Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1871

w ï r O j jüpa Woensdag 8 laart 1871 N 1020 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en On strel en De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ItiEdEN ksvoorstelling I neelgezelschap van BOER 1871 liccsmiddel iatten Lande Iiüville in één becoupletteu jén Bedryf en Tooneelbond lüUe bekroond ooiD in Bedrflf met let quodlibets enz ien zeven r teen iBaug40 Cents iCUts tang 40 Oents oJ itl te bespreken riwogcls NWSSBAUM met INaiUEVOGELS eiM MAANDAG niooD lR 1871 16 o t de 100 lood 13 1 50 i 1 100 j 50 N 100 tl 75 50 100 50 18 150 100 100 100 Vs nt per stuk r e jHrectte AN D5N DOOL P de Turfmarkt l agirtclsje loor lift huiswerk JIl I OFjvnOEQER ote Volmolen Gouda tóltö AANVUL Xiilikau De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco por post f 2 BUITENLAND Bultcniandsch Ovvrzicht De berichten uit Parijs getuigfu van een opgewondeDheid die el te verwaclilen wss na het bekend worden der vredesvoorwanrden maar die locb heviger is dan men eerst vermoedde Gelukkig echter wordt de regeering voldoende gesteund door de burgers en de nilionale garde roodal ot nog toe ongeregeldheden en onluslon zijn voorkomcj Volgens de laatste t Icgrnmraen begon de agitatie Ie bedaren dunk zij de kalme houding van het goiiverneinent dat begreep geen geweld te moeten gebruikeu om een verkl rbare en alleszins gewettigde droefeniB te keer Ic gaan Het volk rooet evenals yn vertegenwoordigers leeren zich met een bloedend harl in het ouvermijdcltjke te whikken De Frunsche regeering schyni zich voor alles te zullen haasten met het huiswaarts zenden der soldalen die trouwens thans ook geheel overbodig zijn en een knagende kanker aan de zoo 7waar geleislefde Fraiische financiën De heer Thiers schijnt het evenwicht daarin te willen herstellen door protectionistische maatregelen Zouden deze niet veeleer den locsland nog verergeren In de nationale vergadering Ie l ordeaux hebben de hcercn Kochefort en ecnige anderen hun mandaat nedi rgelpgd omdat zij de stemming van jl Woensdag waarbij een deel van Frankrijks grondgebied wordt afgestaan voor onwettig houden Men zie overigens uit de telegrammen omtrent de demoiistraticn hij het vervoer van het lijk van den Slraalsburger mnire elke de stemming is der gemoederen De financieele toestand zal er niet op verbeteren indien hel zich bevesiigd dat de minister van justitie Dofanre op nieuw een maand uitstel ia geven voor de betaling der wisselbrieven Ziehier wat men uit Bordeaux meldt De Motiiteur zegt naar aanleiding van de vcrontruslende geruchten elke omtrent hetgeen te Parijs voorvalt in omloop zijn dat het waar is dat er zeer groote onrust hcerscht op verscheidene plaatren op den rechtcr oevcr der Seine en in de wijken Belleville en Wonimartre Maar zegt het blad wy moeten er bijvoegen dat uit verschillende diïpêches uit Parijs van welke de laatste k verzonden den i ten 5 ure blijkt dat neigens een botsing is ontstaan dank zij de genumene voorzorgen Men gelooft stellig dat de opgewondenheid zal bedaren In de zitting die de nationale vergadering den 4 Maart hield werd door een der afgevaardigden het Toorttel gedaan dal namens de vergadering een blijk van erkentelijkheid zou worden gezonden aan het volk VBD België en Engeland Het woord Engeland lokte van alle kanten krachtige protesten uit De kreet Neen Neen op Engeland betrekking hebbende klonk uit alle hoeken van de zaal Een afgevaardigde vonil hel ongeoorloofd dat mik een voorstel voorgelezen werd zonder bevorens ter kennis te zijn gebracht van den president De uilslag was dal hel voorstel verworpen erd Een afgevaardigde betuigde er zijne vcrw ondering over dm nog iii is nvprgeg uih lot de henuennng van nieuwe prcfwlcn Hg eibchle dat de prefcelcn die door de delegatie van Bordeaux werden aangesleld lot hel byzonder leien tullen terugkeercn De heer Ficard antwoordde dat de vergadering geen inbreuk behoorde te maken op da vrijheid van handelen van hel gouvernement dat bij de benoeining van prefecten met s lands belang Ie rade zal gaan Fen afgevaardigde stelde voor om 100 000 hectaren van den vruchtbaarsten grond in Algerié ter beschikking te stellen van de Elzassers eii Lotharingers di Franschen enschen Ie blijven Hel voorstel is in handen gesteld ceuer speciale commissie Een afgeiajrdigde slelde voor om de delegatie van Bordcunx in staat v in beschuldiging te stellen De hoer Iulcs Simon drong evenwel bij de vergadering aan dat zy zich niei op den weg der recriminatiën zou begeven want anders zouden wanorde en verdeeldheid in het land ontslaan De gebeurtenissen waarvan Parijs het tooneel was riepen onder de afgevaardigden groote agitatie in het leven Picard die een dag hier geweest is keert naar Parijs terug Pyat en Malon 7 ijn daaiheen vertrokken Kochefort blijft nog Ie Bordeaux De afgevaardigden uil den Elzas hebben eene commissie van vier leden benoemd ten eiuile bij de vredesonderhandelingen Ic Brussel de staatkundige en cumniercieele belangen van den lllzas Ie verdedigen Het zijn de heeren Jachard Ilarlniann Snglio en Boersch Nog wordt bij gerucht verzekerd dat de nationale vergadering naar Versailles gaatj volgens anderen naar Fontainebleau Het doel dier verplaatsing iS dichter bij Parijs te zijn doch tevens vry Ie blijven van de pressie der bevolking De Pruisische bladen zijn voor een goed deel gevuld mei beschrijvingen van de geestdrift en de feestelijkheden door hel bericht van hel sluiten van den vrede opgewekt Zij bewijzen hoc groot ook daar de behoefte aan vrede was alleen erd er geen melding van gemaakt om de Franscho oorlogspartij uiel te versterken Voorts trekken de aandacht de telegrammen gewisseld lusschen den keizer van Duitschlaiid en van Knsland men wil daarin een soort van demonstratie zien legen de pogingen van bemiddeling door Engeland aangewend Over de verzekeringen der Franschen dal de vrede slechts een wapenstilstand is die door de revanche eldrn gevolgd zal worden maakt men zich weinig ongerust Men hondl zich overtuigd dal deie kreten zouden zijn vernomen ook indien de vredesvoor waarden minder hard waren geneest en zij op nieuw de noodzakelijkheid bewyzen voor Duilschlaud om zulk een grensscheiding aan te wijzen die eenigszins in een toekomstigen oorlog beveiligt De A Freie l resse ziel in de bedreigingen der Franschen sleehls een middel om smart Ie lu hten bij gebrek aan beier Frankrijks toestand meent men is van dien aard dal hel in de eerste jaren althans cl gedwongen zal zyn zich uitsluitend met zich zelf bezig Ie houden Omtrent den uitslag der Duitschc verkiezingen is natuurlijk nog niets bekend Waarschijnlijk echter zullen in de meeste kiesdistricten herstemmingen moeten plaats hebben want men verwacht niel dat er iele candidalen zullen ijn die dadelijk een volstrekte meerderheid op zich vereeuigen Men eet d it nergens meer verdeeldheid onder de partijen bcslaa dan juist in Duitsehland en met nauie in den NoordDuittcheu boud ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzondeilijke Nonimers VIJF CENTEN By de aanstaande amnestie zullen waaracfaynlijk ook begenadigd worden de heeren Güterbock en andere bankiers die in t b gin vau deu oorlog wegens landvirraad werden veroordeeld Ze hadden uamelijk gelijk men weet deels voor zichzelven deeli vuor Haliaansche huizen ingeschreven op eene der Fransche leeningen De Zuiunft het te Berlijn uitkomend orgaan der volkspariy zegt dat Pruisen nu welhaast evenals in der tijd Oostenrijk spreekwoordelijk zal worden om zijne amntstien In de laatste 10 jaren toch hebben negen dergelijke genade daden plaaU gehad Het blad oürdecit niet gunstic over dit herhaaldelijk verlecnen van amnestie t Werkt nadeolig op de vorming van het rechlsbewustzijn bij het volk en gcamneslicerd worden veel meer do wellen die in strijd ijn met haar tijd dan de slaehitillers van die ctten Zij die door militaire gercchuhovea zijn verooriiechl zullen waarschijnlijk in de amnestie mei zijn begrepen F R A N K R IJ K Do Fransche nationale vergadering zal naar Purgs verlegd worden Er is ten minste het een en ander wat hiervoor pleit Kr ijn anders vele afgevaardigden die yor afkcciig vijn van dit denkbeeld en wier leuze is tis overal goeil Ie vergaderen wanneer do pl iais maar zoover mogelijk is verwyderd van Parijs Er is nog zoo goed ah niels bekand van de stemming lier nf cva irdigilen iiurh van de plannen van hen die na t vernemen van hei besluit der vergadering hebhen geprotesteerd Jambelta en de andere gedeputeerden van Elzaa en Lülharingen hebben gelijk men weet de verg idering verlaten Voorde beslissing viel hadden e eene bijeenkomst gehouden waarin besloten erd dat Frankrijk wanneer het Frankrijk was zich liever moest laten dooden dan onderhandelen slechts nannser alle kracht van legenst ind vernieligd was zoo meende men kon men hel land met geweld ie s opleggen wat het niet wilde De ïjlzassers en Lolharingers zouden wanneer ze ge innexcerd crden een besluit nemen tot voorldurende insurrectie De heer Liprade bekend door zijn gedicht op kei er Wilhelm en die voornamelijk omdat hij dit vers gemaakt heeft door de werklieden van Lyon is gekozen heeft besloten zijn ontslag te nemen doch eerst na gesleind Ie hebben Niet onbelangrijk zyn de redenen die hij voor zijn besluit opgeeft Ik ben geko cn zegt hij om uaii t volk den vrede Ie geven Mijne belofte za ik houden maur ik weet wel dat mijii naam voortaan zal leggen onder den vloek der impopniarileil dat hij binnen weinige jaren misschien ciniiecr Fr inkrijk neer lot kracht gekomen is al geschandvlekt we en Daarom keer ik oogenblikkelijk torng tot mijn leven aU ambteloos burger en ik ial trachten In vergetelheid te geraken Wij zijn de slachtoffers gekozen voor deze uiterste oirerande en daarmede moei onze val ophouden Zoo denkt men er algemeen over Ie Bordeaux en een correspondent uit die slail profeteert dat meu eenmaal vin het Grand thc itre zal zeggen hier ligt de vergadering begraven die in den vrede van 71 heefl bcMilligd Allo d igbladcii van BordeauN zijn van go vullen d it Frankrijk alles aan yiie reorganisatie M I l i