci de voorwaarden waarop de alhier geinlerneerdfl Fransche militairen naar Frankrijk zullen terugkceren Het plan is alsnu die militairen naar Fiankrijk terug Ie lioen keeren zoodra het Gouvernement officieele medcdceling heeft ontvangen van de ratificatie iler vrcdespreliminai en A n c i ez T ie ocbe sleo transport dezer inanschappen INGE Z Ö N D en FImhsvehslag DKll ÜOUDSCHK AFDEELING VAN HET NED SCHOOLVKRUOND Nadat nu voor oiulrenl twee jaren de zoo zeer verschiUenile en vage denkbeelden over de middelen om het scl oolverzuim ie keeren ccnen meer bepaalden en keubareii vorm hadden verkregen en luide het woord Sclioolverbünd was vernomen en vele wakkeren in den lande waren toegesneld en wehira de grondslagen van een dcrgelijken bond hadden gelegd zag men achtereenvolgens in verscheidene gemeenten van ons vaderland ook hiervan afdeelingen verrijzen Gouda dal zelden een initiatief neemlj liever anderen laat vourjiaan cu veelal slechts ter elfder ure zich schroomvallig een stapje voorwaarts zet kwam ook bij dit opmarcliecren iii de achterste gelederen Eere den uian die den stoot had gegeven en wien het eindelijk gelukt was van overwegen en toeven tot handelen te voeren zijn naam L M van Kooien blyve in gunstig aandenken bjj de Goudsche Afdeeling van het Sohoolverbond dS welverdien le achting zijner medeburgers valle immer hcni rykelijk ten deel Op den IB Dee 18l S dan vergaderden 31 ingezetenen van Gouda die na eenige bespnkingel vry eeiislemniig dt ovpriiiiging deelden d it eeiié Afileclmg van liet SehüoUerboiid ook hier ter stede wenschelyk was en lol ile oprichting daarvan besloten in die elWe veigadering werd het bedrag der contributie vaslgesleld en bepaald om in de allereersle plaats pogingen aan Ie wenden ten einde de deelneming meer algemeen te miken eene commissie aan ie voorloopig de leiding der zaken werd opgedragen bel istle zich met die laak en wel met dit gunstig gevolg dat zij op de tweede vergadering iu Febr 1S71 hel bemoedigend bcriohl mededeelde dal het lede ital reeds tot bij de drie honderd was geklommen Alsnu volgden ir bijna twee maanden waarin de voorloopige coniinissie niets van zich liet booren het was een wachten op de vaststelling van het Algemeen reglement om in verband daarmede ecq httishottdelyk reglement te kunnen Toor tellen dut Algemeen reglement aangenomen en gearresteerd op de Algemeene VergAileriug Ie Amsterdam den Maan onlva igen hebbende haastte men zich dan ook om deu voor een oogenblik geslaakteu arbeid weder op te vatten Acht April werden de leden der Afdeeling weder byeengeroepen T ee afgevaardigden op de vorige vergadering gekozen om aan de discussion over het Algemeen regleinnit op genoemde Algemcend Vergadering deel te nemen brachten op deze bijeenkomst h inne rapporien uit en daarna werd een concept voor huislioudelijk reglement Ier tafel gebracht de besprekingen hierover waren geanimeerd r y getuigden van belangstelling vele leden namen er deel aan en uit de isseling der deiikbeeldeu kwam een lot heden alleszins voldoend reglement ta voorschijn Nog staande de vergadering werd aan een der bepalingen van het nieuw reglement gevolg gegeven door liet kiezen van een definitief Bestuur waiirtoc naar volgorde der meest verkregen stemmen werden aangewezen de IIII Dr VV Julius Ds J N Scheltema A A G van Iterson L M viin Kooien Dr C A Tebl enhoff F V van Zeijlen K Mars h K ick en J Messemaker Elf April had deeersie üestuitrs vergadering plaats naarop na du verkiezing van een President Secretaris en Penningmeester voornamelijk werd gedelibereerd over de middelen om lot eene zuivere statistiek te ger ikeii vim het schoolverzuim alhier Er werd besloten om aan hel Stedelijk ISestuur opgave te vr tgen der biiineii de geiiieeiite wonende kinderen van Ii 13 ja r om aan ile onderwijzers en ouderu ij cresbeii der openb ire en bg niidere sehoIcn gelijk verzoek Ie duen betrelikehjk de sidioofga inde kinderen tan dciizell den leel ujil om uit de